UCHWAŁA Nr XXIV/171/2001 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych