Jesteś tutaj:   

2021

Przebudowa strategicznego ciągu komunikacyjnego, drogowego w m. Wyszyny

Postępowanie prowadzone jest na platformie ZETO PZP pod adresem: https://przetargi.budzyn.pl

Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszynach

Zamawiający:

Ochotnicza Straż Pożarna w Wyszynach
Wyszyny 18
64-834 Wyszyny

ZAWIADAMIA

że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszynach

opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 2021/BZP 00123017/01 z dnia 22.07.2021 r.

Postępowanie zostało zarejestrowane na Platformie UZP - miniPortal : https://miniportal.uzp.gov.pl/

Termin składania ofert: do dnia 03.08.2021 r. do godziny 10:00.

Podaje się numer identyfikacyjny postępowania na miniPortalu:

ID: 578f8621-eef3-4247-a4bc-001e33b7e767

Postępowanie jest oznaczone znakiem sprawy: OSP.ZP.271.1.2021.GL

I publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej: Budzyń, ul. Przemysłowa

Ogłoszenie - strona 1 Ogłoszenie - strona 2

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w I publicznym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości działki nr 300/56 o pow. 0,0152 ha położonej w obrębie m. Budzyń

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej: Wyszynki

Ogłoszenie - strona 1 Ogłoszenie - strona 2

Świadczenie usług przewozów regularnych specjalnych dla uczniów placówek oświatowych działających na terenie Gminy Budzyń w okresach nauki szkolnej 2021-2023

Postępowanie prowadzone jest na platformie ZETO PZP pod adresem: https://przetargi.budzyn.pl

I publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanych

Ogłoszenie - strona 1 Ogłoszenie - strona 2 Ogłoszenie - strona 3

Remont pomieszczeń Szkoły Podstawowej na osiedlu Wierzbowym 7 w Budzyniu

Postępowanie prowadzone jest na platformie ZETO PZP pod adresem: https://przetargi.budzyn.pl

 

Odbiór, transport odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów ulegających biodegradacji oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów selektywnie zbieranych z nieruchomości zamieszkałych na

Postępowanie prowadzone jest na platformie ZETO PZP pod adresem: https://przetargi.budzyn.pl

 

I publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej: Budzyń, ul. Fabryczna

Ogłoszenie - strona 1 Ogłoszenie - strona 2 Ogłoszenie - strona 3

Przebudowa dróg w Gminie Budzyń

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych branży drogowej związanych z przebudowami dróg gminnych na terenie Gminy Budzyń w miejscowości Popielno oraz Brzekiniec. Przedmiot zamówienie został podzielony według zadań inwestycyjnych na trzy części t.j.: Część Nr 1: Przebudowa drogi gminnej nr 201527P we wsi Popielno -etap I; Część Nr 2: Przebudowa drogi gminnej nr 201531P w m. Brzekiniec; Wykonawca może złożyć ofertę na realizację całego zamówienia lub złożyć ofertę na wybraną dowolną część/części przedmiotu zamówienia.

Postępowanie prowadzone jest na platformie ZETO PZP pod adresem: https://przetargi.budzyn.pl

Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna topolowego w miejscowości Bukowiec

Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna topolowegoPrzetarg ofertowy na sprzedaż drewna topolowego

Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna topolowego

Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna topolowegoPrzetarg ofertowy na sprzedaż drewna topolowego

Przebudowa dróg w Gminie Budzyń

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych branży drogowej związanych z przebudowami dróg gminnych na terenie Gminy Budzyń w miejscowościach Sokołowo Budzyńskie, Nowe Brzeźno oraz Dziewoklucz. Przedmiot zamówienie został podzielony według zadań inwestycyjnych na trzy części t.j.: Część Nr 1: Przebudowa drogi gminnej Nr 201521P w m. Sokołowo Budzyńskie - etap II; Część Nr 2: Przebudowa drogi gminnej Nr 201526P w m. Nowe Brzeźno - etap III; Część Nr 3: Przebudowa drogi gminnej Nr 201535 w m. Dziewoklucz. Wykonawca może złożyć ofertę na realizację całego zamówienia lub złożyć ofertę na wybraną dowolną część/części przedmiotu zamówienia

Postępowanie prowadzone jest na platformie ZETO PZP pod adresem: https://przetargi.budzyn.pl

I publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej.

I publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej.I publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej.

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej: Budzyń, ul. Leśna

Ogłoszenie - strona 1 Ogłoszenie - strona 2

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości: Budzyń, ul. Przemysłowa

Ogłoszenie - strona 1 Ogłoszenie - strona 2