Zarządzenie Nr 338/2008 Wójta Gminy Budzyń z dnia 1 października 2008r.

 Z A R Z Ą DZ E N I E Nr 336/2008

Wójta Gminy Budzyń

z dnia 1 października 2008 r.


w sprawie ustalenia zasad wypłaty ekwiwalentu pieniężnego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych.