Zarządzenie nr 467/2010 Wójta Gminy Budzyń z dnia 10 marca 2010r.

ZARZĄDZENIE NR 467/10

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 10 MARCA 2010 ROKU.


 

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.