rok 2014

UCHWAŁA NR IV/15/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/15/2014

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 30 grudnia 2014 roku.

w sprawie uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2015 rok.

UCHWAŁA NR IV/14/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/14/2014

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 30 grudnia 2014 roku.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2015 – 2023.

UCHWAŁA NR IV/13/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/13/2014

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 30 grudnia 2014 roku.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2014 – 2023.

UCHWAŁA NR IV/12/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/12/2014

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 30 grudnia 2014 roku.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2014 rok.

UCHWAŁA NR III/11/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 17 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR III/11/2014

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 17 grudnia 2014 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu mienia komunalnego lokalu mieszkalnego Skarbu Państwa, będącego w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych Nadleśnictwa Sarbia.

UCHWAŁA NR III/10/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 17 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR III/10/2014

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 17 grudnia 2014 roku.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2014 rok.

UCHWAŁA NR III/9/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 17 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR III/9/2014

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 17 grudnia 2014 roku.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Budzyń.

UCHWAŁA NR III/8/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 17 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR III/8/2014

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 17 grudnia 2014 roku.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015 – 2016.

UCHWAŁA NR III/7/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 17 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR III/7/2014

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 17 grudnia 2014 roku.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015.

UCHWAŁA NR III/6/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 17 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR III/6/2014

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 17 grudnia 2014 roku.

w sprawie Programu współpracy Gminy Budzyń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok.

UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 5 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR II/5/2014

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 5 grudnia 2014 roku.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2014 rok.

UCHWAŁA NR II/4/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 5 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR II/4/2014

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 5 grudnia 2014 roku.

w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Budzyń.

UCHWAŁA NR II/3/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 5 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR II/3/2014

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 5 grudnia 2014 roku.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Budzyń.

UCHWAŁA NR II/2/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 5 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR II/2/2014

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 5 grudnia 2014 roku.

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Budzyń.

UCHWAŁA NR I/1/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 1 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR I/1/2014

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 1 grudnia 2014 roku.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Budzyń

UCHWAŁA NR XL/309/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 12 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR XL/309/2014

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 12 listopada 2014 roku.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XL/308/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 12 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR XL/308/2014

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 12 listopada 2014 roku.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi chodzieskiemu.

UCHWAŁA NR XXXIX/307/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/307/2014

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 października 2014 roku.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2014 – 2023.

UCHWAŁA NR XXXIX/306/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/306/2014

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 października 2014 roku.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XXXIX/305/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/305/2014

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 października 2014 roku.

w sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

UCHWAŁA NR XXXIX/304/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/304/2014

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 października 2014 roku.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 w Gminie Budzyń.

UCHWAŁA NR XXXIX/303/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/303/2014

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 października 2014 roku.

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.

UCHWAŁA NR XXXIX/302/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/302/2014

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 października 2014 roku.

w sprawie Regulaminu korzystania ze skateparku w Budzyniu.

UCHWAŁA NR XXXIX/301/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/301/2014

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 października 2014 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

UCHWAŁA NR XXXVIII/300/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 22 września 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/300/2014

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 22 września 2014 roku.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2014 – 2023.

UCHWAŁA NR XXXVIII/299/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 22 września 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/299/2014

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 22 września 2014 roku.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XXXVIII/298/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 22 września 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/298/2014

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 22 września 2014 roku.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Budzyń.

UCHWAŁA NR XXXVIII/297/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 22 września 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/297/2014

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 22 września 2014 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego w budynku komunalnym wraz z ułamkową częścią gruntu oraz przynależnego pomieszczenia gospodarczego wraz z ułamkową częścią gruntu.

UCHWAŁA NR XXXVIII/296/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 22 września 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/296/2014

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 22 września 2014 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej w Budzyniu stanowiącej własność Gminy Budzyń.

UCHWAŁA NR XXXVIII/295/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 22 września 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/295/2014

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 22 września 2014 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

UCHWAŁA NR XXXVIII/294/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 22 września 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/294/2014

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 22 września 2014 roku.

w sprawie zamiany nieruchomości.

UCHWAŁA NR XXXVIII/293/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 22 września 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/293/2014

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 22 września 2014 roku.

w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.

UCHWAŁA NR XXXVII/292/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/292/2014

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 czerwca 2014 roku.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2014 – 2023.

