Przebudowa dróg w Gminie Budzyń

Ogłoszenie o zmianie ogłosznia z dnia 17.03.2020 r.:

Ogłoszenie o zmianie ogłosznia z dnia 17.03.2020 r. - strona 1 Ogłoszenie o zmianie ogłosznia z dnia 17.03.2020 r. - strona 2

Odpowiedzi na pytania z dnia 17.03.2020 r.:

Odpowiedzi na pytania z dnia 17.03.2020 r. - strona 1 Odpowiedzi na pytania z dnia 17.03.2020 r. - strona 2

Ogłoszenie o zmianie ogłosznia z dnia 6.03.2020 r.:

Ogłoszenie o zmianie ogłosznia z dnia 6.03.2020 r.

Ogłoszenie nr 519759-N-2020 z dnia 2020-03-04 r.

Gmina Budzyń: Przebudowa dróg w Gminie Budzyń
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Budzyń, krajowy numer identyfikacyjny 57079101700000, ul. ul. Przemysłowa  16 A , 64-840  Budzyń, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 672 843 201, e-mail p.jankowski@budzyn.pl, m.grabarski@budzyn.pl, faks 672 843 313.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.budzyn.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.budzyn.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty nalezy złożyć w formie pisemnej
Adres:
Urząd Gminy Budzyń, ul. Przemysłowa 16A, 64-840 Budzyń

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg w Gminie Budzyń
Numer referencyjny: GKM.272.2.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych branży drogowej związanych z budową i przebudową dróg gminnych na terenie Gminy Budzyń Przedmiotowe zamówienie zostało podzielone według przewidzianych zadań inwestycyjnych na pięć części t.j.: Część Nr 1: Przebudowa drogi gminnej Nr 201521P w m. Sokołowo Budzyńskie; Część Nr 2: Przebudowa dróg gminnych na terenie sołectwa Prosna; Część Nr 3: a): Budowa drogi gminnej nr 201562P - ul. Dębowa w Budzyniu b) Przebudowa drogi gminnej w Budzyniu Część Nr 4: Przebudowa drogi gminnej nr 201550P w m. Ostrówki; Część Nr 5: Przebudowa drogi gminnej Nr 201510P na odcinku Bukowiec - Nowa Wieś Wyszyńska - II Etap. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na realizację całego zamówienia lub złożyć ofertę na wybraną dowolną część/części przedmiotu zamówienia, pod warunkiem spełniania warunków udziału w postępowaniu przewidzianych dla wybranych części. Zakres robót przewidzianych do wykonania w ramach realizacji części Nr 1. Przebudowa drogi gminnej Nr 201521P w m. Sokołowo Budzyńskie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych branży drogowej związanych z realizacją przebudowy drogi gminnej nr 201521P - od km 0+002,00 do km 0+990,00, o długości odcinka 988,00 m z przebudową zjazdów na działki i odtworzeniem rowów przydrożnych.– roboty wykonywane w granicach istniejącego pasa drogowego, na terenie działek o nr ewidencyjnych 413 i 4/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Sokołowo Budzyńskie Stan istniejący: Obecnie jezdnie drogi gminnej ma nawierzchnię gruntową miejscami ulepszoną tłuczniem o szerokości 4,10 – 4,50 m, nawierzchnia jest zniszczona po długoletniej eksploatacji. Szerokość korony drogi 6,00 – 8,00 m a pasa drogowego 7,70 - 13,50 m. Zjazdy na przyległe działki o nawierzchni gruntowej. Odwodnienie za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych do istniejących, zamulonych rowów i na przyległy teren. Dane wyjściowe przebudowy drogi: - klasa drogi (ulicy) – D; Vp=30 km/h; KR 1; jezdnia: - szer. pasa ruchu - 2,50 m, - dopuszcza się szerokość min. - 3,50 (5,00 mijanka) m, - pochylenie podłużne ≤ 10%, - pochylenie poprzeczne – 2%, - łuki kołowe R ≥ 150,0 m, dopuszcza się 20,0 (wyj. 12,0) m, - proste przejściowe – 15,00 m, - promień prawoskrętów r ≥ 6,0 m, - pobocze – min. 0,75 m, - spadek pop. pobocza – 6-8%. zjazdy: - szerokość jezdni min. 3,0 m, - przecięcie krawędzi nawierzchni drogi i zjazdu wyokrąglone promieniem min. 3,00 m, - pochylenie podłużne – max. 5% (5,0 m od krawędzi jezdni drogi), na dalszym odcinku 15%. Konstrukcje nawierzchni: Nawierzchnia jezdni- na podłożu gruntowym ulepszonym: • 15 cm – wyrównanie profilu – mieszanka kruszyw niezwiązanych C90/3, • 5 cm – warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC 16W 50/70, • 4 cm – warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC 11S 50/70, Zjazdy bitumiczne: • 10 cm – warstwa odcinająca – piasek, • 20 cm – podbudowa – mieszanka kruszyw niezwiązanych C90/3, • 5 cm – warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC 16W 50/70, • 4 cm – warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC 11S 50/70, Planowane ogólne zakresy prac: 1. Jezdnie - wykonanie nawierzchni o konstrukcji jak wyżej szerokości – 4,00 m z poszerzeniem na łukach poziomych. W obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 1493P oraz na mijankach szerokość jezdni 5,00 m. 2. Pobocza - wykonanie poboczy obustronnych o szerokości 1,00 m o nawierzchni gruntowej ulepszonej. 3. Zjazdy – wykonanie umocnień istniejących zjazdów na działki przyległe do pasa drogowego. W celu przeprowadzenia wody w ciągu rowów przydrożnych planuje się wykonanie rowów krytych, których zakończenia należy wybrukować (skarpy i dno wlotu i wylotu) kostką lub kamieniem. 4. Roboty ziemne - z uwagi na umiejscowienie opracowania w istniejącym terenie z rozmieszczeniem szeregu punktów stałych i niezmiennych wysokościowo, jak również z uwagi na niewielkie możliwości terenowo przestrzenne, roboty ziemne polegać będą w większości na niewielkich korektach profilu podłużnego celem uzyskania spadków do rowów przydrożnych, oraz na wykonaniu koryta pod projektowane zjazdy. Uzyskane masy z wykopów należy przeznaczyć na uzupełnienie w najbliższym sąsiedztwie projektowanych zieleńców. Ewentualny nadmiar ziemi wywieźć na odkład. 5. Odwodnienie jezdni i przyległego terenu - nawierzchnia zostanie odwodniona powierzchniowo poprzez takie wyprofilowanie jej przekroju poprzecznego i podłużnego, który spowoduje ich odprowadzenie do oczyszczonych lub odtworzonych rowów przydrożnych lub na przyległy teren. 6. Zieleń - planowane jest wykonanie zieleńców, które będą wykonane na poboczach gruntowych i skarpach rowów. Do zabudowania górnych warstw zieleńców należy przeznaczyć humus w wyniku jego usunięcia z miejsc zjazdów i wykonanych rowów. Po rozplantowaniu humusu należy te tereny obsiać dodatkowo trawą. 7. Oznakowanie pionowe i oznakowanie poziome. -planuje się oznakować znakiem A-7 powstałe, w wyniku utwardzenia jezdni, skrzyżowanie oraz odpowiednio na drodze powiatowej znaki D-1. 8. Zabezpieczenie ruchu. - na istniejących przepustach planuje się ustawienie stalowych barier ochronnych U-14a (N1W4A). Zakres robót przewidzianych do wykonania w ramach realizacji części Nr 2. Przebudowa dróg gminnych na terenie sołectwa Prosna Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych branży drogowej związanych z realizacją przebudowy trzech dróg gminnych na terenie sołectwa Prosna w następującym zakresie: a) Przebudowa drogi gminnej na terenie części działki nr 312 : Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych branży drogowej związanych z przebudową drogi gminnej w miejscowości Prosna na części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 312 i odcinku od km 0+000,00 do km 0+767,19 o łącznej długości 767,19 m . Stan istniejący: Istniejący pas drogowy posiada nawierzchnię z tłucznia kamiennego. Dane wyjściowe przebudowy drogi:  klasa drogi “D” droga dojazdowa ,  prędkość projektowa Vp = 30 km/h  dostępność - nieograniczona  kategoria ruchu KR1  szerokość pasa ruchu – 2,00 m  przekrój jezdni 2 x 2,00 m = 4,00 m  przekrój jezdni daszkowy  spadek poprzeczny jezdni 2 % Konstrukcje nawierzchni: Konstrukcja na istniejącej drodze:  w-wa ścieralna z ba AC11S 50/70 KR1-2 gr. 4 cm  w-wa wiążąca z ba AC16W 50/70 KR1-2  podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C 90/3 gr. 10 cm  istniejąca jezdnia Konstrukcja na poszerzeniu istniejącej drogi  w-wa ścieralna z ba AC11S 50/70 KR1-2 gr. 4 cm  w-wa wiążąca z ba AC16W 50/70 KR1-2 gr. 4 cm  podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej betonu C90/3 gr. 10 cm  podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C 90/3 gr. 20 cm  w-wa odcinająca z piasku średnioziarnistego gr. 15 cm Konstrukcja zjazdów :  w-wa ścieralna z ba AC11S 50/70 KR1-2 gr. 4 cm  podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C 90/3 gr . 20 cm  w-wa odcinająca z piasku średnioziarnistego gr. 15 cm Przebieg drogi w planie. Początek odcinka przyjęto w km 0+000,00 na skrzyżowaniu dróg gminnych , koniec w km 0+ 767,19. Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego. Długość projektowanego odcinka wynosi 767,19 m. Szerokość jezdni wynosi 4,00 m, szerokość poboczy gruntowych 0,75 m. Zaprojektowano zjazdy do posesji z betonu asfaltowego Droga w przekroju poprzecznym. Przekrój poprzeczny drogi zawiera jezdnię oraz pobocze gruntowe.  jezdnia o szerokości 4,00 m,  przekrój jezdni daszkowy  pochylenie poprzeczne jezdni 2 %  pobocze gruntowe szerokości 0,75 m  pochylenie poprzeczne poboczy 8% Odwodnienie. Odprowadzenie wody opadowej z powierzchni drogi częściowo w przyległy teren, częściowo do istniejącego rowu. b) Przebudowa drogi gminnej na terenie części działki nr 213 i 242 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych branży drogowej związanych z przebudową drogi gminnej w miejscowości Prosna na części działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 211, 213, 240/4, 241, 242 i 249 i odcinku od km 0+006,5 do km. 0+131,7 o łącznej długości 125,2 m. Stan techniczny nawierzchni jezdni:  teren zabudowany – ograniczenie prędkości do 50 km/godz.  przekrój poprzeczny jezdni – drogowy,  nawierzchnia jezdni – umocniona tłuczniem kamiennym,  szerokość istniejącej jezdni - 4,0 m,  po lewej i prawej stronie drogi umieszczone są pobocza gruntowe. Jezdnia umocniona jest tłuczniem kamiennym z domieszką gruzu betonowego. Niweleta poprzeczna i podłużna jezdni jest pofałdowana. W konstrukcji nawierzchni występują ubytki wraz z luźnymi kruszywem. Ogólny zakres prac przewidzianych do wykonania obejmuje:  wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku o grub. warstwy 15 cm,  wykonanie podbudowy na jezdni z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 o grub. warstwy od 10 do 20 cm,  ułożenie na całej długości i szerokości jezdni nowej warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowa AC 16W-50/70 (dla KR 1), o grub. 5 cm,  ułożenie na całej długości i szerokości jezdni nowej warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowa AC 11S-50/70 (dla KR 1), o grub. 4 cm,  wykonanie konserwacji istniejących rowów przydrożnych oraz poboczy gruntem ulepszonym. Odwodnienie pasa drogowego odbywać się będzie powierzchniowo do istniejących rowów przydrożnych. Przekroje poprzeczne na jezdni - dane projektowe:  klasa drogi – D,  kategoria ruchu – KR-1,  prędkość projektowa – Vp=40 km/h,  droga jedno jezdniowe z dwoma pasami ruchu,  przebieg trasy – bez wykopów i nasypów,  promień łuku poziomego ≥ 150 m (wyj. 20 m),  max pochylenie podłużne 10 %.  