Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2018

Decyzja Nr PO.RET.070.296.2.2018.ZG w sprawie zatwierdzenia Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Budzyń.