Ogłoszenia o konkursie na rezalizację zadań

II Konkurs wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego na terenie Gminy Budzyń w 2021 r.

O G Ł O S Z E N I E

o II konkursie wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego na terenie Gminy Budzyń w 2021 r.

Działając na podstawie uchwały Nr XXXVIII/339/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Budzyń (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 273, poz.5436).

Burmistrz Miasta i Gminy Budzyń ogłasza II konkurs wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego na terenie Gminy Budzyń w 2021 r.

I.  Rodzaje zadań – przedmiot zgłoszonych projektów.

1. Dofinansowanie rozwoju sportu:

a) organizacja oraz udział w zawodach i rozgrywkach sportowych- gry w piłkę nożną - w tym szkolenie, przygotowanie się do rozgrywek i zawodów w miejscowości Budzyń,

II.   Wysokość kwoty środków publicznych przeznaczonych na dotację na realizację poszczególnych zadań – projektów.

1. Na realizację zadania wymienionego w punkcie I ust. 1 lit. a planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 25.000,- zł.

III.  Wysokość wkładu własnego wnioskodawcy na realizację poszczególnych zadań – projektów.

Minimalny wkład własny wnioskodawców na realizację zadań – projektów wymienionych w punkcie I ust.1 lit. a ustala się w wysokości 5% całkowitych kosztów realizacji.

IV.  Zasady przyznawania dofinansowania – dotacji na wykonanie zadań – projektów.

1. Zasady przyznawania dofinansowania określa uchwała Nr XXXVIII/339/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Budzyń (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 273, poz. 5436).

V.   Termin i warunki realizacji zadań - projektów.

1. Zadania - projekty winny być zrealizowane w 2021 roku z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonania zadań określone zostaną w zawartych umowach.

2. Zadania winny być wykonane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.

VI.   Warunki merytoryczne i finansowe jakie powinien spełniać każdy złożony wniosek oraz termin składania wniosków.

1. W konkursie mogą brać udział podmioty określone w § 1 ust. 2 uchwały Nr XXXVIII/339/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Budzyń (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 273, poz. 5436).

2. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym, składają wnioski o realizację danego zadania – projektu.

3. Wnioski musza być podpisane i opieczętowane przez wnioskodawcę.

Uwaga: Wniosek i załączniki muszą podpisać osoby, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu wewnętrznego są upoważnione do reprezentowania oferenta na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych (zawierania umów).

4. Wniosek winien być złożony zgodnie ze wzorem wniosku, który stanowi załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/339/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Budzyń (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 273, poz. 5436).

5. Do wniosku należy dołączyć dokumenty i informacje, o których mowa we wzorze wniosku stanowiącym załącznik Nr 1 do wyżej cytowanej uchwały.

6. Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Budzyń osobiście lub drogą pocztową na adres Urząd Miasta i Gminy Budzyń, ul. Przemysłowa 16A, 64-840 Budzyń (decyduje data wpływu), w terminie do dnia 17 września 2021 roku, do godz. 1500

7. Druk wniosku o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego dotyczący dofinansowania rozwoju sportu w Gminie Budzyń na 2021 r. oraz druk sprawozdania z wykonania zadania z zakresu projektu sportowego można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta i Gminy Budzyń – http://bip.budzyn.pl/budzyn/ lub otrzymać w pokoju nr 110 Urzędu Miasta i Gminy Budzyń, ul. Przemysłowa 16A, gdzie można również uzyskać wszelkie dodatkowe informacje dotyczące trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu.

8. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno – prawnych lub innych wad wniosku wyznaczony zostanie dodatkowy termin na uzupełnienie braków, jednakże nie dłuższy niż 7 dni od powiadomienia o stwierdzonych uchybieniach formalno – prawnych lub innych brakach.

9. Wnioski złożone według innego wzoru lub złożone po terminie lub których uchybień formalno – prawnych nie uzupełniono w dodatkowym terminie z przyczyn formalnych nie będą rozpatrywane.

10. Wnioski złożone przez stowarzyszenia, które nie mają uregulowanych spraw statutowych pozostaną także bez rozpatrzenia.

VII.   Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

1. Wybór wniosków zostanie dokonany w ciągu 14 dni od upływu terminu na ich składanie.

2. Wszystkie wnioski spełniające kryteria formalne zostaną ocenione przez Komisję konkursową powołaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Budzyń.

3. Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie dotacji bierze się pod uwagę w szczególności:

a) wpływ projektu na poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy,

b) przedstawioną kalkulację kosztów,

c) możliwości realizacji zadania przez podmiot,

d) dotychczasową współpracę z Gminą,

e) wysokość środków finansowych przeznaczonych na zadania realizowane w danym konkursie.

4. Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości dotacji zostanie przekazana Burmistrzowi Miasta i Gminy Budzyń, który podejmie ostateczną decyzję.

VIII.   Postanowienia końcowe.

1. Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany, pod rygorem rozwiązania umowy, do zamieszczania we wszystkich drukach i materiałach reklamowych związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach itp. informacji o tym, że zadanie jest dofinansowane przez Gminę Budzyń.

2. Dofinansowany podmiot, zobowiązany będzie do:

1) wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,

2) dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta i Gminy Budzyń oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania otrzymanego dofinansowania oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej,

3) kontrola, o której mowa wyżej, nie ogranicza prawa Gminy do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym,

3. Wyniki konkursu przedstawione zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Budzyń oraz zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu http://bip.budzyn.pl/budzyn/.

 

 

Załączniki:

 1. Wzór Wniosku
 2. Wzór sprawozdania

Budzyń, dnia 3 września 2021 roku.  

Konkurs wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego na terenie Gminy Budzyń w 2021 r.

O G Ł O S Z E N I E

o konkursie wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego na terenie Gminy Budzyń w 2021 r.

Działając na podstawie uchwały Nr XXXVIII/339/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Budzyń (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 273, poz.5436).

Burmistrz Miasta i Gminy Budzyń ogłasza konkurs wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego na terenie Gminy Budzyń w 2021 r.

I Rodzaje zadań – przedmiot zgłoszonych projektów.

1. Dofinansowanie rozwoju sportu:

a) organizacja oraz udział w zawodach i rozgrywkach sportowych- gry w piłkę nożną - w tym szkolenie, przygotowanie się do rozgrywek i zawodów w  miejscowości Budzyń,

b) organizacja oraz udział w zawodach i rozgrywkach sportowych - gry w piłkę nożną, w tym szkolenie, przygotowanie się do rozgrywek i zawodów w miejscowości Wyszyny,

c) organizacja oraz udział w zawodach sportowych – jeździectwa - w tym szkolenie i przygotowanie do startów,

d) organizacja oraz udział w zawodach rozgrywkach sportowych – gry w piłkę ręczną dziewcząt, w tym szkolenie, przygotowanie się do rozgrywek i zawodów w miejscowości Budzyń,

e) organizacja oraz udział w zawodach i rozgrywkach sportowych - gry w tenisa ziemnego - w tym szkolenie, przygotowanie się do rozgrywek i zawodów w miejscowości Budzyń.

II.  Wysokość kwoty środków publicznych przeznaczonych na dotację na realizację poszczególnych zadań – projektów.

1. Na realizację zadania wymienionego w punkcie I ust. 1 lit. a planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 190.000,- zł.

2. Na realizację zadania wymienionego w punkcie I ust. 1 lit. b planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 95.000,- zł.

3. Na realizację zadania wymienionego w punkcie I ust. 1 lit. c planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 15.000,- zł.

4. Na realizację zadania wymienionego w punkcie I ust. 1 lit. d planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 45.000,- zł.

5. Na realizację zadania wymienionego w punkcie I ust. 1 lit. e planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 9.500,- zł.

III.  Wysokość wkładu własnego wnioskodawcy na realizację poszczególnych zadań – projektów.

Minimalny wkład własny wnioskodawców na realizację zadań – projektów wymienionych w punkcie I ust.1 lit. a, b, c, d i e ustala się w wysokości 5% całkowitych kosztów realizacji.

IV.  Zasady przyznawania dofinansowania – dotacji na wykonanie zadań – projektów.

1. Zasady przyznawania dofinansowania określa uchwała Nr XXXVIII/339/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Budzyń (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 273, poz. 5436).

V.  Termin i warunki realizacji zadań - projektów.

1. Zadania - projekty winny być zrealizowane w 2021 roku z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonania zadań określone zostaną w zawartych umowach.

2. Zadania winny być wykonane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.

VI.  Warunki merytoryczne i finansowe jakie powinien spełniać każdy złożony wniosek oraz termin składania wniosków.

1. W konkursie mogą brać udział podmioty określone w § 1 ust. 2 uchwały Nr XXXVIII/339/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Budzyń (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 273, poz. 5436).

2. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym, składają wnioski o realizację danego zadania – projektu.

3. Wnioski musza być podpisane i opieczętowane przez wnioskodawcę.

Uwaga: Wniosek i załączniki muszą podpisać osoby, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu wewnętrznego są upoważnione do reprezentowania oferenta na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych (zawierania umów).

4. Wniosek winien być złożony zgodnie ze wzorem wniosku, który stanowi załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/339/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Budzyń (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 273, poz. 5436).

5. Do wniosku należy dołączyć dokumenty i informacje, o których mowa we wzorze wniosku stanowiącym załącznik Nr 1 do wyżej cytowanej uchwały.

6. Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Budzyń osobiście lub drogą pocztową na adres Urząd Miasta i Gminy Budzyń, ul. Przemysłowa 16A, 64-840 Budzyń (decyduje data wpływu), w terminie do dnia 08 lutego 2021 roku, do godz. 1500

7. Druk wniosku o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego dotyczący dofinansowania rozwoju sportu w Gminie Budzyń na 2020 r. oraz druk sprawozdania z wykonania zadania z zakresu projektu sportowego można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta i Gminy Budzyń – http://bip.budzyn.pl/budzyn/ lub otrzymać w pokoju nr 110 Urzędu Miasta i Gminy Budzyń, ul. Przemysłowa 16A, gdzie można również uzyskać wszelkie dodatkowe informacje dotyczące trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu.

8. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno – prawnych lub innych wad wniosku wyznaczony zostanie dodatkowy termin na uzupełnienie braków, jednakże nie dłuższy niż 7 dni od powiadomienia o stwierdzonych uchybieniach formalno – prawnych lub innych brakach.

9. Wnioski złożone według innego wzoru lub złożone po terminie lub których uchybień formalno – prawnych nie uzupełniono w dodatkowym terminie z przyczyn formalnych nie będą rozpatrywane.

10. Wnioski złożone przez stowarzyszenia, które nie mają uregulowanych spraw statutowych pozostaną także bez rozpatrzenia.

VII.  Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

1. Wybór wniosków zostanie dokonany w ciągu 14 dni od upływu terminu na ich składanie.

2. Wszystkie wnioski spełniające kryteria formalne zostaną ocenione przez Komisję konkursową powołaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Budzyń.

3. Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie dotacji bierze się pod uwagę w szczególności:

a) wpływ projektu na poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy,

b) przedstawioną kalkulację kosztów,

c) możliwości realizacji zadania przez podmiot,

d) dotychczasową współpracę z Gminą,

e) wysokość środków finansowych przeznaczonych na zadania realizowane w danym konkursie.

4. Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości dotacji zostanie przekazana Burmistrzowi Miasta i Gminy Budzyń, który podejmie ostateczną decyzję.

VIII.  Postanowienia końcowe.

1. Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany, pod rygorem rozwiązania umowy, do zamieszczania we wszystkich drukach i materiałach reklamowych związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach itp. informacji o tym, że zadanie jest dofinansowane przez Gminę Budzyń.

2. Dofinansowany podmiot, zobowiązany będzie do:

1) wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,

2) dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta i Gminy Budzyń oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania otrzymanego dofinansowania oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej,

3) kontrola, o której mowa wyżej, nie ogranicza prawa Gminy do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym,

3. Wyniki konkursu przedstawione zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Budzyń oraz zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu http://bip.budzyn.pl/budzyn/.

 

Załączniki:

 1. Wzór Wniosku
 2. Wzór sprawozdania

Budzyń, dnia 21 stycznia 2021 roku.  

II Konkurs wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego na terenie Gminy Budzyń w 2020 r.

O G Ł O S Z E N I E

o II konkursie wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego na terenie Gminy Budzyń w 2020 r.

Działając na podstawie uchwały Nr XXXVIII/339/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Budzyń (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 273, poz.5436).

Wójt Gminy Budzyń ogłasza II konkurs wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego na terenie Gminy Budzyń w 2020 r.

I Rodzaje zadań – przedmiot zgłoszonych projektów.

1. Dofinansowanie rozwoju sportu:

a) organizacja oraz udział w zawodach i rozgrywkach sportowych- gry w piłkę nożną - w tym szkolenie, przygotowanie się do rozgrywek i zawodów w  miejscowości Budzyń.

II.  Wysokość kwoty środków publicznych przeznaczonych na dotację na realizację poszczególnych zadań – projektów.

1. Na realizację zadania wymienionego w punkcie I ust. 1 lit. a planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 24.000,- zł.

III.  Wysokość wkładu własnego wnioskodawcy na realizację poszczególnych zadań – projektów.

Minimalny wkład własny wnioskodawców na realizację zadań – projektu wymienionego w punkcie I ust.1 lit. a ustala się w wysokości 5% całkowitych kosztów realizacji.

IV.  Zasady przyznawania dofinansowania – dotacji na wykonanie zadań – projektów.

1. Zasady przyznawania dofinansowania określa uchwała Nr XXXVIII/339/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Budzyń (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 273, poz. 5436).

V.  Termin i warunki realizacji zadań - projektów.

1. Zadania - projekty winny być zrealizowane w 2020 roku z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonania zadań określone zostaną w zawartych umowach.

2. Zadania winny być wykonane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.

VI.  Warunki merytoryczne i finansowe jakie powinien spełniać każdy złożony wniosek oraz termin składania wniosków.

1. W konkursie mogą brać udział podmioty określone w § 1 ust. 2 uchwały Nr XXXVIII/339/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Budzyń (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 273, poz. 5436).

2. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym, składają wnioski o realizację danego zadania – projektu.

3. Wnioski musza być podpisane i opieczętowane przez wnioskodawcę.

Uwaga: Wniosek i załączniki muszą podpisać osoby, które zgodnie z postanowieniami statutu lub
innego aktu wewnętrznego są upoważnione do reprezentowania oferenta na zewnątrz i zaciągania w jego

imieniu zobowiązań finansowych (zawierania umów).

4. Wniosek winien być złożony zgodnie ze wzorem wniosku, który stanowi załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/339/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań
z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Budzyń (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego
z 2010 r. Nr 273, poz. 5436).

5. Do wniosku należy dołączyć dokumenty i informacje, o których mowa we wzorze wniosku stanowiącym załącznik Nr 1 do wyżej cytowanej uchwały.

6. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Budzyniu osobiście lub drogą pocztową na adres Urząd Gminy Budzyń, ul. Przemysłowa 16A, 64-840 Budzyń (decyduje data wpływu), w terminie do dnia 29 pażdziernika 2020 roku, do godz. 1500

7. Druk wniosku o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego dotyczący dofinansowania rozwoju sportu w Gminie Budzyń na 2020 r. oraz druk sprawozdania
z wykonania zadania z zakresu projektu sportowego można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy – http://bip.budzyn.pl/budzyn/ lub otrzymać w pokoju nr 110 Urzędu Gminy, ul. Przemysłowa 16A, gdzie można również uzyskać wszelkie dodatkowe informacje dotyczące trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu.

8. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno – prawnych lub innych wad wniosku wyznaczony zostanie dodatkowy termin na uzupełnienie braków, jednakże nie dłuższy niż 7 dni od powiadomienia o stwierdzonych uchybieniach formalno – prawnych lub innych brakach.

9. Wnioski złożone według innego wzoru lub złożone po terminie lub których uchybień formalno – prawnych nie uzupełniono w dodatkowym terminie z przyczyn formalnych nie będą rozpatrywane.

10. Wnioski złożone przez stowarzyszenia, które nie mają uregulowanych spraw statutowych pozostaną także bez rozpatrzenia.

VII.  Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

1. Wybór wniosków zostanie dokonany w ciągu 14 dni od upływu terminu na ich składanie.

2. Wszystkie wnioski spełniające kryteria formalne zostaną ocenione przez Komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy.

3. Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie dotacji bierze się pod uwagę w szczególności:

a) wpływ projektu na poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy,

b) przedstawioną kalkulację kosztów,

c) możliwości realizacji zadania przez podmiot,

d) dotychczasową współpracę z Gminą,

e) wysokość środków finansowych przeznaczonych na zadania realizowane w danym konkursie.

4. Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości dotacji zostanie przekazana Wójtowi Gminy, który podejmie ostateczną decyzję.

VIII.  Postanowienia końcowe.

1. Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany, pod rygorem rozwiązania umowy, do zamieszczania we wszystkich drukach i materiałach reklamowych związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach itp. informacji o tym, że zadanie jest dofinansowane przez Gminę Budzyń.

2. Dofinansowany podmiot, zobowiązany będzie do:

1) wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,

2) dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Gminy oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania otrzymanego dofinansowania oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej,

3) kontrola, o której mowa wyżej, nie ogranicza prawa Gminy do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym,

3. Wyniki konkursu przedstawione zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Budzyń oraz zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu http://bip.budzyn.pl/budzyn/.

 

Załączniki:

 1. Wzór Wniosku
 2. Wzór sprawozdania

Budzyń, dnia 15 października 2020 roku.  

Konkurs wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego na terenie Gminy Budzyń w 2020 r.

OGŁOSZENIE
o konkursie wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego na terenie  Gminy Budzyń w 2020 r.


Działając  na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/339/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Budzyń (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 273, poz.5436).
Wójt Gminy Budzyń ogłasza konkurs wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego na terenie Gminy Budzyń w 2020 r.
I Rodzaje zadań – przedmiot zgłoszonych projektów.
1.Dofinansowanie rozwoju sportu:
a)organizacja oraz udział w zawodach i rozgrywkach sportowych- gry w piłkę nożną - w tym szkolenie, przygotowanie się do rozgrywek i zawodów  w  miejscowości Budzyń,
b)organizacja oraz udział w zawodach i rozgrywkach sportowych - gry w piłkę nożną, w tym szkolenie, przygotowanie się do rozgrywek i zawodów w miejscowości Wyszyny,
c) organizacja oraz udział w zawodach sportowych – jeździectwa - w tym szkolenie i przygotowanie do startów,
d) organizacja oraz udział w zawodach rozgrywkach sportowych – gry w piłkę ręczną dziewcząt, w tym szkolenie, przygotowanie się do rozgrywek i zawodów w miejscowości Budzyń,
e) organizacja oraz udział w zawodach i rozgrywkach sportowych - gry w tenisa ziemnego - w tym szkolenie, przygotowanie się do rozgrywek i zawodów w miejscowości Budzyń.
II. Wysokość kwoty środków publicznych przeznaczonych na dotację na realizację poszczególnych zadań – projektów.
1. Na realizację zadania wymienionego w punkcie I ust. 1 lit. a planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 166.000,- zł.
2. Na realizację zadania wymienionego w punkcie I ust. 1 lit. b planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 95.000,- zł.
3. Na realizację zadania wymienionego w punkcie I ust. 1 lit. c planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 15.000,- zł.
4. Na realizację zadania wymienionego w punkcie I ust. 1 lit. d planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 45.000,- zł.
5. Na realizację zadania wymienionego w punkcie I ust. 1 lit. e planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 9.000,- zł.

III. Wysokość wkładu własnego wnioskodawcy na realizację poszczególnych zadań – projektów.
Minimalny wkład własny wnioskodawców na realizację zadań – projektów wymienionych w punkcie I ust.1 lit. a, b, c, d i e ustala się w wysokości 5% całkowitych kosztów realizacji.
IV. Zasady przyznawania dofinansowania – dotacji na wykonanie zadań – projektów.
1. Zasady przyznawania dofinansowania określa Uchwała Nr XXXVIII/339/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Budzyń (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 273, poz. 5436).  

