rok 2017

UCHWAŁA NR XXXIV/277/2017 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/277/2017

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 grudnia 2017 roku.

w sprawie uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2018 rok.

UCHWAŁA NR XXXIV/276/2017 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/276/2017

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 grudnia 2017 roku.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2018 - 2023.

UCHWAŁA NR XXXIV/275/2017 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/275/2017

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 grudnia 2017 roku.

zmieniająca Uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie operacji: „ Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Budzyń, zlokalizowanej w sołectwie Sokołowo Budzyńskie” z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

UCHWAŁA NR XXXIV/274/2017 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/274/2017

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 grudnia 2017 roku.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2017 - 2023.

UCHWAŁA NR XXXIV/273/2017 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/273/2017

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 grudnia 2017 roku.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2017 rok.

UCHWAŁA NR XXXIV/272/2017 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/272/2017

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 grudnia 2017 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Budzyń.

UCHWAŁA NR XXXIV/271/2017 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/271/2017

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 grudnia 2017 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości użytkownikowi wieczystemu.

UCHWAŁA NR XXXIV/270/2017 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/270/2017

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 grudnia 2017 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości użytkownikowi wieczystemu.

UCHWAŁA NR XXXIV/269/2017 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/269/2017

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 grudnia 2017 roku.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, na terenie Gminy Budzyń.

UCHWAŁA NR XXXIV/268/2017 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/268/2017

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 grudnia 2017 roku.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018.

UCHWAŁA NR XXXIV/267/2017 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/267/2017

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 grudnia 2017 roku.

w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Budzyń na lata 2017-2023.

UCHWAŁA NR XXXIII/266/2017 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 listopada 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/266/2017

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 listopada 2017 roku.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2017 rok.

UCHWAŁA NR XXXIII/265/2017 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 listopada 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/265/2017

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 listopada 2017 roku.

w sprawie Programu współpracy Gminy Budzyń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

UCHWAŁA NR XXXIII/264/2017 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 listopada 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/264/2017

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 listopada 2017 roku.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Budzyń - rejon ulicy Wągrowieckiej.

UCHWAŁA NR XXXII/263/2017 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 7 listopada 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXII/263/2017

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 7 listopada 2017 roku.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2017 - 2023.

UCHWAŁA NR XXXII/262/2017 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 7 listopada 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXII/262/2017

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 7 listopada 2017 roku.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2017 rok.

UCHWAŁA NR XXXII/261/2017 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 7 listopada 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXII/261/2017

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 7 listopada 2017 roku.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/263/2014 Rady Gminy Budzyń z dnia 9 kwietnia 2014 roku w sprawie określenia warunków udzielenia pomocy de minimis w zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją w Gminie Budzyń.

UCHWAŁA NR XXXII/260/2017 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 7 listopada 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXII/260/2017

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 7 listopada 2017 roku.

w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz niedochodzeniu należności mających charakter cywilnoprawny, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł, przypadających Gminie Budzyń lub jej jednostkom budżetowym, samorządowym zakładom budżetowym, samorządowym instytucjom kultury oraz wskazanie organu do tego uprawnionego.

UCHWAŁA NR XXXII/259/2017 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 7 listopada 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXII/259/2017

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 7 listopada 2017 roku.

w sprawie zmiany Statutu Gminy Budzyń.

UCHWAŁA NR XXXII/258/2017 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 7 listopada 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXII/258/2017

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 7 listopada 2017 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

UCHWAŁA NR XXXII/257/2017 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 7 listopada 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXII/257/2017

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 7 listopada 2017 roku.

zmieniająca Uchwałę Nr XXI/134/2012 Rady Gminy Budzyń z dnia 20 września 2012 r. w sprawie stałych obwodów głosowania.

UCHWAŁA NR XXXII/256/2017 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 7 listopada 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXII/256/2017

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 7 listopada 2017 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pt. „Budzyń otwarty na osoby niesamodzielne i niepełnosprawne” w ramach działania 7.2.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

UCHWAŁA NR XXXII/255/2017 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 7 listopada 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXII/255/2017

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 7 listopada 2017 roku.

w sprawie przyjęcia projektów: herbu, flagi i pieczęci Gminy Budzyń.

UCHWAŁA NR XXXI/254/2017 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 września 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXI/254/2017

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 września 2017 roku.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2017 - 2023.

UCHWAŁA NR XXXI/253/2017 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 września 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXI/253/2017

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 września 2017 roku.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2017 rok.

