rok 2010

UCHWAŁA NR III/11/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie powołania przedstawicieli Gminy Budzyń do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich.

UCHWAŁA NR III/11/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 grudnia 2010 roku.

w sprawie powołania przedstawicieli Gminy Budzyń do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich.

UCHWAŁA NR III/10/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/153/2005 Rady Gminy Budzyń z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie przystąpienia Gminy Budzyń

UCHWAŁA NR III/10/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 grudnia 2010 roku.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/153/2005 Rady Gminy Budzyń z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie przystąpienia Gminy Budzyń do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich.

UCHWAŁA NR III/9/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/9/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 grudnia 2010 roku.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/8/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

UCHWAŁA NR III/8/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 grudnia 2010 roku.

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

UCHWAŁA NR III/7/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Budzyń.

UCHWAŁA NR III/7/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 grudnia 2010 roku.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Budzyń.

UCHWAŁA NR III/6/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

UCHWAŁA NR III/6/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 grudnia 2010 roku.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

UCHWAŁA NR III/5/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011.

UCHWAŁA NR III/5/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 grudnia 2010 roku.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011.

UCHWAŁA NR I/4/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Budzyń.

UCHWAŁA NR I/4/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 2 grudnia 2010 roku.

w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Budzyń.

UCHWAŁA NR I/3/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Budzyń.

UCHWAŁA NR I/3/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 2 grudnia 2010 roku.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Budzyń.

UCHWAŁA NR I/2/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Budzyń.

UCHWAŁA NR I/2/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 2 grudnia 2010 roku.

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Budzyń.

UCHWAŁA NR I/1/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Budzyń.

UCHWAŁA NR I/1/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 2 grudnia 2010 roku.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Budzyń.

UCHWAŁA NR XXXVIII/344/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 9 listopada 2010 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/324/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z b

UCHWAŁA NR XXXVIII/344/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 9 listopada 2010 roku.

zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/324/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

UCHWAŁA NR XXXVIII/343/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 9 listopada 2010 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/296/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długo

UCHWAŁA NR XXXVIII/343/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 9 listopada 2010 roku.

zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/296/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

UCHWAŁA NR XXXVIII/342/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR XXXVIII/342/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 9 listopada 2010 roku.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR XXXVIII/341/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 9 listopada 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2006 – 2012.

UCHWAŁA NR XXXVIII/341/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 9 listopada 2010 roku.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2006 – 2012.

UCHWAŁA NR XXXVIII/340/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia: „Programu współpracy Gminy Budzyń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których

UCHWAŁA NR XXXVIII/340/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 9 listopada 2010 roku.

w sprawie uchwalenia: „Programu współpracy Gminy Budzyń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011.”

UCHWAŁA NR XXXVIII/339/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie

UCHWAŁA NR XXXVIII/339/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 9 listopada 2010 roku.

w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Budzyń.

UCHWAŁA NR XXXVIII/338/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych.

UCHWAŁA NR XXXVIII/338/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 9 listopada 2010 roku.

w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych.

UCHWAŁA NR XXXVIII/337/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu prowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami działalności pożytku publiczneg

UCHWAŁA NR XXXVIII/337/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 9 listopada 2010 roku.

w sprawie określenia zasad i trybu prowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

UCHWAŁA NR XXXVIII/336/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Budzyniu.

UCHWAŁA NR XXXVIII/336/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 9 listopada 2010 roku.

w sprawie ustalenia statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Budzyniu.

UCHWAŁA NR XXXVII/335/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 października 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR XXXVII/335/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 października 2010 roku.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR XXXVII/334/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 października 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2006 – 2012.

UCHWAŁA NR XXXVII/334/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 października 2010 roku.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2006 – 2012.

UCHWAŁA NR XXXVII/333/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 października 2010 r. w sprawie Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami na lata 2010-2015 dla Gminy Budzyń.

UCHWAŁA NR XXXVII/333/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 października 2010 roku.

w sprawie Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami na lata 2010-2015 dla Gminy Budzyń.