V. Termin i warunki realizacji zadań - projektów.
1. Zadania - projekty winny być zrealizowane w 2020 roku z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonania zadań określone zostaną w zawartych umowach.
2. Zadania winny być wykonane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.
VI. Warunki merytoryczne i finansowe jakie powinien spełniać każdy złożony wniosek oraz termin składania wniosków.
1. W konkursie mogą brać udział podmioty określone w § 1 ust. 2  Uchwały Nr XXXVIII/339/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Budzyń (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 273, poz. 5436).  
2. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym, składają wnioski o realizację danego zadania – projektu.
3. Wnioski musza być podpisane i opieczętowane przez wnioskodawcę.
Uwaga: Wniosek i załączniki muszą podpisać osoby, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu wewnętrznego są upoważnione do reprezentowania oferenta na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych (zawierania umów).
4. Wniosek winien być złożony zgodnie ze wzorem wniosku, który stanowi załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/339/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Budzyń (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 273, poz. 5436).  
5. Do wniosku należy dołączyć dokumenty i informacje, o których mowa we wzorze wniosku stanowiącym załącznik Nr 1 do wyżej cytowanej Uchwały.
6. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Budzyniu osobiście lub drogą pocztową na adres Urząd Gminy Budzyń, ul. Przemysłowa 16A, 64-840 Budzyń (decyduje data wpływu), w terminie do dnia 05 lutego 2020 roku, do godz. 1500  
7. Druk wniosku o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego dotyczący dofinansowania rozwoju sportu w Gminie Budzyń na 2020 r. oraz druk sprawozdania z wykonania zadania z zakresu projektu sportowego można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy – http://bip.budzyn.pl/budzyn/ lub otrzymać w pokoju nr 110 Urzędu Gminy, ul. Przemysłowa 16A, gdzie można również uzyskać wszelkie dodatkowe informacje dotyczące trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu.
8. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno – prawnych lub innych wad wniosku wyznaczony zostanie dodatkowy termin na uzupełnienie braków, jednakże nie dłuższy niż 7 dni od powiadomienia o stwierdzonych uchybieniach formalno – prawnych lub innych brakach.  
9. Wnioski złożone według innego wzoru lub złożone po terminie lub których uchybień formalno – prawnych nie uzupełniono w dodatkowym terminie z przyczyn formalnych nie będą rozpatrywane.
10. Wnioski złożone przez stowarzyszenia, które nie mają uregulowanych spraw statutowych pozostaną także bez rozpatrzenia.
VII. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.
1. Wybór wniosków zostanie dokonany w ciągu 14 dni od upływu terminu na ich składanie.
2. Wszystkie wnioski spełniające kryteria formalne zostaną ocenione przez Komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy.
3. Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie dotacji bierze się pod uwagę w szczególności:
a) wpływ projektu na poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy,
b) przedstawioną kalkulację kosztów,
c) możliwości realizacji zadania przez podmiot,
d) dotychczasową współpracę z Gminą,
e) wysokość środków finansowych przeznaczonych na zadania realizowane w danym konkursie.
4. Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości dotacji zostanie przekazana Wójtowi Gminy, który podejmie ostateczną decyzję.
VIII. Postanowienia końcowe.
1. Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany, pod rygorem rozwiązania umowy, do zamieszczania we wszystkich drukach i materiałach reklamowych związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach itp. informacji o tym, że zadanie jest dofinansowane przez Gminę Budzyń.
2. Dofinansowany podmiot, zobowiązany będzie do:
1) wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,
2) dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Gminy oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania otrzymanego dofinansowania oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej,
3) kontrola, o której mowa wyżej, nie ogranicza prawa Gminy do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym,
3. Wyniki konkursu przedstawione zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Budzyń oraz zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu http://bip.budzyn.pl/budzyn/.

Załączniki:

 1. Wzór Wniosku
 2. Wzór sprawozdania

Budzyń, dnia 22 stycznia 2020 roku.  

IV Konkurs wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego na terenie Gminy Budzyń w 2019 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

o IV konkursie wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego na terenie Gminy Budzyń w 2019 r.
Działając na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/339/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Budzyń (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 273, poz.5436). Wójt Gminy Budzyń ogłasza konkurs wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego na terenie Gminy Budzyń w 2019 r.

I Rodzaje zadań – przedmiot zgłoszonych projektów.
1. Dofinansowanie rozwoju sportu:
a) organizacja oraz udział w zawodach i rozgrywkach sportowych- gry w piłkę ręczną dziewcząt - w tym szkolenie, przygotowanie się do rozgrywek i zawodów w miejscowości Budzyń

II.  Wysokość kwoty środków publicznych przeznaczonych na dotację na realizację poszczególnych zadań – projektów.
1. Na realizację zadania wymienionego w punkcie I ust. 1 lit. a planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 6.000,- zł.

III.  Wysokość wkładu własnego wnioskodawcy na realizację poszczególnych zadań – projektów.
Minimalny wkład własny wnioskodawców na realizację zadań – projektów wymienionych w punkcie I ust.1 lit. a ustala się w wysokości 5% całkowitych kosztów realizacji.

IV.  Zasady przyznawania dofinansowania – dotacji na wykonanie zadań – projektów.
1. Zasady przyznawania dofinansowania określa Uchwała Nr XXXVIII/339/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Budzyń (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 273, poz. 5436).

V.  Termin i warunki realizacji zadań - projektów.
1. Zadania - projekty winny być zrealizowane w 2019 roku z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonania zadań określone zostaną w zawartych umowach.
2. Zadania winny być wykonane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.

VI.  Warunki merytoryczne i finansowe jakie powinien spełniać każdy złożony wniosek oraz termin składania wniosków.
1. W konkursie mogą brać udział podmioty określone w § 1 ust. 2 Uchwały Nr XXXVIII/339/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Budzyń (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 273, poz. 5436).
2. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym, składają wnioski o realizację danego zadania – projektu.
3. Wnioski musza być podpisane i opieczętowane przez wnioskodawcę.
Uwaga: Wniosek i załączniki muszą podpisać osoby, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu wewnętrznego są upoważnione do reprezentowania oferenta na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych (zawierania umów).
4. Wniosek winien być złożony zgodnie ze wzorem wniosku, który stanowi załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/339/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Budzyń (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 273, poz. 5436).
5. Do wniosku należy dołączyć dokumenty i informacje, o których mowa we wzorze wniosku stanowiącym załącznik Nr 1 do wyżej cytowanej Uchwały.
6. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Budzyniu osobiście lub drogą pocztową na adres Urząd Gminy Budzyń, ul. Przemysłowa 16A, 64-840 Budzyń (decyduje data wpływu), w terminie do dnia 22 listopada 2019 roku, do godz. 15.00.
7. Druk wniosku o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego dotyczący dofinansowania rozwoju sportu w Gminie Budzyń na 2019 r. oraz druk sprawozdania z wykonania zadania z zakresu projektu sportowego można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy – http://bip.budzyn.pl/budzyn/ lub otrzymać w pokoju nr 110 Urzędu Gminy, ul. Przemysłowa 16A, gdzie można również uzyskać wszelkie dodatkowe informacje dotyczące trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu.
8. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno – prawnych lub innych wad wniosku wyznaczony zostanie dodatkowy termin na uzupełnienie braków, jednakże nie dłuższy niż 7 dni od powiadomienia o stwierdzonych uchybieniach formalno – prawnych lub innych brakach.
9. Wnioski złożone według innego wzoru lub złożone po terminie lub których uchybień formalno – prawnych nie uzupełniono w dodatkowym terminie z przyczyn formalnych nie będą rozpatrywane.
10. Wnioski złożone przez stowarzyszenia, które nie mają uregulowanych spraw statutowych pozostaną także bez rozpatrzenia.

 

VII.  Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.
1. Wybór wniosków zostanie dokonany w ciągu 14 dni od upływu terminu na ich składanie.
2. Wszystkie wnioski spełniające kryteria formalne zostaną ocenione przez Komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy.
3. Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie dotacji bierze się pod uwagę w szczególności:
a) wpływ projektu na poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy,
b) przedstawioną kalkulację kosztów,
c) możliwości realizacji zadania przez podmiot,
d) dotychczasową współpracę z Gminą,
e) wysokość środków finansowych przeznaczonych na zadania realizowane w danym konkursie.
4. Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości dotacji zostanie przekazana Wójtowi Gminy, który podejmie ostateczną decyzję.

VIII.  Postanowienia końcowe.
1. Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany, pod rygorem rozwiązania umowy, do zamieszczania we wszystkich drukach i materiałach reklamowych związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach itp. informacji o tym, że zadanie jest dofinansowane przez Gminę Budzyń.
2. Dofinansowany podmiot, zobowiązany będzie do:
1) wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,
2) dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Gminy oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania otrzymanego dofinansowania oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej,
3) kontrola, o której mowa wyżej, nie ogranicza prawa Gminy do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym,
3. Wyniki konkursu przedstawione zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Budzyń oraz zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu http://bip.budzyn.pl/budzyn/.

Załączniki:

 1. Wzór Wniosku
 2. Wzór sprawozdania

Budzyń, dnia 08 listopada 2019 roku.  

III Konkurs wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego na terenie Gminy Budzyń w 2019 r.

O G Ł O S Z E N I E

o III konkursie wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego na terenie Gminy Budzyń w 2019 r.

Działając na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/339/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Budzyń (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 273, poz.5436).

Wójt Gminy Budzyń ogłasza konkurs wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego na terenie Gminy Budzyń w 2019 r.

I Rodzaje zadań – przedmiot zgłoszonych projektów.

1. Dofinansowanie rozwoju sportu:

a) organizacja oraz udział w zawodach i rozgrywkach sportowych- gry w piłkę nożną - w tym szkolenie, przygotowanie się do rozgrywek i zawodów w miejscowości Budzyń,

II.  Wysokość kwoty środków publicznych przeznaczonych na dotację na realizację poszczególnych zadań – projektów.

1.  Na realizację zadania wymienionego w punkcie I ust. 1 lit. a planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 15.000,- zł.

III.  Wysokość wkładu własnego wnioskodawcy na realizację poszczególnych zadań – projektów.

Minimalny wkład własny wnioskodawców na realizację zadań – projektów wymienionych w punkcie I ust.1 lit. a ustala się w wysokości 5% całkowitych kosztów realizacji.

IV.  Zasady przyznawania dofinansowania – dotacji na wykonanie zadań – projektów.

1.  Zasady przyznawania dofinansowania określa Uchwała Nr XXXVIII/339/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Budzyń (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 273, poz. 5436).

V.  Termin i warunki realizacji zadań - projektów.

1.  Zadania - projekty winny być zrealizowane w 2019 roku z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonania zadań określone zostaną w zawartych umowach.

2.  Zadania winny być wykonane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.

VI.  Warunki merytoryczne i finansowe jakie powinien spełniać każdy złożony wniosek oraz termin składania wniosków.

1.  W konkursie mogą brać udział podmioty określone w § 1 ust. 2 Uchwały Nr XXXVIII/339/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Budzyń (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 273, poz. 5436).

2.  Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym, składają wnioski
o realizację danego zadania – projektu.

3.  Wnioski musza być podpisane i opieczętowane przez wnioskodawcę.

Uwaga: Wniosek i załączniki muszą podpisać osoby, które zgodnie z postanowieniami statutu lub
innego aktu wewnętrznego są upoważnione do reprezentowania oferenta na zewnątrz i zaciągania w jego

imieniu zobowiązań finansowych (zawierania umów).

4.  Wniosek winien być złożony zgodnie ze wzorem wniosku, który stanowi załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/339/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Budzyń (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego
z 2010 r. Nr 273, poz. 5436).

5.  Do wniosku należy dołączyć dokumenty i informacje, o których mowa we wzorze wniosku stanowiącym załącznik Nr 1 do wyżej cytowanej Uchwały.

6.  Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Budzyniu osobiście lub drogą pocztową na adres Urząd Gminy Budzyń, ul. Przemysłowa 16A, 64-840 Budzyń (decyduje data wpływu), w terminie do dnia 6 listopada 2019 roku, do godz. 15.00.

7.  Druk wniosku o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego dotyczący dofinansowania rozwoju sportu w Gminie Budzyń na 2019 r. oraz druk sprawozdania
z wykonania zadania z zakresu projektu sportowego można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy – http://bip.budzyn.pl/budzyn/ lub otrzymać w pokoju nr 110 Urzędu Gminy, ul. Przemysłowa 16A, gdzie można również uzyskać wszelkie dodatkowe informacje dotyczące trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu.

8.  W przypadku stwierdzenia uchybień formalno – prawnych lub innych wad wniosku wyznaczony zostanie dodatkowy termin na uzupełnienie braków, jednakże nie dłuższy niż 7 dni od powiadomienia o stwierdzonych uchybieniach formalno – prawnych lub innych brakach.

9.  Wnioski złożone według innego wzoru lub złożone po terminie lub których uchybień formalno – prawnych nie uzupełniono w dodatkowym terminie z przyczyn formalnych nie będą rozpatrywane.

10.  Wnioski złożone przez stowarzyszenia, które nie mają uregulowanych spraw statutowych pozostaną także bez rozpatrzenia.

VII.  Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

1.  Wybór wniosków zostanie dokonany w ciągu 14 dni od upływu terminu na ich składanie.

2.  Wszystkie wnioski spełniające kryteria formalne zostaną ocenione przez Komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy.

3.  Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie dotacji bierze się pod uwagę
w szczególności:

a)  wpływ projektu na poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy,

b)  przedstawioną kalkulację kosztów,

c)  możliwości realizacji zadania przez podmiot,

d)  dotychczasową współpracę z Gminą,

e)  wysokość środków finansowych przeznaczonych na zadania realizowane w danym konkursie.

4.  Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości dotacji zostanie przekazana Wójtowi Gminy, który podejmie ostateczną decyzję.

VIII.  Postanowienia końcowe.

1.  Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany, pod rygorem rozwiązania umowy, do zamieszczania we wszystkich drukach i materiałach reklamowych związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach itp. informacji o tym, że zadanie jest dofinansowane przez Gminę Budzyń.

2.  Dofinansowany podmiot, zobowiązany będzie do:

1)  wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,

2)  dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Gminy oryginałów dokumentów
(faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości
wydatkowania otrzymanego dofinansowania oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią
związanej,

3)  kontrola, o której mowa wyżej, nie ogranicza prawa Gminy do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym,

3.  Wyniki konkursu przedstawione zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Budzyń oraz zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu http://bip.budzyn.pl/budzyn/.

Załączniki:

 1. Wzór Wniosku
 2. Wzór sprawozdania


Budzyń, dnia 23 października 2019 roku.  

II Konkurs wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego na terenie Gminy Budzyń w 2019 r.

O G Ł O S Z E N I E

o II konkursie wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego na terenie Gminy Budzyń w 2019 r.

Działając na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/339/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Budzyń (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 273, poz.5436).

Wójt Gminy Budzyń ogłasza konkurs wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego na terenie Gminy Budzyń w 2019 r.

I Rodzaje zadań – przedmiot zgłoszonych projektów.

1. Dofinansowanie rozwoju sportu:

a) organizacja oraz udział w zawodach i rozgrywkach sportowych- gry w piłkę nożną - w tym szkolenie, przygotowanie się do rozgrywek i zawodów w miejscowości Budzyń,

II.  Wysokość kwoty środków publicznych przeznaczonych na dotację na realizację poszczególnych zadań – projektów.

1.  Na realizację zadania wymienionego w punkcie I ust. 1 lit. a planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 16.000,- zł.

III.  Wysokość wkładu własnego wnioskodawcy na realizację poszczególnych zadań – projektów.

Minimalny wkład własny wnioskodawców na realizację zadań – projektów wymienionych w punkcie I ust.1 lit. a ustala się w wysokości 5% całkowitych kosztów realizacji.

IV.  Zasady przyznawania dofinansowania – dotacji na wykonanie zadań – projektów.

1.  Zasady przyznawania dofinansowania określa Uchwała Nr XXXVIII/339/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Budzyń (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 273, poz. 5436).

V.  Termin i warunki realizacji zadań - projektów.

1.  Zadania - projekty winny być zrealizowane w 2019 roku z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonania zadań określone zostaną w zawartych umowach.

2.  Zadania winny być wykonane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.

VI.  Warunki merytoryczne i finansowe jakie powinien spełniać każdy złożony wniosek oraz termin składania wniosków.

1.  W konkursie mogą brać udział podmioty określone w § 1 ust. 2 Uchwały Nr XXXVIII/339/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Budzyń (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 273, poz. 5436).

2.  Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym, składają wnioski o realizację danego zadania – projektu.

3.  Wnioski musza być podpisane i opieczętowane przez wnioskodawcę.

Uwaga: Wniosek i załączniki muszą podpisać osoby, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu wewnętrznego są upoważnione do reprezentowania oferenta na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych (zawierania umów).

4.  Wniosek winien być złożony zgodnie ze wzorem wniosku, który stanowi załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/339/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Budzyń (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 273, poz. 5436).

5.  Do wniosku należy dołączyć dokumenty i informacje, o których mowa we wzorze wniosku stanowiącym załącznik Nr 1 do wyżej cytowanej Uchwały.

6.  Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Budzyniu osobiście lub drogą pocztową na adres Urząd Gminy Budzyń, ul. Przemysłowa 16A, 64-840 Budzyń (decyduje data wpływu), w terminie do dnia 5 sierpnia 2019 roku, do godz. 16.00.

7.  Druk wniosku o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego dotyczący dofinansowania rozwoju sportu w Gminie Budzyń na 2019 r. oraz druk sprawozdania z wykonania zadania z zakresu projektu sportowego można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy – http://bip.budzyn.pl/budzyn/ lub otrzymać w pokoju nr 110 Urzędu Gminy, ul. Przemysłowa 16A, gdzie można również uzyskać wszelkie dodatkowe informacje dotyczące trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu.

8.  W przypadku stwierdzenia uchybień formalno – prawnych lub innych wad wniosku wyznaczony zostanie dodatkowy termin na uzupełnienie braków, jednakże nie dłuższy niż 7 dni od powiadomienia o stwierdzonych uchybieniach formalno – prawnych lub innych brakach.

9.  Wnioski złożone według innego wzoru lub złożone po terminie lub których uchybień formalno – prawnych nie uzupełniono w dodatkowym terminie z przyczyn formalnych nie będą rozpatrywane.

10.  Wnioski złożone przez stowarzyszenia, które nie mają uregulowanych spraw statutowych pozostaną także bez rozpatrzenia.

VII.  Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

1.  Wybór wniosków zostanie dokonany w ciągu 14 dni od upływu terminu na ich składanie.

2.  Wszystkie wnioski spełniające kryteria formalne zostaną ocenione przez Komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy.

3.  Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie dotacji bierze się pod uwagę w szczególności:

a)  wpływ projektu na poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy,

b)  przedstawioną kalkulację kosztów,

c)  możliwości realizacji zadania przez podmiot,

d)  dotychczasową współpracę z Gminą,

e)  wysokość środków finansowych przeznaczonych na zadania realizowane w danym konkursie.

4.  Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości dotacji zostanie przekazana Wójtowi Gminy, który podejmie ostateczną decyzję.

VIII.  Postanowienia końcowe.

1.  Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany, pod rygorem rozwiązania umowy, do zamieszczania we wszystkich drukach i materiałach reklamowych związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach itp. informacji o tym, że zadanie jest dofinansowane przez Gminę Budzyń.

2.  Dofinansowany podmiot, zobowiązany będzie do:

1)  wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,

2)  dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Gminy oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania otrzymanego dofinansowania oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej,

3)  kontrola, o której mowa wyżej, nie ogranicza prawa Gminy do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym,

3.  Wyniki konkursu przedstawione zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Budzyń oraz zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu http://bip.budzyn.pl/budzyn/.

Załączniki:

 1. Wzór Wniosku
 2. Wzór sprawozdania


Budzyń, dnia 22 lipca 2019 roku.  

Konkurs wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego na terenie Gminy Budzyń w 2019 r.

Działając na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/339/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Budzyń (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 273, poz.5436).

Wójt Gminy Budzyń ogłasza konkurs wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego na terenie Gminy Budzyń w 2019 r.

I. Rodzaje zadań – przedmiot zgłoszonych projektów.

1. Dofinansowanie rozwoju sportu:

a) organizacja oraz udział w zawodach i rozgrywkach sportowych- gry w piłkę nożną - w tym szkolenie, przygotowanie się do rozgrywek i zawodów w miejscowości Budzyń,

b) organizacja oraz udział w zawodach i rozgrywkach sportowych - gry w piłkę nożną, w tym szkolenie, przygotowanie się do rozgrywek i zawodów w miejscowości Wyszyny,

c)  organizacja oraz udział w zawodach sportowych – jeździectwa - w tym szkolenie i przygotowanie do startów,

d)  organizacja oraz udział w zawodach rozgrywkach sportowych – gry w piłkę ręczną dziewcząt, w tym szkolenie, przygotowanie się do rozgrywek i zawodów w miejscowości Budzyń,

e)  organizacja oraz udział w zawodach i rozgrywkach sportowych - gry w tenisa ziemnego - w tym szkolenie, przygotowanie się do rozgrywek i zawodów w miejscowości Budzyń.

II.  Wysokość kwoty środków publicznych przeznaczonych na dotację na realizację poszczególnych zadań – projektów.

1.  Na realizację zadania wymienionego w punkcie I ust. 1 lit. a planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 141.000,- zł.

2.  Na realizację zadania wymienionego w punkcie I ust. 1 lit. b planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 90.000,- zł.

3.  Na realizację zadania wymienionego w punkcie I ust. 1 lit. c planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 15.000,- zł.

4.  Na realizację zadania wymienionego w punkcie I ust. 1 lit. d planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 40.000,- zł.

5.  Na realizację zadania wymienionego w punkcie I ust. 1 lit. e planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 9.000,- zł.

III.  Wysokość wkładu własnego wnioskodawcy na realizację poszczególnych zadań – projektów.

Minimalny wkład własny wnioskodawców na realizację zadań – projektów wymienionych w punkcie I ust.1 lit. a, b, c, d i e ustala się w wysokości 5% całkowitych kosztów realizacji.

IV.  Zasady przyznawania dofinansowania – dotacji na wykonanie zadań – projektów.

1.  Zasady przyznawania dofinansowania określa Uchwała Nr XXXVIII/339/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Budzyń (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 273, poz. 5436).

V.  Termin i warunki realizacji zadań - projektów.

1.  Zadania - projekty winny być zrealizowane w 2019 roku z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonania zadań określone zostaną w zawartych umowach.

2.  Zadania winny być wykonane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.

VI.  Warunki merytoryczne i finansowe jakie powinien spełniać każdy złożony wniosek oraz termin składania wniosków.

1.  W konkursie mogą brać udział podmioty określone w § 1 ust. 2 Uchwały Nr XXXVIII/339/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Budzyń (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 273, poz. 5436).

2.  Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym, składają wnioski o realizację danego zadania – projektu.

3.  Wnioski musza być podpisane i opieczętowane przez wnioskodawcę.

Uwaga: Wniosek i załączniki muszą podpisać osoby, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu wewnętrznego są upoważnione do reprezentowania oferenta na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych (zawierania umów).

4.  Wniosek winien być złożony zgodnie ze wzorem wniosku, który stanowi załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/339/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Budzyń (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 273, poz. 5436).

5.  Do wniosku należy dołączyć dokumenty i informacje, o których mowa we wzorze wniosku stanowiącym załącznik Nr 1 do wyżej cytowanej Uchwały.