UCHWAŁA NR XXXI/252/2017 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 września 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXI/252/2017

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 września 2017 roku.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Budzyń oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

UCHWAŁA NR XXXI/251/2017 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 września 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXI/251/2017

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 września 2017 roku.

w sprawie uchwalenia zmiany „studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Budzyń” dla wybranych terenów w obrębach ewidencyjnych: Budzyń, Kąkolewice i Podstolice.

UCHWAŁA NR XXXI/250/2017 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 września 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXI/250/2017

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 września 2017 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

UCHWAŁA NR XXXI/249/2017 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 września 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXI/249/2017

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 września 2017 roku.

w sprawie uchylenia Uchwały Nr VIII/45/2015 Rady Gminy Budzyń z dnia 02 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z hali sportowej przy Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu oraz ustalenia cennika za korzystanie z hali.

UCHWAŁA NR XXXI/248/2017 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 września 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXI/248/2017

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 września 2017 roku.

zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/149/2016 Rady Gminy Budzyń z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych w Budzyniu” oraz nadania jej statutu.

UCHWAŁA NR XXXI/247/2017 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 września 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXI/247/2017

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 września 2017 roku.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu.

UCHWAŁA NR XXXI/246/2017 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 września 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXI/246/2017

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 września 2017 roku.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Wyszynach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Wyszynach.

UCHWAŁA NR XXXI/245/2017 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 września 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXI/245/2017

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 września 2017 roku.

zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/158/2012 Rady Gminy Budzyń z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.

UCHWAŁA NR XXXI/244/2017 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 września 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXI/244/2017

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 września 2017 roku.

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR XXX/243/2017 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 30 sierpnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXX/243/2017

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 30 sierpnia 2017 roku.

w sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

UCHWAŁA NR XXX/242/2017 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 30 sierpnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXX/242/2017

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 30 sierpnia 2017 roku.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2017 - 2023.

UCHWAŁA NR XXX/241/2017 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 30 sierpnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXX/241/2017

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 30 sierpnia 2017 roku.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2017 rok.

UCHWAŁA NR XXX/240/2017 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 30 sierpnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXX/240/2017

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 30 sierpnia 2017 roku.

w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości.

UCHWAŁA NR XXX/239/2017 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 30 sierpnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXX/239/2017

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 30 sierpnia 2017 roku.

w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu.

UCHWAŁA NR XXIX/238/2017 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 12 lipca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXIX/238/2017

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 12 lipca 2017 roku.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2017 rok.

UCHWAŁA NR XXIX/237/2017 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 12 lipca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXIX/237/2017

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 12 lipca 2017 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na działkę położoną w obrębie Grabówka, na czas dłuższy niż trzy lata.

UCHWAŁA NR XXIX/236/2017 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 12 lipca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXIX/236/2017

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 12 lipca 2017 roku.

zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/231/2017 Rady Gminy Budzyń z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

UCHWAŁA NR XXVIII/235/2017 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 23 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/235/2017

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 23 czerwca 2017 roku.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2017 - 2023.

UCHWAŁA NR XXVIII/234/2017 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 23 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/234/2017

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 23 czerwca 2017 roku.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2017 rok.

UCHWAŁA NR XXVIII/233/2017 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 23 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/233/2017

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 23 czerwca 2017 roku.

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Budzyń – rejon ul. Dworcowej.

UCHWAŁA NR XXVIII/232/2017 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 23 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/232/2017

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 23 czerwca 2017 roku.

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Budzyń – rejon ul. Przemysłowej.

UCHWAŁA NR XXVIII/231/2017 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 23 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/231/2017

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 23 czerwca 2017 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

UCHWAŁA NR XXVIII/230/2017 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 23 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/230/2017

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 23 czerwca 2017 roku.

w sprawie zmiany imienia Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kotarbińskiego w Budzyniu.

UCHWAŁA NR XXVII/229/2017 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 maja 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVII/229/2017

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 maja 2017 roku.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie operacji: „Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Budzyń, zlokalizowanej w sołectwie Sokołowo Budzyńskie” z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

UCHWAŁA NR XXVII/228/2017 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 maja 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVII/228/2017

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 maja 2017 roku.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2017 - 2023.

UCHWAŁA NR XXVII/227/2017 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 maja 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVII/227/2017

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 maja 2017 roku.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2017 rok.

UCHWAŁA NR XXVII/226/2017 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 maja 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVII/226/2017

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 maja 2017 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości, położonej w Budzyniu, stanowiącej własność Gminy Budzyń.

