UCHWAŁA NR XXII/144/2012 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 08 listopada 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Budzyń.

UCHWAŁA NR XXII/144/2012

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 08 listopada 2012 roku.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi