rok 2015

UCHWAŁA NR XIII/89/2015 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/89/2015

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 grudnia 2015 roku.

w sprawie uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2016 rok.

UCHWAŁA NR XIII/88/2015 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/88/2015

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 grudnia 2015 roku.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2016 – 2023.

UCHWAŁA NR XIII/87/2015 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/87/2015

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 grudnia 2015 roku.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2015 – 2023.

UCHWAŁA NR XIII/86/2015 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/86/2015

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 grudnia 2015 roku.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2015 rok.

UCHWAŁA NR XIII/85/2015 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/85/2015

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 grudnia 2015 roku.

w sprawie przystąpienia Gminy Budzyń do stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chodzieży, jako członek wspierający.

UCHWAŁA NR XIII/84/2015 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/84/2015

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 grudnia 2015 roku.

w sprawie Programu współpracy Gminy Budzyń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.

UCHWAŁA NR XII/83/2015 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 30 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/83/2015

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 30 listopada 2015 roku.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2015 rok.

UCHWAŁA NR XII/82/2015 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 30 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/82/2015

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 30 listopada 2015 roku.

w sprawie zmiany załącznika nr 2 do Uchwały Nr XI/72/2015 Rady Gminy Budzyń z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.

UCHWAŁA NR XII/81/2015 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 30 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/81/2015

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 30 listopada 2015 roku.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016.

UCHWAŁA NR XII/80/2015 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 30 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/80/2015

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 30 listopada 2015 roku.

w sprawie opłaty targowej.

UCHWAŁA NR XII/79/2015 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 30 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/79/2015

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 30 listopada 2015 roku.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

UCHWAŁA NR XII/78/2015 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 30 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/78/2015

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 30 listopada 2015 roku.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

UCHWAŁA NR XII/77/2015 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 30 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/77/2015

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 30 listopada 2015 roku.

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.

UCHWAŁA NR XI/76/2015 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 12 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/76/2015

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 12 listopada 2015 roku.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2015 – 2023.

UCHWAŁA NR XI/75/2015 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 12 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/75/2015

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 12 listopada 2015 roku.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2015 rok.

UCHWAŁA NR XI/74/2015 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 12 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/74/2015

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 12 listopada 2015 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu lokali użytkowych z dotychczasowymi najemcami.

UCHWAŁA NR XI/73/2015 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 12 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/73/2015

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 12 listopada 2015 roku.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Budzyń w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

UCHWAŁA NR XI/72/2015 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 12 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/72/2015

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 12 listopada 2015 roku.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.

UCHWAŁA NR XI/71/2015 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 12 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/71/2015

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 12 listopada 2015 roku.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Budzyń oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

UCHWAŁA NR XI/70/2015 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 12 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/70/2015

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 12 listopada 2015 roku.

w sprawie nadania nazw nowo projektowanym ulicom w Budzyniu.

UCHWAŁA NR XI/69/2015 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 12 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/69/2015

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 12 listopada 2015 roku.

w sprawie wystąpienia z wnioskiem do właściwego Ministra ds. Administracji Publicznej o zmianę rodzaju miejscowości w Gminie Budzyń.

UCHWAŁA NR XI/68/2015 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 12 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/68/2015

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 12 listopada 2015 roku.

w sprawie rezygnacji z udostępnienia mieszkańcom Gminy Budzyń bezpłatnego dostępu do szerokopasmowego Internetu.

UCHWAŁA NR X/67/2015 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 września 2015 r.

UCHWAŁA NR X/67/2015

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 września 2015 roku.

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi chodzieskiemu.

UCHWAŁA NR X/66/2015 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 września 2015 r.

UCHWAŁA NR X/66/2015

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 września 2015 roku.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2015 – 2023.

UCHWAŁA NR X/65/2015 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 września 2015 r.

UCHWAŁA NR X/65/2015

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 września 2015 roku.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2015 rok.

UCHWAŁA NR X/64/2015 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 września 2015 r.

UCHWAŁA NR X/64/2015

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 września 2015 roku.

w sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

UCHWAŁA NR X/63/2015 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 września 2015 r.

UCHWAŁA NR X/63/2015

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 września 2015 roku.

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Budzyń, położonych w obrębie Budzyń.

UCHWAŁA NR X/62/2015 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 września 2015 r.

UCHWAŁA NR X/62/2015

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 września 2015 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego na okres do 3 lat dotychczasowemu najemcy.

UCHWAŁA NR X/61/2015 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 września 2015 r.

UCHWAŁA NR X/61/2015

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 września 2015 roku.

w sprawie nadania nazwy Szkole Podstawowej w Wyszynach.

UCHWAŁA NR X/60/2015 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 września 2015 r.

UCHWAŁA NR X/60/2015

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 września 2015 roku.

w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Wągrowcu na kadencję 2016-2019.

UCHWAŁA NR X/59/2015 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 września 2015 r.

UCHWAŁA NR X/59/2015

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 września 2015 roku.

w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Budzyń w Stowarzyszeniu „Dolina Noteci” w okresie programowania 2014-2020.

UCHWAŁA NR X/58/2015 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 września 2015 r.

UCHWAŁA NR X/58/2015

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 września 2015 roku.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kąkolewice.

UCHWAŁA NR IX/57/2015 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 30 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/57/2015

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 30 czerwca 2015 roku.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2015 rok.

UCHWAŁA NR IX/56/2015 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 30 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/56/2015

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 30 czerwca 2015 roku.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych.