6.  Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Budzyniu osobiście lub drogą pocztową na adres Urząd Gminy Budzyń, ul. Przemysłowa 16A, 64-840 Budzyń (decyduje data wpływu), w terminie do dnia 28 stycznia 2019 roku, do godz. 1500

7.  Druk wniosku o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego dotyczący dofinansowania rozwoju sportu w Gminie Budzyń na 2019 r. oraz druk sprawozdania z wykonania zadania z zakresu projektu sportowego można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy – http://bip.budzyn.pl/budzyn/ lub otrzymać w pokoju nr 110 Urzędu Gminy, ul. Przemysłowa 16A, gdzie można również uzyskać wszelkie dodatkowe informacje dotyczące trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu.

8.  W przypadku stwierdzenia uchybień formalno – prawnych lub innych wad wniosku wyznaczony zostanie dodatkowy termin na uzupełnienie braków, jednakże nie dłuższy niż 7 dni od powiadomienia o stwierdzonych uchybieniach formalno – prawnych lub innych brakach.

9.  Wnioski złożone według innego wzoru lub złożone po terminie lub których uchybień formalno – prawnych nie uzupełniono w dodatkowym terminie z przyczyn formalnych nie będą rozpatrywane.

10.  Wnioski złożone przez stowarzyszenia, które nie mają uregulowanych spraw statutowych pozostaną także bez rozpatrzenia.

VII.  Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

1.  Wybór wniosków zostanie dokonany w ciągu 14 dni od upływu terminu na ich składanie.

2.  Wszystkie wnioski spełniające kryteria formalne zostaną ocenione przez Komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy.

3.  Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie dotacji bierze się pod uwagę w szczególności:

a)  wpływ projektu na poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy,

b)  przedstawioną kalkulację kosztów,

c)  możliwości realizacji zadania przez podmiot,

d)  dotychczasową współpracę z Gminą,

e)  wysokość środków finansowych przeznaczonych na zadania realizowane w danym konkursie.

4.  Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości dotacji zostanie przekazana Wójtowi Gminy, który podejmie ostateczną decyzję.

VIII.  Postanowienia końcowe.

1.  Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany, pod rygorem rozwiązania umowy, do zamieszczania we wszystkich drukach i materiałach reklamowych związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach itp. informacji o tym, że zadanie jest dofinansowane przez Gminę Budzyń.

2.  Dofinansowany podmiot, zobowiązany będzie do:

1)  wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,

2)  dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Gminy oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania otrzymanego dofinansowania oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej,

3)  kontrola, o której mowa wyżej, nie ogranicza prawa Gminy do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym,

3.  Wyniki konkursu przedstawione zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Budzyń oraz zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu http://bip.budzyn.pl/budzyn/.

Załączniki:

 1. Wzór Wniosku
 2. Wzór sprawozdania


Budzyń, dnia 11 stycznia 2019 roku.  

IV Konkurs wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego na terenie Gminy Budzyń w 2018 r.

Działając  na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/339/2010r. Rady Gminy Budzyń z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Budzyń (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 273, poz.5436).

Wójt Gminy Budzyń ogłasza IV konkurs wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego na terenie Gminy Budzyń w 2018 r.

I. Rodzaje zadań – przedmiot zgłoszonych projektów.

1.Dofinansowanie rozwoju sportu:

a)organizacja oraz udział w zawodach i rozgrywkach sportowych - gry w piłkę nożną - w tym szkolenie, przygotowanie się do rozgrywek i zawodów w miejscowości Budzyń,

II. Wysokość kwoty środków publicznych przeznaczonych na dotację na realizację poszczególnych zadań – projektów.

1. Na realizację zadania wymienionego w punkcie I ust. 1 lit. a planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 15.000,- zł.

III. Wysokość wkładu własnego wnioskodawcy na realizację poszczególnych zadań – projektów.

Minimalny wkład własny wnioskodawców na realizację zadań – projektów wymienionych w punkcie I ust.1 lit. a ustala się w wysokości 5% całkowitych kosztów realizacji.

IV. Zasady przyznawania dofinansowania – dotacji na wykonanie zadań – projektów.

1. Zasady przyznawania dofinansowania określa Uchwała Nr XXXVIII/339/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Budzyń (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 273, poz. 5436). 

V. Termin i warunki realizacji zadań - projektów.

1. Zadania - projekty winny być zrealizowane w 2018 roku z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonania zadań określone zostaną w zawartych umowach.

2. Zadania winny być wykonane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.

VI. Warunki merytoryczne i finansowe jakie powinien spełniać każdy złożony wniosek oraz termin składania wniosków.

1. W konkursie mogą brać udział podmioty określone w § 1 ust. 2  Uchwały Nr XXXVIII/339/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań
z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Budzyń (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 273, poz. 5436). 

2. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym, składają wnioski
o realizację danego zadania – projektu.

3. Wnioski musza być podpisane i opieczętowane przez wnioskodawcę.

Uwaga: Wniosek i załączniki muszą podpisać osoby, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu wewnętrznego są upoważnione do reprezentowania oferenta na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych (zawierania umów).

4. Wniosek winien być złożony zgodnie ze wzorem wniosku, który stanowi załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/339/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Budzyń (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 273, poz. 5436). 

5. Do wniosku należy dołączyć dokumenty i informacje, o których mowa we wzorze wniosku stanowiącym załącznik Nr 1 do wyżej cytowanej Uchwały.

6. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Budzyniu osobiście lub drogą pocztową na adres Urząd Gminy Budzyń, ul. Przemysłowa 16A, 64-840 Budzyń (decyduje data wpływu), w terminie do dnia 15 listopada 2018 roku, do godz. 1500 

7. Druk wniosku o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego dotyczący dofinansowania rozwoju sportu w Gminie Budzyń na 2018 r. oraz druk sprawozdania z wykonania zadania z zakresu projektu sportowego można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy – www.bip.wokiss.pl/budzyn/ lub otrzymać w pokoju nr 110 Urzędu Gminy, ul. Przemysłowa 16A, gdzie można również uzyskać wszelkie dodatkowe informacje dotyczące trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu.

8. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno – prawnych lub innych wad wniosku wyznaczony zostanie dodatkowy termin na uzupełnienie braków, jednakże nie dłuższy niż 7 dni od powiadomienia o stwierdzonych uchybieniach formalno – prawnych lub innych brakach. 

9. Wnioski złożone według innego wzoru lub złożone po terminie lub których uchybień formalno – prawnych nie uzupełniono w dodatkowym terminie z przyczyn formalnych nie będą rozpatrywane.

10. Wnioski złożone przez stowarzyszenia, które nie mają uregulowanych spraw statutowych pozostaną także bez rozpatrzenia.

VII. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

1. Wybór wniosków zostanie dokonany w ciągu 14 dni od upływu terminu na ich składanie.

2. Wszystkie wnioski spełniające kryteria formalne zostaną ocenione przez Komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy.

3. Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie dotacji bierze się pod uwagę w szczególności:

a) wpływ projektu na poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy,

b) przedstawioną kalkulację kosztów,

c) możliwości realizacji zadania przez podmiot,

d) dotychczasową współpracę z Gminą,

e) wysokość środków finansowych przeznaczonych na zadania realizowane w danym konkursie.

4. Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości dotacji zostanie przekazana Wójtowi Gminy, który podejmie ostateczną decyzję.

VIII. Postanowienia końcowe.

1. Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany, pod rygorem rozwiązania umowy, do zamieszczania we wszystkich drukach i materiałach reklamowych związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach itp. informacji o tym, że zadanie jest dofinansowane przez Gminę Budzyń.

2. Dofinansowany podmiot, zobowiązany będzie do:

1) wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,

2) dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Gminy oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania otrzymanego dofinansowania oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej,

3) kontrola, o której mowa wyżej, nie ogranicza prawa Gminy do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym,

3. Wyniki konkursu przedstawione zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Budzyń oraz zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu bip.wokiss.pl/budzyn/.

Załączniki:

 1. Wzór Wniosku
 2. Wzór sprawozdania

Budzyń, dnia 31 października 2018 roku.  

III Konkurs wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego na terenie Gminy Budzyń w 2018 r.

Działając  na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/339/2010r. Rady Gminy Budzyń z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Budzyń (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 273, poz.5436).
Wójt Gminy Budzyń ogłasza III konkurs wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego na terenie Gminy Budzyń w 2018 r.
 
I. Rodzaje zadań – przedmiot zgłoszonych projektów.
1.Dofinansowanie rozwoju sportu:
a)organizacja oraz udział w zawodach i rozgrywkach sportowych - gry w piłkę nożną - w tym szkolenie, przygotowanie się do rozgrywek i zawodów w miejscowości Budzyń,
 
II. Wysokość kwoty środków publicznych przeznaczonych na dotację na realizację poszczególnych zadań – projektów.
1. Na realizację zadania wymienionego w punkcie I ust. 1 lit. a planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 25.000,- zł.
 
III. Wysokość wkładu własnego wnioskodawcy na realizację poszczególnych zadań – projektów.
Minimalny wkład własny wnioskodawców na realizację zadań – projektów wymienionych w punkcie I ust.1 lit. a ustala się w wysokości 5% całkowitych kosztów realizacji.
 
IV. Zasady przyznawania dofinansowania – dotacji na wykonanie zadań – projektów.
1. Zasady przyznawania dofinansowania określa Uchwała Nr XXXVIII/339/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Budzyń (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 273, poz. 5436).
 
V. Termin i warunki realizacji zadań - projektów.
1. Zadania - projekty winny być zrealizowane w 2018 roku z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonania zadań określone zostaną w zawartych umowach.
2. Zadania winny być wykonane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.
 
VI. Warunki merytoryczne i finansowe jakie powinien spełniać każdy złożony wniosek oraz termin składania wniosków.
1. W konkursie mogą brać udział podmioty określone w § 1 ust. 2  Uchwały Nr XXXVIII/339/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań
z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Budzyń (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 273, poz. 5436). 
2. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym, składają wnioski
o realizację danego zadania – projektu.
3. Wnioski musza być podpisane i opieczętowane przez wnioskodawcę.
Uwaga: Wniosek i załączniki muszą podpisać osoby, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu wewnętrznego są upoważnione do reprezentowania oferenta na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych (zawierania umów).
4. Wniosek winien być złożony zgodnie ze wzorem wniosku, który stanowi załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/339/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Budzyń (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 273, poz. 5436). 
5. Do wniosku należy dołączyć dokumenty i informacje, o których mowa we wzorze wniosku stanowiącym załącznik Nr 1 do wyżej cytowanej Uchwały.
6. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Budzyniu osobiście lub drogą pocztową na adres Urząd Gminy Budzyń, ul. Przemysłowa 16A, 64-840 Budzyń (decyduje data wpływu), w terminie do dnia 18 września 2018 roku, do godz. 1530 
7. Druk wniosku o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego dotyczący dofinansowania rozwoju sportu w Gminie Budzyń na 2018 r. oraz druk sprawozdania z wykonania zadania z zakresu projektu sportowego można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy – www.bip.wokiss.pl/budzyn/ lub otrzymać w pokoju nr 110 Urzędu Gminy, ul. Przemysłowa 16A, gdzie można również uzyskać wszelkie dodatkowe informacje dotyczące trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu.
8. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno – prawnych lub innych wad wniosku wyznaczony zostanie dodatkowy termin na uzupełnienie braków, jednakże nie dłuższy niż 7 dni od powiadomienia o stwierdzonych uchybieniach formalno – prawnych lub innych brakach. 
9. Wnioski złożone według innego wzoru lub złożone po terminie lub których uchybień formalno – prawnych nie uzupełniono w dodatkowym terminie z przyczyn formalnych nie będą rozpatrywane.
10. Wnioski złożone przez stowarzyszenia, które nie mają uregulowanych spraw statutowych pozostaną także bez rozpatrzenia.
 
VII. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.
1. Wybór wniosków zostanie dokonany w ciągu 14 dni od upływu terminu na ich składanie.
2. Wszystkie wnioski spełniające kryteria formalne zostaną ocenione przez Komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy.
3. Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie dotacji bierze się pod uwagę w szczególności:
a) wpływ projektu na poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy,
b) przedstawioną kalkulację kosztów,
c) możliwości realizacji zadania przez podmiot,
d) dotychczasową współpracę z Gminą,
e) wysokość środków finansowych przeznaczonych na zadania realizowane w danym konkursie.
4. Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości dotacji zostanie przekazana Wójtowi Gminy, który podejmie ostateczną decyzję.
 
VIII. Postanowienia końcowe.
1. Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany, pod rygorem rozwiązania umowy, do zamieszczania we wszystkich drukach i materiałach reklamowych związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach itp. informacji o tym, że zadanie jest dofinansowane przez Gminę Budzyń.
2. Dofinansowany podmiot, zobowiązany będzie do:
1) wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,
2) dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Gminy oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania otrzymanego dofinansowania oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej,
3) kontrola, o której mowa wyżej, nie ogranicza prawa Gminy do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym,
3. Wyniki konkursu przedstawione zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Budzyń oraz zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu bip.wokiss.pl/budzyn/.

Załączniki:

 1. Wzór Wniosku
 2. Wzór sprawozdania

Budzyń, dnia 3 września 2018 roku.  

II Konkurs wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego na terenie Gminy Budzyń w 2018 r.

Działając na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/339/2010r. Rady Gminy Budzyń z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Budzyń (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 273, poz.5436).

Wójt Gminy Budzyń ogłasza II konkurs wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego na terenie Gminy Budzyń w 2018 r.

I Rodzaje zadań - przedmiot zgłoszonych projektów.

1.Dofinansowanie rozwoju sportu:

a)organizacja oraz udział w zawodach i rozgrywkach sportowych- gry w piłkę nożną - w tym szkolenie, przygotowanie się do rozgrywek i zawodów w miejscowości Budzyń,

II. Wysokość kwoty środków publicznych przeznaczonych na dotację na realizację poszczególnych zadań - projektów.

1. Na realizację zadania wymienionego w punkcie I ust. 1 lit. a planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 15.000,- zł.

III. Wysokość wkładu własnego wnioskodawcy na realizację poszczególnych zadań - projektów.

Minimalny wkład własny wnioskodawców na realizację zadań - projektów wymienionych w punkcie I ust.1 lit. a ustala się w wysokości 5% całkowitych kosztów realizacji.

IV. Zasady przyznawania dofinansowania - dotacji na wykonanie zadań - projektów.

1. Zasady przyznawania dofinansowania określa Uchwała Nr XXXVIII/339/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Budzyń (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 273, poz. 5436).

V. Termin i warunki realizacji zadań - projektów.

1. Zadania - projekty winny być zrealizowane w 2018 roku z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonania zadań określone zostaną w zawartych umowach.

2. Zadania winny być wykonane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.

VI. Warunki merytoryczne i finansowe jakie powinien spełniać każdy złożony wniosek oraz termin składania wniosków.

1. W konkursie mogą brać udział podmioty określone w § 1 ust. 2 Uchwały Nr XXXVIII/339/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Budzyń (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 273, poz. 5436).

2. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym, składają wnioski o realizację danego zadania - projektu.

3. Wnioski musza być podpisane i opieczętowane przez wnioskodawcę.

Uwaga: Wniosek i załączniki muszą podpisać osoby, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu wewnętrznego są upoważnione do reprezentowania oferenta na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych (zawierania umów).

4. Wniosek winien być złożony zgodnie ze wzorem wniosku, który stanowi załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/339/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Budzyń (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 273, poz. 5436).

5. Do wniosku należy dołączyć dokumenty i informacje, o których mowa we wzorze wniosku stanowiącym załącznik Nr 1 do wyżej cytowanej Uchwały.

6. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Budzyniu osobiście lub drogą pocztową na adres Urząd Gminy Budzyń, ul. Przemysłowa 16A, 64-840 Budzyń (decyduje data wpływu), w terminie do dnia 07 sierpnia 2018 roku, do godz. 1530

7. Druk wniosku o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego dotyczący dofinansowania rozwoju sportu w Gminie Budzyń na 2018 r. oraz druk sprawozdania z wykonania zadania z zakresu projektu sportowego można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy - www.bip.wokiss.pl/budzyn/ lub otrzymać w pokoju nr 110 Urzędu Gminy, ul. Przemysłowa 16A, gdzie można również uzyskać wszelkie dodatkowe informacje dotyczące trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu.

8. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno - prawnych lub innych wad wniosku wyznaczony zostanie dodatkowy termin na uzupełnienie braków, jednakże nie dłuższy niż 7 dni od powiadomienia o stwierdzonych uchybieniach formalno - prawnych lub innych brakach.

9. Wnioski złożone według innego wzoru lub złożone po terminie lub których uchybień formalno - prawnych nie uzupełniono w dodatkowym terminie z przyczyn formalnych nie będą rozpatrywane.

10. Wnioski złożone przez stowarzyszenia, które nie mają uregulowanych spraw statutowych pozostaną także bez rozpatrzenia.

VII. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

1. Wybór wniosków zostanie dokonany w ciągu 14 dni od upływu terminu na ich składanie.

2. Wszystkie wnioski spełniające kryteria formalne zostaną ocenione przez Komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy.

3. Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie dotacji bierze się pod uwagę w szczególności:

a) wpływ projektu na poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy,

b) przedstawioną kalkulację kosztów,

c) możliwości realizacji zadania przez podmiot,

d) dotychczasową współpracę z Gminą,

e) wysokość środków finansowych przeznaczonych na zadania realizowane w danym konkursie.

4. Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości dotacji zostanie przekazana Wójtowi Gminy, który podejmie ostateczną decyzję.

VIII. Postanowienia końcowe.

1. Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany, pod rygorem rozwiązania umowy, do zamieszczania we wszystkich drukach i materiałach reklamowych związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach itp. informacji o tym, że zadanie jest dofinansowane przez Gminę Budzyń.

2. Dofinansowany podmiot, zobowiązany będzie do:

1) wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,

2) dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Gminy oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania otrzymanego dofinansowania oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej,

3) kontrola, o której mowa wyżej, nie ogranicza prawa Gminy do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym,

3. Wyniki konkursu przedstawione zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Budzyń oraz zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu bip.wokiss.pl/budzyn/.

Załączniki:

 1. Wzór Wniosku
 2. Wzór sprawozdania

Budzyń, dnia 24 lipca 2018 roku.  

Konkurs wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego na terenie Gminy Budzyń w 2018 r.

O G Ł O S Z E N I E
o konkursie wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego na terenie Gminy Budzyń w 2018 r.
Działając na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/339/2010r. Rady Gminy Budzyń z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Budzyń (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 273, poz.5436).
Wójt Gminy Budzyń ogłasza konkurs wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego na terenie Gminy Budzyń w 2018 r.
 
I. Rodzaje zadań - przedmiot zgłoszonych projektów.
1.Dofinansowanie rozwoju sportu:
a)organizacja oraz udział w zawodach i rozgrywkach sportowych- gry w piłkę nożną - w tym szkolenie, przygotowanie się do rozgrywek i zawodów w miejscowości Budzyń,
b)organizacja oraz udział w zawodach i rozgrywkach sportowych - gry w piłkę nożną, w tym szkolenie, przygotowanie się do rozgrywek i zawodów
w miejscowości Wyszyny,
c) organizacja oraz udział w zawodach sportowych - jeździectwa - w tym szkolenie i przygotowanie do startów,
d) organizacja oraz udział w zawodach rozgrywkach sportowych - gry w piłkę ręczną dziewcząt, w tym szkolenie, przygotowanie się do rozgrywek i zawodów w miejscowości Budzyń,
e) organizacja oraz udział w zawodach i rozgrywkach sportowych - gry w tenisa ziemnego - w tym szkolenie, przygotowanie się do rozgrywek i zawodów w miejscowości Budzyń.
 
II. Wysokość kwoty środków publicznych przeznaczonych na dotację na realizację poszczególnych zadań - projektów.
1. Na realizację zadania wymienionego w punkcie I ust. 1 lit. a planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 96.000,- zł.
2. Na realizację zadania wymienionego w punkcie I ust. 1 lit. b planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 80.000,- zł.
3. Na realizację zadania wymienionego w punkcie I ust. 1 lit. c planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 15.000,- zł.
4. Na realizację zadania wymienionego w punkcie I ust. 1 lit. d planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 50.000,- zł.
5. Na realizację zadania wymienionego w punkcie I ust. 1 lit. e planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 9.000,- zł.

III. Wysokość wkładu własnego wnioskodawcy na realizację poszczególnych zadań - projektów.
Minimalny wkład własny wnioskodawców na realizację zadań - projektów wymienionych w punkcie I ust.1 lit. a, b, c, d i e ustala się w wysokości 5% całkowitych kosztów realizacji.
IV. Zasady przyznawania dofinansowania - dotacji na wykonanie zadań - projektów.
1. Zasady przyznawania dofinansowania określa Uchwała Nr XXXVIII/339/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Budzyń (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 273, poz. 5436).

V. Termin i warunki realizacji zadań - projektów.
1. Zadania - projekty winny być zrealizowane w 2018 roku z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonania zadań określone zostaną w zawartych umowach.
2. Zadania winny być wykonane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.

