rok 2011

UCHWAŁA Nr XV/96/2011 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu gminy Budzyń na 2012 rok.

UCHWAŁA NR XV/96/2011

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 grudnia 2011 roku.

 

w sprawie budżetu gminy Budzyń na 2012 rok.

 

UCHWAŁA Nr XV/95/2011 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2012 – 2020.

UCHWAŁA NR XV/95/2011

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 grudnia 2011 roku.

 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2012 – 2020.

 

UCHWAŁA Nr XV/93/2011 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie konieczności budowy ścieżek rowerowych w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Budzyń

UCHWAŁA NR XV/93/2011

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 grudnia 2011 roku.

 

w sprawie konieczności budowy ścieżek rowerowych w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Budzyń

 

UCHWAŁA Nr XV/91/2011 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/72/2011 Rady Gminy Budzyń z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie zasad udzielania bonifikat n

UCHWAŁA NR XV/91/2011

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 grudnia 2011 roku.

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/72/2011 Rady Gminy Budzyń z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie zasad udzielania bonifikat najemcom przy sprzedaży lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Budzyń.

 

UCHWAŁA Nr XV/90/2011 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

UCHWAŁA NR XV/90/2011

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 grudnia 2011 roku.

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

 

UCHWAŁA Nr XV/89/2011 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie nabycia nieruchomości.

UCHWAŁA NR XV/89/2011

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 grudnia 2011 roku.

 

w sprawie nabycia nieruchomości.

 

UCHWAŁA Nr XV/88/2011 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości.

UCHWAŁA NR XV/88/2011

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 grudnia 2011 roku.

 

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości.

 

UCHWAŁA Nr XV/87/2011 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzyniu do realizacji zadania pracy z rodziną , na podstawie usta

UCHWAŁA NR XV/87/2011

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 grudnia 2011 roku.

 

w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzyniu do realizacji zadania pracy z rodziną, na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

UCHWAŁA Nr XV/86/2011 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia: „Programu współpracy Gminy Budzyń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.

UCHWAŁA NR XV/86/2011

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 grudnia 2011 roku.

 

w sprawie uchwalenia: „Programu współpracy Gminy Budzyń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012.”

 

UCHWAŁA Nr XV/85/2011 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

UCHWAŁA NR XV/85/2011

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 grudnia 2011 roku.

 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

 

UCHWAŁA Nr XV/84/2011 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012.

UCHWAŁA NR XV/84/2011

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 grudnia 2011 roku.

 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012.

 

UCHWAŁA Nr XIV/83/2011 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

UCHWAŁA NR XIV/83/2011

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 listopada 2011 roku.

 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

 

UCHWAŁA Nr XIV/82/2011 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej.

UCHWAŁA NR XIV/82/2011

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 listopada 2011 roku.

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej.

 

UCHWAŁA Nr XIV/81/2011 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie regulaminu dofinansowania instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków budżetu gminy dla budynków mie

UCHWAŁA NR XIV/81/2011

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 listopada 2011 roku.

 

w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu budynku użytkowego.

 

UCHWAŁA Nr XIV/80/2011 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Budzyń na dofinansowanie kosztów inwes

UCHWAŁA NR XIV/80/2011

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 listopada 2011 roku.

 

w sprawie zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Budzyń na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest.

 

UCHWAŁA Nr XIV/79/2011 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie regulaminu dofinansowania instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków budżetu gminy dla budynków mie

UCHWAŁA NR XIV/79/2011

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 listopada 2011 roku.

 

w sprawie regulaminu dofinansowania instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków budżetu gminy dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych na terenie Gminy Budzyń.

 

UCHWAŁA Nr XIV/78/2011 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podat

UCHWAŁA NR XIV/78/2011

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 listopada 2011 roku.

 

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

 

UCHWAŁA Nr XIV/77/2011 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2012 w gmini

UCHWAŁA NR XIV/77/2011

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 listopada 2011 roku.

 

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2012 w gminie Budzyń.

 

UCHWAŁA Nr XIV/76/2011 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień z tego tytułu.

UCHWAŁA NR XIV/76/2011

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 listopada 2011 roku.

