Stanowienie prawa lokalnego

Stanowienie prawa lokalnego

I. Uchwały Rady Gminy Budzyń, a także deklaracje, oświadczenia apele i opinie, są sporządzone w formie odrębnych dokumentów.
II. Inicjatywę uchwałodawczą posiada każdy z radnych oraz Wójt, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.
Projekt uchwały powinien określać w szczególności:
1) tytuł uchwały,
2) podstawę prawną,
3) postanowienia merytoryczne,
4) w miarę potrzeby określenie źródła sfinansowania realizacji uchwały,
5) określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały i złożenia sprawozdania po jej wykonaniu,
6) ustalenie terminu obowiązywania lub wejścia w życie uchwały.
3. Projekt uchwały powinien zostać przedłożony Radzie wraz z uzasadnieniem, w którym należy wskazać potrzebę podjęcia uchwały oraz informację o skutkach finansowych jej realizacji.
4. Projekty uchwał są opiniowane co do ich zgodności z prawem przez radcę prawnego.
III. Uchwały Rady powinny być zredagowane w sposób zwięzły, syntetyczny, przy użyciu wyrażeń w ich powszechnym znaczeniu. W projektach uchwał należy unikać posługiwania się wyrażeniami specjalistycznymi, zapożyczonymi z języków obcych i neologizmami.
IV. Ilekroć przepisy prawa ustanawiają wymóg działania Rady po zaopiniowaniu jej uchwały, w uzgodnieniu lub w porozumieniu z organami administracji rządowej lub innymi organami, do zaopiniowania lub uzgodnienia przedkładany jest projekt uchwały przyjęty przez Radę.
Powyższe postanowienie nie ma zastosowania, gdy z przepisów prawa wynika, że przedłożeniu podlega projekt uchwały Rady, sporządzony przez Wójta.
V. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący Rady, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Przepisu stosuje się odpowiednio do Wiceprzewodniczącego prowadzącego obrady.
VI. Wójt ewidencjonuje oryginały uchwał w rejestrze uchwał i przechowuje wraz z protokołami sesji Rady.
2.Uchwały numeruje się uwzględniając numer sesji /cyframi rzymskimi/ kolejny numer uchwały /cyframi arabskimi/ i rok podjęcia uchwały, protokoły numeruje się cyframi rzymskimi i podaje się rok sporządzenia protokołu.
3.Nowa numeracja rozpoczyna się z początkiem każdej kadencji Rady Gminy.
4.Odpisy uchwał przekazuje się właściwym jednostkom do realizacji i do wiadomości zależnie od ich treści.