Odbiór, transport odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów ulegających biodegradacji oraz odbiór, transport I zagospodarowanie odpadów selektywnie zbieranych z nieruchomości zamieszkałych na

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 21.06.2019 r.:

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 21.06.2019 r.