rok 2016

UCHWAŁA NR XXIII/195/2016 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIII/195/2016

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 grudnia 2016 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

UCHWAŁA NR XXIII/194/2016 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIII/194/2016

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 grudnia 2016 roku.

w sprawie uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2017 rok.

UCHWAŁA NR XXIII/193/2016 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIII/193/2016

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 grudnia 2016 roku.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2017 - 2023.

UCHWAŁA NR XXIII/192/2016 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIII/192/2016

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 grudnia 2016 roku.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2016- 2023.

UCHWAŁA NR XXIII/191/2016 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIII/191/2016

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 grudnia 2016 roku.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2016 rok.

UCHWAŁA NR XXIII/190/2016 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIII/190/2016

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 grudnia 2016 roku.

w sprawie nadania nazwy nowej ulicy na terenie wsi Budzyń.

UCHWAŁA NR XXIII/189/2016 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIII/189/2016

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 grudnia 2016 roku.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w jednostkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Budzyń.

UCHWAŁA NR XXII/188/2016 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 13 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/188/2016

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 13 grudnia 2016 roku.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2016 rok.

UCHWAŁA NR XXII/187/2016 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 13 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/187/2016

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 13 grudnia 2016 roku.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 – 2018.

UCHWAŁA NR XXII/186/2016 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 13 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/186/2016

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 13 grudnia 2016 roku.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017.

UCHWAŁA NR XXII/185/2016 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 13 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/185/2016

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 13 grudnia 2016 roku.

w sprawie Programu współpracy Gminy Budzyń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

UCHWAŁA NR XXII/184/2016 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 13 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/184/2016

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 13 grudnia 2016 roku.

w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, na terenie Gminy Budzyń.

UCHWAŁA NR XXII/183/2016 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 13 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/183/2016

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 13 grudnia 2016 roku.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.

UCHWAŁA NR XXII/182/2016 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 13 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/182/2016

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 13 grudnia 2016 roku.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z hali sportowej przy Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu oraz ustalenia cennika za korzystanie z hali.

UCHWAŁA NR XXII/181/2016 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 13 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/181/2016

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 13 grudnia 2016 roku.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/205/2009 Rady Gminy Budzyń z dnia 04 czerwca 2009 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Budzyniu.

UCHWAŁA NR XXI/180/2016 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 21 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/180/2016

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 21 listopada 2016 roku.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

UCHWAŁA NR XXI/179/2016 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 21 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/179/2016

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 21 listopada 2016 roku.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2016- 2023.

UCHWAŁA NR XXI/178/2016 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 21 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/178/2016

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 21 listopada 2016 roku.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2016 rok.

UCHWAŁA NR XXI/177/2016 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 21 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/177/2016

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 21 listopada 2016 roku.

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania przedstawicieli Gminy Budzyń do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich.

UCHWAŁA NR XXI/176/2016 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 21 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/176/2016

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 21 listopada 2016 roku.

zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia pod nazwą „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu”.

UCHWAŁA NR XXI/175/2016 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 21 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/175/2016

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 21 listopada 2016 roku.

w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Budzyń na lata 2016-2020”.

UCHWAŁA NR XXI/174/2016 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 21 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/174/2016

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 21 listopada 2016 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji Projektu i złożenie wniosku o jego dofinansowanie w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 - Działanie 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” oraz w sprawie zabezpieczenia środków niezbędnych na realizację Projektu.

UCHWAŁA NR XXI/173/2016 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 21 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/173/2016

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 21 listopada 2016 roku.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kąkolewice.

UCHWAŁA NR XX/172/2016 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 20 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/172/2016

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 20 października 2016 roku.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2016 – 2023.

UCHWAŁA NR XX/171/2016 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 20 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/171/2016

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 20 października 2016 roku.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2016 rok.

UCHWAŁA NR XX/170/2016 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 20 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/170/2016

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 20 października 2016 roku.

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Budzyń.

UCHWAŁA NR XX/169/2016 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 20 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/169/2016

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 20 października 2016 roku.

w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości.

UCHWAŁA NR XX/168/2016 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 20 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/168/2016

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 20 października 2016 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie na czas nieokreślony, Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Budzyniu, nieruchomości zabudowanych położonych w Budzyniu i w Wyszynach.

UCHWAŁA NR XX/167/2016 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 20 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/167/2016

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 20 października 2016 roku.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/237/2014 Rady Gminy Budzyń z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na okres powyżej 3 lat.

UCHWAŁA NR XX/166/2016 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 20 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/166/2016

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 20 października 2016 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej.

UCHWAŁA NR XX/165/2016 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 20 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/165/2016

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 20 października 2016 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Budzyń.

UCHWAŁA NR XX/164/2016 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 20 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/164/2016

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 20 października 2016 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej.

UCHWAŁA NR XX/163/2016 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 20 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/163/2016

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 20 października 2016 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Budzyń.

