UCHWAŁA NR IV/30/2007 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielanego w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w

Uchwała