 

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień z tego tytułu.

 

UCHWAŁA Nr XIV/75/2011 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR XIV/75/2011

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 listopada 2011 roku.

 

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

UCHWAŁA Nr XIII/74/2011 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2011 – 2022.

UCHWAŁA NR XIII/74/2011

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 14 listopada 2011 roku.

 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2011 – 2022.

 

UCHWAŁA Nr XIII/73/2011 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

UCHWAŁA NR XIII/73/2011

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 14 listopada 2011 roku.

 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

 

UCHWAŁA Nr XIII/72/2011 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie zasad udzielania bonifikat najemcom przy sprzedaży lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkanioweg

UCHWAŁA NR XIII/72/2011

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 14 listopada 2011 roku.

 

w sprawie zasad udzielania bonifikat najemcom przy sprzedaży lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Budzyń.

 

UCHWAŁA Nr XIII/71/2011 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 14 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Budzyń.

UCHWAŁA NR XIII/71/2011

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 14 listopada 2011 roku.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Budzyń.

 

UCHWAŁA Nr XIII/70/2011 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie regulaminu dofinansowania instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków budżetu gminy dla budynków mi

UCHWAŁA NR XIII/70/2011

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 14 listopada 2011 roku.

 

w sprawie regulaminu dofinansowania instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków budżetu gminy dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych na terenie Gminy Budzyń.

 

UCHWAŁA Nr XIII/69/2011 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Budzyń na dofinansowanie kosztów inwe

UCHWAŁA NR XIII/69/2011

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 14 listopada 2011 roku.

 

w sprawie zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Budzyń na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest.

 

UCHWAŁA Nr XII/68/2011 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 30 września 2011 r. w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Wągrowcu na kadencję 2012 – 2015.

UCHWAŁA NR XII/68/2011

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 30 września 2011 roku.

w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Wągrowcu na kadencję 2012 – 2015.

UCHWAŁA Nr XII/67/2011 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2011 – 2022.

UCHWAŁA NR XII/67/2011

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 30 września 2011 roku.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2011 – 2022.

UCHWAŁA Nr XII/66/2011 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 30 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

UCHWAŁA NR XII/66/2011

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 30 września 2011 roku.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

UCHWAŁA Nr XII/65/2011 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

UCHWAŁA NR XII/65/2011

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 30 września 2011 roku.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

UCHWAŁA Nr XII/64/2011 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskic

UCHWAŁA NR XII/64/2011

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 30 września 2011 roku.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

UCHWAŁA Nr XII/63/2011 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 30 września 2011 r. w sprawie wyrażenia opinii odnośnie propozycji budowy, przebudowy i modernizacji dróg gminnych z udziałem środków budżetu W

UCHWAŁA NR XII/63/2011

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 30 września 2011 roku.

w sprawie wyrażenia opinii odnośnie propozycji budowy, przebudowy i modernizacji dróg gminnych z udziałem środków budżetu Województwa Wielkopolskiego.

UCHWAŁA Nr XII/62/2011 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 30 września 2011 r. w sprawie wniesienia do Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wągrowcu

UCHWAŁA NR XII/62/2011

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 30 września 2011 roku.

w sprawie wniesienia do Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wągrowcu wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.

UCHWAŁA Nr XI/61/2011 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 12 września 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2011 – 2022.

UCHWAŁA NR XI/61/2011

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 12 września 2011 roku.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2011 – 2022.

UCHWAŁA Nr XI/60/2011 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 12 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

UCHWAŁA NR XI/60/2011

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 12 września 2011 roku.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

UCHWAŁA Nr XI/59/2011 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 12 września 2011 r. w sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

UCHWAŁA NR XI/59/2011

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 12 września 2011 roku.

w sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

UCHWAŁA Nr XI/58/2011 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 12 września 2011 r. w sprawie nabycia nieruchomości.

UCHWAŁA NR XI/58/2011

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 12 września 2011 roku.

w sprawie nabycia nieruchomości.

