Jesteś tutaj:   

2011

Zarządzenie nr 624/2011 Wójta Gminy Budzyń z dnia 19 września 2011r.

ZARZĄDZENIE NR 624/11

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 19 WRZEŚNIA 2011 ROKU.


 

w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Zarządzenie nr 618/2011 Wójta Gminy Budzyń z dnia 31 sierpnia 2011r.

ZARZĄDZENIE NR 618/11

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 31 SIERPNIA 2011 ROKU.


 

w sprawie wyznaczenia Obwodowej Komisji Wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.

Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika
w wyborach do: Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

W związku z wyborami zarządzonymi na 09 października 2011 r. informujemy, że przepisy ustawy z dnia 05 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 późn.zm. umożliwiają stanowienie pełnomocnika, który w imieniu wyborcy odda głos w wyborach:

Szczegółowe zasady w sprawie sporządzania aktu pełnomocnictwa do głosowania w ww. wyborach określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011r. ( Dz.U.157 poz. 936).

Wyborcy, którzy mogą ustanowić pełnomocnika:

 • posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także posiadający równoznaczne orzeczenie organu rentowego, tj. orzeczenie o:
  1. całkowitej niezdolności o pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art.13 ust.5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń społecznych;
  2. niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art.13 ust 5 ustawy wym. w pkt 1;
  3. całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art.12 ust 2 ustawy wym. w pkt 1;
  4. orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
  5. orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
  6. osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny;
 • którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat

Pełnomocnikiem może być:

 • osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania;

Pełnomocnikiem nie może być:

 • osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;
 • mężowie zaufania;
 • kandydaci na posła lub senatora
 • pełnomocnictwo można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka itd.), zstępny (córka, syn, wnuk, wnuczka itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Jak udzielić pełnomocnictwo?

 • w celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca udzielający pełnomocnictwa składa wniosek (na druku) do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, w której jest wpisany do rejestru wyborców.
 • Wniosek należy złożyć najpóźniej:
  do dnia 29 września 2011r.

Do wniosku należy dołączyć:

 • pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania (na druku)
 • kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat;
 • kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem, jeżeli osoba ta nie jest ujęta w rejestrze wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa.

Wyborca ma prawo:

 • cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do głosowania najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów poprzez złożenie stosownego oświadczenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) gminy, w której sporządzono akt pełnomocnictwa lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.

Formularze:

 

Obwieszczenie z dnia 1 września 2011 r.

Obwieszczenie z dnia 1 września 2011 r.

Obwieszczenie z dnia 26 sierpnia 2011 r.

Obwieszczenie z dnia 26 sierpnia 2011 r.

Zarządzenie nr 550/2011 Wójta Gminy Budzyń z dnia 14 stycznia 2011r.

ZARZĄDZENIE NR 550/11

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 14 STYCZNIA 2011 ROKU.


 

w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 6 lutego 2011 r.

Obwieszczenie z dnia 4 stycznia 2011 r.

Obwieszczenie z dnia 4 stycznia 2011 r.