Podstawy prawne działania

Ustawa o samorządzie gminnym

Statut Gminy Budzyń

Organizacja Rady Gminy Budzyń

Organizacja wewnętrzna Rady

§ 13. 1. Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie.

2. Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych.

§ 14. 1. Rada działa:

1) na sesjach,

2) poprzez swoje komisje.

2. Wójt i komisje Rady pozostają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze swojej działalności.

§ 15. Do wewnętrznych organów Rady należą:

1) Przewodniczący,

2) 2 Wiceprzewodniczących,

3) Komisja Rewizyjna,

4) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji,

5) stałe Komisje Rady wymienione w Statucie,

6) doraźne Komisje do określonych zadań.

§ 16. 1. Rada powołuje następujące stałe komisje:

1) Rewizyjną,

2) Skarg, Wniosków i Petycji,

3) Rozwoju Gospodarczego i Finansów,

4) Zdrowia, Oświaty, Spraw Socjalnych, Sportu i Turystyki,

5) Statutowo Samorządową, Prawa i Porządku Publicznego.

2. Radny może być członkiem najwyżej 2 komisji stałych. Ograniczenie to nie dotyczy Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg Wniosków i Petycji.

3. W czasie trwania kadencji Rada może powołać doraźne komisje do wykonywania określonych zadań, określając ich skład i zakres działania.

§ 17. 1. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady.

2. Wyboru Przewodniczącego dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.

§ 18. 1. Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący, w szczególności:

1) zwołuje sesje Rady,

2) przygotowuje porządek obrad sesji,

3) przewodniczy obradom,

4) sprawuje policję sesyjną,

5) kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady,

6) zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,

7) podpisuje uchwały Rady,

8) czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu.

2. (uchylony)

3. W przypadku odwołania z funkcji bądź wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego lub jednego z Wiceprzewodniczących Rady przed upływem kadencji, Rada na swej najbliższej sesji dokona wyboru na wakujące stanowisko.

4. Pod nieobecność Przewodniczącego jego zadania wykonuje wyznaczony przez niego Wiceprzewodniczący.

5. W przypadku nieobecności Przewodniczącego i niewyznaczenia Wiceprzewodniczącego zadania wykonuje Wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem.

§ 19. 1. Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady koordynują z ramienia Rady prace komisji Rady.

2. Podziału zadań w zakresie, o jakim mowa w ust. 1 dokonuje Przewodniczący Rady.

§ 20. Obsługę Rady i jej organów zapewnia pracownik Urzędu Gminy.