UCHWAŁA Nr XI/57/2011 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 12 września 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

UCHWAŁA NR XI/57/2011

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 12 września 2011 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

UCHWAŁA Nr XI/56/2011 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 12 września 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

UCHWAŁA NR XI/56/2011

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 12 września 2011 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

UCHWAŁA Nr XI/55/2011 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 12 września 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Budzyń dla obszaru położonego w rejonie rowu melioracyjnego

UCHWAŁA NR XI/55/2011

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 12 września 2011 roku.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Budzyń dla obszaru położonego w rejonie rowu melioracyjnego i ulic Klonowej i Wielkopolskiej.

UCHWAŁA NR X/54/2011 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Budzyń do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja 5 obiektów użyt

UCHWAŁA NR X/54/2011

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 18 lipca 2011 roku.

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Budzyń do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja 5 obiektów użyteczności publicznej gminy Budzyń”

UCHWAŁA NR IX/53/2011 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskic

UCHWAŁA NR IX/53/2011

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 czerwca 2011 roku.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

UCHWAŁA NR IX/52/2011 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2011 – 2022.

UCHWAŁA NR IX/52/2011

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 czerwca 2011 roku.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2011 – 2022.

UCHWAŁA NR IX/51/2011 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

UCHWAŁA NR IX/51/2011

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 czerwca 2011 roku.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

UCHWAŁA NR IX/50/2011 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejest

UCHWAŁA NR IX/50/2011

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 czerwca 2011 roku.

w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

UCHWAŁA NR IX/49/2011 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie powołania zespołu do wydania opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników.

UCHWAŁA NR IX/49/2011

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 czerwca 2011 roku.

w sprawie powołania zespołu do wydania opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników.

UCHWAŁA NR IX/48/2011 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie do zasobów komunalnych nieruchomości zabudowanej Skarbu Państwa, będącej

UCHWAŁA NR IX/48/2011

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 czerwca 2011 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie do zasobów komunalnych nieruchomości zabudowanej Skarbu Państwa, będącej w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych Nadleśnictwa Podanin.

UCHWAŁA NR IX/47/2011 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej.

UCHWAŁA NR IX/47/2011

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 czerwca 2011 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej.

UCHWAŁA NR IX/46/2011 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

UCHWAŁA NR IX/46/2011

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 czerwca 2011 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

UCHWAŁA NR IX/45/2011 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

UCHWAŁA NR IX/45/2011

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 czerwca 2011 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

UCHWAŁA NR IX/44/2011 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

UCHWAŁA NR IX/44/2011

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 czerwca 2011 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

UCHWAŁA NR IX/43/2011 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Budzyń, rejon ulicy Leśnej

UCHWAŁA NR IX/43/2011

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 czerwca 2011 roku.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Budzyń, rejon ulicy Leśnej

UCHWAŁA NR IX/42/2011 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Budzyń dla obszaru położonego w rejonie osiedla Piaski

UCHWAŁA NR IX/42/2011

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 czerwca 2011 roku.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Budzyń dla obszaru położonego w rejonie osiedla Piaski

UCHWAŁA NR VIII/41/2011 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

UCHWAŁA NR VIII/41/2011

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 31 maja 2011 roku.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

UCHWAŁA NR VIII/40/2011 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Budzyń.

UCHWAŁA NR VIII/40/2011

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 31 maja 2011 roku.

w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Budzyń.

UCHWAŁA NR VIII/39/2011 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Budzyń za 2010r.

UCHWAŁA NR VIII/39/2011

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 31 maja 2011 roku.

w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Budzyń za 2010r.

UCHWAŁA NR VIII/38/2011 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Budzyń za 2010r.

UCHWAŁA NR VIII/38/2011

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 31 maja 2011 roku.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Budzyń za 2010r.

UCHWAŁA NR VII/35/2011 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznani

UCHWAŁA NR VII/35/2011

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 kwietnia 2011 roku.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

UCHWAŁA NR VII/34/2011 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Budzyń na 2011r.

UCHWAŁA NR VII/34/2011

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 kwietnia 2011 roku.

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Budzyń na 2011r.

UCHWAŁA NR VII/33/2011 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanych.

UCHWAŁA NR VII/33/2011

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 kwietnia 2011 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanych.

UCHWAŁA NR VI/32/2011 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą „Profesjonalizm i nowoczesność w JST”.