VI. Warunki merytoryczne i finansowe jakie powinien spełniać każdy złożony wniosek oraz termin składania wniosków.
1. W konkursie mogą brać udział podmioty określone w § 1 ust. 2 Uchwały Nr XXXVIII/339/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Budzyń (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 273, poz. 5436).
2. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym, składają wnioski o realizację danego zadania - projektu.
3. Wnioski musza być podpisane i opieczętowane przez wnioskodawcę.
Uwaga: Wniosek i załączniki muszą podpisać osoby, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu wewnętrznego są upoważnione do reprezentowania oferenta na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych (zawierania umów).
4. Wniosek winien być złożony zgodnie ze wzorem wniosku, który stanowi załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/339/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Budzyń (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 273, poz. 5436).
5. Do wniosku należy dołączyć dokumenty i informacje, o których mowa we wzorze wniosku stanowiącym załącznik Nr 1 do wyżej cytowanej Uchwały.
6. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Budzyniu osobiście lub drogą pocztową na adres Urząd Gminy Budzyń, ul. Przemysłowa 16A, 64-840 Budzyń (decyduje data wpływu), w terminie do dnia 30 stycznia 2018 roku, do godz. 1530
7. Druk wniosku o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego dotyczący dofinansowania rozwoju sportu w Gminie Budzyń na 2018 r. oraz druk sprawozdania z wykonania zadania z zakresu projektu sportowego można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy - www.bip.wokiss.pl/budzyn/ lub otrzymać w pokoju nr 110 Urzędu Gminy, ul. Przemysłowa 16A, gdzie można również uzyskać wszelkie dodatkowe informacje dotyczące trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu.
8. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno - prawnych lub innych wad wniosku wyznaczony zostanie dodatkowy termin na uzupełnienie braków, jednakże nie dłuższy niż 7 dni od powiadomienia o stwierdzonych uchybieniach formalno - prawnych lub innych brakach.
9. Wnioski złożone według innego wzoru lub złożone po terminie lub których uchybień formalno - prawnych nie uzupełniono w dodatkowym terminie z przyczyn formalnych nie będą rozpatrywane.
10. Wnioski złożone przez stowarzyszenia, które nie mają uregulowanych spraw statutowych pozostaną także bez rozpatrzenia.

VII. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.
1. Wybór wniosków zostanie dokonany w ciągu 14 dni od upływu terminu na ich składanie.
2. Wszystkie wnioski spełniające kryteria formalne zostaną ocenione przez Komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy.
3. Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie dotacji bierze się pod uwagę w szczególności:
a) wpływ projektu na poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy,
b) przedstawioną kalkulację kosztów,
c) możliwości realizacji zadania przez podmiot,
d) dotychczasową współpracę z Gminą,
e) wysokość środków finansowych przeznaczonych na zadania realizowane w danym konkursie.
4. Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości dotacji zostanie przekazana Wójtowi Gminy, który podejmie ostateczną decyzję.

VIII. Postanowienia końcowe.
1. Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany, pod rygorem rozwiązania umowy, do zamieszczania we wszystkich drukach i materiałach reklamowych związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach itp. informacji o tym, że zadanie jest dofinansowane przez Gminę Budzyń.
2. Dofinansowany podmiot, zobowiązany będzie do:
1) wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,
2) dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Gminy oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania otrzymanego dofinansowania oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej,
3) kontrola, o której mowa wyżej, nie ogranicza prawa Gminy do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym,
3. Wyniki konkursu przedstawione zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Budzyń oraz zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu bip.wokiss.pl/budzyn/.

Załączniki:

 1. Wzór Wniosku
 2. Wzór sprawozdania

Budzyń, dnia 15 stycznia 2018 roku.  

III Konkurs wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego na terenie Gminy Budzyń w 2017 r.

O G Ł O S Z E N I E
o III konkursie wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego na terenie Gminy Budzyń w 2017 r.

Działając na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/339/2010r. Rady Gminy Budzyń z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Budzyń (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 273, poz.5436).

Wójt Gminy Budzyń ogłasza III konkurs wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego na terenie Gminy Budzyń w 2017 r.

 1. Rodzaje zadań - przedmiot zgłoszonych projektów.
  1. Dofinansowanie rozwoju sportu:
   1. organizacja oraz udział w zawodach i rozgrywkach sportowych - gry w piłkę nożną - w tym szkolenie, przygotowanie się do rozgrywek i zawodów w miejscowości Budzyń
 2. Wysokość kwoty środków publicznych przeznaczonych na dotację na realizację zadań - projektów.

  1. Na realizację zadania wymienionego w punkcie I ust. 1 lit. a planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 7.000,-zł.(słownie: siedemtysięcyzłotych)
 3. Wysokość wkładu własnego wnioskodawcy na realizację zadań - projektów.

  Minimalny wkład własny wnioskodawców na realizację zadań - projektów wymienionych w punkcie I ust.1 lit. a ustala się w wysokości 5% całkowitych kosztów realizacji.

 4. Zasady przyznawania dofinansowania - dotacji na wykonania zadań - projektów.

  1. Zasady przyznawania dofinansowania określa Uchwała Nr XXXVIII/339/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Budzyń (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 273, poz. 5436).
 5. Termin i warunki realizacji zadań - projektów.

  1. Zadania - projekty winny być zrealizowane w 2017 roku z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonania zadań określone zostaną w zawartych umowach.
  2. Zadania winny być wykonane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.
 6. Warunki merytoryczne i finansowe jakie powinien spełniać każdy złożony wniosek oraz termin składania wniosków.

  1. W konkursie mogą brać udział podmioty określone w § 1 ust. 2 Uchwały Nr XXXVIII/339/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Budzyń (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 273, poz. 5436).
  2. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym, składają wnioski o realizację danego zadania - projektu.
  3. Wnioski musza być podpisane i opieczętowane przez wnioskodawcę.
   Uwaga: Wniosek i załączniki muszą podpisać osoby, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu wewnętrznego są upoważnione do reprezentowania oferenta na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych (zawierania umów).
  4. Wniosek winien być złożony zgodnie ze wzorem wniosku, który stanowi załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/339/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Budzyń (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 273, poz. 5436).
  5. Do wniosku należy dołączyć dokumenty i informacje, o których mowa we wzorze wniosku stanowiącym załącznik Nr 1 do wyżej cytowanej Uchwały.
  6. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Budzyniu osobiście lub drogą pocztową na adres Urząd Gminy Budzyń, ul. Przemysłowa 16A, 64-840 Budzyń (decyduje data wpływu), w terminie do dnia 14 grudnia 2017 roku, do godz. 15.00
  7. Druk wniosku o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego dotyczący dofinansowania rozwoju sportu w Gminie Budzyń na 2017 r. oraz druk sprawozdania z wykonania zadania z zakresu projektu sportowego można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy - bip.wokiss.pl/budzyn/ lub otrzymać w pokoju nr 110 i 222 Urzędu Gminy, ul. Przemysłowa 16A, gdzie można również uzyskać wszelkie dodatkowe informacje dotyczące trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu.
  8. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno - prawnych lub innych wad wniosku wyznaczony zostanie dodatkowy termin na uzupełnienie braków, jednakże nie dłuższy niż 7 dni od powiadomienia o stwierdzonych uchybieniach formalno - prawnych lub innych brakach.
  9. Wnioski złożone według innego wzoru lub złożone po terminie lub których uchybień formalno - prawnych nie uzupełniono w dodatkowym terminie z przyczyn formalnych nie będą rozpatrywane.
  10. Wnioski złożone przez stowarzyszenia, które nie mają uregulowanych spraw statutowych pozostaną także bez rozpatrzenia.
 7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

  1. Wybór wniosków zostanie dokonany w ciągu 14 dni od upływu terminu na ich składanie.
  2. Wszystkie wnioski spełniające kryteria formalne zostaną ocenione przez Komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy.
  3. Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie dotacji bierze się pod uwagę w szczególności:
   1. wpływ projektu na poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy,
   2. przedstawioną kalkulację kosztów,
   3. możliwości realizacji zadania przez podmiot,
   4. dotychczasową współpracę z Gminą,
   5. wysokość środków finansowych przeznaczonych na zadania realizowane w danym konkursie.
  4. Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości dotacji zostanie przekazana Wójtowi Gminy, który podejmie ostateczną decyzję.
 8. Postanowienia końcowe.

  1. Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany, pod rygorem rozwiązania umowy, do zamieszczania we wszystkich drukach i materiałach reklamowych związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach itp. informacji o tym, że zadanie jest dofinansowane przez Gminę Budzyń.
  2. Dofinansowany podmiot, zobowiązany będzie do:
   1. wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,
   2. dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Gminy oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania otrzymanego dofinansowania oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej,
   3. kontrola, o której mowa wyżej, nie ogranicza prawa Gminy do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym,
  3. Wyniki konkursu przedstawione zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Budzyń oraz zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu bip.wokiss.pl/budzyn/.

Załączniki:

 1. Wzór Wniosku
 2. Wzór sprawozdania

Budzyń, dnia 30 listopada 2017 roku.  

II Konkurs wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego na terenie Gminy Budzyń w 2017 r.

O G Ł O S Z E N I E
o II konkursie wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego na terenie Gminy Budzyń w 2017 r.

Działając na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/339/2010r. Rady Gminy Budzyń z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Budzyń (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 273, poz.5436).

Wójt Gminy Budzyń ogłasza II konkurs wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego na terenie Gminy Budzyń w 2017 r.

 1. Rodzaje zadań - przedmiot zgłoszonych projektów.
  1. Dofinansowanie rozwoju sportu:
   1. organizacja oraz udział w zawodach i rozgrywkach sportowych - gry w piłkę nożną - w tym szkolenie, przygotowanie się do rozgrywek i zawodów w miejscowości Budzyń,
   2. organizacja oraz udział w zawodach rozgrywkach sportowych - gry w piłkę ręczną dziewcząt, w tym szkolenie, przygotowanie się do rozgrywek i zawodów w miejscowości Budzyń.
 2. Wysokość kwoty środków publicznych przeznaczonych na dotację na realizację zadań - projektów.

  1. Na realizację zadania wymienionego w punkcie I ust. 1 lit. a planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 7.000,-zł.(słownie: siedemtysięcyzłotych)
  2. Na realizację zadania wymienionego w punkcie I ust. 1 lit. b planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 10.000,-zł.(słownie: dziesięćtysięcyzłotych)
 3. Wysokość wkładu własnego wnioskodawcy na realizację zadań - projektów.

  Minimalny wkład własny wnioskodawców na realizację zadań - projektów wymienionych w punkcie I ust.1 lit. a ustala się w wysokości 5% całkowitych kosztów realizacji.

 4. Zasady przyznawania dofinansowania - dotacji na wykonania zadań - projektów.

  1. Zasady przyznawania dofinansowania określa Uchwała Nr XXXVIII/339/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Budzyń (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 273, poz. 5436).
 5. Termin i warunki realizacji zadań - projektów.

  1. Zadania - projekty winny być zrealizowane w 2017 roku z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonania zadań określone zostaną w zawartych umowach.
  2. Zadania winny być wykonane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.
 6. Warunki merytoryczne i finansowe jakie powinien spełniać każdy złożony wniosek oraz termin składania wniosków.

  1. W konkursie mogą brać udział podmioty określone w § 1 ust. 2 Uchwały Nr XXXVIII/339/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Budzyń (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 273, poz. 5436).
  2. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym, składają wnioski o realizację danego zadania - projektu.
  3. Wnioski musza być podpisane i opieczętowane przez wnioskodawcę.
   Uwaga: Wniosek i załączniki muszą podpisać osoby, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu wewnętrznego są upoważnione do reprezentowania oferenta na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych (zawierania umów).
  4. Wniosek winien być złożony zgodnie ze wzorem wniosku, który stanowi załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/339/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Budzyń (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 273, poz. 5436).
  5. Do wniosku należy dołączyć dokumenty i informacje, o których mowa we wzorze wniosku stanowiącym załącznik Nr 1 do wyżej cytowanej Uchwały.
  6. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Budzyniu osobiście lub drogą pocztową na adres Urząd Gminy Budzyń, ul. Przemysłowa 16A, 64-840 Budzyń (decyduje data wpływu), w terminie do dnia 22 listopada 2017 roku, do godz. 1500
  7. Druk wniosku o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego dotyczący dofinansowania rozwoju sportu w Gminie Budzyń na 2017 r. oraz druk sprawozdania z wykonania zadania z zakresu projektu sportowego można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy - bip.wokiss.pl/budzyn/ lub otrzymać w pokoju nr 110 i 222 Urzędu Gminy, ul. Przemysłowa 16A, gdzie można również uzyskać wszelkie dodatkowe informacje dotyczące trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu.
  8. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno - prawnych lub innych wad wniosku wyznaczony zostanie dodatkowy termin na uzupełnienie braków, jednakże nie dłuższy niż 7 dni od powiadomienia o stwierdzonych uchybieniach formalno - prawnych lub innych brakach.
  9. Wnioski złożone według innego wzoru lub złożone po terminie lub których uchybień formalno - prawnych nie uzupełniono w dodatkowym terminie z przyczyn formalnych nie będą rozpatrywane.
  10. Wnioski złożone przez stowarzyszenia, które nie mają uregulowanych spraw statutowych pozostaną także bez rozpatrzenia.
 7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

  1. Wybór wniosków zostanie dokonany w ciągu 14 dni od upływu terminu na ich składanie.
  2. Wszystkie wnioski spełniające kryteria formalne zostaną ocenione przez Komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy.
  3. Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie dotacji bierze się pod uwagę w szczególności:
   1. wpływ projektu na poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy,
   2. przedstawioną kalkulację kosztów,
   3. możliwości realizacji zadania przez podmiot,
   4. dotychczasową współpracę z Gminą,
   5. wysokość środków finansowych przeznaczonych na zadania realizowane w danym konkursie.
  4. Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości dotacji zostanie przekazana Wójtowi Gminy, który podejmie ostateczną decyzję.
 8. Postanowienia końcowe.

  1. Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany, pod rygorem rozwiązania umowy, do zamieszczania we wszystkich drukach i materiałach reklamowych związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach itp. informacji o tym, że zadanie jest dofinansowane przez Gminę Budzyń.
  2. Dofinansowany podmiot, zobowiązany będzie do:
   1. wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,
   2. dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Gminy oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania otrzymanego dofinansowania oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej,
   3. kontrola, o której mowa wyżej, nie ogranicza prawa Gminy do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym,
  3. Wyniki konkursu przedstawione zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Budzyń oraz zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu bip.wokiss.pl/budzyn/.

Załączniki:

 1. Wzór Wniosku
 2. Wzór sprawozdania

Budzyń, dnia 8 listopada 2017 roku.  

Konkurs wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego na terenie Gminy Budzyń w 2017 r.

O G Ł O S Z E N I E
o konkursie wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego na terenie Gminy Budzyń w 2017 r.

Działając  na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/339/2010r. Rady Gminy Budzyń z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Budzyń (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 273, poz.5436).

Wójt Gminy Budzyń ogłasza konkurs wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego na terenie Gminy Budzyń w 2017 r.

I Rodzaje zadań - przedmiot zgłoszonych projektów.

1.Dofinansowanie rozwoju sportu:
a)organizacja oraz udział w zawodach i rozgrywkach sportowych- gry w piłkę nożną - w tym szkolenie, przygotowanie się do rozgrywek i zawodów w miejscowości Budzyń,
b)organizacja oraz udział w zawodach i rozgrywkach sportowych - gry w piłkę nożną, w tym szkolenie, przygotowanie się do rozgrywek i zawodów w miejscowości Wyszyny,
c) organizacja oraz udział w zawodach sportowych - jeździectwa - w tym szkolenie i przygotowanie do startów,
d) organizacja oraz udział w zawodach rozgrywkach sportowych - gry w piłkę ręczną dziewcząt, w tym szkolenie, przygotowanie się do rozgrywek i zawodów w miejscowości Budzyń,
e) organizacja oraz udział w zawodach i rozgrywkach sportowych - gry w tenisa ziemnego - w tym szkolenie, przygotowanie się do rozgrywek i zawodów w miejscowości Budzyń.

II. Wysokość kwoty środków publicznych przeznaczonych na dotację na realizację poszczególnych zadań - projektów.

1. Na realizację zadania wymienionego w punkcie I ust. 1 lit. a planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 90.000,- zł.
2. Na realizację zadania wymienionego w punkcie I ust. 1 lit. b planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 75.000,- zł.
3. Na realizację zadania wymienionego w punkcie I ust. 1 lit. c planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 15.000,- zł.
4. Na realizację zadania wymienionego w punkcie I ust. 1 lit. d planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 30.000,- zł.
5. Na realizację zadania wymienionego w punkcie I ust. 1 lit. e planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 8.500,- zł. 

III. Wysokość wkładu własnego wnioskodawcy na realizację poszczególnych zadań - projektów.

Minimalny wkład własny wnioskodawców na realizację zadań - projektów wymienionych w punkcie I ust.1 lit. a, b, c, d i e ustala się w wysokości 5% całkowitych kosztów realizacji.

IV. Zasady przyznawania dofinansowania - dotacji na wykonanie zadań - projektów.

1. Zasady przyznawania dofinansowania określa Uchwała Nr XXXVIII/339/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Budzyń (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r.        Nr 273, poz. 5436). 

V. Termin i warunki realizacji zadań - projektów.

1. Zadania - projekty winny być zrealizowane w 2017 roku z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonania zadań określone zostaną w zawartych umowach.
2. Zadania winny być wykonane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.

VI. Warunki merytoryczne i finansowe jakie powinien spełniać każdy złożony wniosek oraz termin składania wniosków.

1. W konkursie mogą brać udział podmioty określone w § 1 ust. 2  Uchwały Nr XXXVIII/339/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Budzyń (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 273, poz. 5436).
2. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym, składają wnioski o realizację danego zadania - projektu.
3. Wnioski musza być podpisane i opieczętowane przez wnioskodawcę.
Uwaga:
Wniosek i załączniki muszą podpisać osoby, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu wewnętrznego są upoważnione do reprezentowania oferenta na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych (zawierania umów).
4. Wniosek winien być złożony zgodnie ze wzorem wniosku, który stanowi załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/339/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Budzyń (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 273, poz. 5436).
5. Do wniosku należy dołączyć dokumenty i informacje, o których mowa we wzorze wniosku stanowiącym załącznik Nr 1 do wyżej cytowanej Uchwały.
6. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Budzyniu osobiście lub drogą pocztową na adres Urząd Gminy Budzyń, ul. Przemysłowa 16A, 64-840 Budzyń (decyduje data wpływu), w terminie do dnia 17 stycznia 2017 roku, do godz. 1530
7. Druk wniosku o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego dotyczący dofinansowania rozwoju sportu w Gminie Budzyń na 2017 r. oraz druk sprawozdania z wykonania zadania z zakresu projektu sportowego można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy - www.bip.wokiss.pl/budzyn/ lub otrzymać w pokoju nr 110 Urzędu Gminy, ul. Przemysłowa 16A, gdzie można również uzyskać wszelkie dodatkowe informacje dotyczące trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu.
8. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno - prawnych lub innych wad wniosku wyznaczony zostanie dodatkowy termin na uzupełnienie braków, jednakże nie dłuższy niż 7 dni od powiadomienia o stwierdzonych uchybieniach formalno - prawnych lub innych brakach.
9. Wnioski złożone według innego wzoru lub złożone po terminie lub których uchybień formalno - prawnych nie uzupełniono w dodatkowym terminie z przyczyn formalnych nie będą rozpatrywane.
10. Wnioski złożone przez stowarzyszenia, które nie mają uregulowanych spraw statutowych pozostaną także bez rozpatrzenia.

VII. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

1. Wybór wniosków zostanie dokonany w ciągu 14 dni od upływu terminu na ich składanie.
2. Wszystkie wnioski spełniające kryteria formalne zostaną ocenione przez Komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy.
3. Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie dotacji bierze się pod uwagę w szczególności:
a) wpływ projektu na poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy,
b) przedstawioną kalkulację kosztów
c) możliwości realizacji zadania przez podmiot,
d) dotychczasową współpracę z Gminą,
e) wysokość środków finansowych przeznaczonych na zadania realizowane w danym konkursie.
4. Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości dotacji zostanie przekazana Wójtowi Gminy, który podejmie ostateczną decyzję.

VIII. Postanowienia końcowe.

1. Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany, pod rygorem rozwiązania umowy, do zamieszczania we wszystkich drukach i materiałach reklamowych związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach itp. informacji o tym, że zadanie jest dofinansowane przez Gminę Budzyń.
2. Dofinansowany podmiot, zobowiązany będzie do:
1) wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,
2) dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Gminy oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania otrzymanego dofinansowania oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej,
3) kontrola, o której mowa wyżej, nie ogranicza prawa Gminy do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym,
3. Wyniki konkursu przedstawione zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Budzyń oraz zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu  bip.wokiss.pl/budzyn/.

Załączniki:

 1. Wzór Wniosku
 2. Wzór sprawozdania

Budzyń, dnia 2 stycznia 2017 roku.  

III Konkurs wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego na terenie Gminy Budzyń w 2016 r.

O G Ł O S Z E N I E
o III konkursie wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego na terenie Gminy Budzyń w 2016 r.

Działając  na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/339/2010r. Rady Gminy Budzyń z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Budzyń (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 273, poz.5436). Wójt Gminy Budzyń ogłasza III konkurs wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego na terenie gminy Budzyń w 2016 r.

I Rodzaje zadań - przedmiot zgłoszonych projektów.

 1. Dofinansowanie rozwoju sportu:
  a) organizacja oraz udział w zawodach i rozgrywkach sportowych- gry w piłkę nożną - w tym szkolenie, przygotowanie się do rozgrywek i zawodów w miejscowości Budzyń

II. Wysokość kwoty środków publicznych przeznaczonych na dotację na realizację zadań - projektów.

 1. Na realizację zadania wymienionego w punkcie I ust. 1 lit. a planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 12.000,-zł.(słownie: dwanaścietysięcyzłotych)

III. Wysokość wkładu własnego wnioskodawcy na realizację zadań - projektów.

Minimalny wkład własny wnioskodawców na realizację zadań - projektów wymienionych w punkcie I ust.1 lit. a ustala się w wysokości 5% całkowitych kosztów realizacji.

IV. Zasady przyznawania dofinansowania - dotacji na wykonania zadań - projektów.

 1. Zasady przyznawania dofinansowania określa Uchwała Nr XXXVIII/339/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Budzyń (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 273, poz. 5436). 
V. Termin i warunki realizacji zadań - projektów.
 1. Zadania - projekty winny być zrealizowane w 2016 roku z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonania zadań określone zostaną w zawartych umowach.
 2. Zadania winny być wykonane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.

