Uchwały z poprzednich kadencji

UCHWAŁA Nr XXXI/248/2006 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 25 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntów na czas dłuższy niż trzy lata.

UCHWAŁA Nr XXXI/247/2006 Rady Gminy Budzyń z dnia 25 października 2006 r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2007 w

UCHWAŁA Nr XXXI/246/2006 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 25 października 2006 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA Nr XXXI/245/2006 Rady Gminy Budzyń z dnia 25 października 2006 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień z tego tytułu.

UCHWAŁA NR XXXI/244/2006 RADY GMINY BUDZYŃ w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

UCHWAŁA NR XXXI/243/2006 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 25 października 2006r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących pr

UCHWAŁA NR XXXI/242/2006 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 25 października 2006r. w sprawie określenia zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Budzyń w celu udzielenia pom

 

UCHWAŁA NR XXXI/ 242 /2006

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 25 października 2006 r.


w sprawie określenia zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Budzyń w celu udzielenia pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją .

UCHWAŁA NR XXXI/241/06 Rady Gminy Budzyń z dnia 25 października 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Budzyń na obszarze wsi

UCHWAŁA Nr XXXI/240/06 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 25 października 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Budzyń w obrębie wsi Budzyń, rejon ul. Rogozińskiej (

UCHWAŁA Nr XXX/239/2006 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 września 2006 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Piła

UCHWAŁA NR XXX/237/2006 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 września 2006 r. w sprawie: uznania za pomniki przyrody drzew znajdujących się na terenie Gminy Budzyń.

UCHWAŁA Nr XXX/236/2006 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 września 2006 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia pod nazwą „Dolina Noteci”.

UCHWAŁA Nr XXX/235/2006 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 września 2006 r. w sprawie przejęcia na własność Gminy porzuconego motoroweru.

UCHWAŁA Nr XXX/233/2006 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 września 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntów na czas dłuższy niż trzy lata.

UCHWAŁA Nr XXX/232/2006 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 września 2006 r. w sprawie zbycia nieruchomości.

UCHWAŁA Nr XXX/231/2006 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 września 2006 r. w sprawie zbycia nieruchomości.

UCHWAŁA NR XXIX/230/2006 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 13 września 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

UCHWAŁA Nr XXIX/229/2006 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 13 września 2006 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi chodzieskiemu.

UCHWAŁA Nr XXIX/228/2006 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 13 września 2006 r. w sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

UCHWAŁA Nr XXIX/227/2006 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 13 września 2006 r. w sprawie odwołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

UCHWAŁA Nr XXIX/226/2006 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 13 września 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii odnośnie propozycji budowy - modernizacji dróg gminnych z udziałem funduszu celowego – F

UCHWAŁA Nr XXIX/225/2006 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 13 września 2006 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Budzyń 2006 – 2018”.

UCHWAŁA Nr XXIX/224/2006 Rady Gminy Budzyń z dnia 13 września 2006 r. w sprawie nadania Statutu Urzędowi Gminy Budzyń.

UCHWAŁA NR XXVIII/223/2006 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

Uchwała Nr XXVIII/222/2006 Rady Gminy Budzyń z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznan

UCHWAŁA Nr XXVIII/221/2006 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 czerwca 2006 r. w spawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego długoterminowego z linii kredytowej EIB (Europejskiego Banku Inwestycyjnego

Uchwała Nr XXVIII/220/2006 Rady Gminy Budzyń z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie zabezpieczenia w formie „weksla in blanco".

Uchwała Nr XXVIII/219/2006 Rady Gminy Budzyń z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu fin

 

UCHWAŁA Nr XXVIII/218/2006 Rady Gminy Budzyń z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Zakładowi Oświaty w Budzyniu

UCHWAŁA Nr XXVIII/217/2006 Rady Gminy Budzyń z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Budzyniu.

UCHWAŁA Nr XXVIII/216/2006 Rady Gminy Budzyń z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Dziennemu Domowi Pomocy Społecznej w Budzyniu.