promień łuków wklęsłych i wypukłych 600 m,  głębokość przemarzania gruntu – 0,8 m,  grupa nośności podłoża gruntowego – G2. Parametry techniczne:  długość drogi – 125,2 m  szerokość jezdni – 4,0 m,  spadek poprzeczny jezdni, jednostronny - 2,0 %,  spadek podłużny jezdni – bez zmian. Przebieg drogi w planie – nie planuje się zmian w przebiegu drogi. Przebieg drogi w przekroju podłużnym – droga przebiega po istniejącym spadku podłużnym. Przekroje konstrukcyjne na zjazdach- planuje się wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na wszystkich zjazdach. Odwodnienie jezdni i zjazdów- Odwodnienie całości przebudowywanego pasa drogowego odbywać się będzie powierzchniowo, poprzez nadanie 2 %, jednostronnego spadku poprzecznego jezdni i zjazdów w kierunku do przyległych poboczy i dalej do istniejących rowów przydrożnych. c) Przebudowa drogi gminnej na terenie części działki nr 280 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych branży drogowej związanych z przebudową drogi gminnej w miejscowości Prosna na części działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 280 i 249 i od km. 0+001,7 do km. 0+179,0 w m o łącznej długości 177,3 m. Stan techniczny nawierzchni jezdni:  teren zabudowany – ograniczenie prędkości do 50 km/godz.  przekrój poprzeczny jezdni – drogowy,  nawierzchnia jezdni – umocniona tłuczniem kamiennym,  szerokość istniejącej jezdni - 4,0 m, Ogólny zakres prac przewidzianych do wykonania obejmuje:  wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku o grub. warstwy 15 cm,  wykonanie podbudowy na jezdni z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 o grub. warstwy od 10 do 20 cm,  ułożenie na całej długości i szerokości jezdni nowej warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowa AC 16W-50/70 (dla KR 1), o grub. 5 cm,  ułożenie na całej długości i szerokości jezdni nowej warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowa AC 11S-50/70 (dla KR 1), o grub. 4 cm,  wykonanie konserwacji istniejących rowów przydrożnych oraz poboczy gruntem ulepszonym. Odwodnienie pasa drogowego odbywać się będzie powierzchniowo do istniejących rowów przydrożnych. Przekroje poprzeczne na jezdni - dane projektowe:  klasa drogi – D,  kategoria ruchu – KR-1,  prędkość projektowa – Vp=40 km/h,  droga jedno jezdniowe z dwoma pasami ruchu,  przebieg trasy – bez wykopów i nasypów,  promień łuku poziomego ≥ 150 m (wyj. 20 m),  max pochylenie podłużne 10 %.  promień łuków wklęsłych i wypukłych 600 m,  głębokość przemarzania gruntu – 0,8 m,  grupa nośności podłoża gruntowego – G2. Parametry techniczne:  długość drogi – 125,2 m  szerokość jezdni – 4,0 m,  spadek poprzeczny jezdni, jednostronny - 2,0 %,  spadek podłużny jezdni – bez zmian. Przebieg drogi w planie – nie planuje się zmian w przebiegu drogi. Przebieg drogi w przekroju podłużnym – droga przebiega po istniejącym spadku podłużnym. Przekroje konstrukcyjne na zjazdach- planuje się wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na wszystkich zjazdach. Odwodnienie jezdni i zjazdów- Odwodnienie całości przebudowywanego pasa drogowego odbywać się będzie powierzchniowo, poprzez nadanie 2 %, jednostronnego spadku poprzecznego jezdni i zjazdów w kierunku do przyległych poboczy i dalej do istniejących rowów przydrożnych Zakres robót przewidzianych do wykonania w ramach realizacji części Nr 3. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją budowy i przebudowy dróg gminnych w miejscowości Budzyń dla dwóch zadań: a) Budowa drogi gminnej nr 201562P - ul. Dębowa w Budzyniu: Zadanie obejmuje budowę drogi gminnej nr 201562P – ul. Dębowa – od km 0+325,00 do km 0+741,00 o długości 416,00 m wraz z oświetleniem ulicznym. Ogólny zakres prac branży drogowej: Dane wyjściowe:  klasa drogi (ulicy) – D; Vp=30 km/h; KR 1; jezdnia:  pas ruchu 2,50 m,  imax. = 12%; imin. = 0,3%,  na skrzyżowaniu imax. = 5% na dł. 7,0 m,  Rmin. = 20,0 m (wyj. przy kącie ~90o – 12,00 m),  Rpion. = 300 m,  r = 6,0 m,  spadek poprzeczny – 2%, chodnik:  szerokość – 1,50 m (wyj. 1,00 m),  pochylenie podłużne – ≤ 6%,  pochylenie poprzeczne – 1% do 3%, zjazdy:  szerokość jezdni min. 3,0 m,  skosy 1:1,  pochylenie podłużne – max. 5% (5,0 m od krawędzi), na dalszym odcinku 15%. Dla powyższych parametrów zaprojektowano następujące elementy drogi warstwy jezdne ulicy:  20 cm – podbudowa zasadnicza – mieszanka kruszyw związanych cementem C3/4 ≤6MPa,  3 cm – podsypka – cementowo-piaskowa 1:4,  8 cm – warstwa ścieralna – betonowa kostka brukowa typu „behaton”, wibroprasowana I gat., kl., chodnik:  10 cm – podbudowa zasadnicza – mieszanka kruszyw związanych cementem C3/4 ≤6MPa,  3 cm – podsypka – cementowo-piaskowa 1:4,  cm – warstwa ścieralna – betonowa kostka brukowa, wibroprasowana I gat., kl. I, zjazdy na posesje:  20 cm – podbudowa zasadnicza – mieszanka kruszyw związanych cementem C3/4 ≤6MPa,  3 cm – podsypka – cementowo-piaskowa 1:4,  8 cm – warstwa ścieralna – betonowa kostka brukowa, wibroprasowana I gat., kl. I, Jezdnie – planuje się wykonanie nawierzchni o konstrukcji jak wyżej i szerokości 5,00 m z poszerzeniami na łukach poziomych w przebiegu i ilościach zgodnie z dokumentacją Pobocza – planuje się wykonanie poboczy obustronnych o szerokości 1,00 - 3,00 m o nawierzchni gruntowej z humusowaniem i obsianiem trawą Chodniki – planuje się wykonanie chodników: po lewej stronie w ciągu ul. Dębowej o szerokości 1,50 m (lokalnie zwężony do 1,25 m) w przebiegu i ilościach zgodnie z dokumentacją Zjazdy – planuje się umocnienie istniejących zjazdów na działki przyległe do pasa drogowego w lokalizacjach i ilościach zgodnie z dokumentacją. Odwodnienie jezdni i przyległego terenu- odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni, powierzchniowo, przy odpowiednim ukształtowaniu spadku poprzecznego i podłużnego poza jezdnię Zieleń - w celu uzyskania natychmiastowej poprawy walorów estetycznych projektowanych elementów, planowane jest wykonanie zieleńców, które będą wykonane na poboczach gruntowych w lokalizacjach i ilościach zgodnie z dokumentacją. Oznakowanie pionowe i oznakowanie poziome. - planuje się następującą organizację ruchu: dojazd od ul. Leśnej będzie podporządkowany do ciągu głównego ul. Dębowej. W obrębie powstałego skrzyżowania zostanie wyznaczone przejście dla pieszych (w ciągu planowanego chodnika).Przejście oznakowane stosownym oznakowaniem tj. znaki D-6 z lampami ostrzegawczymi i oznakowaniem poziomym Ogólny zakres prac branży elektrycznej: Pr zyłącze – zasilanie projektowanego oświetlenia drogowego z sieci ENEA – złącze ZK1x-1P ustawione przy istniejącym złączu kablowym ZKP-32/1 na działce o nr 2264/10 Szaf ka ośw ietlenia ulicznego - SO - aparaturę do zabezpieczenia i sterowania oświetleniem należy zamontować w szafce SO ustawionej bezpośrednio przy w/w złączu kablowo-pomiarowym ZK1x-1P. Obudowa szafki wolnostojąca typu OP-58DF. Połączenie szafki SO z złączem ZKP wykonać kablem YAKY 4x25mm2, zgodnie z załączoną dokumentacją. Oświetlenie ulic – zaplanowano wykonanie oświetlenia ulicznego w technologii LED oprawami typu BGS213 ECO59/740 PSU II 48/60, lub innymi równorzędnymi pod względem parametrów konstrukcyjnych i oświetleniowych. Oprawy należy montować na słupach stalowych ocynkowanych, stożkowych CN 7/3/60 o wys. 7m. Słupy należy ustawić na dedykowanych fundamentach betonowych typu B-120, wnękami w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdów.We wnękach słupów zamontować tabliczki bezpiecznikowe TB-1 lub złącza oświetleniowe IZO. Połączenie opraw od tabliczek słupowych umieszczonych w wnękach słupów wykonać przewodem YDY 3x2,5/750V. Zasilanie oświetlenia ulicyzaprojektowano linią kablową wykonaną kablem YAKY 4x25mm2 ułożonym w ziemi na głębokości 70 cm. W celu uziemienia słupów na dnie rowu kablowego (pod podsypką), na całej długości linii kablowych ułożyć bednarkę FeZn 25x4. Skrzyżowanie kabli energetycznych z kablami telekomunikacyjnymi, nN-0,4kV, rurociągami, drogami oraz podjazdami wykonać w rurach osłonowych DVK 75 oraz SRS 75 lub równorzędnych. Kable ułożone w ziemi zaopatrzyć w trwałe oznaczniki umieszczone w odstępach max. co 10m Słupy oświetleniowe latarni ustawiać w pasie zieleni w odl. min. 0,5m od krawężnika drogi, wnękami w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdów. Szczegóły przedstawiono w dokumentacji branży elektrycznej. Zasilanie znaków aktywnych - do zasilania planowanych znaków aktywnych ustawionych przy przejściu dla pieszych przewidziano wykonanie linii zasilających wykonanych kablami YKY 3x4 ułożonymi w ziemi. Kable podłączyć do dedykowanego wyłącznika nadprądowego zamontowanego w projektowanej szafce oświetleniowej SO – zgodnie z dokumentacją. Uwaga: Dla powyższego zadania, Wykonawca, działając z upoważnienia w imieniu i na rzecz Zamawiającego, przygotuje wszelkie niezbędne dokumenty do zgłoszenia rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Chodzieży, wynikające z decyzji pozwolenia na budowę. b) Przebudowa drogi gminnej w