UCHWAŁA NR XXXVIII/337/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu prowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami działalności pożytku publiczneg

UCHWAŁA NR XXXVIII/337/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 9 listopada 2010 roku.

w sprawie określenia zasad i trybu prowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.