Wzory oświadczeń majątkowych

Oświadczenia majątkowe składa się w sekretariacie Urzędu Gminy Budzyń w zaklejonych kopertach opisanych jako „oświadczenie majątkowe" i zaopatrzonych w pieczęć nagłówkową komórki organizacyjnej Urzędu Gminy Budzyń lub jednostki organizacyjnej Gminy Budzyń oraz imię i nazwisko zobowiązanego.

Radni oświadczenia majątkowe składają w Biurze Rady Gminy w zaklejonych kopertach opisanych jako „oświadczenie majątkowe".

Wzory oświadczeń majątkowych