Budzyniu Przedmiotowe zadnie dotyczy przebudowy drogi gminnej, wewnętrznej od km 0+003,00 do km 0+177,80 o długości 174,80 m z wykonaniem prawostronnego chodnika i zjazdów na działki – roboty wykonywane w granicach istniejącego pasa drogowego oraz budowy zatok parkingowych. Całośc prac przewidzianych do wykonania zloklaizowana jest na terenie części działek o nr ewidencyjnych : 2248/2, 745, 741/1 i 741/2 położonych w Budzyniu. Stan istniejący - obecnie przebudowywana droga ma jezdnię o nawierzchni: gruntowej Ulepszonej tłuczniem na całej długości. Szerokości jezdni 5,00 – 5,50 m. Szerokość korony 5,50 – 7,00 m a szerokość pasa drogowego 7,50 - 9,00 m. Niweleta jezdni na poziomie przyległego terenu. Teren objęty budową zatok parkingowych obejmuje pas drogowy oraz częściowo niezabudowany teren przyległy do pasa drogowego. Dane wyjściowe przebudowy drogi:  klasa drogi –D; Vp=40 km/h; KR 1;  przekrój podstawowy jezdni 5,00 (2*2,50) m,  spadek poprzeczny nawierzchni 2%,  max pochylenie podłużne 10%,  pobocze min. 0,75 m,  spadek poprzeczny poboczy 8%,  promienie łuków wklęsłych i wypukłych 600 m. chodnik:  szerokość – 1,50 m (przy krawężniku 2,00 m),  pochylenie podłużne – ≤5% (wyj. do 15%),  pochylenie poprzeczne – 1% do 3%, zjazdy:  szerokość jezdni min. 3,0 m,  skosy 1:1 lub wyokrąglenia łukiem r=3,00 m,  pochylenie podłużne – max. 5% (5,0 m od krawędzi), na dalszym odcinku 15%. Przebieg drogi w planie- nie projektuje się zmian w przebiegu drogi w planie. Przebieg drogi w przekroju podłużnym –w przekroju podłużnym planuje się tak ukształtować profil podłużny jezdni, żeby woda wpływała do wyremontowanych studni ściekowych. Szczegóły w załączonej dokumentacji Konstrukcja nawierzchni jezdnia:  22 cm – warstwa mrozoochronna – piasek,  20 cm – podbudowa – dwuwarstwowa mieszanka kruszyw niezwiązanych C90/3, ze skropieniem asfaltem,  5 cm – warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC 16W 50/70,  4 cm – warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC 11S 50/70, chodnik:  10 cm – warstwa odcinająca – piasek,  10 cm – podbudowa zasadnicza – mieszanka kruszyw niezwiązanych CNR,  3 cm – podsypka piaskowa,  6 cm – warstwa ścieralna – betonowa kostka brukowa, wibroprasowana I gat., kl. I, zjazdy i zatoki parkingowe:  22 cm – warstwa mrozoochronna – piasek,  20 cm – podbudowa – dwuwarstwowa mieszanka kruszyw niezwiązanych C90/3, ze skropieniem asfaltem,  3 cm – podsypka – cementowo-piaskowa 1:4,  8 cm – warstwa ścieralna – betonowa kostka brukowa typu „behaton”, wibroprasowana I gat., kl. I,. Planowane ogólne zakresy prac do wykonania: Jezdnia - Przyjęto szerokość jezdni 5,00 m z poszerzeniem do 5,50 m przy dojeździe do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1488P. Spadek nawierzchni jednostronny 2% na prawą stronę drogi. Przy prawej krawędzi jezdni zostanie: ułożony ściek przykrawężnikowy z kostki betonowej oraz ustawiony betonowy krawężnik uliczny 15*30*100 cm, wystający 12 cm (w ciągu zatok parkingowych i zjazdów obniżony do 4 cm). Ściek i krawężnik będą posadowione na ławie z betonu C16/20:  zwykłej – dla krawężników obniżonych na zjazdach i w ciągu chodnika przy drodze powiatowej w ilości od 0,03 do 0,04 m3/mb,  z oporem – dla krawężników wystających w ilości od 0,06 do 0,08 m3/mb. Chodnik – wykonanie chodnik z po prawej stronie jezdni lub zatok parkingowych bezpośrednio przy krawężniku o szerokości 2,00 m ze spadkiem poprzecznym 1,5 % do jezdni.Spoiny między kostkami uzupełnić odsianym piaskiem poprzez jego wmulenie wodą. Chodnik obramowany jest betonowym obrzeżem niskim 6*20*100cm na ławie żwirowej, całkowicie wtopionym w sąsiedztwie projektowanych zieleńców. Zjazdy - umocnienie istniejących zjazdów na działki przyległe do pasa drogowego. Nawierzchnia obramowana jest betonowym obrzeżem wysokim 8*30*100 cm na ławie betonowej całkowicie wtopionym w sąsiedztwie projektowanych zieleńców Zatoki parkingowe - parkowanie prostopadłe do jezdni drogi, wymiary pojedynczego stanowiska 2,50 x 5,00 m, dla pojazdu osób niepełnosprawnych wymiary 3,60 x 5,00 m Spadek nawierzchni jednostronny 2% w kierunku jezdni drogi. Obramowanie zatok postojowych betonowym krawężnikiem ulicznym 15*30*100 cm na ławie betonowej z oporem, wystający 10 cm powyżej nawierzchni zatoki. Odwodnienie- za pomocą spadów poprzecznych i podłużnych do wyremontowanej kanalizacji deszczowej. Na istniejącym przepuście w km 0+173,60 należy wykonać umocnienie wlotu i wylotu oraz ściek skarpowy przez brukowanie. Zakres robót przewidzianych do wykonania w ramach realizacji części Nr 4. Przebudowa drogi gminnej nr 201550P w m. Ostrówki Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pierwszego wyodrębnionego etapu przebudowy gminnej w miejscowości Ostrówki na części działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 45/6, 45/7, 51, 56, Stan istniejący- istniejący pas drogowy na przedmiotowym odcinku posiada nawierzchnię z tłucznia kamiennego. Przebieg drogi w planie Początek odcinka dla pierwszego wyodrębnionego etapu przyjęto od skrzyżowania z działką o nr ewidencyjnym 7 , w km 0+294,00 koniec w km 0+ 906,27.Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego. Długość odcinka wynosi 612,27 m. Szerokość jezdni wynosi 4,00 m, szerokość poboczy gruntowych 0,75 m. Zjazdy do posesji z betonu asfaltowego. Droga w przekroju poprzecznym Przekrój poprzeczny drogi zawiera jezdnię oraz pobocze gruntowe.  jezdnia o szerokości 4,00 m,  przekrój jezdni daszkowy  pochylenie poprzeczne jezdni 2 %  pobocze gruntowe szerokości 0,75 m  pochylenie poprzeczne poboczy 8% Odwodnienie- odprowadzenie wody opadowej z powierzchni drogi częściowo w przyległy teren, częściowo do istniejącego rowu Technologia robót nawierzchniowych. Konstrukcja na istniejącej drodze  w-wa ścieralna z ba AC11S 50/70 KR1-2 gr. 4 cm  w-wa wiążąca z ba AC16W 50/70 KR1-2 gr. 4 cm  podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 gr. 10 cm  istniejąca jezdnia Konstrukcja dla budowy od podstaw i na poszerzeniu istniejącej drogi  w-wa ścieralna z ba AC11S 50/70 KR1-2 gr. 4 cm  w-wa wiążąca z ba AC16W 50/70 KR1-2 gr. 4 cm  podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej betonu C90/3 gr. 10 cm  podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 gr. 20 cm  w-wa odcinająca z piasku średnioziarnistego gr. 15 cm Konstrukcja zjazdów :  w-wa ścieralna z ba AC11S 50/70 KR1-2 gr. 4 cm  podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 gr . 20 cm  w-wa odcinająca z piasku średnioziarnistego gr. 15 cm UWAGA: Zakres prac dla powyższego zadania zawiera rysunek o nazwie „Z1_Zakres prac w ramach postępowania” stanowiący dodatkowy załącznik do dokumentacji projektowej oraz przedmiar robót. Zakres robót przewidzianych do wykonania w ramach realizacji części Nr 5 Przebudowa drogi gminnej Nr 201510P na odcinku Bukowiec - Nowa Wieś Wyszyńska - II Etap. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie drugiego etapu przebudowy drogi gminnej nr 201510P, na odc. Nowa Wieś Wyszyńska - Bukowiec, od km. 2+856,0 do km. 3+488,0 na części działek o nr 13, 155 i 198 zlokalizowanych w obrębie Nowa Wieś Wyszyńska. Planuje się ułożenie nowych warstw bitumicznych na całej szerokości jezdni, na długości. 632,0 mb. Na w/w drodze gminnej nr 201510P występuje lokalny ruch samochodów z m. Nowa Wieś Wyszyńska, do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1487P w m. - Bukowiec. Opis stanu technicznego nawierzchni jezdni:  teren nie zabudowany – ograniczenie prędkości do 90 km/godz.  przekrój poprzeczny jezdni – drogowy,  nawierzchnia jezdni - mieszanka mineralno - asfaltowa, 1.1. Szczegółowy opis i zakres wykonania przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, w skład której wchodzą: - dokumentacje techniczne (projekty budowlane), - przedmiary robót, - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót budowlanych ( dalej STWiORB). Powyższe dokumenty zostały pogrupowane odpowiednio dla każdej z części postępowania przetargowego i stanowią załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ. Uwaga: - Załączone przedmiary robót stanowią zakresy prac objętych niniejszym postępowaniem i służą wykonawcom jako pomoc w oszacowaniu kosztów inwestycji.  szerokość istniejącej jezdni - 4,1 m,  po lewej i prawej stronie drogi umieszczone są pobocza gruntowe. Opis stanu istniejącego – jezdnia umocniona jest nawierzchnią z mieszanki mineralno - bitumicznej, która ułożona jest na podbudowie tłuczniowej. Niweleta poprzeczna i podłużna jezdni jest pofałdowana. W konstrukcji nawierzchni występują osłabienia w warstwie bitumicznej w postaci pęknięć siatkowych. Pęknięcia te mają wykruszenia na krawędziach wraz z luźnymi kawałkami nawierzchni. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie n/w zakresu robót:  ułożenie na całej długości i szerokości jezdni nowej warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowa AC 11W-50/70, o śred. grub. 4 cm (wraz z wyrównaniem profilu poprzecznego i podłużnego),  ułożenie na całej długości i szerokości jezdni nowej warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowa SMA 11-50/70 (dla KR 3), o grub. 3 cm,  uzupełnienie poboczy klińcem 0/31,5 mm o szer. 1,0 m,  wykonanie konserwacji istniejących rowów przydrożnych wraz z remontem przepustów pod zjazdami. Odwodnienie pasa drogowego odbywa się będzie powierzchniowo do istniejących rowów przydrożnych. Przekroje poprzeczne na jezdni. Dane projektowe:  klasa drogi – D,  kategoria ruchu – KR-1,  prędkość projektowa – Vp=40 km/h,  droga jedno jezdniowe z dwoma pasami ruchu,  przebieg trasy – bez wykopów i nasypów,  głębokość przemarzania gruntu – 0,8 m,  grupa nośności podłoża gruntowego – G2. Parametry techniczne:  długość drogi – 632,0 m,  szerokość jezdni – 4,0 m,  spadek poprzeczny jezdni, dwustronny - 2,0 %,  spadek podłużny jezdni – bez zmian. Przebieg drogi w planie – nie projektuje się zmian w przebiegu drogi. Przebieg drogi w przekroju podłużnym – droga przebiega po istniejącym spadku podłużnym. Ze względu na nieznaczne grubości istniejących warstw bitumicznych nie planuje się wykonanie frezowania profilującego. Głębokość poprzecznych kolein wynosi od 0,5 do 3 cm. Nawierzchnię jezdni planuje się wykonać wg. poniższej technologii;  naprawa cząstkowa nawierzchni masą mineralno-asfaltową AC 11W-50/70, o śred. grub. 4 cm,  warstwa wiążąca oraz miejscowe wyrównania profilu podłużnego w nawierzchni jezdni o łącznej śred. grub. 4 cm, mieszanką mineralno-asfaltową AC-11W 50/70, na szer. 4,1 m.  warstwa ścieralna - mieszanka mineralno-asfaltowa SMA 11 50/70 (dla KR 3), o grub. 3 cm, na szer. 4,0 m. Przekroje konstrukcyjne na zjazdach. Parametry techniczne  szerokość – od 4,0 do 5,0 m,  długość po osi - od 3,0 do 4,5 m,  spadek poprzeczny – 2,0 % w kierunku do jezdni,  spadek podłużny – dostosowany do przyległej jezdni. Konstrukcja zjazdów:  podbudowa zasadnicza o grub. warstwy 15 cm - mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 (tłuczeń o uziarnieniu 31,5/63 mm),  warstwa wiążąca o grub. 4 cm - mieszanka mineralno - asfaltowa AC 11W-50/70,  warstwa ścieralna o grub. 4 cm - mieszanka mineralno - asfaltowa AC 11S-50/70. Podbudowy mające bezpośredni styk z warstwami bitumicznymi oraz każdą z warstw bitumicznych, przed ułożeniem na nich kolejnych warstw, należy skropić emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m2.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233140-2