VI. Warunki merytoryczne i finansowe jakie powinien spełniać każdy złożony wniosek oraz termin składania wniosków.

 1. W konkursie mogą brać udział podmioty określone w § 1 ust. 2  Uchwały Nr XXXVIII/339/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Budzyń (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 273, poz. 5436). 
 2. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym, składają wnioski o realizację danego zadania - projektu.
 3. Wnioski musza być podpisane i opieczętowane przez wnioskodawcę.
  Uwaga:
  Wniosek i załączniki muszą podpisać osoby, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu wewnętrznego są upoważnione do reprezentowania oferenta na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych (zawierania umów).
 4. Wniosek winien być złożony zgodnie ze wzorem wniosku, który stanowi załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/339/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Budzyń (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 273, poz. 5436).
 5. Do wniosku należy dołączyć dokumenty i informacje, o których mowa we wzorze wniosku stanowiącym załącznik Nr 1 do wyżej cytowanej Uchwały.
 6. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Budzyniu osobiście lub drogą pocztową na adres Urząd Gminy Budzyń, ul. Lipowa 6, 64-840 Budzyń (decyduje data wpływu), w terminie do dnia 21 listopada 2016 roku, do godz. 1500
 7. Druk wniosku o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego dotyczący dofinansowania rozwoju sportu w Gminie Budzyń na 2016 r. oraz druk sprawozdania z wykonania zadania z zakresu projektu sportowego można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy - www.bip.wokiss.pl/budzyn/ lub otrzymać w pokoju nr 10 i 14 Urzędu Gminy, ul. Lipowa 6, gdzie można również uzyskać wszelkie dodatkowe informacje dotyczące trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu.
 8. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno - prawnych lub innych wad wniosku wyznaczony zostanie dodatkowy termin na uzupełnienie braków, jednakże nie dłuższy niż 7 dni od powiadomienia o stwierdzonych uchybieniach formalno - prawnych lub innych brakach.
 9. Wnioski złożone według innego wzoru lub złożone po terminie lub których uchybień formalno - prawnych nie uzupełniono w dodatkowym terminie z przyczyn formalnych nie będą rozpatrywane.
 10. Wnioski złożone przez stowarzyszenia, które nie mają uregulowanych spraw statutowych pozostaną także bez rozpatrzenia.

VII. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

 1. Wybór wniosków zostanie dokonany w ciągu 14 dni od upływu terminu na ich składanie.
 2. Wszystkie wnioski spełniające kryteria formalne zostaną ocenione przez Komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy.
 3. Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie dotacji bierze się pod uwagę w szczególności:
  a) wpływ projektu na poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy,
  b) przedstawioną kalkulację kosztów,
  c) możliwości realizacji zadania przez podmiot,
  d) dotychczasową współpracę z Gminą,
  e) wysokość środków finansowych przeznaczonych na zadania realizowane w danym konkursie.
 4. Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości dotacji zostanie przekazana Wójtowi Gminy, który podejmie ostateczną decyzję.

VIII. Postanowienia końcowe.

 1. Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany, pod rygorem rozwiązania umowy, do zamieszczania we wszystkich drukach i materiałach reklamowych związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach itp. informacji o tym, że zadanie jest dofinansowane przez Gminę Budzyń.
 2. Dofinansowany podmiot, zobowiązany będzie do:
  1) wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,
  2) dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Gminy oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania otrzymanego dofinansowania oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej,
  3) kontrola, o której mowa wyżej, nie ogranicza prawa Gminy do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym,
 3. Wyniki konkursu przedstawione zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Budzyń oraz zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu  bip.wokiss.pl/budzyn/ .

Załączniki:

 1. Wzór Wniosku
 2. Wzór sprawozdania

Budzyń, dnia 4 listopada 2016 roku.  

II Konkurs wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego na terenie Gminy Budzyń w 2016 r.

O G Ł O S Z E N I E
o II konkursie wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego na terenie Gminy Budzyń w 2016 r.

Działając  na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/339/2010r. Rady Gminy Budzyń z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Budzyń (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 273, poz.5436).

Wójt Gminy Budzyń ogłasza II konkurs wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego na terenie gminy Budzyń w 2016 r.

I Rodzaje zadań - przedmiot zgłoszonych projektów.

 1. Dofinansowanie rozwoju sportu:
a) organizacja oraz udział w zawodach i rozgrywkach sportowych - gry w tenisa ziemnego - w tym szkolenie, przygotowanie się do rozgrywek i zawodów w miejscowości Budzyń,

II. Wysokość kwoty środków publicznych przeznaczonych na dotację na realizację zadań - projektów.

 1. Na realizację zadania wymienionego w punkcie I ust. 1 lit. a planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 8.500,- zł.

III. Wysokość wkładu własnego wnioskodawcy na realizację zadań - projektów.

Minimalny wkład własny wnioskodawców na realizację zadań - projektów wymienionych w punkcie I ust.1 lit. a ustala się w wysokości 5% całkowitych kosztów realizacji.

IV. Zasady przyznawania dofinansowania - dotacji na wykonania zadań - projektów.

 1. Zasady przyznawania dofinansowania określa Uchwała Nr XXXVIII/339/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Budzyń (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 273, poz. 5436). 

 

V. Termin i warunki realizacji zadań - projektów.

 1. Zadania - projekty winny być zrealizowane w 2016 roku z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonania zadań określone zostaną w zawartych umowach.
 2. Zadania winny być wykonane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.

VI. Warunki merytoryczne i finansowe jakie powinien spełniać każdy złożony wniosek oaz termin składania wniosków.

 1. W konkursie mogą brać udział podmioty określone w § 1 ust. 2  Uchwały Nr XXXVIII/339/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Budzyń (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 273, poz. 5436). 
 2. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym, składają wnioski o realizację danego zadania - projektu.
 3. Wnioski musza być podpisane i opieczętowane przez wnioskodawcę.
  Uwaga:
  Wniosek i załączniki muszą podpisać osoby, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu wewnętrznego są upoważnione do reprezentowania oferenta na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych (zwierania umów).
 4. Wniosek winien być złożony zgodnie ze wzorem wniosku, który stanowi załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/339/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Budzyń (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 273, poz. 5436). 
 5. Do wniosku należy dołączyć dokumenty i informacje, o których mowa we wzorze wniosku stanowiącym załącznik Nr 1 do wyżej cytowanej Uchwały.
 6. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Budzyniu osobiście lub drogą pocztową na adres Urząd Gminy Budzyń, ul. Lipowa 6, 64-840 Budzyń (decyduje data wpływu), w terminie do dnia 7 kwietnia 2016 roku, do godz. 1500 
 7. Druk wniosku o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego dotyczący dofinansowania rozwoju sportu w Gminie Budzyń na 2016 r. oraz druk sprawozdania z wykonania zadania z zakresu projektu sportowego można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy - www.bip.wokiss.pl/budzyn/ lub otrzymać w pokoju nr 10 i 14 Urzędu Gminy, ul. Lipowa 6, gdzie można również uzyskać wszelkie dodatkowe informacje dotyczące trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu.
 8. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno - prawnych lub innych wad wniosku wyznaczony zostanie dodatkowy termin na uzupełnienie braków, jednakże nie dłuższy niż 7 dni od powiadomienia o stwierdzonych uchybieniach formalno - prawnych lub innych brakach. 
 9. Wnioski złożone według innego wzoru lub złożone po terminie lub których uchybień formalno - prawnych nie uzupełniono w dodatkowym terminie z przyczyn formalnych nie będą rozpatrywane.
 10. Wnioski złożone przez stowarzyszenia, które nie mają uregulowanych spraw statutowych pozostaną także bez rozpatrzenia.

VII. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

 1. Wybór wniosków zostanie dokonany w ciągu 14 dni od upływu terminu na ich składanie.
 2. Wszystkie wnioski spełniające kryteria formalne zostaną ocenione przez Komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy.
 3. Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie dotacji bierze się pod uwagę w szczególności:
  a) wpływ projektu na poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy,
  b) przedstawioną kalkulację kosztów,
  c) możliwości realizacji zadania przez podmiot,
  d) dotychczasową współpracę z Gminą,
  e) wysokość środków finansowych przeznaczonych na zadania realizowane w danym konkursie.
 4. Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości dotacji zostanie przekazana Wójtowi Gminy, który podejmie ostateczną decyzję.

VIII. Postanowienia końcowe.

 1. Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany, pod rygorem rozwiązania umowy, do zamieszczania we wszystkich drukach i materiałach reklamowych związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach itp. informacji o tym, że zadanie jest dofinansowane przez Gminę Budzyń.
 2. Dofinansowany podmiot, zobowiązany będzie do:
  1) wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,
  2) dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Gminy oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania otrzymanego dofinansowania oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej,
  3) kontrola, o której mowa wyżej, nie ogranicza prawa Gminy do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym,
 3. Wyniki konkursu przedstawione zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Budzyń oraz zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu  bip.wokiss.pl/budzyn/ .

Załączniki:

 1. Wzór Wniosku
 2. Wzór sprawozdania

Budzyń, dnia 21 marca 2016 roku.  

Konkurs wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego na terenie Gminy Budzyń w 2016 r.

O G Ł O S Z E N I E
o konkursie wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego na terenie Gminy Budzyń w 2016 r.

Działając na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/339/2010r. Rady Gminy Budzyń z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Budzyń (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 273, poz.5436).
Wójt Gminy Budzyń ogłasza konkurs wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego na terenie gminy Budzyń w 2016 r.
I Rodzaje zadań - przedmiot zgłoszonych projektów.

 1. Dofinansowanie rozwoju sportu:
  a)organizacja oraz udział w zawodach i rozgrywkach sportowych- gry w piłkę nożną - w tym szkolenie, przygotowanie się do rozgrywek i zawodów w miejscowości Budzyń,
  b)organizacja oraz udział w zawodach i rozgrywkach sportowych - gry w piłkę nożną, w tym szkolenie, przygotowanie się do rozgrywek i zawodów w miejscowości Wyszyny,
  c) organizacja oraz udział w zawodach sportowych - jeździectwa - w tym szkolenie i przygotowanie do startów.
  d) organizacja oraz udział w zawodach rozgrywkach sportowych - gry w piłkę ręczną dziewcząt, w tym szkolenie, przygotowanie się do rozgrywek i zawodów w miejscowości Budzyń.

II. Wysokość kwoty środków publicznych przeznaczonych na dotację na realizację poszczególnych zadań - projektów.

 1. Na realizację zadania wymienionego w punkcie I ust. 1 lit. a planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 80.000,- zł.
 2. Na realizację zadania wymienionego w punkcie I ust. 1 lit. b planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 70.000,- zł.
 3. Na realizację zadania wymienionego w punkcie I ust. 1 lit. c planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 15.000,- zł.
 4. Na realizację zadania wymienionego w punkcie I ust. 1 lit. d planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 25.000,- zł.

III. Wysokość wkładu własnego wnioskodawcy na realizację poszczególnych zadań - projektów.

Minimalny wkład własny wnioskodawców na realizację zadań - projektów wymienionych w punkcie I ust.1 lit. a, b, c i d ustala się w wysokości 5% całkowitych kosztów realizacji.

IV. Zasady przyznawania dofinansowania - dotacji na wykonania zadań - projektów.

 1. Zasady przyznawania dofinansowania określa Uchwała Nr XXXVIII/339/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Budzyń (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 273, poz. 5436).

V. Termin i warunki realizacji zadań - projektów.

 1. Zadania - projekty winny być zrealizowane w 2016 roku z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonania zadań określone zostaną w zawartych umowach.
 2. Zadania winny być wykonane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.

VI. Warunki merytoryczne i finansowe jakie powinien spełniać każdy złożony wniosek oaz termin składania wniosków.

 1. W konkursie mogą brać udział podmioty określone w § 1 ust. 2 Uchwały Nr XXXVIII/339/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Budzyń (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 273, poz. 5436).
 2. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym, składają wnioski o realizację danego zadania - projektu.
 3. Wnioski musza być podpisane i opieczętowane przez wnioskodawcę.
  Uwaga: Wniosek i załączniki muszą podpisać osoby, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu wewnętrznego są upoważnione do reprezentowania oferenta na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych (zwierania umów).
 4. Wniosek winien być złożony zgodnie ze wzorem wniosku, który stanowi załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/339/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Budzyń (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 273, poz. 5436).
 5. Do wniosku należy dołączyć dokumenty i informacje, o których mowa we wzorze wniosku stanowiącym załącznik Nr 1 do wyżej cytowanej Uchwały.
 6. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Budzyniu osobiście lub drogą pocztową na adres Urząd Gminy Budzyń, ul. Lipowa 6, 64-840 Budzyń (decyduje data wpływu), w terminie do dnia 22 stycznia 2016 roku, do godz. 15:00
 7. Druk wniosku o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego dotyczący dofinansowania rozwoju sportu w Gminie Budzyń na 2016 r. oraz druk sprawozdania z wykonania zadania z zakresu projektu sportowego można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy - www. bip.wokiss.pl/budzyn/ lub otrzymać w pokoju nr 14 Urzędu Gminy, ul. Lipowa 6, gdzie można również uzyskać wszelkie dodatkowe informacje dotyczące trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu.
 8. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno - prawnych lub innych wad wniosku wyznaczony zostanie dodatkowy termin na uzupełnienie braków, jednakże nie dłuższy niż 7 dni od powiadomienia o stwierdzonych uchybieniach formalno - prawnych lub innych brakach.
 9. Wnioski złożone według innego wzoru lub złożone po terminie lub których uchybień formalno - prawnych nie uzupełniono w dodatkowym terminie z przyczyn formalnych nie będą rozpatrywane.
 10. Wnioski złożone przez stowarzyszenia, które nie mają uregulowanych spraw statutowych pozostaną także bez rozpatrzenia.

VII. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

 1. Wybór wniosków zostanie dokonany w ciągu 14 dni od upływu terminu na ich składanie.
 2. Wszystkie wnioski spełniające kryteria formalne zostaną ocenione przez Komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy.
 3. Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie dotacji bierze się pod uwagę w szczególności:
  a) wpływ projektu na poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy,
  b) przedstawioną kalkulację kosztów,
  c) możliwości realizacji zadania przez podmiot,
  d) dotychczasową współpracę z Gminą,
  e) wysokość środków finansowych przeznaczonych na zadania realizowane w danym konkursie.
 4. Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości dotacji zostanie przekazana Wójtowi Gminy, który podejmie ostateczną decyzję.

VIII. Postanowienia końcowe.

 1. Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany, pod rygorem rozwiązania umowy, do zamieszczania we wszystkich drukach i materiałach reklamowych związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach itp. informacji o tym, że zadanie jest dofinansowane przez Gminę Budzyń.
 2. Dofinansowany podmiot, zobowiązany będzie do:
  1) wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,
  2) dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Gminy oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania otrzymanego dofinansowania oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej,
  3) kontrola, o której mowa wyżej, nie ogranicza prawa Gminy do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym,
 3. Wyniki konkursu przedstawione zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Budzyń oraz zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu bip.wokiss.pl/budzyn/ .

Załączniki:
 1. Wzór Wniosku
 2. Wzór sprawozdania

Budzyń, dnia 7 stycznia 2016 roku.  

Konkurs wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego na terenie Gminy Budzyń w II półroczu 2015 r.

O G Ł O S Z E N I E
 O konkursie wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego na terenie Gminy Budzyń w II półroczu 2015 r

Działając na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/339/2010r. Rady Gminy Budzyń z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Budzyń (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 273, poz.5436).
Wójt Gminy Budzyń ogłasza konkurs wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego na terenie gminy Budzyń w II półroczu 2015 r.

I. Rodzaje zadań - przedmiot zgłoszonych projektów.
 1. Dofinansowanie rozwoju sportu:
a)organizacja oraz udział w zawodach i rozgrywkach sportowych- gry w piłkę nożną - w tym szkolenie, przygotowanie się do rozgrywek i zawodów w miejscowości Budzyń,
b)organizacja oraz udział w zawodach i rozgrywkach sportowych- gry w piłkę nożną - w tym szkolenie, przygotowanie się do rozgrywek i zawodów w miejscowości Wyszyny,
II. Wysokość kwoty środków publicznych przeznaczonych na dotację na realizację poszczególnych zadań - projektów.
 1. Na realizację zadania wymienionego w punkcie I ust. 1 lit. a planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 8.000,- zł.
 2. Na realizację zadania wymienionego w punkcie I ust. 1 lit. b planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 8.000,- zł.
III. Wysokość wkładu własnego wnioskodawcy na realizację poszczególnych zadań - projektów.
Minimalny wkład własny wnioskodawców na realizację zadań - projektów wymienionych w punkcie I ust.1 lit. a i lit. b ustala się w wysokości 5% całkowitych kosztów realizacji.
IV. Zasady przyznawania dofinansowania - dotacji na wykonanie zadań - projektów.
 1. Zasady przyznawania dofinansowania określa Uchwała Nr XXXVIII/339/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Budzyń ( Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 273, poz. 5436 ).
V. Termin i warunki realizacji zadań - projektów.
 1. Zadania - projekty winny być zrealizowane w II półroczu 2015 roku z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonania zadań określone zostaną w zawartych umowach.
 2. Zadania winny być wykonane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.
VI. Warunki merytoryczne i finansowe jakie powinien spełniać każdy złożony wniosek oaz termin składania wniosków.
 1. W konkursie mogą brać udział podmioty określone w § 1 ust. 2 Uchwały Nr XXXVIII/339/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Budzyń.( Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 273, poz. 5436 ).
 2. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym , składają wnioski o realizację danego zadania - projektu.
 3. Wnioski musza być podpisane i opieczętowane przez wnioskodawcę.
  Uwaga: Wniosek i załączniki muszą podpisać osoby, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu wewnętrznego są upoważnione do reprezentowania oferenta na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych (zwierania umów).
 4. Wniosek winien być złożony zgodnie ze wzorem wniosku, który stanowi załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/339/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Budzyń ( Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 273, poz. 5436 ).
 5. Do wniosku należy dołączyć dokumenty i informacje, o których mowa we wzorze wniosku stanowiącym załącznik Nr 1 do wyżej cytowanej Uchwały.
 6. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Budzyniu osobiście lub drogą pocztową na adres Urząd Gminy Budzyń, ul. Lipowa 6, 64-840 Budzyń (decyduje data wpływu), w terminie do dnia 27 października 2015 roku, do godz. 1530.
 7. Druk wniosku o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego dotyczący dofinansowania rozwoju sportu w Gminie Budzyń na II półrocze 2015 r. oraz druk sprawozdania z wykonania zadania z zakresu projektu sportowego można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy - www. bip.wokiss.pl/budzyn/ lub otrzymać w pokoju nr 14 Urzędu Gminy, ul. Lipowa 6, gdzie można również uzyskać wszelkie dodatkowe informacje dotyczące trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu.
 8. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno - prawnych lub innych wad wniosku wyznaczony zostanie dodatkowy termin na uzupełnienie braków, jednakże nie dłuższy niż 7 dni od powiadomienia o stwierdzonych uchybieniach formalno - prawnych lub innych brakach.
 9. Wnioski złożone według innego wzoru lub złożone po terminie lub których uchybień formalno - prawnych nie uzupełniono w dodatkowym terminie z przyczyn formalnych nie będą rozpatrywane.
 10. Wnioski złożone przez stowarzyszenia, które nie mają uregulowanych spraw statutowych pozostaną także bez rozpatrzenia.
VII. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.
 1. Wybór wniosków zostanie dokonany w ciągu 14 dni od upływu terminu na ich składanie.
 2. Wszystkie wnioski spełniające kryteria formalne zostaną ocenione przez Komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy.
 3. Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie dotacji bierze się pod uwagę w szczególności:
  a) wpływ projektu na poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy,
  b) przedstawioną kalkulację kosztów,
  c) możliwości realizacji zadania przez podmiot,
  d) dotychczasową współpracę z Gminą,
  e) wysokość środków finansowych przeznaczonych na zadania realizowane w danym konkursie.
 4. Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości dotacji zostanie przekazana Wójtowi Gminy , który podejmie ostateczną decyzję.
VIII. Postanowienia końcowe.
 1. Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany, pod rygorem rozwiązania umowy, do zamieszczania we wszystkich drukach i materiałach reklamowych związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach itp. informacji o tym, że zadanie jest dofinansowane przez Gminę Budzyń.
 2. Dofinansowany podmiot, zobowiązany będzie do:
  1) wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,
  2) dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Gminy oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania otrzymanego dofinansowania oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej,
  3) kontrola, o której mowa wyżej, nie ogranicza prawa Gminy do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym,
 3. Wyniki konkursu przedstawione zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Budzyń oraz zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu bip.wokiss.pl/budzyn/.

Załączniki:
 1. Wzór Wniosku
 2. Wzór sprawozdania

Budzyń, dnia 13 października 2015 roku.  

Konkurs wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego na terenie Gminy Budzyń w 2015 r.

O G Ł O S Z E N I E
 O konkursie wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego na terenie Gminy Budzyń w 2015 r

 

Działając na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/339/2010r. Rady Gminy Budzyń z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Budzyń (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 273, poz.5436) Wójt Gminy Budzyń ogłasza konkurs wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego na terenie gminy Budzyń w 2015 r.
 
