Zarządzenie nr 343/2008 Wójta Gminy Budzyń z dnia 21 października 2008r.

 Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 343 / 08

Wójta Gminy Budzyń

z dnia 21 października 2008 r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie

nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Budzyń.