UCHWAŁA NR XX/162/2016 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 20 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/162/2016

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 20 października 2016 roku.

w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Budzyń instrumentem płatniczym.

UCHWAŁA NR XX/161/2016 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 20 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/161/2016

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 20 października 2016 roku.

zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej.

UCHWAŁA NR XX/160/2016 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 20 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/160/2016

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 20 października 2016 roku.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

UCHWAŁA NR XX/159/2016 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 20 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/159/2016

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 20 października 2016 roku.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

UCHWAŁA NR XX/158/2016 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 20 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/158/2016

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 20 października 2016 roku.

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.

UCHWAŁA NR XX/157/2016 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 20 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/157/2016

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 20 października 2016 roku.

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków : za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz określenie warunków wypłaty innych składników wynagrodzenia.

UCHWAŁA NR XX/156/2016 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 20 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/156/2016

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 20 października 2016 roku.

w sprawie zmiany nazwy części ulicy Wybudowanie na terenie wsi Budzyń.

UCHWAŁA NR XX/155/2016 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 20 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/155/2016

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 20 października 2016 roku.

w sprawie ustanowienia pomników przyrody ożywionej.

UCHWAŁA NR XX/154/2016 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 20 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/154/2016

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 20 października 2016 roku.

w sprawie przyjęcia programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Budzyń.

UCHWAŁA NR XIX/153/2016 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 8 września 2016 r.

UCHWAŁA NR XIX/153/2016

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 8 września 2016 roku.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Chodzieskiego

UCHWAŁA NR XIX/152/2016 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 8 września 2016 r.

UCHWAŁA NR XIX/152/2016

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 8 września 2016 roku.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Budzyń.

UCHWAŁA NR XVIII/151/2016 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 10 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XVIII/151/2016

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 10 sierpnia 2016 roku.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2016 – 2023.

UCHWAŁA NR XVIII/150/2016 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 10 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XVIII/150/2016

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 10 sierpnia 2016 roku.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2016 rok.

UCHWAŁA NR XVIII/149/2016 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 10 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XVIII/149/2016

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 10 sierpnia 2016 roku.

w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych w Budzyniu” oraz nadania jej statutu.

UCHWAŁA NR XVII/148/2016 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/148/2016

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 czerwca 2016 roku.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2016 – 2023.

UCHWAŁA NR XVII/147/2016 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/147/2016

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 czerwca 2016 roku.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2016 rok.

UCHWAŁA NR XVII/146/2016 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/146/2016

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 czerwca 2016 roku.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Podstolice.

UCHWAŁA NR XVII/145/2016 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/145/2016

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 czerwca 2016 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i realizacji projektu pn. „Kształcenie ogólne – projekty konkursowe” w ramach działania 8.1.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020.

UCHWAŁA NR XVII/144/2016 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/144/2016

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 czerwca 2016 roku.

w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych w Budzyniu” oraz nadania jej statutu.

UCHWAŁA NR XVII/143/2016 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/143/2016

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 czerwca 2016 roku.

w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Budzyń do kategorii dróg gminnych.

UCHWAŁA NR XVII/142/2016 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/142/2016

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 czerwca 2016 roku.

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej powiatowi chodzieskiemu.

UCHWAŁA NR XVII/141/2016 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/141/2016

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 czerwca 2016 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości zabudowanej stanowiącej w całości przedmiot najmu.

UCHWAŁA NR XVII/140/2016 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/140/2016

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 czerwca 2016 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu nieruchomości z ich dotychczasowymi najemcami.

UCHWAŁA NR XVII/139/2016 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/139/2016

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 czerwca 2016 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Budzyń stanowiących własność Gminy Budzyń.

UCHWAŁA NR XVII/138/2016 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/138/2016

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 czerwca 2016 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Bukowiec stanowiących własność Gminy Budzyń.

UCHWAŁA NR XVII/137/2016 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/137/2016

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 czerwca 2016 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

UCHWAŁA NR XVII/136/2016 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/136/2016

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 czerwca 2016 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

UCHWAŁA NR XVII/135/2016 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/135/2016

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 czerwca 2016 roku.

w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości.

UCHWAŁA NR XVII/134/2016 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/134/2016

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 czerwca 2016 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

UCHWAŁA NR XVII/133/2016 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/133/2016

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 czerwca 2016 roku.

w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości.

UCHWAŁA NR XVII/132/2016 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/132/2016

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 czerwca 2016 roku.

w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości.

UCHWAŁA NR XVII/131/2016 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/131/2016

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 czerwca 2016 roku.

w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia.

UCHWAŁA NR XVII/130/2016 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/130/2016

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 czerwca 2016 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

UCHWAŁA NR XVII/129/2016 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/129/2016

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 czerwca 2016 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

UCHWAŁA NR XVII/128/2016 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/128/2016

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 czerwca 2016 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

UCHWAŁA NR XVII/127/2016 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/127/2016

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 czerwca 2016 roku.