I. Rodzaje zadań - przedmiot zgłoszonych projektów.
 1. Dofinansowanie rozwoju sportu:
a) organizacja oraz udział w zawodach i rozgrywkach sportowych- gry w piłkę nożną - w tym szkolenie, przygotowanie się do rozgrywek i zawodów w miejscowości Budzyń,
b) organizacja oraz udział w zawodach i rozgrywkach sportowych - gry w piłkę nożną, w tym szkolenie, przygotowanie się do rozgrywek i zawodów w miejscowości Wyszyny,
c) organizacja oraz udział w zawodach sportowych - jeździectwa - w tym szkolenie i przygotowanie do startów.
d) organizacja oraz udział w zawodach rozgrywkach sportowych - gry w piłkę ręczną dziewcząt, w tym szkolenie, przygotowanie się do rozgrywek i zawodów w miejscowości Budzyń.
II. Wysokość kwoty środków publicznych przeznaczonych na dotację na realizację poszczególnych zadań - projektów.
 1. Na realizację zadania wymienionego w punkcie I ust. 1 lit. a planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 75.000,- zł.
 2. Na realizację zadania wymienionego w punkcie I ust. 1 lit. b planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 65.000,- zł.
 3. Na realizację zadania wymienionego w punkcie I ust. 1 lit. c planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 15.000,- zł.
 4. Na realizację zadania wymienionego w punkcie I ust. 1 lit. d planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 21.000,- zł.

III. Wysokość wkładu własnego wnioskodawcy na realizację poszczególnych zadań - projektów.

Minimalny wkład własny wnioskodawców na realizację zadań - projektów wymienionych w punkcie I ust.1 lit. a, b, c i d ustala się w wysokości 5% całkowitych kosztów realizacji.

IV. Zasady przyznawania dofinansowania - dotacji na wykonania zadań - projektów.

 1. Zasady przyznawania dofinansowania określa Uchwała Nr XXXVIII/339/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Budzyń (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 273, poz. 5436).

V. Termin i warunki realizacji zadań - projektów.

 1. Zadania - projekty winny być zrealizowane w 2015 roku z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonania zadań określone zostaną w zawartych umowach.
 2. Zadania winny być wykonane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.

VI. Warunki merytoryczne i finansowe jakie powinien spełniać każdy złożony wniosek oaz termin składania wniosków.

 1. W konkursie mogą brać udział podmioty określone w § 1 ust. 2 Uchwały Nr XXXVIII/339/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Budzyń (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 273, poz. 5436).
 2. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym, składają wnioski o realizację danego zadania - projektu.
 3. Wnioski musza być podpisane i opieczętowane przez wnioskodawcę.
  Uwaga: Wniosek i załączniki muszą podpisać osoby, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu wewnętrznego są upoważnione do reprezentowania oferenta na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych (zwierania umów).
 4. Wniosek winien być złożony zgodnie ze wzorem wniosku, który stanowi załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/339/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Budzyń (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 273, poz. 5436).
 5. Do wniosku należy dołączyć dokumenty i informacje, o których mowa we wzorze wniosku stanowiącym załącznik Nr 1 do wyżej cytowanej Uchwały.
 6. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Budzyniu osobiście lub drogą pocztową na adres Urząd Gminy Budzyń, ul. Lipowa 6, 64-840 Budzyń (decyduje data wpływu), w terminie do dnia 20 stycznia 2015 roku, do godz. 1530.
 7. Druk wniosku o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego dotyczący dofinansowania rozwoju sportu w Gminie Budzyń na 2015 r. oraz druk sprawozdania z wykonania zadania z zakresu projektu sportowego można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy - www. bip.wokiss.pl/budzyn/ lub otrzymać w pokoju nr 14 Urzędu Gminy, ul. Lipowa 6, gdzie można również uzyskać wszelkie dodatkowe informacje dotyczące trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu.
 8. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno - prawnych lub innych wad wniosku wyznaczony zostanie dodatkowy termin na uzupełnienie braków, jednakże nie dłuższy niż 7 dni od powiadomienia o stwierdzonych uchybieniach formalno - prawnych lub innych brakach.
 9. Wnioski złożone według innego wzoru lub złożone po terminie lub których uchybień formalno - prawnych nie uzupełniono w dodatkowym terminie z przyczyn formalnych nie będą rozpatrywane.
 10. Wnioski złożone przez stowarzyszenia, które nie mają uregulowanych spraw statutowych pozostaną także bez rozpatrzenia.

VII. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

 1. Wybór wniosków zostanie dokonany w ciągu 14 dni od upływu terminu na ich składanie.
 2. Wszystkie wnioski spełniające kryteria formalne zostaną ocenione przez Komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy.
 3. Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie dotacji bierze się pod uwagę w szczególności:
  a) wpływ projektu na poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy,
  b) przedstawioną kalkulację kosztów,
  c) możliwości realizacji zadania przez podmiot,
  d) dotychczasową współpracę z Gminą,
  e) wysokość środków finansowych przeznaczonych na zadania realizowane w danym konkursie.
 4. Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości dotacji zostanie przekazana Wójtowi Gminy, który podejmie ostateczną decyzję.

VIII. Postanowienia końcowe.

 1. Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany, pod rygorem rozwiązania umowy, do zamieszczania we wszystkich drukach i materiałach reklamowych związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach itp. informacji o tym, że zadanie jest dofinansowane przez Gminę Budzyń.
 2. Dofinansowany podmiot, zobowiązany będzie do:
  1) wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,
  2) dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Gminy oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania otrzymanego dofinansowania oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej,
  3) kontrola, o której mowa wyżej, nie ogranicza prawa Gminy do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym,
 3. Wyniki konkursu przedstawione zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Budzyń oraz zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu bip.wokiss.pl/budzyn/.

Załączniki:
 1. Wzór Wniosku
 2. Wzór sprawozdania

Budzyń, dnia 5 stycznia 2015 roku.  

Konkurs wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego na terenie Gminy Budzyń w II półroczu 2014 r.

O G Ł O S Z E N I E
 O konkursie wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego na terenie Gminy Budzyń w II półroczu 2014 r

 

Działając na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/339/2010r. Rady Gminy Budzyń z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Budzyń (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 273, poz.5436).

Wójt Gminy Budzyń ogłasza konkurs wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego na terenie gminy Budzyń w II półroczu 2014 r.

I. Rodzaje zadań – przedmiot zgłoszonych projektów.

 1. Dodatkowe dofinansowanie rozwoju sport:
  a)organizacja oraz udział w zawodach i rozgrywkach sportowych- gry w piłkę nożną - w tym szkolenie, przygotowanie się do rozgrywek i zawodów w miejscowości Budzyń,

II. Wysokość kwoty środków publicznych przeznaczonych na dotację na realizację poszczególnych zadań – projektów.

 1. Na realizację zadania wymienionego w punkcie I ust. 1 lit. a planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 8.000,- zł.

III. Wysokość wkładu własnego wnioskodawcy na realizację poszczególnych zadań - projektów.
Minimalny wkład własny wnioskodawców na realizację zadań – projektów wymienionych w punkcie I
ust.1 lit. a, ustala się w wysokości 5% całkowitych kosztów realizacji.

IV. Zasady przyznawania dofinansowania – dotacji na wykonania zadań – projektów.

 1. Zasady przyznawania dofinansowania określa Nr XXXVIII/339/2010r. Rady Gminy Budzyń z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Budzyń (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 273, poz.5436)

V. Termin i warunki realizacji zadań - projektów.

 1. Zadania - projekty winny być zrealizowane w 2014 roku z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonania zadań określone zostaną w zawartych umowach.
 2. Zadania winny być wykonane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.

VI. Warunki merytoryczne i finansowe jakie powinien spełniać każdy złożony wniosek oaz termin składania wniosków.

 1. W konkursie mogą brać udział podmioty określone w § 1 ust. 2 Uchwały Nr XXXVIII/339/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Budzyń. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr273, poz. 5436).
 2. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym , składają wnioski o realizację danego zadania – projektu.
 3. Wnioski musza być podpisane i opieczętowane przez wnioskodawcę.
  Uwaga: Wniosek i załączniki muszą podpisać osoby, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu wewnętrznego są upoważnione do reprezentowania oferenta na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych (zwierania umów).
 4. Wniosek winien być złożony zgodnie ze wzorem wniosku, który stanowi załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/339/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Budzyń (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 273, poz. 5436).
 5. Do wniosku należy dołączyć dokumenty i informacje, o których mowa we wzorze wniosku stanowiącym załącznik Nr 1 do wyżej cytowanej Uchwały.
 6. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Budzyniu osobiście lub drogą pocztową na adres Urząd Gminy Budzyń, ul. Lipowa 6, 64-840 Budzyń (decyduje data wpływu), w terminie do dnia 21 listopada 2014 roku, do godz. 1500.
 7. Druk wniosku o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego dotyczący dofinansowania rozwoju sportu w Gminie Budzyń na 2014 r. oraz druk sprawozdania z wykonania zadania z zakresu projektu sportowego można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy – www.bip.wokiss.pl/budzyn/ lub otrzymać w pokoju nr 14 Urzędu Gminy, ul. Lipowa 6, gdzie można również uzyskać wszelkie dodatkowe informacje dotyczące trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu.
 8. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno – prawnych lub innych wad wniosku wyznaczony zostanie dodatkowy termin na uzupełnienie braków, jednakże nie dłuższy niż 7 dni od powiadomienia o stwierdzonych uchybieniach formalno – prawnych lub innych brakach.
 9. Wnioski złożone według innego wzoru lub złożone po terminie lub których uchybień formalno – prawnych nie uzupełniono w dodatkowym terminie z przyczyn formalnych nie będą rozpatrywane.
 10. Wnioski złożone przez stowarzyszenia, które nie mają uregulowanych spraw statutowych pozostaną także bez rozpatrzenia.

VII. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

 1. Wybór wniosków zostanie dokonany w ciągu 14 dni od upływu terminu na ich składanie.
 2. Wszystkie wnioski spełniające kryteria formalne zostaną ocenione przez Komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy.
 3. Przy ocenie wniosków Komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:
  a) wpływ projektu na poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy,
  b) przedstawioną kalkulację kosztów,
  c) możliwości realizacji zadania przez podmiot,
  d) dotychczasową współpracę z Gminą,
  e) wysokość środków finansowych przeznaczonych na zadania realizowane w danym konkursie.
 4. Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości dotacji zostanie przekazana Wójtowi Gminy, który podejmie ostateczną decyzję.


VIII. Postanowienia końcowe.

 1. Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany, pod rygorem rozwiązania umowy, do zamieszczania we wszystkich drukach i materiałach reklamowych związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach itp. informacji o tym, że zadanie jest dofinansowane przez Gminę Budzyń.
 2. Dofinansowany podmiot, zobowiązany będzie do:
  1) wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,
  2) dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Gminy oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania otrzymanego dofinansowania oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej,
  3) kontrola, o której mowa wyżej, nie ogranicza prawa Gminy do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.
 3. Wyniki konkursu przedstawione zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Budzyń oraz zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu http://bip.wokiss.pl/budzyn/bip2.php

Załączniki:
 1. Wzór Wniosku
 2. Wzór sprawozdania

Budzyń, dnia 7 listopada 2014 roku.  

Konkurs wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego na terenie Gminy Budzyń w 2014 r.

O G Ł O S Z E N I E
 O konkursie wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego na terenie Gminy Budzyń w 2014 r

 

Działając na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/339/2010r. Rady Gminy Budzyń z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Budzyń (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 273, poz.5436).

Wójt Gminy Budzyń ogłasza konkurs wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego na terenie gminy Budzyń w 2014 r.

I. Rodzaje zadań – przedmiot zgłoszonych projektów.

 1. Dodatkowe dofinansowanie rozwoju sport:
  a)organizacja oraz udział w zawodach i rozgrywkach sportowych- gry w piłkę nożną - w tym szkolenie, przygotowanie się do rozgrywek i zawodów w miejscowości Budzyń,
  b)organizacja oraz udział w zawodach i rozgrywkach sportowych - gry w piłkę nożną, w tym szkolenie, przygotowanie się do rozgrywek i zawodów w miejscowości Wyszyny,
  c) organizacja oraz udział w zawodach sportowych – jeździectwa - w tym szkolenie i przygotowanie do startów.

II. Wysokość kwoty środków publicznych przeznaczonych na dotację na realizację poszczególnych zadań – projektów.

 1. Na realizację zadania wymienionego w punkcie I ust. 1 lit. a planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 68.500,- zł.
 2. Na realizację zadania wymienionego w punkcie I ust. 1 lit. b planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 59.000,- zł.
 3. Na realizację zadania wymienionego w punkcie I ust. 1 lit. c planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 14.500,- zł.

III. Wysokość wkładu własnego wnioskodawcy na realizację poszczególnych zadań - projektów.
Minimalny wkład własny wnioskodawców na realizację zadań – projektów wymienionych w punkcie I
ust.1 lit. a, ustala się w wysokości 5% całkowitych kosztów realizacji.

IV. Zasady przyznawania dofinansowania – dotacji na wykonania zadań – projektów.

 1. Zasady przyznawania dofinansowania określa Nr XXXVIII/339/2010r. Rady Gminy Budzyń z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Budzyń (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 273, poz.5436)

V. Termin i warunki realizacji zadań - projektów.

 1. Zadania - projekty winny być zrealizowane w 2014 roku z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonania zadań określone zostaną w zawartych umowach.
 2. Zadania winny być wykonane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.

VI. Warunki merytoryczne i finansowe jakie powinien spełniać każdy złożony wniosek oaz termin składania wniosków.

 1. W konkursie mogą brać udział podmioty określone w § 1 ust. 2 Uchwały Nr XXXVIII/339/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Budzyń. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr273, poz. 5436).
 2. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym , składają wnioski o realizację danego zadania – projektu.
 3. Wnioski musza być podpisane i opieczętowane przez wnioskodawcę.
  Uwaga: Wniosek i załączniki muszą podpisać osoby, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu wewnętrznego są upoważnione do reprezentowania oferenta na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych (zwierania umów).
 4. Wniosek winien być złożony zgodnie ze wzorem wniosku, który stanowi załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/339/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Budzyń (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 273, poz. 5436).
 5. Do wniosku należy dołączyć dokumenty i informacje, o których mowa we wzorze wniosku stanowiącym załącznik Nr 1 do wyżej cytowanej Uchwały.
 6. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Budzyniu osobiście lub drogą pocztową na adres Urząd Gminy Budzyń, ul. Lipowa 6, 64-840 Budzyń (decyduje data wpływu), w terminie do dnia 31 stycznia 2014 roku, do godz. 1500.
 7. Druk wniosku o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego dotyczący dofinansowania rozwoju sportu w Gminie Budzyń na 2014 r. oraz druk sprawozdania z wykonania zadania z zakresu projektu sportowego można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy – www.bip.wokiss.pl/budzyn/ lub otrzymać w pokoju nr 14 Urzędu Gminy, ul. Lipowa 6, gdzie można również uzyskać wszelkie dodatkowe informacje dotyczące trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu.
 8. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno – prawnych lub innych wad wniosku wyznaczony zostanie dodatkowy termin na uzupełnienie braków, jednakże nie dłuższy niż 7 dni od powiadomienia o stwierdzonych uchybieniach formalno – prawnych lub innych brakach.
 9. Wnioski złożone według innego wzoru lub złożone po terminie lub których uchybień formalno – prawnych nie uzupełniono w dodatkowym terminie z przyczyn formalnych nie będą rozpatrywane.
 10. Wnioski złożone przez stowarzyszenia, które nie mają uregulowanych spraw statutowych pozostaną także bez rozpatrzenia.

VII. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

 1. Wybór wniosków zostanie dokonany w ciągu 14 dni od upływu terminu na ich składanie.
 2. Wszystkie wnioski spełniające kryteria formalne zostaną ocenione przez Komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy.
 3. Przy ocenie wniosków Komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:
  a) wpływ projektu na poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy,
  b) przedstawioną kalkulację kosztów,
  c) możliwości realizacji zadania przez podmiot,
  d) dotychczasową współpracę z Gminą,
  e) wysokość środków finansowych przeznaczonych na zadania realizowane w danym konkursie.
 4. Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości dotacji zostanie przekazana Wójtowi Gminy, który podejmie ostateczną decyzję.


VIII. Postanowienia końcowe.

 1. Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany, pod rygorem rozwiązania umowy, do zamieszczania we wszystkich drukach i materiałach reklamowych związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach itp. informacji o tym, że zadanie jest dofinansowane przez Gminę Budzyń.
 2. Dofinansowany podmiot, zobowiązany będzie do:
  1) wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,
  2) dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Gminy oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania otrzymanego dofinansowania oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej,
  3) kontrola, o której mowa wyżej, nie ogranicza prawa Gminy do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.
 3. Wyniki konkursu przedstawione zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Budzyń oraz zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu http://bip.wokiss.pl/budzyn/bip2.php

Załączniki:
 1. Wzór Wniosku
 2. Wzór sprawozdania

Budzyń, dnia 16 stycznia 2014 roku.  

Konkurs wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego na terenie Gminy Budzyń w II półroczu 2013 r.

O G Ł O S Z E N I E
 O konkursie wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego na terenie Gminy Budzyń w II półroczu 2013 r

 

Działając na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/339/2010r. Rady Gminy Budzyń z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Budzyń (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 273, poz.5436).
Wójt Gminy Budzyń, ogłasza konkurs wniosków na na wsparcie projektu sportowego na terenie Gminy Budzyń w II półroczu 2013 roku.

I. Rodzaje zadań - przedmiot zgłoszonego projektu.

 1. Dodatkowe dofinansowanie rozwoju sport:
  a) organizacja oraz udział w zawodach i rozgrywkach sportowych - gry w piłkę nożną - w tym szkolenie, przygotowanie się do rozgrywek i zawodów w miejscowości Budzyń,

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania - projektu w II półroczu 2013 roku.

 1. Na realizację zadania wymienionego w punkcie I planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 7.500,- zł.

III. Wysokość wkładu własnego wnioskodawcy na realizację poszczególnych zadań - projektów.
Minimalny wkład własny wnioskodawców na realizację zadania - projektu wymienionego w punkcie I
ust.1 lit. a, ustala się w wysokości 5% całkowitych kosztów realizacji.

IV. Zasady przyznawania dofinansowania na wykonanie zadania - projektu.

 1. Zasady przyznawania dofinansowania określa Nr XXXVIII/339/2010r. Rady Gminy Budzyń z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Budzyń (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 273, poz.5436)

V. Termin i warunki realizacji zadania - projektu.

 1. Zadania winny być zrealizowane w II półroczu 2013 roku z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonania zadań określone zostaną w zawartej umowie.
 2. Zadanie winno być wykonane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie,

VI. Warunki merytoryczne i finansowe jakie powinien spełniać każdy złożony wniosek oaz termin składania wniosków.

 1. W konkursie mogą brać udział podmioty określone w §2, ust. 1, w/w. uchwały, które są wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego albo ewidencji, o której mowa w art.7 ust.4 ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007r. Nr 226, poz. 1675 ze zm.);
 2. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym, składają pisemne wnioski na realizację danego zadania.
 3. Wnioski muszą być podpisane i opieczętowane przez wnioskodawcę.
  Uwaga: Wniosek i załączniki muszą podpisać osoby, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu wewnętrznego są upoważnione do reprezentowania oferenta na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych (zwierania umów).
 4. Wniosek winien być złożony zgodnie ze wzorem wniosku, który stanowi załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/339/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Budzyń ( Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 273, poz. 5436 ).
 5. Do wniosku należy dołączyć dokumenty i informacje, o których mowa we wzorze wniosku stanowiącym załącznik Nr 1 do wyżej cytowanej Uchwały.
 6. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Budzyniu osobiście lub drogą pocztową na adres Urząd Gminy Budzyń, ul. Lipowa 6, 64-840 Budzyń. (decyduje data wpływu) w terminie do dnia 21 października 2013 roku, do godz. 16.00 .
 7. Druk wniosku o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego dotyczący dofinansowania rozwoju sportu w Gminie Budzyń w II półroczu 2013 r. oraz druk sprawozdania z wykonania zadania z zakresu projektu sportowego można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy - http://bip.wokiss.pl/budzyn/bip2.php lub otrzymać w pokoju nr 14 Urzędu Gminy, ul. Lipowa 6, gdzie można również uzyskać wszelkie dodatkowe informacje dotyczące trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu.
 8. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno - prawnych lub innych wad wniosku wyznaczony zostanie dodatkowy termin na uzupełnienie braków, jednakże nie dłuższy niż 7 dni od powiadomienia o stwierdzonych uchybieniach formalno - prawnych lub innych brakach.
 9. Wnioski złożone według innego wzoru lub złożone po terminie lub których uchybień formalno - prawnych nie uzupełniono w dodatkowym terminie z przyczyn formalnych nie będą rozpatrywane.
 10. Wnioski złożone przez stowarzyszenia, które nie mają uregulowanych spraw statutowych pozostaną także bez rozpatrzenia.

VII. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

 1. Wybór wniosków zostanie dokonany w ciągu 14 dni od upływu terminu na ich składanie.
 2. Wszystkie wnioski spełniające kryteria formalne zostaną ocenione przez Komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy.
 3. Przy ocenie wniosków Komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:
  a) wpływ projektu na poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy,
  b) przedstawioną kalkulację kosztów,
  c) możliwości realizacji zadania przez podmiot,
  d) dotychczasową współpracę z Gminą,
  e) wysokość środków finansowych przeznaczonych na zadania realizowane w danym konkursie.
 4. Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości dotacji zostanie przekazana Wójtowi Gminy, który podejmie ostateczną decyzję.


VIII. Postanowienia końcowe.

 1. Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany, pod rygorem rozwiązania umowy, do zamieszczania we wszystkich drukach i materiałach reklamowych związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach itp. informacji o tym, że zadanie jest dofinansowane przez Gminę Budzyń.
 2. Dofinansowany podmiot, zobowiązany będzie do:
  1) wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,
  2) dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Gminy oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania otrzymanego dofinansowania oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej,
  3) kontrola, o której mowa wyżej, nie ogranicza prawa Gminy do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.
 3. Wyniki konkursu przedstawione zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Budzyń oraz zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu http://bip.wokiss.pl/budzyn/bip2.php

Załączniki:
 1. Wzór Wniosku
 2. Wzór sprawozdania

Budzyń, dnia 7 października 2013 roku.  

