UCHWAŁA Nr XXXI/246/2006 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 25 października 2006 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych