rok 2012

UCHWAŁA NR XXIV/168/2012 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu gminy Budzyń na 2013 rok.

UCHWAŁA NR XXIV/168/2012

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 grudnia 2012 roku. 

w sprawie budżetu gminy Budzyń na 2013 rok.

UCHWAŁA NR XXIV/167/2012 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2013 – 2023.

UCHWAŁA NR XXIV/167/2012

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 grudnia 2012 roku. 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2013 – 2023.

UCHWAŁA NR XXIV/166/2012 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2012 – 2020.

UCHWAŁA NR XXIV/166/2012

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 grudnia 2012 roku. 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2012 – 2020.

UCHWAŁA NR XXIV/165/2012 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

UCHWAŁA NR XXIV/165/2012

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 grudnia 2012 roku. 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

UCHWAŁA NR XXIV/164/2012 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Budzyniu.

UCHWAŁA NR XXIV/164/2012

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 grudnia 2012 roku. 

w sprawie nadania nazwy ulicy w Budzyniu.

UCHWAŁA NR XXIV/163/2012 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Budzyń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 usta

UCHWAŁA NR XXIV/163/2012

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 grudnia 2012 roku. 

w sprawie Programu współpracy Gminy Budzyń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok.

UCHWAŁA NR XXIV/162/2012 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2013-2014.

UCHWAŁA NR XXIV/162/2012

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 grudnia 2012 roku. 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2013-2014.

UCHWAŁA NR XXIV/161/2012 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013.

UCHWAŁA NR XXIV/161/2012

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 grudnia 2012 roku. 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013.

UCHWAŁA NR XXIII/160/2012 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

UCHWAŁA NR XXIII/160/2012

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 listopada 2012 roku.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

UCHWAŁA NR XXIII/159/2012 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścic

UCHWAŁA NR XXIII/159/2012

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 listopada 2012 roku.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

UCHWAŁA NR XXIII/158/2012 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.

UCHWAŁA NR XXIII/158/2012

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 listopada 2012 roku.

w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.

UCHWAŁA NR XXIII/157/2012 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXII/145/2012 Rady Gminy Budzyń z dnia 08 listopada 2012r.

UCHWAŁA NR XXIII/157/2012

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 listopada 2012 roku.

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXII/145/2012 Rady Gminy Budzyń z dnia 08 listopada 2012r.

UCHWAŁA NR XXIII/156/2012 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Budzyń nr IV/78/2011 z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie określenia wzorów form

UCHWAŁA NR XXIII/156/2012

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 listopada 2012 roku.

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Budzyń nr IV/78/2011 z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

UCHWAŁA NR XXIII/155/2012 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2013 w Gmini

UCHWAŁA NR XXIII/155/2012

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 listopada 2012 roku.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2013 w Gminie Budzyń.

UCHWAŁA NR XXIII/154/2012 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.

UCHWAŁA NR XXIII/154/2012

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 listopada 2012 roku.

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.

UCHWAŁA NR XXIII/153/2012 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.

UCHWAŁA NR XXIII/153/2012

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 listopada 2012 roku.

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.

UCHWAŁA NR XXIII/152/2012 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR XXIII/152/2012

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 listopada 2012 roku.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

UCHWAŁA NR XXII/151/2012 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 08 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu priorytetoweg

UCHWAŁA NR XXII/151/2012

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 08 listopada 2012 roku.

w sprawie przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu priorytetowego nr 5.3. pn. „System Zielonych Inwestycji (GIS-Green Investment Scheme Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej”.

UCHWAŁA NR XXII/150/2012 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 08 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2012 – 2020.

UCHWAŁA NR XXII/150/2012

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 08 listopada 2012 roku.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2012 – 2020.

UCHWAŁA NR XXII/149/2012 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 08 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

UCHWAŁA NR XXII/149/2012

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 08 listopada 2012 roku.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

UCHWAŁA NR XXII/148/2012 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 08 listopada 2012 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXI/135/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

UCHWAŁA NR XXII/148/2012

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 08 listopada 2012 roku.

zmieniająca Uchwałę Nr XXI/135/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

UCHWAŁA NR XXII/147/2012 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 08 listopada 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi chodzieskiemu.

UCHWAŁA NR XXII/147/2012

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 08 listopada 2012 roku.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi chodzieskiemu.

UCHWAŁA NR XXII/146/2012 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 08 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów k

UCHWAŁA NR XXII/146/2012

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 08 listopada 2012 roku.

w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

UCHWAŁA NR XXII/145/2012 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 08 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścici

UCHWAŁA NR XXII/145/2012

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 08 listopada 2012 roku.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej.

UCHWAŁA NR XXII/144/2012 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 08 listopada 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Budzyń.