UCHWAŁA NR XXXVII/291/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/291/2014

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 czerwca 2014 roku.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XXXVII/290/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/290/2014

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 czerwca 2014 roku.

w sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

UCHWAŁA NR XXXVII/289/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/289/2014

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 czerwca 2014 roku.

w sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

UCHWAŁA NR XXXVII/288/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/288/2014

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 czerwca 2014 roku.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Budzyń dla obszaru położonego w rejonie ulicy Margonińskiej (I etap).

UCHWAŁA NR XXXVII/287/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/287/2014

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 czerwca 2014 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu mienia komunalnego lokalu mieszkalnego Skarbu Państwa, będącego w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych Nadleśnictwa Sarbia.

UCHWAŁA NR XXXVII/286/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/286/2014

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 czerwca 2014 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

UCHWAŁA NR XXXVII/285/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/285/2014

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 czerwca 2014 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

UCHWAŁA NR XXXVII/284/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/284/2014

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 czerwca 2014 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

UCHWAŁA NR XXXVII/283/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/283/2014

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 czerwca 2014 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

UCHWAŁA NR XXXVII/282/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/282/2014

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 czerwca 2014 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej w Budzyniu stanowiącej własność Gminy Budzyń.

UCHWAŁA NR XXXVII/281/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/281/2014

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 czerwca 2014 roku.

w sprawie nadania nazwy nowej ulicy na terenie wsi Budzyń.

UCHWAŁA NR XXXVII/280/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/280/2014

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 czerwca 2014 roku.

w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, na terenie Gminy Budzyń.

UCHWAŁA NR XXXVII/279/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/279/2014

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 czerwca 2014 roku.

w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

UCHWAŁA NR XXXVI/278/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/278/2014

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 kwietnia 2014 roku.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

UCHWAŁA NR XXXVI/277/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/277/2014

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 kwietnia 2014 roku.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

UCHWAŁA NR XXXVI/276/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/276/2014

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 kwietnia 2014 roku.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2014 – 2023.

UCHWAŁA NR XXXVI/275/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/275/2014

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 kwietnia 2014 roku.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XXXVI/274/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/274/2014

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 kwietnia 2014 roku.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Budzyń w rejonie miejscowości Ostrówki i Podstolice.

UCHWAŁA NR XXXVI/273/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/273/2014

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 kwietnia 2014 roku.

w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Budzyń za 2013r.

UCHWAŁA NR XXXVI/272/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/272/2014

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 kwietnia 2014 roku.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Budzyń za 2013r.

UCHWAŁA NR XXXV/271/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 9 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXV/271/2014

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 9 kwietnia 2014 roku.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Budzyń w 2014 roku.

UCHWAŁA NR XXXV/270/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 9 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXV/270/2014

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 9 kwietnia 2014 roku.

zgłoszenia sołectw do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”.

UCHWAŁA NR XXXV/269/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 9 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXV/269/2014

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 9 kwietnia 2014 roku.

zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/254/2014 Rady Gminy Budzyń z dnia 14 marca 2014r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzyniu.

UCHWAŁA NR XXXV/268/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 9 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXV/268/2014

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 9 kwietnia 2014 roku.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2014 – 2023.

UCHWAŁA NR XXXV/267/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 9 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXV/267/2014

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 9 kwietnia 2014 roku.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XXXV/266/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 9 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXV/266/2014

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 9 kwietnia 2014 roku.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Piła.

UCHWAŁA NR XXXV/265/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 9 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXV/265/2014

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 9 kwietnia 2014 roku.

zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/248/2014 Rady Gminy Budzyń z dnia 14 marca 2014r. w sprawie zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Budzyń na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest.

UCHWAŁA NR XXXV/264/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 9 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXV/264/2014

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 9 kwietnia 2014 roku.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

UCHWAŁA NR XXXV/263/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 9 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXV/263/2014

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 9 kwietnia 2014 roku.

w sprawie określenia warunków udzielenia pomocy de minimis w zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją w Gminie Budzyń.

UCHWAŁA NR XXXV/262/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 9 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXV/262/2014

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 9 kwietnia 2014 roku.

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.

UCHWAŁA NR XXXV/261/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 9 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXV/261/2014

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 9 kwietnia 2014 roku.

zmieniająca Uchwałę Nr XXI/134/2012 Rady Gminy Budzyń z dnia 20 września 2012r. w sprawie stałych obwodów głosowania.

UCHWAŁA NR XXXV/260/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 9 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXV/260/2014

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 9 kwietnia 2014 roku.

zmieniająca Uchwałę Nr XXI/133/2012 Rady Gminy Budzyń z dnia 20 września 2012 r. w sprawie podziału gminy Budzyń na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym.

UCHWAŁA NR XXXIV/259/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 14 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/259/2014

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 14 marca 2014 roku.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2014 – 2023.

UCHWAŁA NR XXXIV/258/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 14 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/258/2014

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 14 marca 2014 roku.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XXXIV/257/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 14 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/257/2014

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 14 marca 2014 roku.

zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/233/2014 Rady Gminy Budzyń z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

UCHWAŁA NR XXXIV/256/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 14 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/256/2014

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 14 marca 2014 roku.

w sprawie stawek opłaty targowej oraz sposobu jej pobierania.

UCHWAŁA NR XXXIV/255/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 14 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/255/2014

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 14 marca 2014 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Budzyń na rok 2015 środków stanowiących fundusz sołecki.

UCHWAŁA NR XXXIV/254/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 14 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/254/2014

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 14 marca 2014 roku.

w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzyniu.

UCHWAŁA NR XXXIV/253/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 14 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/253/2014

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 14 marca 2014 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowymi dzierżawcami na okres 3 lat.

UCHWAŁA NR XXXIV/252/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 14 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/252/2014

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 14 marca 2014 roku.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Budzyń w 2014 roku.

UCHWAŁA NR XXXIV/251/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 14 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/251/2014

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 14 marca 2014 roku.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Budzyń.

UCHWAŁA NR XXXIV/250/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 14 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/250/2014

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 14 marca 2014 roku.

w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Budzyń.

UCHWAŁA NR XXXIV/249/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 14 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/249/2014

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 14 marca 2014 roku.

w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Budzyń lub jej jednostkom podległym oraz wskazanie organu do tego uprawnionego.

UCHWAŁA NR XXXIV/248/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 14 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/248/2014

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 14 marca 2014 roku.

w sprawie zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Budzyń na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest.

UCHWAŁA NR XXXIV/247/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 14 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/247/2014

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 14 marca 2014 roku.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.

UCHWAŁA NR XXXIV/246/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 14 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/246/2014

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 14 marca 2014 roku.

w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w jednostkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Budzyń.

UCHWAŁA NR XXXIV/245/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 14 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/245/2014

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 14 marca 2014 roku.

w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Budzyniu z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Budzyń.

UCHWAŁA NR XXXIV/244/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 14 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/244/2014

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 14 marca 2014 roku.

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

UCHWAŁA NR XXXIII/243/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/243/2014

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 stycznia 2014 roku.

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Budzyń na 2014r.

UCHWAŁA NR XXXIII/242/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/242/2014

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 stycznia 2014 roku.

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Budzyń do złożenia wniosku o dofinansowanie w formie dotacji oraz pożyczki dla projektu pn. „Usprawnienie zarządzania energią poprzez termomodernizację, rozbudowę i przebudowę budynku biurowego z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Gminy Budzyń”.

UCHWAŁA NR XXXIII/241/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/241/2014

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 stycznia 2014 roku.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2014 – 2023.

UCHWAŁA NR XXXIII/240/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/240/2014

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 stycznia 2014 roku.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XXXIII/239/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/239/2014

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 stycznia 2014 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej w Bukowcu, stanowiącej własność Gminy Budzyń.

UCHWAŁA NR XXXIII/238/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/238/2014

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 stycznia 2014 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

UCHWAŁA NR XXXIII/237/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/237/2014

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 stycznia 2014 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na okres powyżej 3 lat.

UCHWAŁA NR XXXIII/236/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/236/2014

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 stycznia 2014 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości jednostce organizacyjnej Gminy Budzyń na okres powyżej 3 lat.

UCHWAŁA NR XXXIII/235/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/235/2014

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 stycznia 2014 roku.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

UCHWAŁA NR XXXIII/234/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/234/2014

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 stycznia 2014 roku.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

UCHWAŁA NR XXXIII/233/2014 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/233/2014

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 stycznia 2014 roku.

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.