Odbiór, transport odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów ulegających biodegradacji oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów selektywnie zbieranych z nieruchomości zamieszkałych na

Informacja o treści złożonych ofert z dnia 14.06.2019 r.:

Informacja o treści złożonych ofert z dnia 14.06.2019 r.