UCHWAŁA NR XXXIV/250/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 14 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/250/2014

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 14 marca 2014 roku.

w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Budzyń.