UCHWAŁA NR IX/55/2015 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 30 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/55/2015

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 30 czerwca 2015 roku.

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze, przyznania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkola prowadzących zajęcia w grupach mieszanych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Budzyń.

UCHWAŁA NR IX/54/2015 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 30 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/54/2015

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 30 czerwca 2015 roku.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Budzyń.

UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 30 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/53/2015

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 30 czerwca 2015 roku.

w sprawie powołania zespołu do wydania opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników.

UCHWAŁA NR IX/52/2015 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 30 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/52/2015

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 30 czerwca 2015 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

UCHWAŁA NR IX/51/2015 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 30 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/51/2015

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 30 czerwca 2015 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości i zwolnienie z obowiązku zbycia w drodze przetargu.

UCHWAŁA NR IX/50/2015 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 30 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/50/2015

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 30 czerwca 2015 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

UCHWAŁA NR VIII/49/2015 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 2 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/49/2015

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 2 czerwca 2015 roku.

w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

UCHWAŁA NR VIII/48/2015 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 2 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/48/2015

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 2 czerwca 2015 roku.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

UCHWAŁA NR VIII/47/2015 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 2 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/47/2015

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 2 czerwca 2015 roku.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2015 – 2023.

UCHWAŁA NR VIII/46/2015 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 2 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/46/2015

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 2 czerwca 2015 roku.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2015 rok.

UCHWAŁA NR VIII/45/2015 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 2 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/45/2015

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 2 czerwca 2015 roku.

w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z hali sportowej przy Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu oraz ustalenia cennika za korzystanie z hali.

UCHWAŁA NR VIII/44/2015 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 2 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/44/2015

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 2 czerwca 2015 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego na okres 10 lat.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 2 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 2 czerwca 2015 roku.

w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Budzyń poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

UCHWAŁA NR VII/42/2015 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 6 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/42/2015

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 6 maja 2015 roku.

w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Budzyń za 2014r.

UCHWAŁA NR VII/41/2015 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 6 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/41/2015

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 6 maja 2015 roku.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Budzyń za 2014r.

UCHWAŁA NR VII/40/2015 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 6 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/40/2015

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 6 maja 2015 roku.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2015 – 2023.

UCHWAŁA NR VII/39/2015 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 6 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/39/2015

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 6 maja 2015 roku.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2015 rok.

UCHWAŁA NR VI/38/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/38/2015

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 marca 2015 roku.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Piła.

UCHWAŁA NR VI/37/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/37/2015

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 marca 2015 roku.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2015 – 2023.

UCHWAŁA NR VI/36/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/36/2015

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 marca 2015 roku.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2015 rok.

UCHWAŁA NR VI/35/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/35/2015

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 marca 2015 roku.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Budzyń w rejonie miejscowości Ostrówki i Podstolice

UCHWAŁA NR VI/34/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/34/2015

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 marca 2015 roku.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Budzyń w 2015 roku.

UCHWAŁA NR VI/33/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/33/2015

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 marca 2015 roku.

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

UCHWAŁA NR VI/32/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/32/2015

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 marca 2015 roku.

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

UCHWAŁA NR VI/31/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/31/2015

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 marca 2015 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy działki nr 24 położonej w obrębie Nowe Brzeźno na czas dłuższy niż trzy lata.

UCHWAŁA NR VI/30/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/30/2015

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 marca 2015 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Budzyń na okres 10 lat.

UCHWAŁA NR VI/29/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/29/2015

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 marca 2015 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnianie w budżecie Gminy Budzyń środków stanowiących fundusz sołecki.

UCHWAŁA NR VI/28/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/28/2015

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 marca 2015 roku.

w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

UCHWAŁA NR VI/27/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/27/2015

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 marca 2015 roku.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017

UCHWAŁA NR V/26/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 3 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR V/26/2015

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 3 lutego 2015 roku.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2015 – 2023.

UCHWAŁA NR V/25/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 3 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR V/25/2015

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 3 lutego 2015 roku.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2015 rok.

UCHWAŁA NR V/24/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 3 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR V/24/2015

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 3 lutego 2015 roku.

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Budzyń na 2015r.

UCHWAŁA NR V/23/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 3 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR V/23/2015

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 3 lutego 2015 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej w Budzyniu stanowiącej własność Gminy Budzyń.

UCHWAŁA NR V/22/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 3 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR V/22/2015

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 3 lutego 2015 roku.

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Budzyń.

UCHWAŁA NR V/21/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 3 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR V/21/2015

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 3 lutego 2015 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntów na czas dłuższy niż trzy lata.

UCHWAŁA NR V/20/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 3 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR V/20/2015

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 3 lutego 2015 roku.

w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Budzyń

UCHWAŁA NR V/19/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 3 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR V/19/2015

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 3 lutego 2015 roku.

w sprawie powołania przedstawicieli Gminy Budzyń do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich.

UCHWAŁA NR V/18/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 3 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR V/18/2015

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 3 lutego 2015 roku.

w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich.

UCHWAŁA NR V/17/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 3 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR V/17/2015

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 3 lutego 2015 roku.

zmieniająca Uchwałę Nr XXI/134/2012 Rady Gminy Budzyń z dnia 20 września 2012r. w sprawie stałych obwodów głosowania.

UCHWAŁA NR V/16/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 3 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR V/16/2015

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 3 lutego 2015 roku.

zmieniająca Uchwałę Nr XXI/133/2012 Rady Gminy Budzyń z dnia 20 września 2012 r. w sprawie podziału gminy Budzyń na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym.