UCHWAŁA NR XXXI/252/2017 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 września 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXI/252/2017

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 września 2017 roku.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Budzyń oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.