UCHWAŁA Nr XXIV/172/2001 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie wysokości opłat za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz za ścieki wprowadzone do zbio

 

U C H W A Ł A  N r X X I V / 1 7 2 / 2 0 0 1


RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 27 listopada 2001 r.
w sprawie wysokości opłat za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz za ścieki wprowadzone do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność gminy i składowania odpadów stałych na komunalnym wysypisku śmieci.