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Budzyń na lata 2016 – 2021.

UCHWAŁA NR XVII/126/2016 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/126/2016

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 czerwca 2016 roku.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Budzyń oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

UCHWAŁA NR XVII/125/2016 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/125/2016

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 czerwca 2016 roku.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Budzyń w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

UCHWAŁA NR XVII/124/2016 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/124/2016

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 czerwca 2016 roku.

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.

UCHWAŁA NR XVII/123/2016 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/123/2016

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 czerwca 2016 roku.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

UCHWAŁA NR XVII/122/2016 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/122/2016

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 czerwca 2016 roku.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Budzyń.

UCHWAŁA NR XVI/121/2016 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 6 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI/121/2016

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 6 maja 2016 roku.

w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Budzyń za 2015r.

UCHWAŁA NR XVI/120/2016 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 6 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI/120/2016

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 6 maja 2016 roku.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Budzyń za 2015r.

UCHWAŁA NR XVI/119/2016 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 6 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI/119/2016

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 6 maja 2016 roku.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

UCHWAŁA NR XVI/118/2016 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 6 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI/118/2016

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 6 maja 2016 roku.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2016 rok.

UCHWAŁA NR XVI/117/2016 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 6 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI/117/2016

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 6 maja 2016 roku.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Podstolice.

UCHWAŁA NR XVI/116/2016 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 6 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI/116/2016

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 6 maja 2016 roku.

zmieniająca Uchwałę Nr XXI/134/2012 Rady Gminy Budzyń z dnia 20 września 2012r. w sprawie stałych obwodów głosowania.

UCHWAŁA NR XV/115/2016 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 30 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XV/115/2016

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 30 marca 2016 roku.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi chodzieskiemu.

UCHWAŁA NR XV/114/2016 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 30 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XV/114/2016

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 30 marca 2016 roku.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Piła.

UCHWAŁA NR XV/113/2016 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 30 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XV/113/2016

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 30 marca 2016 roku.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2016 rok.

UCHWAŁA NR XV/112/2016 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 30 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XV/112/2016

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 30 marca 2016 roku.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Budzyń - rejon ulicy Wągrowieckiej.

UCHWAŁA NR XV/111/2016 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 30 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XV/111/2016

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 30 marca 2016 roku.

zmieniająca Uchwałę nr XXXIV/304/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Podstolice.

UCHWAŁA NR XV/110/2016 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 30 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XV/110/2016

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 30 marca 2016 roku.

zmieniająca Uchwałę nr XXI/174/2009 Rady Gminy Budzyń z dnia 4 marca 2009r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sokołowo Budzyńskie.

UCHWAŁA NR XIV/109/2016 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 1 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/109/2016

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 1 marca 2016 roku.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2016 – 2023.

UCHWAŁA NR XIV/108/2016 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 1 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/108/2016

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 1 marca 2016 roku.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2016 rok.

UCHWAŁA NR XIV/107/2016 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 1 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/107/2016

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 1 marca 2016 roku.

w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzyniu do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.

UCHWAŁA NR XIV/106/2016 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 1 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/106/2016

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 1 marca 2016 roku.

w sprawie ustalenia diet dla sołtysów.

UCHWAŁA NR XIV/105/2016 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 1 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/105/2016

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 1 marca 2016 roku.

w sprawie diet dla radnych.

UCHWAŁA NR XIV/104/2016 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 1 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/104/2016

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 1 marca 2016 roku.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Budzyń dla wybranych terenów w obrębach ewidencyjnych: Budzyń, Kąkolewice i Podstolice.

UCHWAŁA NR XIV/103/2016 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 1 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/103/2016

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 1 marca 2016 roku.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Budzyń w 2016 roku.

UCHWAŁA NR XIV/102/2016 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 1 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/102/2016

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 1 marca 2016 roku.

w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Budzyniu z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Budzyń.

UCHWAŁA NR XIV/101/2016 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 1 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/101/2016

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 1 marca 2016 roku.

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

UCHWAŁA NR XIV/100/2016 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 1 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/100/2016

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 1 marca 2016 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

UCHWAŁA NR XIV/99/2016 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 1 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/99/2016

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 1 marca 2016 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Budzyniu ograniczonego prawa rzeczowego w postaci nieodpłatnego użytkowania na czas nieokreślony, zabudowanych nieruchomości gminnych w celu prowadzenia działalności statutowej oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.

UCHWAŁA NR XIV/98/2016 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 1 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/98/2016

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 1 marca 2016 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowej.

UCHWAŁA NR XIV/97/2016 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 1 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/97/2016

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 1 marca 2016 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

UCHWAŁA NR XIV/96/2016 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 1 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/96/2016

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 1 marca 2016 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Popielno stanowiących własność Gminy Budzyń.