45100000-8
45200000-9
45110000-1
45111000-8
45111100-9
45111200-0
45233000-9
45233320-8
45233340-4
45233220-7
45233253-7
45233252-0
45112730-1
71322500-6
77340000-5
45232451-8
45316110-9
45231400-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2020-06-30
      2020-07-31
      2020-08-31
      2020-08-31
      2020-06-30

II.9) Informacje dodatkowe: Poszczególne daty zakończenie wykonywania robót budowlanych dotyczą odpowiednio: • dla części nr 1 – do dnia 30 czerwca 2020 r. • dla części nr 2 – do dnia 31 lipca 2020 r. • dla części nr 3 – do dnia 31 sierpnia 2020 r. • dla części nr 4 – do dnia 31 sierpnia 2020 r. • dla części nr 5 – do dnia 30 czerwca 2020
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej: a) dla części Nr 1 i Nr 3 - po 400.000,00 zł (czterysta tysięcy zł ), b) dla części Nr 2 , Nr 4 i Nr 5 - po 200.000,00 zł (dwieście tysięcy zł ), Jeżeli wykonawca składa ofertę na kilka części zobowiązany jest dysponować środkami w kwocie łącznej dla wybranych części. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonej informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc, na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wykonawca może polegać na sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż w PLN, dane finansowe zostaną przeliczone według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) (strona internetowa: http://www.nbp.pl/Kursy/Kursya.html) opublikowanego w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty ich sytuacje techniczna lub zawodowa lub finansowa pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 22 i ust. 5. Jeżeli sytuacja techniczna lub zawodowa lub finansowa podmiotu, o których mowa nie potwierdzą spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże sytuację techniczną, o której mowa powyżej.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Doświadczenia: Na potwierdzenie niniejszego warunku Wykonawca złoży wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej dwie roboty budowlane branży drogowej polegającą na budowie lub przebudowie lub remoncie drogi o nawierzchni bitumicznej i o wartości zadania : a) dla części Nr 1 - minimum 700 000,00 zł brutto, b) dla części Nr 2, Nr 4 i Nr 5 - minimum 250 000,00 zł brutto, c) dla części Nr 3 - minimum 800 000,00 zł brutto. Wykonawca składający ofertę na wszystkie części będzie zobowiązany do wykazania doświadczenia w zakresie wymienionym w ppkt c) Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego wykazu wykonanych robót budowlanych i załączonych dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zasadami wiedzy technicznej i prawidłowo ukończone, na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 2) Osób zdolnych do wykonania zamówienia: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: a) Kierownikiem budowy (1 osoba) posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika budowy. (Wymaga się kierownika budowy dla każdej części przedmiotu zamówienia). b) Kierownikiem robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika robót. (Dotyczy tylko części nr 3 części przedmiotu zamówienia i zadania: „Budowa drogi gminnej nr 201562P - ul. Dębowa w Budzyniu”) Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) lub ważne odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22.12.2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2272 z późn. zm). Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego wykazu osób; na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Zamawiający żąda złożenia następujących oświadczeń i dokumentów : 1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 1.1 Zamawiający żąda od wykonawcy, który na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 1 ppkt. 1. 1.2 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1 ppkt. 1 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty, o których mowa powyżej powinny być wystawione zgodnie ze wskazaniem w pkt. 1. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia następujących oświadczeń i dokumentów : 1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane -wg załącznika Nr 8, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; 2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wg załącznika Nr 9. 3) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wysokość wadium ustala się dla poszczególnych części następująco: a) Dla części nr 1 – w wysokości 15 000,00 zł (piętnaście tysięcy zł), b) Dla części nr 2 – w wysokości 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy zł), c) Dla części nr 3 – w wysokości 15 000,00 zł (piętnaście tysięcy zł), d) Dla części nr 4 – w wysokości 5 000,00 zł (pięć tysięcy zł), e) Dla części nr 5 – w wysokości 5 000,00 zł (pięć tysięcy zł), Jeżeli Wykonawca składa ofertę na kilka części zobowiązany będzie wnieść wadium w kwocie łącznej dla wybranych części z podziałem na każdą część osobno 2. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank : Bank Spółdzielczy Chodzież / Oddział Budzyń Nr rachunku: 26 8945 0002 2600 0101 2000 0070 z dopiskiem na blankiecie przelewu: wadium na zabezpieczenie oferty przetargowej zadania: Przebudowa dróg w Gminie Budzyń Część nr………………….. 3. Kopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. 4. Wadium może być wnoszone w formie: w pieniądzu, poręczenia bankowego, poręczenia pieniężnego SKOK, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przed¬siębiorczości, które należy w formie oryginału zdeponować u Zamawiającego, a kopię załączyć do oferty. 5. W zależności od wybranej formy wymienionej w pkt. 3, wniesienie wadium należy potwierdzić poprze złożenie do oferty : a) oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę : dowodu dokonania przelewu lub poręczenia udzielanego przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przed-siębiorczości, b) oryginału: gwarancji bankowej, poręczenia bankowego, gwarancji ubezpieczeniowej, poręczenia pieniężnego spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej. 6. Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w okresie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 7. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące informacje: 1) nazwa i adres Zamawiającego; 2) nazwę przedmiotu zamówienia; 3) nazwę i adres Wykonawcy; 4) termin ważności gwarancji; 8. Wadium musi być wniesione nie później niż do wyznaczonego terminu składania ofert. 9. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie rachunek bankowy Zamawiającego zostanie uznany pełną kwotą wymaganego wadium. 10. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona. 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 12. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po unieważnieniu postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. 13. Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium w okolicznościach, jak w pkt. 10, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 14. W przypadku wniesienia odwołania, Zamawiający nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wezwie wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie skieruje jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. 15. Zatrzymanie wadium nastąpi w okolicznościach, jeżeli: a) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, b) wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, c) wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wyko¬nania umowy, d) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
CENA wykonania zamówienia 60,00
b) Okres rękojmi na wykonane roboty i zamontowane urządzenia 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 
Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Dopuszczalne jest dokonywanie zmian Umowy o charakterze nieistotnym, przez co należy rozumieć zmiany nieodnoszące się do kwestii, które podlegały ocenie podczas wyboru wykonawcy i takich, które gdyby były znane w momencie wszczęcia procedury, mającej na celu zawarcie umowy, nie miałyby wpływu na ilość podmiotów zainteresowanych tą procedurą. W powyższym kontekście nie stanowi zmiany umowy przykładowo: zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, numeru rachunku. 2. Określając warunki dokonania dopuszczalnej zmiany Umowy, sporządza się protokół konieczności, biorąc pod uwagę w szczególności: 1) opis zmiany, 2) uzasadnienie zmiany ( każdy wniosek o zmianę zapisów umowy winien być przedłożony przez wykonawcę pisemnie wraz ze szczegółowym uzasadnieniem zmiany. Ciężar dowodu zmiany spoczywa na wykonawcy ), 3) koszt zmiany i sposób jego wyliczenia, 4) wpływ zmiany na wysokość wynagrodzenia ( Zamawiający może uwzględnić możliwość zmiany wynagrodzenia umownego w zakresie wynikającym z opisanych w umowie i SIWZ okoliczności oraz przepisów prawa ), 5) czas wykonania zmiany, 6) wpływ zmiany na termin zakończenia Umowy ( Zamawiający może uwzględnić możliwość wprowadzenia zmiany terminu końcowego tylko w zakresie czasu niezbędnego na usunięcie przeszkód wraz z czasem niezbędnym na dostosowanie się do zaistniałych nowych okoliczności uzasadniających zmiany. Wniosek winien być złożony przed terminem zakończenia, w czasie umożliwiającym przeprowadzenie u Zamawiającego stosownej procedury w tej sprawie, co najmniej 7 dni przed terminem realizacji zamówienia ). Zamawiający zastrzega, że wprowadzenie zmian do umowy nie będzie miało charakteru automatycznego i zastrzega sobie prawo ich nieuwzględnienia. 3. Przewiduje się możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia: 1) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osoby wskazanej do realizacji zamówienia, pod warunkiem spełniania wymagań wymienionych w SIWZ. Nie dopuszcza się zmiany ww. osoby przed rozpoczęciem wykonywania robót. Zmiana osoby musi być uzasadniona, 2) Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania przedmiotu Umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie ma lub będzie miało wpływ na wykonanie Umowy w przypadku: a) zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, b) szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych (długotrwałe – powyżej 5 dni : ulewne i długotrwałe ulewne deszcze, długotrwałe wysokie temperatury – powyżej 25˚C ) lub warunków gruntowo-wodnych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych z zachowaniem wymaganej technologii, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, o ile nie dało się tego przewidzieć i / lub wykonać w innym terminie, co może mieć wpływ na jakość wykonania, trwałość i zachowanie okresu rękojmi i gwarancji. Wystąpienie niekorzystnych warunków pogodowych wykonawca winien zgłosić w dzienniku budowy oraz pisemnie Inżynierowi i Zamawiającemu. Zgłoszenie powinno zostać potwierdzone przez Inżyniera i stwierdzone potwierdzeniem z najbliższej stacji meteorologicznej, c) opóźnienia spowodowane uzgodnieniami z poszczególnymi organami, pod warunkiem, że Wykonawca ze swojej strony wykonał czynności z zachowaniem należytej staranności i terminowości, d) nieprzewidziane warunki realizacji, tj. inne niż założono warunki geologiczne, archeologiczne, terenowe, w szczególności: wykopaliska archeologiczne, niewypały i niewybuchy, niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane obiekty budowlane, e) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego lub rezygnację przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy z przyczyn od Zamawiającego niezależnych, f) konieczność wykonania zamówienia dodatkowego, w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, którego realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania przedmiotu Umowy, g) wystąpienie kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji, h) wystąpienie opóźnień w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy administracji, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, i) wystąpienie opóźnień lub sprzeciwów w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz sytuacje te nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność przy dołożeniu przez niego najwyższej staranności działania, właściwej dla profesjonalisty, j) wystąpienie braku możliwości wykonania robót z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, k) wystąpienie działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy, l) działanie osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działanie nie jest konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron, m) niemożności wykonania robót z powodu braku dostępności do miejsc niezbędnych do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, n) wystąpienie innych opóźnień lub przestojów z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. 4. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia umownego w przypadkach: 1) ustawowej zmiany określonej w umowie stawki podatku od towarów i usług VAT w trakcie realizacji niniejszej umowy. Podatek VAT będzie naliczany w wartościach wynikających z przepisów obowiązujących w dniu wystawienia faktury z jednoczesnym dokonaniem przez Strony inwentaryzacji robót według stanu na dzień poprzedzający wystawienie faktury po wejściu w życie zmienionych przepisów. Jednocześnie kwota brutto wynagrodzenia umownego, określona w Umowie, zostanie aneksem do Umowy odpowiednio zmieniona, 2) w związku z robotami dodatkowymi, zaniechanymi i zamiennymi. 5. Zamawiający dopuszcza inne zmiany postanowień Umowy, takie jak: 1) zmiany technologii wykonywania robót i/lub rodzaju materiałów, z których będą wykonane roboty budowlane, w przypadku w szczególności zaprzestania produkcji materiału bądź wycofania i wprowadzenia przez producenta materiału o parametrach i cechach użytkowych lepszych lub jakościowo wyższych lub technologicznie nowszych albo właściwszych w zaistniałej sytuacji. Zmiana rodzaju materiałów, urządzenia wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego, uzyskanie której wymaga przedstawienia przez wykonawcę szczegółowego uzasadnienia zmiany wraz z pisemnym potwierdzeniem producenta parametrów nowych materiałów. Zmiana rodzaju materiałów i/lub technologii realizacji, jeśli nie powoduje zmiany wynagrodzenia nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy, 2) zmiana Umowy w zakresie podwykonawców, za uprzednią zgodą Zamawiającego, tj. możliwe powierzenie podwykonawcom innej części robót niż wskazana w ofercie Wykonawcy, rezygnacja z planowanego podwykonawstwa, a także możliwa zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robót, o ile nie sprzeciwia się to postanowieniom SIWZ, 3) zmiana sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek np. zmian zawartej przez Zamawiającego Umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia, 4) zmiany przepisów związanych z przedmiotem Umowy, 5) zmiana wynikająca z przejęcia zobowiązań przez Zamawiającego względem podwykonawców Wykonawcy; 6. Zamawiający dopuszcza zmianę Umowy w następujących przypadkach : 1) w przypadku wykonywania robót zamiennych lub ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem nieprzekroczenia części wykraczającej poza określenie przedmiotu Umowy zawarte w SIWZ – zmiana może dotyczyć wynagrodzenia, wymogów w zakresie odbioru robót, terminu wykonania i innych okoliczności powstałych w związku z robotami zamiennymi lub ograniczeniem zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy, 2) w przypadku wykrycia wad dokumentacji projektowej na etapie wykonywania Umowy – gdy okoliczność ta wpłynęła na konieczność zmiany wymogów w zakresie odbioru robót, terminu wykonania i innych okoliczności powstałych w związku z zaistniałą wadą dokumentacji projektowej i zmiany te będą konieczne gdyż kontynuacja wykonania umowy groziłaby powstaniem Obiektu obarczonego wadą, 3) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy. 7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może dopuścić wprowadzanie zmian w stosunku do dokumentacji projektowej, w trakcie prowadzenia inwestycji w zakresie technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane przez Inżyniera lub Zamawiającego rozwiązanie jest lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt i nie prowadzi do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. 8. W przypadku uzasadnionego ograniczenia zakresu przedmiotu Umowy, wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie udokumentowane poniesione już koszty tego zakresu rzeczowego. 9. Jeżeli w toku realizacji przedmiotu Umowy Strony ustalą wykonanie robót zamiennych, to roboty pierwotnie planowane zostaną wyłączone z zakresu podstawowego przedmiotu Umowy na podstawie zakresu zmian określonych w protokołach konieczności oraz na podstawie cen jednostkowych i czynników kalkulacyjnych określonych przez Wykonawcę. Zakres robót zamiennych zostanie określony w protokole konieczności oraz przedmiarze robót sporządzonym przez Inżyniera. Natomiast wynagrodzenie z tytułu wykonania robót zamiennych zostanie ustalone na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i ich uzasadnienie w protokole konieczności. 10. Przewiduje się dokonanie zmiany treści Umowy, jeżeli zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 1) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 2) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, 3) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, 4) zamówienie dodatkowe będzie wykonywane w czasie wykonywania zamówienia podstawowego. 11. Przewiduje się możliwość dokonania zmiany Umowy, jeżeli zostaną spełnione łącznie poniższe warunki : 1) konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 2) łączna wartość zmian nie przekracza 50% wartości zawartej Umowy. 12. Przewiduje się możliwość zmiany Umowy ze względu ma małą wartość zmiany, jeżeli : 1) zmiana dla robót budowlanych jest mniejsza niż 15% wartości zawartej Umowy, 2) zmiana dotycząca dostaw lub usług wykonywanych na rzecz prowadzonych robót budowalnych jest mniejsza niż 10% wartości zawartej Umowy, 3) wartości zmian, o których mowa w pkt. 1 i 2 mniejsze od wartości dla progów unijnych dla robót budowlanych. 4) zmiany, o których mowa w pkt. 1-3 nie będą prowadzić do zmiany istotnej. 13. Przewiduje się możliwość dokonania zmiany Wykonawcy, z którym zawarto umowę, i którego ma zastąpić nowy Wykonawca: 1) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy, 2) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców. 14. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-03-25, godzina: 11:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1 Nazwa: Przebudowa drogi gminnej Nr 201521P w m. Sokołowo Budzyńskie

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych branży drogowej związanych z realizacją przebudowy drogi gminnej nr 201521P - od km 0+002,00 do km 0+990,00, o długości odcinka 988,00 m z przebudową zjazdów na działki i odtworzeniem rowów przydrożnych.– roboty wykonywane w granicach istniejącego pasa drogowego, na terenie działek o nr ewidencyjnych 413 i 4/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Sokołowo Budzyńskie Stan istniejący: Obecnie jezdnie drogi gminnej ma nawierzchnię gruntową miejscami ulepszoną tłuczniem o szerokości 4,10 – 4,50 m, nawierzchnia jest zniszczona po długoletniej eksploatacji. Szerokość korony drogi 6,00 – 8,00 m a pasa drogowego 7,70 - 13,50 m. Zjazdy na przyległe działki o nawierzchni gruntowej. Odwodnienie za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych do istniejących, zamulonych rowów i na przyległy teren. Dane wyjściowe przebudowy drogi: - klasa drogi (ulicy) – D; Vp=30 km/h; KR 1; jezdnia: - szer. pasa ruchu - 2,50 m, - dopuszcza się szerokość min. - 3,50 (5,00 mijanka) m, - pochylenie podłużne ≤ 10%, - pochylenie poprzeczne – 2%, - łuki kołowe R ≥ 150,0 m, dopuszcza się 20,0 (wyj. 12,0) m, - proste przejściowe – 15,00 m, - promień prawoskrętów r ≥ 6,0 m, - pobocze – min. 0,75 m, - spadek pop. pobocza – 6-8%. zjazdy: - szerokość jezdni min. 3,0 m, - przecięcie krawędzi nawierzchni drogi i zjazdu wyokrąglone promieniem min. 3,00 m, - pochylenie podłużne – max. 5% (5,0 m od krawędzi jezdni drogi), na dalszym odcinku 15%. Konstrukcje nawierzchni: Nawierzchnia jezdni- na podłożu gruntowym ulepszonym: • 15 cm – wyrównanie profilu – mieszanka kruszyw niezwiązanych C90/3, • 5 cm – warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC 16W 50/70, • 4 cm – warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC 11S 50/70, Zjazdy bitumiczne: • 10 cm – warstwa odcinająca – piasek, • 20 cm – podbudowa – mieszanka kruszyw niezwiązanych C90/3, • 5 cm – warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC 16W 50/70, • 4 cm – warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC 11S 50/70, Planowane ogólne zakresy prac: 1. Jezdnie - wykonanie nawierzchni o konstrukcji jak wyżej szerokości – 4,00 m z poszerzeniem na łukach poziomych. W obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 1493P oraz na mijankach szerokość jezdni 5,00 m. 2. Pobocza - wykonanie poboczy obustronnych o szerokości 1,00 m o nawierzchni gruntowej ulepszonej. 3. Zjazdy – wykonanie umocnień istniejących zjazdów na działki przyległe do pasa drogowego. W celu przeprowadzenia wody w ciągu rowów przydrożnych planuje się wykonanie rowów krytych, których zakończenia należy wybrukować (skarpy i dno wlotu i wylotu) kostką lub kamieniem. 4. Roboty ziemne - z uwagi na umiejscowienie opracowania w istniejącym terenie z rozmieszczeniem szeregu punktów stałych i niezmiennych wysokościowo, jak również z uwagi na niewielkie możliwości terenowo przestrzenne, roboty ziemne polegać będą w większości na niewielkich korektach profilu podłużnego celem uzyskania spadków do rowów przydrożnych, oraz na wykonaniu koryta pod projektowane zjazdy. Uzyskane masy z wykopów należy przeznaczyć na uzupełnienie w najbliższym sąsiedztwie projektowanych zieleńców. Ewentualny nadmiar ziemi wywieźć na odkład. 5. Odwodnienie jezdni i przyległego terenu - nawierzchnia zostanie odwodniona powierzchniowo poprzez takie wyprofilowanie jej przekroju poprzecznego i podłużnego, który spowoduje ich odprowadzenie do oczyszczonych lub odtworzonych rowów przydrożnych lub na przyległy teren. 6. Zieleń - planowane jest wykonanie zieleńców, które będą wykonane na poboczach gruntowych i skarpach rowów. Do zabudowania górnych warstw zieleńców należy przeznaczyć humus w wyniku jego usunięcia z miejsc zjazdów i wykonanych rowów. Po rozplantowaniu humusu należy te tereny obsiać dodatkowo trawą. 7. Oznakowanie pionowe i oznakowanie poziome. -planuje się oznakować znakiem A-7 powstałe, w wyniku utwardzenia jezdni, skrzyżowanie oraz odpowiednio na drodze powiatowej znaki D-1. 8. Zabezpieczenie ruchu. - na istniejących przepustach planuje się ustawienie stalowych barier ochronnych U-14a (N1W4A).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45233140-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-06-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
CENA wykonania zamówienia 60,00
Okres rękojmi na wykonane roboty i zamontowane urządzenia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Przebudowa dróg gminnych na terenie sołectwa Prosna

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych branży drogowej związanych z realizacją przebudowy trzech dróg gminnych na terenie sołectwa Prosna w następującym zakresie: a) Przebudowa drogi gminnej na terenie części działki nr 312 : Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych branży drogowej związanych z przebudową drogi gminnej w miejscowości Prosna na części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 312 i odcinku od km 0+000,00 do km 0+767,19 o łącznej długości 767,19 m . Stan istniejący: Istniejący pas drogowy posiada nawierzchnię z tłucznia kamiennego. Dane wyjściowe przebudowy drogi:  klasa drogi “D” droga dojazdowa ,  prędkość projektowa Vp = 30 km/h  dostępność - nieograniczona  kategoria ruchu KR1  szerokość pasa ruchu – 2,00 m  przekrój jezdni 2 x 2,00 m = 4,00 m  przekrój jezdni daszkowy  spadek poprzeczny jezdni 2 % Konstrukcje nawierzchni: Konstrukcja na istniejącej drodze:  w-wa ścieralna z ba AC11S 50/70 KR1-2 gr. 4 cm  w-wa wiążąca z ba AC16W 50/70 KR1-2  podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C 90/3 gr. 10 cm  istniejąca jezdnia Konstrukcja na poszerzeniu istniejącej drogi  w-wa ścieralna z ba AC11S 50/70 KR1-2 gr. 4 cm  w-wa wiążąca z ba AC16W 50/70 KR1-2 gr. 4 cm  podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej betonu C90/3 gr. 10 cm  podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C 90/3 gr. 20 cm  w-wa odcinająca z piasku średnioziarnistego gr. 15 cm Konstrukcja zjazdów :  w-wa ścieralna z ba AC11S 50/70 KR1-2 gr. 4 cm  podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C 90/3 gr . 20 cm  w-wa odcinająca z piasku średnioziarnistego gr. 15 cm Przebieg drogi w planie. Początek odcinka przyjęto w km 0+000,00 na skrzyżowaniu dróg gminnych , koniec w km 0+ 767,19. Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego. Długość projektowanego odcinka wynosi 767,19 m. Szerokość jezdni wynosi 4,00 m, szerokość poboczy gruntowych 0,75 m. Zaprojektowano zjazdy do posesji z betonu asfaltowego Droga w przekroju poprzecznym. Przekrój poprzeczny drogi zawiera jezdnię oraz pobocze gruntowe.  jezdnia o szerokości 4,00 m,  przekrój jezdni daszkowy  pochylenie poprzeczne jezdni 2 %  pobocze gruntowe szerokości 0,75 m  pochylenie poprzeczne poboczy 8% Odwodnienie. Odprowadzenie wody opadowej z powierzchni drogi częściowo w przyległy teren, częściowo do istniejącego rowu. b) Przebudowa drogi gminnej na terenie części działki nr 213 i 242 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych branży drogowej związanych z przebudową drogi gminnej w miejscowości Prosna na części działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 211, 213, 240/4, 241, 242 i 249 i odcinku od km 0+006,5 do km. 0+131,7 o łącznej długości 125,2 m. Stan techniczny nawierzchni jezdni:  teren zabudowany – ograniczenie prędkości do 50 km/godz.  przekrój poprzeczny jezdni – drogowy,  nawierzchnia jezdni – umocniona tłuczniem kamiennym,  szerokość istniejącej jezdni - 4,0 m,  po lewej i prawej stronie drogi umieszczone są pobocza gruntowe. Jezdnia umocniona jest tłuczniem kamiennym z domieszką gruzu betonowego. Niweleta poprzeczna i podłużna jezdni jest pofałdowana. W konstrukcji nawierzchni występują ubytki wraz z luźnymi kruszywem. Ogólny zakres prac przewidzianych do wykonania obejmuje:  wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku o grub. warstwy 15 cm,  wykonanie podbudowy na jezdni z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 o grub. warstwy od 10 do 20 cm,  ułożenie na całej długości i szerokości jezdni nowej warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowa AC 16W-50/70 (dla KR 1), o grub. 5 cm,  ułożenie na całej długości i szerokości jezdni nowej warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowa AC 11S-50/70 (dla KR 1), o grub. 4 cm,  wykonanie konserwacji istniejących rowów przydrożnych oraz poboczy gruntem ulepszonym. Odwodnienie pasa drogowego odbywać się będzie powierzchniowo do istniejących rowów przydrożnych. Przekroje poprzeczne na jezdni - dane projektowe:  klasa drogi – D,  kategoria ruchu – KR-1,  prędkość projektowa – Vp=40 km/h,  droga jedno jezdniowe z dwoma pasami ruchu,  przebieg trasy – bez wykopów i nasypów,  promień łuku poziomego ≥ 150 m (wyj. 20 m),  max pochylenie podłużne 10 %.  