UCHWAŁA NR XXIV/163/2012 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Budzyń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 usta

UCHWAŁA NR XXIV/163/2012

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 grudnia 2012 roku. 

w sprawie Programu współpracy Gminy Budzyń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok.