Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych za II kwartał 2012

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami) Wójt Gminy Budzyń podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności, o których mowa w art. 60 wyżej cytowanej ustawy, tj.:

  1. Kwoty dotacji podlegające zwrotowi w przypadkach określonych w niniejszej ustawie – nie występowały
  2. Należności z tytułu gwarancji i poręczeń udzielonych przez Gminę – nie występowały
  3. Wpłaty nadwyżek środków obrotowych Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Budzyniu – nie występowały
  4. Wpłaty środków finansowych agencji wykonawczych – nie występowały
  5. Wpłaty środków z tytułu rozliczeń realizacji programów przedakcesyjnych – nie występowały
  6. Należności z tytułu zwrotu płatności dokonanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – nie występowały
  7. Dochody pobierane przez jednostki budżetowe gminy – nie występowały
  8. Pobrane przez Gminę dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami o nieodprowadzone na rachunek dochodów budżetu państwa – nie występowały