promień łuków wklęsłych i wypukłych 600 m,  głębokość przemarzania gruntu – 0,8 m,  grupa nośności podłoża gruntowego – G2. Parametry techniczne:  długość drogi – 125,2 m  szerokość jezdni – 4,0 m,  spadek poprzeczny jezdni, jednostronny - 2,0 %,  spadek podłużny jezdni – bez zmian. Przebieg drogi w planie – nie planuje się zmian w przebiegu drogi. Przebieg drogi w przekroju podłużnym – droga przebiega po istniejącym spadku podłużnym. Przekroje konstrukcyjne na zjazdach- planuje się wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na wszystkich zjazdach. Odwodnienie jezdni i zjazdów- Odwodnienie całości przebudowywanego pasa drogowego odbywać się będzie powierzchniowo, poprzez nadanie 2 %, jednostronnego spadku poprzecznego jezdni i zjazdów w kierunku do przyległych poboczy i dalej do istniejących rowów przydrożnych. c) Przebudowa drogi gminnej na terenie części działki nr 280 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych branży drogowej związanych z przebudową drogi gminnej w miejscowości Prosna na części działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 280 i 249 i od km. 0+001,7 do km. 0+179,0 w m o łącznej długości 177,3 m. Stan techniczny nawierzchni jezdni:  teren zabudowany – ograniczenie prędkości do 50 km/godz.  przekrój poprzeczny jezdni – drogowy,  nawierzchnia jezdni – umocniona tłuczniem kamiennym,  szerokość istniejącej jezdni - 4,0 m, Ogólny zakres prac przewidzianych do wykonania obejmuje:  wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku o grub. warstwy 15 cm,  wykonanie podbudowy na jezdni z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 o grub. warstwy od 10 do 20 cm,  ułożenie na całej długości i szerokości jezdni nowej warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowa AC 16W-50/70 (dla KR 1), o grub. 5 cm,  ułożenie na całej długości i szerokości jezdni nowej warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowa AC 11S-50/70 (dla KR 1), o grub. 4 cm,  wykonanie konserwacji istniejących rowów przydrożnych oraz poboczy gruntem ulepszonym. Odwodnienie pasa drogowego odbywać się będzie powierzchniowo do istniejących rowów przydrożnych. Przekroje poprzeczne na jezdni - dane projektowe:  klasa drogi – D,  kategoria ruchu – KR-1,  prędkość projektowa – Vp=40 km/h,  droga jedno jezdniowe z dwoma pasami ruchu,  przebieg trasy – bez wykopów i nasypów,  promień łuku poziomego ≥ 150 m (wyj. 20 m),  max pochylenie podłużne 10 %.  promień łuków wklęsłych i wypukłych 600 m,  głębokość przemarzania gruntu – 0,8 m,  grupa nośności podłoża gruntowego – G2. Parametry techniczne:  długość drogi – 125,2 m  szerokość jezdni – 4,0 m,  spadek poprzeczny jezdni, jednostronny - 2,0 %,  spadek podłużny jezdni – bez zmian. Przebieg drogi w planie – nie planuje się zmian w przebiegu drogi. Przebieg drogi w przekroju podłużnym – droga przebiega po istniejącym spadku podłużnym. Przekroje konstrukcyjne na zjazdach- planuje się wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na wszystkich zjazdach. Odwodnienie jezdni i zjazdów- Odwodnienie całości przebudowywanego pasa drogowego odbywać się będzie powierzchniowo, poprzez nadanie 2 %, jednostronnego spadku poprzecznego jezdni i zjazdów w kierunku do przyległych poboczy i dalej do istniejących rowów przydrożnych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45233140-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-07-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
CENA wykonania zamówienia 60,00
Okres rękojmi na wykonane roboty i zamontowane urządzenia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: a) Budowa drogi gminnej nr 201562P - ul. Dębowa w Budzyniu, b) Przebudowa drogi gminnej w Budzyniu

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją budowy i przebudowy dróg gminnych w miejscowości Budzyń dla dwóch zadań: a) Budowa drogi gminnej nr 201562P - ul. Dębowa w Budzyniu: Zadanie obejmuje budowę drogi gminnej nr 201562P – ul. Dębowa – od km 0+325,00 do km 0+741,00 o długości 416,00 m wraz z oświetleniem ulicznym. Ogólny zakres prac branży drogowej: Dane wyjściowe:  klasa drogi (ulicy) – D; Vp=30 km/h; KR 1; jezdnia:  pas ruchu 2,50 m,  imax. = 12%; imin. = 0,3%,  na skrzyżowaniu imax. = 5% na dł. 7,0 m,  Rmin. = 20,0 m (wyj. przy kącie ~90o – 12,00 m),  Rpion. = 300 m,  r = 6,0 m,  spadek poprzeczny – 2%, chodnik:  szerokość – 1,50 m (wyj. 1,00 m),  pochylenie podłużne – ≤ 6%,  pochylenie poprzeczne – 1% do 3%, zjazdy:  szerokość jezdni min. 3,0 m,  skosy 1:1,  pochylenie podłużne – max. 5% (5,0 m od krawędzi), na dalszym odcinku 15%. Dla powyższych parametrów zaprojektowano następujące elementy drogi warstwy jezdne ulicy:  20 cm – podbudowa zasadnicza – mieszanka kruszyw związanych cementem C3/4 ≤6MPa,  3 cm – podsypka – cementowo-piaskowa 1:4,  8 cm – warstwa ścieralna – betonowa kostka brukowa typu „behaton”, wibroprasowana I gat., kl., chodnik:  10 cm – podbudowa zasadnicza – mieszanka kruszyw związanych cementem C3/4 ≤6MPa,  3 cm – podsypka – cementowo-piaskowa 1:4,  cm – warstwa ścieralna – betonowa kostka brukowa, wibroprasowana I gat., kl. I, zjazdy na posesje:  20 cm – podbudowa zasadnicza – mieszanka kruszyw związanych cementem C3/4 ≤6MPa,  3 cm – podsypka – cementowo-piaskowa 1:4,  8 cm – warstwa ścieralna – betonowa kostka brukowa, wibroprasowana I gat., kl. I, Jezdnie – planuje się wykonanie nawierzchni o konstrukcji jak wyżej i szerokości 5,00 m z poszerzeniami na łukach poziomych w przebiegu i ilościach zgodnie z dokumentacją Pobocza – planuje się wykonanie poboczy obustronnych o szerokości 1,00 - 3,00 m o nawierzchni gruntowej z humusowaniem i obsianiem trawą Chodniki – planuje się wykonanie chodników: po lewej stronie w ciągu ul. Dębowej o szerokości 1,50 m (lokalnie zwężony do 1,25 m) w przebiegu i ilościach zgodnie z dokumentacją Zjazdy – planuje się umocnienie istniejących zjazdów na działki przyległe do pasa drogowego w lokalizacjach i ilościach zgodnie z dokumentacją. Odwodnienie jezdni i przyległego terenu- odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni, powierzchniowo, przy odpowiednim ukształtowaniu spadku poprzecznego i podłużnego poza jezdnię Zieleń - w celu uzyskania natychmiastowej poprawy walorów estetycznych projektowanych elementów, planowane jest wykonanie zieleńców, które będą wykonane na poboczach gruntowych w lokalizacjach i ilościach zgodnie z dokumentacją. Oznakowanie pionowe i oznakowanie poziome. - planuje się następującą organizację ruchu: dojazd od ul. Leśnej będzie podporządkowany do ciągu głównego ul. Dębowej. W obrębie powstałego skrzyżowania zostanie wyznaczone przejście dla pieszych (w ciągu planowanego chodnika).Przejście oznakowane stosownym oznakowaniem tj. znaki D-6 z lampami ostrzegawczymi i oznakowaniem poziomym Ogólny zakres prac branży elektrycznej: Pr zyłącze – zasilanie projektowanego oświetlenia drogowego z sieci ENEA – złącze ZK1x-1P ustawione przy istniejącym złączu kablowym ZKP-32/1 na działce o nr 2264/10 Szaf ka ośw ietlenia ulicznego - SO - aparaturę do zabezpieczenia i sterowania oświetleniem należy zamontować w szafce SO ustawionej bezpośrednio przy w/w złączu kablowo-pomiarowym ZK1x-1P. Obudowa szafki wolnostojąca typu OP-58DF. Połączenie szafki SO z złączem ZKP wykonać kablem YAKY 4x25mm2, zgodnie z załączoną dokumentacją. Oświetlenie ulic – zaplanowano wykonanie oświetlenia ulicznego w technologii LED oprawami typu BGS213 ECO59/740 PSU II 48/60, lub innymi równorzędnymi pod względem parametrów konstrukcyjnych i oświetleniowych. Oprawy należy montować na słupach stalowych ocynkowanych, stożkowych CN 7/3/60 o wys. 7m. Słupy należy ustawić na dedykowanych fundamentach betonowych typu B-120, wnękami w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdów.We wnękach słupów zamontować tabliczki bezpiecznikowe TB-1 lub złącza oświetleniowe IZO. Połączenie opraw od tabliczek słupowych umieszczonych w wnękach słupów wykonać przewodem YDY 3x2,5/750V. Zasilanie oświetlenia ulicyzaprojektowano linią kablową wykonaną kablem YAKY 4x25mm2 ułożonym w ziemi na głębokości 70 cm. W celu uziemienia słupów na dnie rowu kablowego (pod podsypką), na całej długości linii kablowych ułożyć bednarkę FeZn 25x4. Skrzyżowanie kabli energetycznych z kablami telekomunikacyjnymi, nN-0,4kV, rurociągami, drogami oraz podjazdami wykonać w rurach osłonowych DVK 75 oraz SRS 75 lub równorzędnych. Kable ułożone w ziemi zaopatrzyć w trwałe oznaczniki umieszczone w odstępach max. co 10m Słupy oświetleniowe latarni ustawiać w pasie zieleni w odl. min. 0,5m od krawężnika drogi, wnękami w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdów. Szczegóły przedstawiono w dokumentacji branży elektrycznej. Zasilanie znaków aktywnych - do zasilania planowanych znaków aktywnych ustawionych przy przejściu dla pieszych przewidziano wykonanie linii zasilających wykonanych kablami YKY 3x4 ułożonymi w ziemi. Kable podłączyć do dedykowanego wyłącznika nadprądowego zamontowanego w projektowanej szafce oświetleniowej SO – zgodnie z dokumentacją. Uwaga: Dla powyższego zadania, Wykonawca, działając z upoważnienia w imieniu i na rzecz Zamawiającego, przygotuje wszelkie niezbędne dokumenty do zgłoszenia rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Chodzieży, wynikające z decyzji pozwolenia na budowę. b) Przebudowa drogi gminnej w Budzyniu Przedmiotowe zadnie dotyczy przebudowy drogi gminnej, wewnętrznej od km 0+003,00 do km 0+177,80 o długości 174,80 m z wykonaniem prawostronnego chodnika i zjazdów na działki – roboty wykonywane w granicach istniejącego pasa drogowego oraz budowy zatok parkingowych. Całośc prac przewidzianych do wykonania zloklaizowana jest na terenie części działek o nr ewidencyjnych : 2248/2, 745, 741/1 i 741/2 położonych w Budzyniu. Stan istniejący - obecnie przebudowywana droga ma jezdnię o nawierzchni: gruntowej Ulepszonej tłuczniem na całej długości. Szerokości jezdni 5,00 – 5,50 m. Szerokość korony 5,50 – 7,00 m a szerokość pasa drogowego 7,50 - 9,00 m. Niweleta jezdni na poziomie przyległego terenu. Teren objęty budową zatok parkingowych obejmuje pas drogowy oraz częściowo niezabudowany teren przyległy do pasa drogowego. Dane wyjściowe przebudowy drogi:  klasa drogi –D; Vp=40 km/h; KR 1;  przekrój podstawowy jezdni 5,00 (2*2,50) m,  spadek poprzeczny nawierzchni 2%,  max pochylenie podłużne 10%,  pobocze min. 0,75 m,  spadek poprzeczny poboczy 8%,  promienie łuków wklęsłych i wypukłych 600 m. chodnik:  szerokość – 1,50 m (przy krawężniku 2,00 m),  pochylenie podłużne – ≤5% (wyj. do 15%),  pochylenie poprzeczne – 1% do 3%, zjazdy:  szerokość jezdni min. 3,0 m,  skosy 1:1 lub wyokrąglenia łukiem r=3,00 m,  pochylenie podłużne – max. 5% (5,0 m od krawędzi), na dalszym odcinku 15%. Przebieg drogi w planie- nie projektuje się zmian w przebiegu drogi w planie. Przebieg drogi w przekroju podłużnym –w przekroju podłużnym planuje się tak ukształtować profil podłużny jezdni, żeby woda wpływała do