rok 2013

UCHWAŁA NR XXXII/232/2013 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XXXII/232/2013

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 30 grudnia 2013 roku.

w sprawie uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XXXII/231/2013 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2014 – 2023.

UCHWAŁA NR XXXII/231/2013

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 30 grudnia 2013 roku.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2014 – 2023.

UCHWAŁA NR XXXII/230/2013 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2013 – 2023.

UCHWAŁA NR XXXII/230/2013

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 30 grudnia 2013 roku.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2013 – 2023.

UCHWAŁA NR XXXII/229/2013 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

UCHWAŁA NR XXXII/229/2013

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 30 grudnia 2013 roku.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

UCHWAŁA NR XXXII/228/2013 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/178/2013 Rady Gminy Budzyń z dnia 12 marca 2013r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu

UCHWAŁA NR XXXII/228/2013

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 30 grudnia 2013 roku.

zmieniająca uchwałę Nr XXV/178/2013 Rady Gminy Budzyń z dnia 12 marca 2013r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

UCHWAŁA NR XXXII/227/2013 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na część działki nr 26 położonej w obrębie Prosna, na cz

UCHWAŁA NR XXXII/227/2013

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 30 grudnia 2013 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na część działki nr 26 położonej w obrębie Prosna, na czas dłuższy niż trzy lata.

UCHWAŁA NR XXXII/226/2013 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Budzyń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 u

UCHWAŁA NR XXXII/226/2013

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 30 grudnia 2013 roku.

w sprawie Programu współpracy Gminy Budzyń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XXXI/225/2013 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

UCHWAŁA NR XXXI/225/2013

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 3 grudnia 2013 roku.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

UCHWAŁA NR XXXI/224/2013 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 3 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/184/2013 Rady Gminy Budzyń z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długotermin

UCHWAŁA NR XXXI/224/2013

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 3 grudnia 2013 roku.

zmieniająca uchwałę Nr XXVI/184/2013 Rady Gminy Budzyń z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

UCHWAŁA NR XXXI/223/2013 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych.

UCHWAŁA NR XXXI/223/2013

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 3 grudnia 2013 roku.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych.

UCHWAŁA NR XXXI/222/2013 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany nazwy części ulicy Wybudowanie na terenie wsi Budzyń.

UCHWAŁA NR XXXI/222/2013

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 3 grudnia 2013 roku.

w sprawie zmiany nazwy części ulicy Wybudowanie na terenie wsi Budzyń.

UCHWAŁA NR XXXI/221/2013 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu porządkowego terenu „Parku Glinki”.

UCHWAŁA NR XXXI/221/2013

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 3 grudnia 2013 roku.

w sprawie ustalenia regulaminu porządkowego terenu „Parku Glinki”.

UCHWAŁA NR XXXI/220/2013 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie nadania nazwy parkowi na terenie wsi Budzyń.

UCHWAŁA NR XXXI/220/2013

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 3 grudnia 2013 roku.

w sprawie nadania nazwy parkowi na terenie wsi Budzyń.

UCHWAŁA NR XXXI/219/2013 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014.

UCHWAŁA NR XXXI/219/2013

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 3 grudnia 2013 roku.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014.

UCHWAŁA NR XXX/218/2013 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

UCHWAŁA NR XXX/218/2013

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 12 listopada 2013 roku.

w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

UCHWAŁA NR XXX/217/2013 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poz

UCHWAŁA NR XXX/217/2013

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 12 listopada 2013 roku.

w sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

UCHWAŁA NR XXX/216/2013 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2013 – 2023.

UCHWAŁA NR XXX/216/2013

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 12 listopada 2013 roku.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2013 – 2023.

UCHWAŁA NR XXX/215/2013 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

UCHWAŁA NR XXX/215/2013

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 12 listopada 2013 roku.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

UCHWAŁA NR XXX/214/2013 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi chodzieskiemu.

UCHWAŁA NR XXX/214/2013

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 12 listopada 2013 roku.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi chodzieskiemu.

UCHWAŁA NR XXX/213/2013 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

UCHWAŁA NR XXX/213/2013

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 12 listopada 2013 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

UCHWAŁA NR XXX/212/2013 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, poda

UCHWAŁA NR XXX/212/2013

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 12 listopada 2013 roku.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

UCHWAŁA NR XXX/211/2013 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 w Gmini

UCHWAŁA NR XXX/211/2013

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 12 listopada 2013 roku.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 w Gminie Budzyń.

UCHWAŁA NR XXX/210/2013 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.

UCHWAŁA NR XXX/210/2013

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 12 listopada 2013 roku.

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.

UCHWAŁA NR XXX/209/2013 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

UCHWAŁA NR XXX/209/2013

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 12 listopada 2013 roku.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

UCHWAŁA NR XXIX/208/2013 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 18 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej.

UCHWAŁA NR XXIX/208/2013

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 18 września 2013 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej.

UCHWAŁA NR XXIX/207/2013 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 18 września 2013 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości zabudowanej stanowiącej w całości przedmiot najmu.

UCHWAŁA NR XXIX/207/2013

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 18 września 2013 roku.

w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości zabudowanej stanowiącej w całości przedmiot najmu.

UCHWAŁA NR XXIX/206/2013 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 18 września 2013 r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Budzyń do kategorii dróg gminnych.

UCHWAŁA NR XXIX/206/2013

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 18 września 2013 roku.

w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Budzyń do kategorii dróg gminnych.

UCHWAŁA NR XXIX/205/2013 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 18 września 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2013 – 2023.

UCHWAŁA NR XXIX/205/2013

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 18 września 2013 roku.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2013 – 2023.

UCHWAŁA NR XXIX/204/2013 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 18 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

UCHWAŁA NR XXIX/204/2013

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 18 września 2013 roku.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

UCHWAŁA NR XXVIII/203/2013 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2013 - 2023

UCHWAŁA NR XXVIII/203/2013

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 czerwca 2013 roku.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2013 - 2023

UCHWAŁA NR XXVIII/202/2013 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

UCHWAŁA NR XXVIII/202/2013

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 czerwca 2013 roku.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

UCHWAŁA NR XXVIII/201/2013 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Budzyń na lata 2013 – 2016.

UCHWAŁA NR XXVIII/201/2013

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 czerwca 2013 roku.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Budzyń na lata 2013 – 2016.

UCHWAŁA NR XXVIII/200/2013 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Budzyń poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa ora

UCHWAŁA NR XXVIII/200/2013

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 czerwca 2013 roku.

w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Budzyń poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

UCHWAŁA NR XXVIII/199/2013 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/144/2012 Rady Gminy Budzyń z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwoś

UCHWAŁA NR XXVIII/199/2013

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 czerwca 2013 roku.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/144/2012 Rady Gminy Budzyń z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

UCHWAŁA NR XXVIII/198/2013 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Budzyń.

UCHWAŁA NR XXVIII/198/2013

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 czerwca 2013 roku.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Budzyń.

UCHWAŁA NR XXVIII/197/2013 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

UCHWAŁA NR XXVIII/197/2013

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 czerwca 2013 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

UCHWAŁA NR XXVIII/196/2013 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gmi

UCHWAŁA NR XXVIII/196/2013

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 czerwca 2013 roku.

w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Budzyń.

UCHWAŁA NR XXVIII/195/2013 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/115/2012 Rady Gminy Budzyń z dnia 26 marca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie um

UCHWAŁA NR XXVIII/195/2013

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 czerwca 2013 roku.

zmieniająca uchwałę Nr XVII/115/2012 Rady Gminy Budzyń z dnia 26 marca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu garaży z ich dotychczasowymi najemcami.

UCHWAŁA NR XXVIII/194/2013 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

UCHWAŁA NR XXVIII/194/2013

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 czerwca 2013 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

UCHWAŁA NR XXVIII/193/2013 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu nieruchomości z ich dotychczasowymi najemcami.

UCHWAŁA NR XXVIII/193/2013

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 czerwca 2013 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu nieruchomości z ich dotychczasowymi najemcami.

UCHWAŁA NR XXVIII/192/2013 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej.

UCHWAŁA NR XXVIII/192/2013

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 czerwca 2013 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej.

UCHWAŁA NR XXVIII/191/2013 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami na lata 2010-2015 dla Gmin

UCHWAŁA NR XXVIII/191/2013

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 czerwca 2013 roku.

zmieniająca uchwałę w sprawie Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami na lata 2010-2015 dla Gminy Budzyń.

UCHWAŁA NR XXVII/190/2013 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznani

UCHWAŁA NR XXVII/190/2013

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 6 maja 2013 roku.

w sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

UCHWAŁA NR XXVII/189/2013 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2013 - 2023

UCHWAŁA NR XXVII/189/2013

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 6 maja 2013 roku.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2013 - 2023

UCHWAŁA NR XXVII/188/2013 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

UCHWAŁA NR XXVII/188/2013

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 6 maja 2013 roku.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

UCHWAŁA NR XXVII/187/2013 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Budzyń za 2012r.

UCHWAŁA NR XXVII/187/2013

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 6 maja 2013 roku.

w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Budzyń za 2012r.

UCHWAŁA NR XXVII/186/2013 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Budzyń za 2012r.

UCHWAŁA NR XXVII/186/2013

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 6 maja 2013 roku.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Budzyń za 2012r.

UCHWAŁA NR XXVI/185/2013 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Piła

UCHWAŁA NR XXVI/185/2013

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 27 marca 2013 roku.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Piła

UCHWAŁA NR XXVI/184/2013 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

UCHWAŁA NR XXVI/184/2013

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 27 marca 2013 roku.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

UCHWAŁA NR XXVI/183/2013 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

UCHWAŁA NR XXVI/183/2013

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 27 marca 2013 roku.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

UCHWAŁA NR XXVI/182/2013 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2013 – 2023.

UCHWAŁA NR XXVI/182/2013

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 27 marca 2013 roku.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2013 – 2023.

UCHWAŁA NR XXVI/181/2013 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

UCHWAŁA NR XXVI/181/2013

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 27 marca 2013 roku.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

UCHWAŁA NR XXVI/180/2013 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bud

UCHWAŁA NR XXVI/180/2013

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 27 marca 2013 roku.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Budzyń w 2013 roku.

UCHWAŁA NR XXVI/179/2013 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Budzyniu z obowiązku

UCHWAŁA NR XXVI/179/2013

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 27 marca 2013 roku.

w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Budzyniu z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Budzyń.

UCHWAŁA NR XXV/178/2013 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskic

UCHWAŁA NR XXV/178/2013

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 12 marca 2013 roku.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

UCHWAŁA NR XXV/177/2013 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2013 – 2023.

UCHWAŁA NR XXV/177/2013

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 12 marca 2013 roku.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2013 – 2023.

UCHWAŁA NR XXV/176/2013 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

UCHWAŁA NR XXV/176/2013

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 12 marca 2013 roku.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

UCHWAŁA NR XXV/175/2013 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 12 marca 2013 r. uchylająca Uchwałę Nr IV/30/2007 Rady Gminy Budzyń z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie warunków odpła

UCHWAŁA NR XXV/175/2013

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 12 marca 2013 roku.

uchylająca Uchwałę Nr IV/30/2007 Rady Gminy Budzyń z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielonego w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

UCHWAŁA NR XXV/174/2013 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Budzyń na 2013r.

UCHWAŁA NR XXV/174/2013

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 12 marca 2013 roku.

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Budzyń na 2013r.

UCHWAŁA NR XXV/173/2013 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Budzyń na rok 2014 środków stanowiących fundusz sołecki.

UCHWAŁA NR XXV/173/2013

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 12 marca 2013 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Budzyń na rok 2014 środków stanowiących fundusz sołecki.

UCHWAŁA NR XXV/172/2013 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejest

UCHWAŁA NR XXV/172/2013

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 12 marca 2013 roku.

w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

UCHWAŁA NR XXV/171/2013 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Budzyń do przystąpienia do Porozumienia Między Burmistrzami dla zrównoważonej gospodarki

UCHWAŁA NR XXV/171/2013

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 12 marca 2013 roku.

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Budzyń do przystąpienia do Porozumienia Między Burmistrzami dla zrównoważonej gospodarki energetycznej na szczeblu lokalnym.

UCHWAŁA NR XXV/170/2013 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

UCHWAŁA NR XXV/170/2013

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 12 marca 2013 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

UCHWAŁA NR XXV/169/2013 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

UCHWAŁA NR XXV/169/2013

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 12 marca 2013 roku.

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.