UCHWAŁA Nr XXVIII/216/2006 Rady Gminy Budzyń z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Dziennemu Domowi Pomocy Społecznej w Budzyniu.