UCHWAŁA NR VI/32/2011

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 marca 2011 roku.

w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą „Profesjonalizm i nowoczesność w JST”.

UCHWAŁA NR VI/31/2011 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Piła.

UCHWAŁA NR VI/31/2011

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 marca 2011 roku.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Piła.

UCHWAŁA NR VI/30/2011 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

UCHWAŁA NR VI/30/2011

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 marca 2011 roku.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

UCHWAŁA NR VI/29/2011 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Budzyniu obowiązku wpłat

UCHWAŁA NR VI/29/2011

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 marca 2011 roku.

w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Budzyniu obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Budzyń.


UCHWAŁA NR VI/28/2011 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie zgłoszenia sołectw do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”.

UCHWAŁA NR VI/28/2011

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 marca 2011 roku.

w sprawie zgłoszenia sołectw do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”.


UCHWAŁA NR VI/27/2011 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

UCHWAŁA NR VI/27/2011

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 marca 2011 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.


UCHWAŁA NR VI/26/2011 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej.

UCHWAŁA NR VI/26/2011

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 marca 2011 roku.

w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej.


UCHWAŁA NR VI/25/2011 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

UCHWAŁA NR VI/25/2011

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 marca 2011 roku.

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.


UCHWAŁA NR V/24/2011 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2011 – 2022.

UCHWAŁA NR V/24/2011

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 lutego 2011 roku.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2011 – 2022.


UCHWAŁA NR V/23/2011 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

UCHWAŁA NR V/23/2011

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 lutego 2011 roku.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok.


UCHWAŁA NR V/22/2011 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie diet dla radnych.

UCHWAŁA NR V/22/2011

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 lutego 2011 roku.

w sprawie diet dla radnych.


UCHWAŁA NR V/21/2011 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia diet dla sołtysów.

UCHWAŁA NR V/21/2011

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 lutego 2011 roku.

w sprawie ustalenia diet dla sołtysów.


UCHWAŁA NR V/20/2011 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich.

UCHWAŁA NR V/20/2011

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 lutego 2011 roku.

w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich.


UCHWAŁA NR V/19/2011 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Budzyń na rok 2012 środków stanowiących fundusz sołecki.

UCHWAŁA NR V/19/2011

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 lutego 2011 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Budzyń na rok 2012 środków stanowiących fundusz sołecki.


UCHWAŁA NR V/18/2011 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Budzyń oraz szcze

UCHWAŁA NR V/18/2011

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 lutego 2011 roku.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Budzyń oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.


UCHWAŁA NR V/17/2011 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Budzyń na lat

UCHWAŁA NR V/17/2011

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 lutego 2011 roku.

w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Budzyń na lata 2011– 2020.


UCHWAŁA NR V/16/2011 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 lutego 2011 r.w sprawie realizacji celu publicznego polegającego na udostępnieniu mieszkańcom Gminy Budzyń bezpłatnego dostępu do szerokopas

UCHWAŁA NR V/16/2011

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 lutego 2011 roku.

w sprawie realizacji celu publicznego polegającego na udostępnieniu mieszkańcom Gminy Budzyń bezpłatnego dostępu do szerokopasmowego Internetu.


UCHWAŁA NR IV/15/2011 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/331/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 26 października 2010 roku w sprawie ustalenia stawe

UCHWAŁA NR IV/15/2011

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 19 stycznia 2011 roku.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/331/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 26 października 2010 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień z tego tytułu.


UCHWAŁA NR IV/14/2011 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego długoterminowego ze środków „Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej”.

UCHWAŁA NR IV/14/2011

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 19 stycznia 2011 roku.

w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego długoterminowego ze środków „Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej”.


UCHWAŁA NR IV/13/2011 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu gminy Budzyń na 2011 rok.

UCHWAŁA NR IV/13/2011

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 19 stycznia 2011 roku.

w sprawie budżetu gminy Budzyń na 2011 rok.

 

UCHWAŁA NR IV/12/2011 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2011 – 2022.

UCHWAŁA NR IV/12/2011

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 19 stycznia 2011 roku.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2011 – 2022.