Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzyniu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzyniu jest jednostką organizacyjna samorządu terytorialnego, działającą na podstawie Uchwały Nr XI/87/90 Gminnej Rady Narodowej w Budzyniu z dnia 16 marca 1990 roku. W sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzyniu.

Dane teleadresowe:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzyniu
ul. Lipowa 1, 64-840 Budzyń.
Numery telefonów: centrala/fax (67) 2844-013, (67) 2844-058,
Telefon komórkowy do pracowników socjalnych + 48 501491058
kierownik (67) 2844-059.
e-mail: ops@budzyn.pl

Godziny pracy:

poniedziałek   8.00 – 16.00
wtorek   7.30 – 15.00
środa-piątek   7.00 – 15.00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzyniu realizuje następujące zadania statutowe: zadania określone w ustawie o pomocy społecznej, zadania określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych, zadania określone w ustawie o dodatkach mieszkaniowych, zadania określone w ustawie o prawie energetycznym, zadania określone w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zadania określone w ustawie o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, realizuje również rządowy program dla rodzin wielodzietnych, zapewnia obsługę organizacyjno – techniczną Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, oraz wykonuje inne zadania zlecone przez administrację rządową i samorządową.

Realizowane świadczenia:

  1. świadczenia z pomocy społecznej: zasiłki okresowe, zasiłki celowe, zasiłki stałe, pomoc w formie dożywiania w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania", usługi opiekuńcze i inne formy pomocy wynikające z ustawy o pomocy społecznej (pokój 1 i 2)
  2. świadczenia rodzinne: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów oraz jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka i inne świadczenia wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych (pokój 3);
  3. dodatki mieszkaniowe i energetyczne (pokój 3);
  4. świadczenia z funduszu alimentacyjnego (pokój 3) ;
  5. karty dużej rodziny (pokój 5);

Stanowiska pracy: