U C H W A Ł A Nr XXVI/197/2006 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 06 marca 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Budzyń.