Zarządzenie nr 344/2008 Wójta Gminy Budzyń z dnia 21 października 2008r.

 Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 344 /2008

W ó j t a G m i n y B u d z y ń

z dnia 21 października 2008 r.

 

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy za świąteczną sobotę 1 –go listopada.