UCHWAŁA NR XXVII/225/2017 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 maja 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVII/225/2017

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 maja 2017 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na działki położone w obrębie Grabówka na czas dłuższy niż trzy lata.

UCHWAŁA NR XXVII/224/2017 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 maja 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVII/224/2017

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 maja 2017 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

UCHWAŁA NR XXVII/223/2017 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 maja 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVII/223/2017

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 maja 2017 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

UCHWAŁA NR XXVII/222/2017 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 maja 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVII/222/2017

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 maja 2017 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Gminy Budzyń.

UCHWAŁA NR XXVII/221/2017 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 maja 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVII/221/2017

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 maja 2017 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej.

UCHWAŁA NR XXVII/220/2017 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 maja 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVII/220/2017

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 maja 2017 roku.

w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce.

UCHWAŁA NR XXVI/219/2017 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 kwietnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVI/219/2017

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 kwietnia 2017 roku.

w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Budzyń za 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/218/2017 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 kwietnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVI/218/2017

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 kwietnia 2017 roku.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Budzyń za 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/217/2017 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 kwietnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVI/217/2017

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 kwietnia 2017 roku.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie operacji „ Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Budzyń, zlokalizowanej w sołectwie Podstolice” z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

UCHWAŁA NR XXVI/216/2017 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 kwietnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVI/216/2017

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 kwietnia 2017 roku.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi chodzieskiemu.

UCHWAŁA NR XXVI/215/2017 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 kwietnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVI/215/2017

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 kwietnia 2017 roku.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2017 - 2023.

UCHWAŁA NR XXVI/214/2017 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 kwietnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVI/214/2017

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 kwietnia 2017 roku.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2017 rok.

UCHWAŁA NR XXVI/213/2017 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 kwietnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVI/213/2017

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 kwietnia 2017 roku.

zmieniająca Uchwałę w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Budzyń.

UCHWAŁA NR XXV/212/2017 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 30 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXV/212/2017

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 30 marca 2017 roku.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Piła.

UCHWAŁA NR XXV/211/2017 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 30 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXV/211/2017

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 30 marca 2017 roku.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2017 - 2023.

UCHWAŁA NR XXV/210/2017 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 30 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXV/210/2017

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 30 marca 2017 roku.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2017 rok.

UCHWAŁA NR XXV/209/2017 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 30 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXV/209/2017

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 30 marca 2017 roku.

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

UCHWAŁA NR XXV/208/2017 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 30 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXV/208/2017

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 30 marca 2017 roku.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej.

UCHWAŁA NR XXV/207/2017 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 30 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXV/207/2017

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 30 marca 2017 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

UCHWAŁA NR XXV/206/2017 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 30 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXV/206/2017

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 30 marca 2017 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

UCHWAŁA NR XXV/205/2017 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 30 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXV/205/2017

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 30 marca 2017 roku.

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.

UCHWAŁA NR XXIV/204/2017 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 16 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXIV/204/2017

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 16 lutego 2017 roku.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2017 rok.

UCHWAŁA NR XXIV/203/2017 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 16 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXIV/203/2017

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 16 lutego 2017 roku.

w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz szkół podstawowych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów.

UCHWAŁA NR XXIV/202/2017 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 16 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXIV/202/2017

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 16 lutego 2017 roku.

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.

UCHWAŁA NR XXIV/201/2017 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 16 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXIV/201/2017

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 16 lutego 2017 roku.

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXI/150/2005 Rady Gminy Budzyń z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Zakładu Oświaty w Budzyniu do wydawania decyzji administracyjnych.

UCHWAŁA NR XXIV/200/2017 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 16 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXIV/200/2017

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 16 lutego 2017 roku.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/186/2009 Rady Gminy Budzyń z dnia 04 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz określenie warunków wypłaty innych składników wynagrodzenia.

UCHWAŁA NR XXIV/199/2017 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 16 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXIV/199/2017

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 16 lutego 2017 roku.

zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/149/2016 Rady Gminy Budzyń z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych w Budzyniu” oraz nadania jej statutu.

UCHWAŁA NR XXIV/198/2017 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 16 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXIV/198/2017

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 16 lutego 2017 roku.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Budzyń w 2017 roku.

UCHWAŁA NR XXIV/197/2017 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 16 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXIV/197/2017

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 16 lutego 2017 roku.

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Budzyń na 2017 r.

UCHWAŁA NR XXIV/196/2017 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 16 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXIV/196/2017

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 16 lutego 2017 roku.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/105/2016 Rady Gminy Budzyń z dnia 01 marca 2016 r. w sprawie diet dla radnych.