U C H W A Ł A Nr XXIV/182/2005 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie stawek opłaty targowej oraz sposobu jej pobierania.