Konkurs wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego na terenie Gminy Budzyń w 2013 r.

O G Ł O S Z E N I E
 O konkursie wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego na terenie  Gminy Budzyń w 2013 r. 

Działając na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/339/2010r. Rady Gminy Budzyń z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Budzyń (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 273, poz.5436).
Wójt Gminy Budzyń ogłasza konkurs wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego na terenie gminy Budzyń w 2013 r.
I Rodzaje zadań - przedmiot zgłoszonych projektów.
 1. Dofinansowanie rozwoju sportu:
  a) organizacja oraz udział w zawodach i rozgrywkach sportowych- gry w piłkę nożną - w tym szkolenie, przygotowanie się do rozgrywek i zawodów w miejscowości Budzyń,
  b) organizacja oraz udział w zawodach i rozgrywkach sportowych - gry w piłkę nożną, w tym szkolenie, przygotowanie się do rozgrywek i zawodów w miejscowości Wyszyny,
  c) organizacja oraz udział w zawodach sportowych - jeździectwa - w tym szkolenie i przygotowanie do startów.
II. Wysokość kwoty środków publicznych przeznaczonych na dotację na realizację poszczególnych zadań - projektów.
 1. Na realizację zadania wymienionego w punkcie I ust. 1 lit. a planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 59 000,- zł.
 2. Na realizację zadania wymienionego w punkcie I ust. 1 lit. b planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 59 000,- zł.
 3. Na realizację zadania wymienionego w punkcie I ust. 1 lit. c planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 14 000,- zł. 
III. Wysokość wkładu własnego wnioskodawcy na realizację poszczególnych zadań - projektów.
Minimalny wkład własny wnioskodawców na realizację zadań - projektów wymienionych w punkcie I ust.1 lit. a, b, c ustala się w wysokości 5% całkowitych kosztów realizacji. 
IV. Zasady przyznawania dofinansowania - dotacji na wykonania zadań - projektów.
 1. Zasady przyznawania dofinansowania określa Uchwała Nr XXXVIII/339/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Budzyń ( Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 273, poz. 5436 ).  
V. Termin i warunki realizacji zadań - projektów.
 1. Zadania - projekty winny być zrealizowane w 2013 roku z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonania zadań określone zostaną w zawartych umowach.
 2. Zadania winny być wykonane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie. 
VI. Warunki merytoryczne i finansowe jakie powinien spełniać każdy złożony wniosek oaz termin składania wniosków.
 1. W konkursie mogą brać udział podmioty określone w § 1 ust. 2 Uchwały Nr XXXVIII/339/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Budzyń.( Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr273, poz. 5436 ).  
 2. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym , składają wnioski o realizację danego zadania - projektu.
 3. Wnioski muszą być podpisane i opieczętowane przez wnioskodawcę.
  Uwaga: Wniosek i załączniki muszą podpisać osoby, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu wewnętrznego są upoważnione do reprezentowania oferenta na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych (zwierania umów).
 4. Wniosek winien być złożony zgodnie ze wzorem wniosku, który stanowi załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/339/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Budzyń ( Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 273, poz. 5436 ).  
 5. Do wniosku należy dołączyć dokumenty i informacje, o których mowa we wzorze wniosku stanowiącym załącznik Nr 1 do wyżej cytowanej Uchwały.
 6. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Budzyniu osobiście lub drogą pocztową na adres Urząd Gminy Budzyń, ul. Lipowa 6, 64-840 Budzyń (decyduje data wpływu), w terminie do dnia 28 stycznia 2013 roku, do godz. 1600.  
 7. Druk wniosku o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego dotyczący dofinansowania rozwoju sportu w Gminie Budzyń na 2013 r. oraz druk sprawozdania z wykonania zadania z zakresu projektu sportowego można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy - bip.wokiss.pl/budzyn/ lub otrzymać w pokoju nr 14 Urzędu Gminy, ul. Lipowa 6, gdzie można również uzyskać wszelkie dodatkowe informacje dotyczące trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu.
 8. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno - prawnych lub innych wad wniosku wyznaczony zostanie dodatkowy termin na uzupełnienie braków, jednakże nie dłuższy niż 7 dni od powiadomienia o stwierdzonych uchybieniach formalno - prawnych lub innych brakach.  
 9. Wnioski złożone według innego wzoru lub złożone po terminie lub których uchybień formalno - prawnych nie uzupełniono w dodatkowym terminie z przyczyn formalnych nie będą rozpatrywane.
 10. Wnioski złożone przez stowarzyszenia, które nie mają uregulowanych spraw statutowych pozostaną także bez rozpatrzenia.
VII. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.
 1. Wybór wniosków zostanie dokonany w ciągu 14 dni od upływu terminu na ich składanie.
 2. Wszystkie wnioski spełniające kryteria formalne zostaną ocenione przez Komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy.
 3. Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie dotacji bierze się pod uwagę w szczególności :
  a) wpływ projektu na poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy,
  b) przedstawioną kalkulację kosztów,
  c) możliwości realizacji zadania przez podmiot,
  d) dotychczasową współpracę z Gminą,
  e) wysokość środków finansowych przeznaczonych na zadania realizowane w danym konkursie.
 4. Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości dotacji zostanie przekazana Wójtowi Gminy , który podejmie ostateczną decyzję.
VIII. Postanowienia końcowe.
 1. Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany, pod rygorem rozwiązania umowy, do zamieszczania we wszystkich drukach i materiałach reklamowych związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach itp. informacji o tym, że zadanie jest dofinansowane przez Gminę Budzyń.
 2. Dofinansowany podmiot, zobowiązany będzie do:
  1. wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,
  2. dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Gminy oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania otrzymanego dofinansowania oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej,
  3. kontrola, o której mowa wyżej, nie ogranicza prawa Gminy do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym,
 3. Wyniki konkursu przedstawione zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Budzyń oraz zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu bip.wokiss.pl/budzyn/.Załączniki:
 1. Wzór Wniosku
 2. Wzór sprawozdania

Budzyń, dnia 11 stycznia 2013 roku.  

Konkurs wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego na terenie Gminy Budzyń w 2012 r

O G Ł O S Z E N I E
O konkursie wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego na terenie  Gminy Budzyń w 2012 r.

Działając  na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/339/2010r. Rady Gminy Budzyń z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Budzyń. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 273, poz.5436)
Wójt Gminy Budzyń, ogłasza konkurs wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego na terenie gminy Budzyń w 2012 r.
I Rodzaje zadań – przedmiot zgłoszonych projektów.
1.Dofinansowanie rozwoju sportu:
a)organizacja oraz udział w zawodach i rozgrywkach sportowych- gry w piłkę nożną - w tym szkolenie, przygotowanie się do rozgrywek i zawodów w miejscowości Budzyń,
b)organizacja oraz udział w zawodach i rozgrywkach sportowych - gry w piłkę nożną, w tym szkolenie, przygotowanie się do rozgrywek i zawodów  w miejscowości Wyszyny,
c) organizacja oraz udział w zawodach sportowych – jeździectwa - w tym szkolenie i przygotowanie do startów.
II. Wysokość kwoty środków publicznych przeznaczonych na dotację na realizację poszczególnych zadań – projektów.
1.Na realizację zadania wymienionego w punkcie I ust. 1 lit. a planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 59.500,- zł.
2. Na realizację zadania wymienionego w punkcie I ust. 1 lit. b planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 62.500,- zł.
3. Na realizację zadania wymienionego w punkcie I ust. 1 lit. c planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości  14.000,- zł.
III. Wysokość wkładu własnego wnioskodawcy na realizację poszczególnych zadań – projektów.
Minimalny wkład własny wnioskodawców na realizację zadań – projektów wymienionych w punkcie I ust.1 lit. a, b, c ustala się w wysokości 5% całkowitych kosztów realizacji.
IV. Zasady przyznawania dofinansowania – dotacji na wykonania zadań – projektów.
1. Zasady przyznawania dofinansowania określa Uchwała Nr XXXVIII/339/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Budzyń.( Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 273, poz. 5436 )  
V. Termin i warunki realizacji zadań - projektów.
1. Zadania - projekty winny być zrealizowane w 2012 roku z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonania zadań określone zostaną w zawartych umowach.
2. Zadania winny być wykonane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie,
VI. Warunki merytoryczne i finansowe jakie powinien spełniać każdy złożony wniosek oaz termin składania wniosków.
1. W konkursie mogą brać udział podmioty określone w § 1 ust. 2  Uchwały Nr XXXVIII/339/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Budzyń.(Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr273, poz. 5436).  
2. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym , składają wnioski o realizacje danego zadania – projektu.
3. Wnioski musza być podpisane i opieczętowane przez wnioskodawcę.
Uwaga: Wniosek i załączniki muszą podpisać osoby, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu wewnętrznego są upoważnione do reprezentowania oferenta na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych (zwierania umów).
4. Wniosek winien być złożony zgodnie ze wzorem wniosku, który stanowi załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/339/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Budzyń.( Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr273, poz. 5436 ).  
5. Do wniosku należy dołączyć dokumenty i informacje o których mowa we wzorze wniosku stanowiącym załącznik Nr 1 do wyżej cytowanej Uchwały.
6. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Budzyniu osobiście lub drogą pocztową na adres Urząd Gminy Budzyń, ul. Lipowa 6, 64-840 Budzyń. (decyduje data wpływu) w terminie do dnia 30 stycznia 2012 roku, do godz. 16.00
7. Druk wniosku o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego dotyczący dofinansowania rozwoju sportu w Gminie Budzyń na 2012 r. oraz druk sprawozdania z wykonania zadania z zakresu projektu sportowego można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy – www. bip.wokiss.pl/budzyn/ lub otrzymać w pokoju nr 14 Urzędu Gminy, ul. Lipowa 6, gdzie można również uzyskać wszelkie dodatkowe informacje dotyczące trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu.
8. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno – prawnych lub innych wad wniosku wyznaczony zostanie dodatkowy termin na uzupełnienie braków, jednakże nie dłuższy niż 7 dni od powiadomienia o stwierdzonych uchybieniach formalno – prawnych lub innych brakach.  
9. Wnioski złożone według innego wzoru lub złożone po terminie lub których uchybień formalno – prawnych nie uzupełniono w dodatkowym terminie z przyczyn formalnych nie będą rozpatrywane.
10. Wnioski złożone przez stowarzyszenia, które nie mają uregulowanych spraw statutowych pozostaną także bez rozpatrzenia.
VII. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.
1. Wybór wniosków zostanie dokonany w ciągu 14 dni od upływu terminu na ich składanie.
2. Wszystkie wnioski spełniające kryteria formalne zostaną ocenione przez Komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy.
3. Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie dotacji bierze się pod uwagę w szczególności :
a) wpływ projektu na poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy,
b) przedstawioną kalkulację kosztów,
c) możliwości realizacji zadania przez podmiot,
d) dotychczasową współpracę z Gminą,
e) wysokość środków finansowych przeznaczonych na zadania realizowane w danym konkursie.
4. Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości dotacji zostanie przekazana Wójtowi Gminy , który podejmie ostateczną decyzję.
VIII. Postanowienia końcowe.
1. Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany, pod rygorem rozwiązania umowy, do zamieszczania we wszystkich drukach i materiałach reklamowych związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach itp. informacji o tym, że zadanie jest dofinansowane przez Gminę Budzyń.
2. Dofinansowany podmiot, zobowiązany będzie do:
1) wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,
2) dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Gminy oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania otrzymanego dofinansowania oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej,
3) kontrola, o której mowa wyżej, nie ogranicza prawa Gminy do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.
3. Wyniki konkursu przedstawione zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Budzyń oraz zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu  bip.wokiss.pl/budzyn/Załączniki:
 1. Wzór Wniosku
 2. Wzór sprawozdania

Budzyń, dnia 16 stycznia 2012 roku.  

Konkurs wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego na terenie Gminy Budzyń w 2011 r

O G Ł O S Z E N I E

O konkursie wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego na terenie  Gminy Budzyń w 2011 r.

Działając  na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/339/2010r. Rady Gminy Budzyń z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Budzyń. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 273, poz.5436)

Wójt Gminy Budzyń, ogłasza konkurs wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego na terenie gminy Budzyń w 2011 r.

I Rodzaje zadań – przedmiot zgłoszonych projektów.

1.Dofinansowanie rozwoju sportu:

a)organizacja oraz udział w zawodach i rozgrywkach sportowych- gry w piłkę nożną - w tym szkolenie, przygotowanie się do rozgrywek i zawodów           w miejscowości Budzyń,

b)organizacja oraz udział w zwodach i rozgrywkach sportowych - gry w piłkę nożną, w tym szkolenie, przygotowanie się do rozgrywek i zawodów  w miejscowości Wyszyny,

c) organizacja oraz udział w zawodach sportowych – jeździectwa - w tym szkolenie i przygotowanie do startów.

II. Wysokość kwoty środków publicznych przeznaczonych na dotację na realizację poszczególnych zadań – projektów.

1.Na realizację zadania wymienionego w punkcie I ust. 1 lit. a planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 54 500,- zł.

2. Na realizację zadania wymienionego w punkcie I ust. 1 lit. b planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 62 500 ,- zł.

3. Na realizację zadania wymienionego w punkcie I ust. 1 lit. c planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości  14 500 ,- zł.

III. Wysokość wkładu własnego wnioskodawcy na realizację poszczególnych zadań – projektów.

Minimalny wkład własny wnioskodawców na realizację zadań – projektów wymienionych w punkcie I ust.1 lit. a, b, c ustala się w wysokości 5% całkowitych kosztów realizacji.

IV. Zasady przyznawania dofinansowania – dotacji na wykonania zadań – projektów.

1. Zasady przyznawania dofinansowania określa Uchwała Nr XXXVIII/339/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Budzyń.( Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr273, poz. 5436 )

V. Termin i warunki realizacji zadań - projektów.

1. Zadania - projekty winny być zrealizowane w 2011 roku z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonania zadań określone zostaną w zawartych umowach.

2. Zadania winny być wykonane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie,

VI. Warunki merytoryczne i finansowe jakie powinien spełniać każdy złożony wniosek oaz termin składania wniosków.

1. W konkursie mogą brać udział podmioty określone w § 1 ust. 2  Uchwały      Nr XXXVIII/339/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Budzyń.( Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr273, poz. 5436 ).

2. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym , składają wnioski o realizacje danego zadania – projektu.

3. Wnioski musza być podpisane i opieczętowane przez wnioskodawcę.

Uwaga: Wniosek i załączniki muszą podpisać osoby, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu wewnętrznego są upoważnione do reprezentowania oferenta na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych (zwierania umów).

4. Wniosek winien być złożony zgodnie ze wzorem wniosku, który stanowi załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/339/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Budzyń. ( Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 273, poz. 5436 ).

5. Do wniosku należy dołączyć dokumenty i informacje o których mowa we wzorze wniosku stanowiącym załącznik Nr 1 do wyżej cytowanej Uchwały.

6. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Budzyniu osobiście lub drogą pocztową na adres Urząd Gminy Budzyń, ul. Lipowa 6, 64-840 Budzyń. (decyduje data wpływu) w terminie do dnia 2 lutego 2011 roku, do godz. 15.00

7. Druk wniosku o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego dotyczący dofinansowania rozwoju sportu w Gminie Budzyń na 2011 r. oraz druk sprawozdania z wykonania zadania z zakresu projektu sportowego można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy – www. bip.wokiss.pl/budzyn/ lub otrzymać w pokoju nr 14 Urzędu Gminy, ul. Lipowa 6, gdzie można również uzyskać wszelkie dodatkowe informacje dotyczące trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu.

8. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno – prawnych lub innych wad wniosku wyznaczony zostanie dodatkowy termin na uzupełnienie braków, jednakże nie dłuższy niż 7 dni od powiadomienia o stwierdzonych uchybieniach formalno – prawnych lub innych brakach.

9. Wnioski złożone według innego wzoru lub złożone po terminie lub których uchybień formalno – prawnych nie uzupełniono dodatkowym terminie z przyczyn formalnych nie będą rozpatrywane.

10. Wnioski złożone przez stowarzyszenia, które nie mają uregulowanych spraw statutowych pozostaną także bez rozpatrzenia.

VII. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

1. Wybór wniosków zostanie dokonany w ciągu 14 dni od upływu terminu na ich składanie.

2. Wszystkie wnioski spełniające kryteria formalne zostaną ocenione przez Komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy.

3. Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie o przyznanie dotacji  bierze pod uwagę w szczególności :

a) wpływ projektu na poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy,

b) przedstawiona kalkulację kosztów,

c) możliwości realizacji zadania przez podmiot,

d) dotychczasową współpracę z Gminą,

e) wysokość środków finansowych przeznaczonych na zadania realizowane w danym konkursie.

4. Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości dotacji zostanie przekazana Wójtowi Gminy , który podejmie ostateczna decyzję.

VIII. Postanowienia końcowe.

1. Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany, pod rygorem rozwiązania umowy, do zamieszczania we wszystkich drukach i materiałach reklamowych związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach itp. informacji o tym, że zadanie jest dofinansowane przez Gminę Budzyń.

2. Dofinansowany podmiot, zobowiązany będzie do:

1) wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,

2) dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Gminy oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania otrzymanego dofinansowania oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej,

3) kontrola, o której mowa wyżej, nie ogranicza prawa Gminy do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.

3. Wyniki konkursu przedstawione zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Budzyń oraz zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu  bip.wokiss.pl/budzyn/

 

Załączniki:

 

Budzyń, dnia 19 stycznia 2011 roku.

Konkurs wniosków o dofinansowanie rozwoju sportu kwalifikowanego w II półroczu 2010 roku

Konkurs wniosków o dofinansowanie rozwoju sportu kwalifikowanego w II półroczu 2010 roku

 

Działając  na podstawie uchwały nr XII/97/2008 Rady Gminy Budzyń z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego w Gminie Budzyń. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2008 r. Nr 46 poz.977)

Wójt Gminy Budzyń, ogłasza konkurs wniosków na dodatkowe dofinansowanie rozwoju sportu kwalifikowanego w II półroczu 2010 roku.

I. Rodzaje zadań.

1.Dodatkowe dofinansowanie rozwoju sportu kwalifikowanego:

a)organizacja oraz udział w zawodach i rozgrywkach sportowych- gry w piłkę nożną - w tym szkolenie, przygotowanie się do rozgrywek i zawodów w miejscowości Wyszyny,

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w II półroczu 2010 roku.

1.Na realizację zadania wymienionego w punkcie I planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości  10.000,- zł.

.   

III. Zasady przyznawania dofinansowania na wykonanie zadania.

1. Zasady przyznawania dofinansowania określa Uchwała Nr XII/97/2008 Rady Gminy Budzyń z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania , w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego w Gminie Budzyń (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2008 r. Nr 46, poz. 977) 

IV. Termin i warunki realizacji zadań.

1. Zadania winny być zrealizowane w II półroczu 2010 roku z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonania zadań określone zostaną w zawartej umowie.

2. Zadanie winno być wykonane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie,

V. Warunki i termin składania wniosków.

1. W konkursie mogą brać udział podmioty określone w §2, ust. 1, w/w. uchwały, które są wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego albo ewidencji, o której mowa w art.7 ust.4 ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007r. Nr 226, poz. 1675 ze zm.);

2. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym, składają pisemne wnioski na realizację danego zadania.

3. Wnioski muszą być podpisane i opieczętowane przez wnioskodawcę.

4. Wniosek winien zawierać dane wymienione w § 2 ust. 2 pkt 1 do 9 w/w uchwały. 

5. Do wniosku należy dołączyć dokumenty i informacje, które są wymienione w § 2 ust. 3 pkt 1 do 3 w/w uchwały.

Dodatkowo podmioty składające wnioski na dofinansowanie sportu kwalifikowanego jako zadania ciągłego dołączają:

a. informację o szkolonych zawodnikach według stanu na dzień 30 listopada roku poprzedzającego złożenie wniosku zawierające dane o ilości zawodników z podziałem na płeć, kategorie wiekowe i klasy sportowe,

b. imienny wykaz kadry szkoleniowej zawierający dane o posiadanych kwalifikacjach i formie zatrudnienia oraz o grupie szkoleniowej (liczba szkolonych zawodników),

c. opis osiągnięć sportowych w roku poprzednim,

d. aktualny terminarz rozgrywek ligowych,

Uwaga: Wniosek i załączniki muszą podpisać osoby, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu wewnętrznego są upoważnione do reprezentowania oferenta na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych (zwierania umów).

6. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Budzyniu osobiście lub drogą pocztową na adres Urząd Gminy Budzyń, ul. Lipowa 6, 64-840 Budzyń. (decyduje data wpływu) w terminie do dnia 8 wrześni 2010 roku, do godz. 15.00 .

7. Druk wniosku na realizację zadania dotyczącego dofinansowania sportu kwalifikowanego oraz druk sprawozdania z realizacji zadania można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy – www. bip.wokiss.pl/budzyn/ lub otrzymać w pokoju nr 14 Urzędu Gminy, ul. Lipowa 6, gdzie można również uzyskać wszelkie dodatkowe informacje dotyczące składania ofert.

8. Wnioski złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie, z przyczyn formalnych nie będą rozpatrywane.

9. Wnioski złożone przez stowarzyszenia, które nie mają uregulowanych spraw statutowych pozostaną bez rozpatrzenia.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

1. Wybór wniosków zostanie dokonany w ciągu 14 dni od upływu terminu na ich składanie.

2. Wszystkie wnioski spełniające kryteria formalne zostaną ocenione przez Komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy.