wyremontowanych studni ściekowych. Szczegóły w załączonej dokumentacji Konstrukcja nawierzchni jezdnia:  22 cm – warstwa mrozoochronna – piasek,  20 cm – podbudowa – dwuwarstwowa mieszanka kruszyw niezwiązanych C90/3, ze skropieniem asfaltem,  5 cm – warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC 16W 50/70,  4 cm – warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC 11S 50/70, chodnik:  10 cm – warstwa odcinająca – piasek,  10 cm – podbudowa zasadnicza – mieszanka kruszyw niezwiązanych CNR,  3 cm – podsypka piaskowa,  6 cm – warstwa ścieralna – betonowa kostka brukowa, wibroprasowana I gat., kl. I, zjazdy i zatoki parkingowe:  22 cm – warstwa mrozoochronna – piasek,  20 cm – podbudowa – dwuwarstwowa mieszanka kruszyw niezwiązanych C90/3, ze skropieniem asfaltem,  3 cm – podsypka – cementowo-piaskowa 1:4,  8 cm – warstwa ścieralna – betonowa kostka brukowa typu „behaton”, wibroprasowana I gat., kl. I,. Planowane ogólne zakresy prac do wykonania: Jezdnia - Przyjęto szerokość jezdni 5,00 m z poszerzeniem do 5,50 m przy dojeździe do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1488P. Spadek nawierzchni jednostronny 2% na prawą stronę drogi. Przy prawej krawędzi jezdni zostanie: ułożony ściek przykrawężnikowy z kostki betonowej oraz ustawiony betonowy krawężnik uliczny 15*30*100 cm, wystający 12 cm (w ciągu zatok parkingowych i zjazdów obniżony do 4 cm). Ściek i krawężnik będą posadowione na ławie z betonu C16/20:  zwykłej – dla krawężników obniżonych na zjazdach i w ciągu chodnika przy drodze powiatowej w ilości od 0,03 do 0,04 m3/mb,  z oporem – dla krawężników wystających w ilości od 0,06 do 0,08 m3/mb. Chodnik – wykonanie chodnik z po prawej stronie jezdni lub zatok parkingowych bezpośrednio przy krawężniku o szerokości 2,00 m ze spadkiem poprzecznym 1,5 % do jezdni.Spoiny między kostkami uzupełnić odsianym piaskiem poprzez jego wmulenie wodą. Chodnik obramowany jest betonowym obrzeżem niskim 6*20*100cm na ławie żwirowej, całkowicie wtopionym w sąsiedztwie projektowanych zieleńców. Zjazdy - umocnienie istniejących zjazdów na działki przyległe do pasa drogowego. Nawierzchnia obramowana jest betonowym obrzeżem wysokim 8*30*100 cm na ławie betonowej całkowicie wtopionym w sąsiedztwie projektowanych zieleńców Zatoki parkingowe - parkowanie prostopadłe do jezdni drogi, wymiary pojedynczego stanowiska 2,50 x 5,00 m, dla pojazdu osób niepełnosprawnych wymiary 3,60 x 5,00 m Spadek nawierzchni jednostronny 2% w kierunku jezdni drogi. Obramowanie zatok postojowych betonowym krawężnikiem ulicznym 15*30*100 cm na ławie betonowej z oporem, wystający 10 cm powyżej nawierzchni zatoki. Odwodnienie- za pomocą spadów poprzecznych i podłużnych do wyremontowanej kanalizacji deszczowej. Na istniejącym przepuście w km 0+173,60 należy wykonać umocnienie wlotu i wylotu oraz ściek skarpowy przez brukowanie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45233140-2, 45316110-9, 45231400-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
CENA wykonania zamówienia 60,00
Okres rękojmi na wykonane roboty i zamontowane urządzenia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 4 Nazwa: Przebudowa drogi gminnej nr 201550P w m. Ostrówki

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pierwszego wyodrębnionego etapu przebudowy gminnej w miejscowości Ostrówki na części działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 45/6, 45/7, 51, 56, Stan istniejący- istniejący pas drogowy na przedmiotowym odcinku posiada nawierzchnię z tłucznia kamiennego. Przebieg drogi w planie Początek odcinka dla pierwszego wyodrębnionego etapu przyjęto od skrzyżowania z działką o nr ewidencyjnym 7 , w km 0+294,00 koniec w km 0+ 906,27.Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego. Długość odcinka wynosi 612,27 m. Szerokość jezdni wynosi 4,00 m, szerokość poboczy gruntowych 0,75 m. Zjazdy do posesji z betonu asfaltowego. Droga w przekroju poprzecznym Przekrój poprzeczny drogi zawiera jezdnię oraz pobocze gruntowe.  jezdnia o szerokości 4,00 m,  przekrój jezdni daszkowy  pochylenie poprzeczne jezdni 2 %  pobocze gruntowe szerokości 0,75 m  pochylenie poprzeczne poboczy 8% Odwodnienie- odprowadzenie wody opadowej z powierzchni drogi częściowo w przyległy teren, częściowo do istniejącego rowu Technologia robót nawierzchniowych. Konstrukcja na istniejącej drodze  w-wa ścieralna z ba AC11S 50/70 KR1-2 gr. 4 cm  w-wa wiążąca z ba AC16W 50/70 KR1-2 gr. 4 cm  podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 gr. 10 cm  istniejąca jezdnia Konstrukcja dla budowy od podstaw i na poszerzeniu istniejącej drogi  w-wa ścieralna z ba AC11S 50/70 KR1-2 gr. 4 cm  w-wa wiążąca z ba AC16W 50/70 KR1-2 gr. 4 cm  podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej betonu C90/3 gr. 10 cm  podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 gr. 20 cm  w-wa odcinająca z piasku średnioziarnistego gr. 15 cm Konstrukcja zjazdów :  w-wa ścieralna z ba AC11S 50/70 KR1-2 gr. 4 cm  podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 gr . 20 cm  w-wa odcinająca z piasku średnioziarnistego gr. 15 cm UWAGA: Zakres prac dla powyższego zadania zawiera rysunek o nazwie „Z1_Zakres prac w ramach postępowania” stanowiący dodatkowy załącznik do dokumentacji projektowej oraz przedmiar robót.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45233140-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-08-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
CENA wykonania zamówienia 60,00
Okres rękojmi na wykonane roboty i zamontowane urządzenia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 5 Nazwa: Przebudowa drogi gminnej Nr 201510P na odcinku Bukowiec - Nowa Wieś Wyszyńska - II Etap.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie drugiego etapu przebudowy drogi gminnej nr 201510P, na odc. Nowa Wieś Wyszyńska - Bukowiec, od km. 2+856,0 do km. 3+488,0 na części działek o nr 13, 155 i 198 zlokalizowanych w obrębie Nowa Wieś Wyszyńska. Planuje się ułożenie nowych warstw bitumicznych na całej szerokości jezdni, na długości. 632,0 mb. Na w/w drodze gminnej nr 201510P występuje lokalny ruch samochodów z m. Nowa Wieś Wyszyńska, do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1487P w m. - Bukowiec. Opis stanu technicznego nawierzchni jezdni:  teren nie zabudowany – ograniczenie prędkości do 90 km/godz.  przekrój poprzeczny jezdni – drogowy,  nawierzchnia jezdni - mieszanka mineralno - asfaltowa,  szerokość istniejącej jezdni - 4,1 m,  po lewej i prawej stronie drogi umieszczone są pobocza gruntowe. Opis stanu istniejącego – jezdnia umocniona jest nawierzchnią z mieszanki mineralno - bitumicznej, która ułożona jest na podbudowie tłuczniowej. Niweleta poprzeczna i podłużna jezdni jest pofałdowana. W konstrukcji nawierzchni występują osłabienia w warstwie bitumicznej w postaci pęknięć siatkowych. Pęknięcia te mają wykruszenia na krawędziach wraz z luźnymi kawałkami nawierzchni. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie n/w zakresu robót:  ułożenie na całej długości i szerokości jezdni nowej warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowa AC 11W-50/70, o śred. grub. 4 cm (wraz z wyrównaniem profilu poprzecznego i podłużnego),  ułożenie na całej długości i szerokości jezdni nowej warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowa SMA 11-50/70 (dla KR 3), o grub. 3 cm,  uzupełnienie poboczy klińcem 0/31,5 mm o szer. 1,0 m,  wykonanie konserwacji istniejących rowów przydrożnych wraz z remontem przepustów pod zjazdami. Odwodnienie pasa drogowego odbywa się będzie powierzchniowo do istniejących rowów przydrożnych. Przekroje poprzeczne na jezdni. Dane projektowe:  klasa drogi – D,  kategoria ruchu – KR-1,  prędkość projektowa – Vp=40 km/h,  droga jedno jezdniowe z dwoma pasami ruchu,  przebieg trasy – bez wykopów i nasypów,  głębokość przemarzania gruntu – 0,8 m,  grupa nośności podłoża gruntowego – G2. Parametry techniczne:  długość drogi – 632,0 m,  szerokość jezdni – 4,0 m,  spadek poprzeczny jezdni, dwustronny - 2,0 %,  spadek podłużny jezdni – bez zmian. Przebieg drogi w planie – nie projektuje się zmian w przebiegu drogi. Przebieg drogi w przekroju podłużnym – droga przebiega po istniejącym spadku podłużnym. Ze względu na nieznaczne grubości istniejących warstw bitumicznych nie planuje się wykonanie frezowania profilującego. Głębokość poprzecznych kolein wynosi od 0,5 do 3 cm. Nawierzchnię jezdni planuje się wykonać wg. poniższej technologii;  naprawa cząstkowa nawierzchni masą mineralno-asfaltową AC 11W-50/70, o śred. grub. 4 cm,  warstwa wiążąca oraz miejscowe wyrównania profilu podłużnego w nawierzchni jezdni o łącznej śred. grub. 4 cm, mieszanką mineralno-asfaltową AC-11W 50/70, na szer. 4,1 m.  warstwa ścieralna - mieszanka mineralno-asfaltowa SMA 11 50/70 (dla KR 3), o grub. 3 cm, na szer. 4,0 m. Przekroje konstrukcyjne na zjazdach. Parametry techniczne  szerokość – od 4,0 do 5,0 m,  długość po osi - od 3,0 do 4,5 m,  spadek poprzeczny – 2,0 % w kierunku do jezdni,  spadek podłużny – dostosowany do przyległej jezdni. Konstrukcja zjazdów:  podbudowa zasadnicza o grub. warstwy 15 cm - mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 (tłuczeń o uziarnieniu 31,5/63 mm),  warstwa wiążąca o grub. 4 cm - mieszanka mineralno - asfaltowa AC 11W-50/70,  warstwa ścieralna o grub. 4 cm - mieszanka mineralno - asfaltowa AC 11S-50/70. Podbudowy mające bezpośredni styk z warstwami bitumicznymi oraz każdą z warstw bitumicznych, przed ułożeniem na nich kolejnych warstw, należy skropić emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m2.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45233140-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-06-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
CENA wykonania zamówienia 60,00
Okres rękojmi na wykonane roboty i zamontowane urządzenia 40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Załączniki: