UCHWAŁA NR XI/81/2007 Rady Gminy Budzyń z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie programu współpracy gminy Budzyń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w roku 2008

Uchwała