3. Przy ocenie wniosków Komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:

1) wartość merytoryczną projektu – celowość wniosku, zakres rzeczowy,  zgodność z niniejszym ogłoszeniem,

2) koszt realizacji projektu, w tym rodzaj i celowość planowanych kosztów,

3) wysokość wnioskowanego wsparcia od Gminy Budzyń, porównanie jego z planowanymi innymi źródłami dofinansowania zadania,

4) doświadczenie wnioskodawcy w realizacji zadań o podobnym charakterze (w tym dotychczasowe doświadczenia we współpracy wnioskodawcy z Gminą),

5) możliwość realizacji zadania przez wnioskodawcę, w tym posiadanie zasobów kadrowych i rzeczowych,

6) wyniki sportowe.

4. Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości dotacji zostanie przekazana Wójtowi Gminy, który podejmie ostateczną decyzję.

VII. Wysokość środków przeznaczonych w roku 2009 na realizację zadania tego samego rodzaju, jak to objęte przedmiotem niniejszego konkursu, z uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym oraz jednostkom organizacyjnym podległym Gminie.

Na dofinansowanie sportu kwalifikowanego w 2009 roku w miejscowości Wyszyny w Gminie Budzyń przeznaczono środki finansowe w wysokości 30.000,- zł, natomiast nie było dodatkowego dofinansowania w II półroczu.

 

VIII. Postanowienia końcowe.

1. Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany, pod rygorem rozwiązania umowy, do zamieszczania we wszystkich drukach i materiałach reklamowych związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach itp. informacji o tym, że zadanie jest dofinansowane przez Gminę Budzyń.

 

2. Dofinansowany podmiot, zobowiązany będzie do:

1) wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,

2) dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Gminy oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania otrzymanego dofinansowania oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej,

3) kontrola, o której mowa wyżej, nie ogranicza prawa Gminy do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.

3. Wyniki konkursu przedstawione zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Budzyń oraz zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu  bip.wokiss.pl/budzyn/

 

 

Załączniki:

1) WZÓR WNIOSKU NA DOFINANSOWANIE SPORTU KWALIFIKOWANEGO.

2) WZÓR SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA                                                 

 

 

Budzyń, dnia 25 sierpnia 2010 roku.                                               

 

 

 

WÓJT GMINY BUDZYŃ

/-/ Marcin Sokołowski

 

Konkurs wniosków o dofinansowanie rozwoju sportu kwalifikowanego w 2010 roku

Konkurs wniosków o dofinansowanie rozwoju sportu kwalifikowanego w 2010 roku

Działając  na podstawie uchwały nr XII/97/2008 Rady Gminy Budzyń z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego w Gminie Budzyń. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2008 r. Nr 46 poz.977)

Wójt Gminy Budzyń, ogłasza konkurs wniosków na dofinansowanie rozwoju sportu kwalifikowanego w 2010 roku.

I. Rodzaje zadań.

1.Dofinansowanie rozwoju sportu kwalifikowanego:

a)organizacja oraz udział w zawodach i rozgrywkach sportowych- gry w piłkę nożną - w tym szkolenie, przygotowanie się do rozgrywek i zawodów           w miejscowości Budzyń,

b)organizacja oraz udział w zwodach i rozgrywkach sportowych - gry w piłkę nożną, w tym szkolenie, przygotowanie się do rozgrywek i zawodów  w miejscowości Wyszyny,

c) organizacja oraz udział w zawodach sportowych – jeździectwa - w tym szkolenie i przygotowanie do startów.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań            w roku 2010.

1.Na realizację zadania wymienionego w punkcie I ust. 1 lit. a planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości  45.000,- zł.

2. Na realizację zadania wymienionego w punkcie I ust. 1 lit. b planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości  32.000,- zł.

3. Na realizację zadania wymienionego w punkcie I ust. 1 lit. c planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości  13.000,- zł.   

III. Zasady przyznawania dofinansowania na wykonania zadań.

1. Zasady przyznawania dofinansowania określa Uchwała Nr XII/97/2008 Rady Gminy Budzyń z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania , w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego w Gminie Budzyń ( Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2008 r. Nr 46, poz. 977 ) 

IV. Termin i warunki realizacji zadań.

1. Zadania winny być zrealizowane w 2010 roku z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonania zadań określone zostaną w zawartych umowach.

2. Zadania winny być wykonane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie,

V. Warunki i termin składania wniosków.

1. W konkursie mogą brać udział podmioty określone w §2, ust. 1, w/w. uchwały, które są wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego albo ewidencji, o której mowa w art.7 ust.4 ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007r. Nr 226, poz. 1675 ze zm.);

2. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym, składają pisemne wnioski na realizację danego zadania.

3. Wnioski muszą być podpisane i opieczętowane przez wnioskodawcę.

4. Wniosek winien zawierać dane wymienione w § 2 ust. 2 pkt 1 do 9 w/w uchwały. 

5. Do wniosku należy dołączyć dokumenty i informacje, które są wymienione w § 2 ust. 3 pkt 1 do 3 w/w uchwały.

Dodatkowo podmioty składające wnioski na dofinansowanie sportu kwalifikowanego jako zadania ciągłego całorocznego dołączają:

a. informację o szkolonych zawodnikach według stanu na dzień 30 listopada roku poprzedzającego złożenie wniosku zawierające dane o ilości zawodników z podziałem na płeć, kategorie wiekowe i klasy sportowe,

b. imienny wykaz kadry szkoleniowej zawierający dane o posiadanych kwalifikacjach i formie zatrudnienia oraz o grupie szkoleniowej (liczba szkolonych zawodników),

c. opis osiągnięć sportowych w roku poprzednim,

d. aktualny terminarz rozgrywek ligowych,

Uwaga: Wniosek i załączniki muszą podpisać osoby, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu wewnętrznego są upoważnione do reprezentowania oferenta na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych (zwierania umów).

6. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Budzyniu osobiście lub drogą pocztową na adres Urząd Gminy Budzyń, ul. Lipowa 6, 64-840 Budzyń. (decyduje data wpływu) w terminie do dnia 20 stycznia 2010 roku, do godz. 15.00 .

7. Druk wniosku na realizację zadania dotyczącego dofinansowania sportu kwalifikowanego oraz druk sprawozdania z realizacji zadania można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy – www. bip.wokiss.pl/budzyn/ lub otrzymać w pokoju nr 14 Urzędu Gminy, ul. Lipowa 6, gdzie można również uzyskać wszelkie dodatkowe informacje dotyczące składania ofert.

8. Wnioski złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie, z przyczyn formalnych nie będą rozpatrywane.

9. Wnioski złożone przez stowarzyszenia, które nie mają uregulowanych spraw statutowych pozostaną bez rozpatrzenia.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

1. Wybór wniosków zostanie dokonany w ciągu 14 dni od upływu terminu na ich składanie.

2. Wszystkie wnioski spełniające kryteria formalne zostaną ocenione przez Komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy.

3. Przy ocenie wniosków Komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:

1) wartość merytoryczną projektu – celowość wniosku, zakres rzeczowy,  zgodność z niniejszym ogłoszeniem,

2) koszt realizacji projektu, w tym rodzaj i celowość planowanych kosztów,

3) wysokość wnioskowanego wsparcia od Gminy Budzyń, porównanie jego z planowanymi innymi źródłami dofinansowania zadania,

4) doświadczenie wnioskodawcy w realizacji zadań o podobnym charakterze (w tym dotychczasowe doświadczenia we współpracy wnioskodawcy z Gminą),

5) możliwość realizacji zadania przez wnioskodawcę, w tym posiadanie zasobów kadrowych i rzeczowych,

6) wyniki sportowe.

4. Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości dotacji zostanie przekazana Wójtowi Gminy, który podejmie ostateczną decyzję.

VII. Wysokość środków przeznaczonych w roku 2009 na realizację zadania tego samego rodzaju, jak to objęte przedmiotem niniejszego konkursu, z uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym oraz jednostkom organizacyjnym podległym Gminie.

Na dofinansowanie sportu kwalifikowanego  w 2009 roku w Gminie Budzyń przeznaczono środki finansowe w następującej wysokości:

1.Na dofinansowanie zadania wymienionego w punkcie I ust. 1 lit. a – kwotę w wysokości 55.000,- zł.

2. Na dofinansowanie zadania wymienionego w punkcie I ust. 1 lit. b – kwotę w wysokości 30.000,- zł.

3. Na dofinansowanie zadania wymienionego w punkcie I ust. 1 lit. c – kwotę w wysokości 11.000,- zł. 

VIII. Postanowienia końcowe.

1. Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany, pod rygorem rozwiązania umowy, do zamieszczania we wszystkich drukach i materiałach reklamowych związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach itp. informacji o tym, że zadanie jest dofinansowane przez Gminę Budzyń.

 

2. Dofinansowany podmiot, zobowiązany będzie do:

1) wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,

2) dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Gminy oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania otrzymanego dofinansowania oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej,

3) kontrola, o której mowa wyżej, nie ogranicza prawa Gminy do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.

3. Wyniki konkursu przedstawione zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Budzyń oraz zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu  bip.wokiss.pl/budzyn/

 

 

Załączniki:

1)WZÓR WNIOSKU NA DOFINANSOWANIE SPORTU KWALIFIKOWANEGO.

2) WZÓR SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA                                                 

 

WÓJT GMINY BUDZYŃ

/-/Marcin Sokołowski

 

Budzyń, dnia 6 stycznia 2010 roku.

Konkurs wniosków o dofinansowanie rozwoju sportu kwalifikowanego w 2009 roku

Konkurs wniosków o dofinansowanie rozwoju sportu kwalifikowanego w 2009 roku

Działając  na podstawie uchwały nr XII/97/2008 Rady Gminy Budzyń z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego w Gminie Budzyń. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2008 r. Nr 46 poz.977)

Wójt Gminy Budzyń, ogłasza konkurs wniosków na dofinansowanie rozwoju sportu kwalifikowanego w 2009 roku.

I. Rodzaje zadań.

1.Dofinansowanie rozwoju sportu kwalifikowanego:

a)organizacja oraz udział w zawodach i rozgrywkach sportowych- gry w piłkę nożną - w tym szkolenie, przygotowanie się do rozgrywek i zawodów           w miejscowości Budzyn,

b)organizacja oraz udział w zwodach i rozgrywkach sportowych - gry w piłkę nożną, w tym szkolenie, przygotowanie się do rozgrywek i zawodów  w miejscowości Wyszyny,

c) organizacja oraz udział w zawodach sportowych – jeździectwa - w tym szkolenie i przygotowanie do startów.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań            w roku 2009.

1.Na realizację zadania wymienionego w punkcie I ust. 1 lit. a planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości  55.000,- zł.

2. Na realizację zadania wymienionego w punkcie I ust. 1 lit. b planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości  30.000,- zł.

3. Na realizację zadania wymienionego w punkcie I ust. 1 lit. c planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości  11.000,- zł.   

III. Zasady przyznawania dofinansowania na wykonania zadań.

1. Zasady przyznawania dofinansowania określa Uchwała Nr XII/97/2008 Rady Gminy Budzyń z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania , w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego w Gminie Budzyń ( Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2008 r. Nr 46, poz. 977 ) 

IV. Termin i warunki realizacji zadań.

1. Zadania winny być zrealizowane w 2009 roku z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonania zadań określone zostaną w zawartych umowach.

2. Zadania winny być wykonane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie,

V. Warunki i termin składania wniosków.

1. W konkursie mogą brać udział podmioty określone w §2, ust. 1, w/w. uchwały, które są wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego albo ewidencji, o której mowa w art.7 ust.4 ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007r. Nr 226, poz. 1675 ze zm.);

2. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym, składają pisemne wnioski na realizację danego zadania.

3. Wnioski muszą być podpisane i opieczętowane przez wnioskodawcę.

4. Wniosek winien zawierać dane wymienione w § 2 ust. 2 pkt 1 do 9 w/w uchwały. 

5. Do wniosku należy dołączyć dokumenty i informacje, które są wymienione w § 2 ust. 3 pkt 1 do 3 w/w uchwały.

Dodatkowo podmioty składające wnioski na dofinansowanie sportu kwalifikowanego jako zadania ciągłego całorocznego dołączają:

a. informację o szkolonych zawodnikach według stanu na dzień 30 listopada roku poprzedzającego złożenie wniosku zawierające dane o ilości zawodników z podziałem na płeć, kategorie wiekowe i klasy sportowe,

b. imienny wykaz kadry szkoleniowej zawierający dane o posiadanych kwalifikacjach i formie zatrudnienia oraz o grupie szkoleniowej (liczba szkolonych zawodników),

c. opis osiągnięć sportowych w roku poprzednim,

d. aktualny terminarz rozgrywek ligowych,

Uwaga: Wniosek i załączniki muszą podpisać osoby, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu wewnętrznego są upoważnione do reprezentowania oferenta na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych (zwierania umów).

6. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Budzyniu osobiście lub drogą pocztową na adres Urząd Gminy Budzyń, ul. Lipowa 6, 64-840 Budzyń. (decyduje data wpływu) w terminie do dnia 26 stycznia 2009 roku, do godz. 15.00 .

7. Druk wniosku na realizację zadania dotyczącego dofinansowania sportu kwalifikowanego oraz druk sprawozdania z realizacji zadania można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy – www. bip.wokiss.pl/budzyn/ lub otrzymać w pokoju nr 14 Urzędu Gminy, ul.Lipowa 6, gdzie można również uzyskać wszelkie dodatkowe informacje dotyczące składania ofert.

8. Wnioski złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie, z przyczyn formalnych nie będą rozpatrywane.

9. Wnioski złożone przez stowarzyszenia, które nie mają uregulowanych spraw statutowych pozostaną bez rozpatrzenia.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

1. Wybór wniosków zostanie dokonany w ciągu 14 dni od upływu terminu na ich składanie.

2. Wszystkie wnioski spełniające kryteria formalne zostaną ocenione przez Komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy.

3. Przy ocenie wniosków Komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:

1) wartość merytoryczną projektu – celowość wniosku, zakres rzeczowy,  zgodność z niniejszym ogłoszeniem,

2) koszt realizacji projektu, w tym rodzaj i celowość planowanych kosztów,

3) wysokość wnioskowanego wsparcia od Gminy Budzyń, porównanie jego z planowanymi innymi źródłami dofinansowania zadania,

4) doświadczenie wnioskodawcy w realizacji zadań o podobnym charakterze (w tym dotychczasowe doświadczenia we współpracy wnioskodawcy z Gminą),

5) możliwość realizacji zadania przez wnioskodawcę, w tym posiadanie zasobów kadrowych i rzeczowych,

6) wyniki sportowe.

4. Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości dotacji zostanie przekazana Wójtowi Gminy, który podejmie ostateczną decyzję.

VII. Wysokość środków przeznaczonych w roku 2008 na realizację zadania tego samego rodzaju, jak to objęte przedmiotem niniejszego konkursu, z uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym oraz jednostkom organizacyjnym podległym Gminie.

Na dofinansowanie sportu kwalifikowanego  w 2008 roku w Gminie Budzyń przeznaczono środki finansowe w następującej wysokości:

1.Na dofinansowanie zadania wymienionego w punkcie I ust. 1 lit. a – kwotę w wysokości 42.000,- zł.

2. Na dofinansowanie zadania wymienionego w punkcie I ust. 1 lit. b – kwotę w wysokości 25.000,- zł.

3. Na dofinansowanie zadania wymienionego w punkcie I ust. 1 lit. c – kwotę w wysokości 8.000,- zł.  

VIII. Postanowienia końcowe.

1. Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany, pod rygorem rozwiązania umowy, do zamieszczania we wszystkich drukach i materiałach reklamowych związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach itp. informacji o tym, że zadanie jest dofinansowane przez Gminę Budzyń.

 

2. Dofinansowany podmiot, zobowiązany będzie do:

1) wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,

2) dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Gminy oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania otrzymanego dofinansowania oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej,

3) kontrola, o której mowa wyżej, nie ogranicza prawa Gminy do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.

3. Wyniki konkursu przedstawione zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Budzyn oraz zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu  bip.wokiss.pl/budzyn/

 

Załączniki:

1)WZÓR WNIOSKU NA DOFINANSOWANIE SPORTU KWALIFIKOWANEGO.

2) WZÓR SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA                                                  

 

 

 

Budzyń, dnia 12 stycznia 2009 rok.

Konkurs wniosków o dofinansowanie rozwoju sportu kwalifikowanego w IV kwartale 2008 roku

 

Konkurs wniosków o dofinansowanie rozwoju sportu kwalifikowanego w IV kwartale 2008 roku

Działając na podstawie uchwały nr XII/97/2008 Rady Gminy Budzyń z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego w Gminie Budzyń. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2008 r. Nr 46 poz.977)

Wójt Gminy Budzyń, ogłasza konkurs wniosków na dofinansowanie rozwoju sportu kwalifikowanego w IV kwartale 2008 roku.

I. Rodzaje zadań.

1.Dofinansowanie rozwoju sportu kwalifikowanego:

a)organizacja oraz udział w zawodach i rozgrywkach sportowych dzieci urodzonych w 1996 i 1997 roku i młodszych - gry w piłkę nożną - w tym szkolenie, przygotowanie się do rozgrywek i zawodów w miejscowości Wyszyny,

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w IV keartale 2008.

1.Na realizację zadania wymienionego w punkcie I planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 5.000,- zł.

III. Zasady przyznawania dofinansowania na wykonania zadań.

1. Zasady przyznawania dofinansowania określa Uchwała Nr XII/97/2008 Rady Gminy Budzyń z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania , w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego w Gminie Budzyń ( Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2008 r. Nr 46, poz. 977 )

IV. Termin i warunki realizacji zadań.

1. Zadania winny być zrealizowane w IV kwartale 2008 roku z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonania zadań określone zostaną w zawartej umowie.

2. Zadanie winno być wykonane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie,

V. Warunki i termin składania wniosków.

1. W konkursie mogą brać udział podmioty określone w §2, ust. 1, w/w. uchwały, które są wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego albo ewidencji, o której mowa w art.7 ust.4 ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001r. Nr 81, poz. 889 ze zm.);

2. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym, składają pisemne wnioski na realizację zadania.

3. Wnioski muszą być podpisane i opieczętowane przez wnioskodawcę.

4. Wniosek winien zawierać dane wymienione w § 2 ust. 2 pkt 1 do 9 w/w uchwały.

5. Do wniosku należy dołączyć dokumenty i informacje, które są wymienione w § 2 ust. 3 pkt 1 do 3 w/w uchwały.

Dodatkowo podmioty składające wnioski na dofinansowanie sportu kwalifikowanego jako zadania ciągłego dołączają:

a. informację o szkolonych zawodnikach według stanu na dzień 1 września 2008 roku zawierające dane o ilości zawodników z podziałem na płeć, kategorie wiekowe i klasy sportowe,

b. imienny wykaz kadry szkoleniowej zawierający dane o posiadanych kwalifikacjach i formie zatrudnienia oraz o grupie szkoleniowej (liczba szkolonych zawodników),

c. opis osiągnięć sportowych w roku poprzednim,

d. aktualny terminarz rozgrywek ligowych,

Uwaga: Wniosek i załączniki muszą podpisać osoby, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu wewnętrznego są upoważnione do reprezentowania oferenta na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych (zwierania umów).

6. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Budzyniu osobiście lub drogą pocztową na adres Urząd Gminy Budzyń, ul. Lipowa 6, 64-840 Budzyń. (decyduje data wpływu) w terminie do dnia 16 października 2008 roku, do godz. 15.00 .

7. Druk wniosku na realizację zadania dotyczącego dofinansowania sportu kwalifikowanego można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy – www. bip.wokiss.pl/budzyn/ lub otrzymać w pokoju nr 14 Urzędu Gminy, ul.Lipowa 6, gdzie można również uzyskać wszelkie dodatkowe informacje dotyczące składania ofert.

8. Wnioski złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie, z przyczyn formalnych nie będą rozpatrywane.

9. Wnioski złożone przez stowarzyszenia, które nie mają uregulowanych spraw statutowych pozostaną bez rozpatrzenia.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

1. Wybór wniosków zostanie dokonany w ciągu 10 dni od upływu terminu na ich składanie.

2. Wszystkie wnioski spełniające kryteria formalne zostaną ocenione przez Komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy.

3. Przy ocenie wniosków Komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:

1) wartość merytoryczną projektu – celowość wniosku, zakres rzeczowy, zgodność z niniejszym ogłoszeniem,

2) koszt realizacji projektu, w tym rodzaj i celowość planowanych kosztów,

3) wysokość wnioskowanego wsparcia od Gminy Budzyń, porównanie jego z planowanymi innymi źródłami dofinansowania zadania,

4) doświadczenie wnioskodawcy w realizacji zadań o podobnym charakterze (w tym dotychczasowe doświadczenia we współpracy wnioskodawcy z Gminą),

5) możliwość realizacji zadania przez wnioskodawcę, w tym posiadanie zasobów kadrowych i rzeczowych,

6) wyniki sportowe.

4. Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości dotacji zostanie przekazana Wójtowi Gminy, który podejmie ostateczną decyzję.

VII. Wysokość środków przeznaczonych w roku 2007 na realizację zadania tego samego rodzaju, jak to objęte przedmiotem niniejszego konkursu, z uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym oraz jednostkom organizacyjnym podległym Gminie.

Na dofinansowanie sportu kwalifikowanego w 2007 roku nie przeznaczono środków finansowych.

VIII. Postanowienia końcowe.

1. Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany, pod rygorem rozwiązania umowy, do zamieszczania we wszystkich drukach i materiałach reklamowych związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach itp. informacji o tym, że zadanie jest dofinansowane przez Gminę Budzyń.

2. Dofinansowany podmiot, zobowiązany będzie do:

1) wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,

2) dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Gminy oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania otrzymanego dofinansowania oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej,

3) kontrola, o której mowa wyżej, nie ogranicza prawa Gminy do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.

3. Wyniki konkursu przedstawione zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Budzyn oraz zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu bip.wokiss.pl/budzyn/


Budzyń, dnia 1 października 2008 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2007 r. zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i sportu – działalność klubów sportowych.