UCHWAŁA Nr XXVIII/215/2006 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie zamiany nieruchomości.

UCHWAŁA Nr XXVIII/214/2006 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie zamiany nieruchomości.

UCHWAŁA Nr XXVIII/213/2006 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie nabycia nieruchomości.

UCHWAŁA Nr XXVIII/212/2006 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie nabycia nieruchomości.

UCHWAŁA Nr XXVIII/211/2006 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości.

UCHWAŁA Nr XXVIII/210/2006 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie zbycia nieruchomości.

UCHWAŁA Nr XXVII/209/2006 Rady Gminy Budzyń z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań.

UCHWAŁA Nr XXVII/208/2006 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntów na czas dłuższy niż trzy lata.

U C H W A Ł A Nr XXVII/207/2006 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Budzyń.

UCHWAŁA NR XXVII/206/2006 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

Uchwała Nr XXVII/205/2006 Rady Gminy Budzyń z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznan

UCHWAŁA Nr XXVII/204/2006 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie podjęcia współpracy z niemiecką gminą Ahlerstedt oraz przyjęcie Umowy Przyjaźni i Partnerstwa

UCHWAŁA Nr XXVI/201/2006 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 06 marca 2006 r. w sprawie uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych przyjmowanego do ustalenia miesięcznej stawki wynagrodzenia zasadnic

U C H W A Ł A Nr XXVI/197/2006 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 06 marca 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Budzyń.

U C H W A Ł A Nr XXVI/196/2006 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 06 marca 2006 r. w sprawie wysokości opłat za składowanie odpadów stałych na komunalnym wysypisku śmieci.

U C H W A Ł A NR XXVI/195/2006 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 06 marca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

U C H W A Ł A NR XXVI/194/2006 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 06 marca 2006 r. w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2006 – 2013.

UCHWAŁA NR XXV/192/2005 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie wydatków budżetu gminy które w 2005 r. nie wygasają z upływem roku.

U C H W A Ł A Nr XXV/185/2005 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006.

U C H W A Ł A Nr XXV/184/2005 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2006.

U C H W A Ł A Nr XXIV/182/2005 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie stawek opłaty targowej oraz sposobu jej pobierania.

U C H W A Ł A Nr XXIV/178/2005 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie dofinansowania kosztów zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Chodzieży.

U C H W A Ł A Nr XXIV/177/2005 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie przyjęcia dotacji celowej przez Gminę Budzyń z przeznaczeniem na realizację Programu Operacyjnego ̶

U C H W A Ł A NR XXIV/176/2005 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod

U C H W A Ł A Nr XXIV/175/2005 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2006 – 2011.

U C H W A Ł A Nr XXIII/166/2005 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 września 2005 r. w sprawie wyrażenia opinii odnośnie propozycji budowy - modernizacji dróg gminnych z udziałem funduszu celowego &

U C H W A Ł A Nr XXIII / 164 / 2005 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 września 2005 r. w sprawie nabycia nieruchomości.

U C H W A Ł A Nr XXIII / 163 / 2005 Rady Gminy Budzyń z dnia 29 września 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Budzyń z tyt

U C H W A Ł A Nr XXII / 161/ 2005 Rady Gminy Budzyń z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Planów Rozwoju Miejscowości dla sołectw gminy Budzyń.

U C H W A Ł A NR XXII / 158 / 2005 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzyniu do wydawania decyzji administ

U C H W A Ł A Nr XXI / 150 / 2005 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Zakładu Oświaty w Budzyniu do wydawania decyzji administracyjnych.

U C H W A Ł A Nr XX/ 146 / 2005 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Chodzieży.

U C H W A Ł A NR XX / 1 4 4 / 2005 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Budzyń.

U C H W A Ł A Nr XX/ 143 / 2005 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych Gminy Budzyń.

U C H W A Ł A Nr XIX / 136 / 2005 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w jednostkach budżetowych gminy Budzyń.

U C H W A Ł A Nr XIX / 135 / 2005 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatkó

 

U C H W A Ł A Nr XIX / 135 / 2005

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 25 lutego 2005 r.


w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków : za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz określenie warunków wypłaty innych składników wynagrodzenia.

