UCHWAŁA NR XXXVIII/340/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia: „Programu współpracy Gminy Budzyń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których

UCHWAŁA NR XXXVIII/340/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 9 listopada 2010 roku.

w sprawie uchwalenia: „Programu współpracy Gminy Budzyń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011.”