UCHWAŁA NR XXII/144/2012

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 08 listopada 2012 roku.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XXII/143/2012 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 08 listopada 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Budzyń.

UCHWAŁA NR XXII/143/2012

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 08 listopada 2012 roku.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Budzyń.

UCHWAŁA NR XXI/142/2012 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 20 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

UCHWAŁA NR XXI/142/2012

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 20 września 2012 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

UCHWAŁA NR XXI/141/2012 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 20 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

UCHWAŁA NR XXI/141/2012

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 20 września 2012 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

UCHWAŁA NR XXI/140/2012 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 20 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

UCHWAŁA NR XXI/140/2012

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 20 września 2012 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

UCHWAŁA NR XXI/139/2012 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 20 września 2012 r. w sprawie sprzedaży działek położonych w Budzyniu pod stację transformatorową.

UCHWAŁA NR XXI/139/2012

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 20 września 2012 roku.

w sprawie sprzedaży działek położonych w Budzyniu pod stację transformatorową.

UCHWAŁA NR XXI/138/2012 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 20 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

UCHWAŁA NR XXI/138/2012

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 20 września 2012 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

UCHWAŁA NR XXI/137/2012 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 20 września 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi chodzieskiemu.

UCHWAŁA NR XXI/137/2012

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 20 września 2012 roku.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi chodzieskiemu.

UCHWAŁA NR XXI/136/2012 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2012 – 2020.

UCHWAŁA NR XXI/136/2012

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 20 września 2012 roku.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2012 – 2020.

UCHWAŁA NR XXI/135/2012 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 20 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

UCHWAŁA NR XXI/135/2012

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 20 września 2012 roku.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

UCHWAŁA NR XXI/134/2012 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 20 września 2012 r. w sprawie stałych obwodów głosowania.

UCHWAŁA NR XXI/134/2012

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 20 września 2012 roku.

w sprawie stałych obwodów głosowania.

UCHWAŁA NR XXI/133/2012 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 20 września 2012 r. w sprawie podziału gminy Budzyń na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręg

UCHWAŁA NR XXI/133/2012

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 20 września 2012 roku.

w sprawie podziału gminy Budzyń na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym.

UCHWAŁA NR XX/132/2012 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2012 – 2020.

UCHWAŁA NR XX/132/2012

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 czerwca 2012 roku.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2012 – 2020.

UCHWAŁA NR XX/131/2012 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

UCHWAŁA NR XX/131/2012

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 czerwca 2012 roku.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

UCHWAŁA NR XX/130/2012 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

UCHWAŁA NR XX/130/2012

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 czerwca 2012 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

UCHWAŁA NR XIX/129/2012 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

UCHWAŁA NR XIX/129/2012

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 maja 2012 roku.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

UCHWAŁA NR XIX/128/2012 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Budzyń za 2011r.

UCHWAŁA NR XIX/128/2012

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 maja 2012 roku.

w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Budzyń za 2011r.

UCHWAŁA NR XIX/127/2012 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Budzyń za 2011r.

UCHWAŁA NR XIX/127/2012

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 maja 2012 roku.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Budzyń za 2011r.

UCHWAŁA NR XVIII/126/2012 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

UCHWAŁA NR XVIII/126/2012

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 27 kwietnia 2012 roku.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

UCHWAŁA NR XVIII/125/2012 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi chodzieskiemu.

UCHWAŁA NR XVIII/125/2012

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 27 kwietnia 2012 roku.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi chodzieskiemu.

UCHWAŁA NR XVIII/124/2012 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania nazwy Przedszkolu w Wyszynach.

UCHWAŁA NR XVIII/124/2012

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 27 kwietnia 2012 roku.

w sprawie nadania nazwy Przedszkolu w Wyszynach.

UCHWAŁA NR XVII/123/2012 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 marca 2012 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIX/158/2008 Rady Gminy Budzyń z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodko

UCHWAŁA NR XVII/123/2012

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 marca 2012 roku.

zmieniająca Uchwałę Nr XIX/158/2008 Rady Gminy Budzyń z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Budzyniu.

UCHWAŁA NR XVII/122/2012 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2012 – 2020.

UCHWAŁA NR XVII/122/2012

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 marca 2012 roku.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2012 – 2020.

UCHWAŁA NR XVII/121/2012 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Piła.

UCHWAŁA NR XVII/121/2012

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 marca 2012 roku.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Piła.

UCHWAŁA NR XVII/120/2012 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

UCHWAŁA NR XVII/120/2012

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 marca 2012 roku.

w sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

UCHWAŁA NR XVII/119/2012 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

UCHWAŁA NR XVII/119/2012

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 marca 2012 roku.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

UCHWAŁA NR XVII/118/2012 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Budzyń na rok 2013 środków stanowiących fundusz sołecki.