U C H W A Ł A NR XIX / 133 / 2005 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie zmiany nazwy miejscowości Nowe Brzeźno na Nowe Brzezno w Gminie Budzyń.

UCHWAŁA NR XVI / 105 / 2004 RADY GMINY BUDZY z dnia 27 października 2004 r. w sprawie wystąpienia Gminy Budzyń ze Spółki z o.o. „Agroplon” i zbycia udziałów.

U C H W A Ł A Nr XIV / 86 / 2004 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego.

U C H W A Ł A Nr XIII / 83 / 2004 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i wniesienia udziałów.

U C H W A Ł A Nr XIII / 82 / 2004 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie opłat za pobyt dzieci w przedszkolach w gminie Budzyń.

U C H W A Ł A Nr XIII / 79 / 2004 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie wyboru banku wykonującego obsługę budżetu Gminy Budzyń.

U C H W A Ł A Nr XII / 78 / 2004 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 17 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Budzyń.

U C H W A Ł A NR XII / 76 / 2004 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 17 kwietnia 2004 r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy na 2004 r. środków na remont obiektów oświatowych.

U C H W A Ł A Nr XII / 72 / 2004 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 17 kwietnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów.

U C H W A Ł A Nr VII/51/2003 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 10 września 2003 r. w sprawie zbycia nieruchomości.

U C H W A Ł A Nr VII/50/2003 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 10 września 2003 r. w sprawie zamiany nieruchomości.

UCHWAŁA NR VII/49/2003 Rady Gminy Budzyń z dnia 10 września 2003 r. w sprawie: utworzenia środków specjalnych w Gimnazjum w Budzyniu.

UCHWAŁA NR VII/48/2003 Rady Gminy Budzyń z dnia 10 września 2003 r. w sprawie: utworzenia środków specjalnych w Szkole Podstawowej w Sokołowie Budzyńskim.

UCHWAŁA NR VII/47/2003 Rady Gminy Budzyń z dnia 10 września 2003 r. w sprawie: utworzenia środków specjalnych w Szkole Podstawowej w Wyszynach.

UCHWAŁA NR VII/46/2003 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 10 września 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2003 rok.

UCHWAŁA Nr VII/45/2003 Rady Gminy Budzyń z dnia 10 września 2003 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Margonin.

U C H W A Ł A NR VII/44/2003 Rady Gminy Budzyń z dnia 10 września 2003 r. w sprawie: wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Poznaniu na kadencję 2004 – 2007.

U C H W A Ł A NR VII / 4 3 / 2003 Rady Gminy Budzyń z dnia 10 września 2003 r. w sprawie: wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Wągrowcu na kadencję 2004 – 2007.

U C H W A ŁA Nr XXX /208 /2002 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 10 października 2002 r. w sprawie ustalenia zasad zwolnień z podatku od nieruchomości.

UCHWAŁA Nr XXIV/172/2001 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie wysokości opłat za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz za ścieki wprowadzone do zbio

 

U C H W A Ł A  N r X X I V / 1 7 2 / 2 0 0 1


RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 27 listopada 2001 r.
w sprawie wysokości opłat za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz za ścieki wprowadzone do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność gminy i składowania odpadów stałych na komunalnym wysypisku śmieci.

UCHWAŁA Nr XXIV/171/2001 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA Nr XXIV/170/2001 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 27 listopada 2001 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień z tego tytułu.

UCHWAŁA Nr XXIV/169/2001 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 27 listopada 2001 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawa do obliczenia podatku rolnego w 2002 roku.

UCHWAŁA Nr XXIV/168/2001 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznej stawki podatku od posiadania psów, określenia zasad ustalenia i poboru oraz termin

 

U C H W A Ł A N r X X I V / 1 6 8 / 2 0 0 1


RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 27 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia wysokości rocznej stawki podatku od posiadania psów, określenia zasad ustalenia i poboru oraz terminu płatności tego podatku, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.