UCHWAŁA NR XXXIII/235/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/235/2014

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 stycznia 2014 roku.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.