UCHWAŁA NR XXXII/226/2013 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Budzyń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 u

UCHWAŁA NR XXXII/226/2013

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 30 grudnia 2013 roku.

w sprawie Programu współpracy Gminy Budzyń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.