UCHWAŁA NR XVII/118/2012

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 marca 2012 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Budzyń na rok 2013 środków stanowiących fundusz sołecki.

UCHWAŁA NR XVII/117/2012 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Budzyń na dofinansow

UCHWAŁA NR XVII/117/2012

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 marca 2012 roku.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Budzyń na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest.

UCHWAŁA NR XVII/116/2012 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu budynku mieszkalnego stanowiącego w całości przedmiot najmu.

UCHWAŁA NR XVII/116/2012

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 marca 2012 roku.

w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu budynku mieszkalnego stanowiącego w całości przedmiot najmu.

UCHWAŁA NR XVII/115/2012 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu lokali użytkowych z ich dotychczasowymi najemcami.

UCHWAŁA NR XVII/115/2012

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 marca 2012 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu lokali użytkowych z ich dotychczasowymi najemcami.

UCHWAŁA NR XVII/114/2012 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w trybie przetargowym.

UCHWAŁA NR XVII/114/2012

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 marca 2012 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w trybie przetargowym.

UCHWAŁA NR XVII/113/2012 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntów na czas dłuższy niż trzy lata.

UCHWAŁA NR XVII/113/2012

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 marca 2012 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntów na czas dłuższy niż trzy lata.

UCHWAŁA NR XVII/112/2012 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

UCHWAŁA NR XVII/112/2012

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 marca 2012 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

UCHWAŁA NR XVII/111/2012 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

UCHWAŁA NR XVII/111/2012

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 marca 2012 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

UCHWAŁA NR XVII/110/2012 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie zgłoszenia sołectw do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”.

UCHWAŁA NR XVII/110/2012

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 marca 2012 roku.

w sprawie zgłoszenia sołectw do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”.

UCHWAŁA NR XVII/109/2012 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wyszynki.

UCHWAŁA NR XVII/109/2012

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 marca 2012 roku.

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wyszynki.

UCHWAŁA NR XVII/108/2012 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ostrówki.

UCHWAŁA NR XVII/108/2012

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 marca 2012 roku.

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ostrówki.

UCHWAŁA NR XVII/107/2012 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 marca 2012 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXI/175/2009 Rady Gminy Budzyń z dnia 4 marca 2009r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo

UCHWAŁA NR XVII/107/2012

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 marca 2012 roku.

zmieniająca Uchwałę Nr XXI/175/2009 Rady Gminy Budzyń z dnia 4 marca 2009r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wyszyny.

UCHWAŁA NR XVII/106/2012 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 marca 2012 r. zmieniająca Uchwałę nr XXXIV/304/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miej

UCHWAŁA NR XVII/106/2012

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 marca 2012 roku.

zmieniająca Uchwałę nr XXXIV/304/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Podstolice.

UCHWAŁA NR XVII/105/2012 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 marca 2012 r. zmieniająca Uchwałę Nr XV/84/2011 Rady Gminy Budzyń z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profil

UCHWAŁA NR XVII/105/2012

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 marca 2012 roku.

zmieniająca Uchwałę Nr XV/84/2011 Rady Gminy Budzyń z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012.

UCHWAŁA NR XVII/104/2012 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bud

UCHWAŁA NR XVII/104/2012

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 marca 2012 roku.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Budzyń w 2012 roku.

UCHWAŁA NR XVII/103/2012 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Budzyniu z obowiązku

UCHWAŁA NR XVII/103/2012

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 marca 2012 roku.

w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Budzyniu z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Budzyń.

UCHWAŁA NR XVII/102/2012 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

UCHWAŁA NR XVII/102/2012

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 marca 2012 roku.

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

UCHWAŁA NR XVI/101/2012 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2011 – 2022.

UCHWAŁA NR XVI/101/2012

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 31 stycznia 2012 roku.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2011 – 2022.

UCHWAŁA NR XVI/100/2012 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 31 stycznia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wniesienia do Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowied

UCHWAŁA NR XVI/100/2012

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 31 stycznia 2012 roku.

zmieniająca uchwałę w sprawie wniesienia do Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wągrowcu wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.

UCHWAŁA NR XVI/99/2012 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejsk

UCHWAŁA NR XVI/99/2012

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 31 stycznia 2012 roku.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

UCHWAŁA NR XVI/98/2012 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

UCHWAŁA NR XVI/98/2012

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 31 stycznia 2012 roku.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

UCHWAŁA NR XVI/97/2012 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Budzyń na 2012r.

UCHWAŁA NR XVI/97/2012

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 31 stycznia 2012 roku.

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Budzyń na 2012r.