UCHWAŁA NR XXXVII/332/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 października 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

UCHWAŁA NR XXXVII/332/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 października 2010 roku.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

UCHWAŁA NR XXXVII/331/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 października 2010 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień z tego tytułu.

UCHWAŁA NR XXXVII/331/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 października 2010 roku.

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień z tego tytułu.

UCHWAŁA NR XXXVII/330/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 października 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

UCHWAŁA NR XXXVII/330/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 października 2010 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

UCHWAŁA NR XXXVII/329/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 października 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

UCHWAŁA NR XXXVII/329/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 października 2010 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

UCHWAŁA NR XXXVII/328/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 października 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Budzyń dla obszaru po

UCHWAŁA NR XXXVII/328/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 października 2010 roku.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Budzyń dla obszaru położonego w rejonie ulicy Margonińskiej (etap I).

UCHWAŁA NR XXXVII/327/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 października 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Budzyń, w rejonie ulicy Gumowej.

UCHWAŁA NR XXXVII/327/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 października 2010 roku.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Budzyń, w rejonie ulicy Gumowej.

UCHWAŁA NR XXXVII/326/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 października 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Dziewoklucz – teren byłe

UCHWAŁA NR XXXVII/326/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 października 2010 roku.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Dziewoklucz – teren byłej fermy

UCHWAŁA NR XXXVI/325/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 27 września 2010 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Budzyń.

UCHWAŁA NR XXXVI/325/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 27 września 2010 roku.

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Budzyń.

UCHWAŁA NR XXXVI/324/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejs

UCHWAŁA NR XXXVI/324/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 27 września 2010 roku.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

UCHWAŁA NR XXXVI/323/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR XXXVI/323/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 27 września 2010 roku.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR XXXVI/322/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

UCHWAŁA NR XXXVI/322/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 27 września 2010 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

UCHWAŁA NR XXXVI/321/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 27 września 2010 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości.

UCHWAŁA NR XXXVI/321/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 27 września 2010 roku.

w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości.

UCHWAŁA NR XXXVI/320/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 27 września 2010 r. w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej.

UCHWAŁA NR XXXVI/320/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 27 września 2010 roku.

w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej.

UCHWAŁA NR XXXVI/319/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 27 września 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi chodzieskiemu.

UCHWAŁA NR XXXVI/319/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 27 września 2010 roku.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi chodzieskiemu.

UCHWAŁA NR XXXVI/318/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 27 września 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi chodzieskiemu.

UCHWAŁA NR XXXVI/318/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 27 września 2010 roku.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi chodzieskiemu.

UCHWAŁA NR XXXV/317/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/206/2009 Rady Gminy Budzyń z dnia 4 czerwca 2009 r.

UCHWAŁA NR XXXV/317/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 19 sierpnia 2010 roku.

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/206/2009 Rady Gminy Budzyń z dnia 4 czerwca 2009 r.

UCHWAŁA NR XXXV/316/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Budzyń.

UCHWAŁA NR XXXV/316/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 19 sierpnia 2010 roku.

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Budzyń.

UCHWAŁA NR XXXV/315/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejsk

UCHWAŁA NR XXXV/315/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 19 sierpnia 2010 roku.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

UCHWAŁA NR XXXV/314/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR XXXV/314/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 19 sierpnia 2010 roku.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR XXXV/313/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań.

UCHWAŁA NR XXXV/313/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 19 sierpnia 2010 roku.

w sprawie zaciągnięcia zobowiązań.

UCHWAŁA NR XXXV/312/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko - ORLIK 2012” należących do Gminy

UCHWAŁA NR XXXV/312/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 19 sierpnia 2010 roku.

w sprawie Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko - ORLIK 2012” należących do Gminy Budzyń.

UCHWAŁA NR XXXV/311/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

UCHWAŁA NR XXXV/311/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 19 sierpnia 2010 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

UCHWAŁA NR XXXV/310/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej.

UCHWAŁA NR XXXV/310/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 19 sierpnia 2010 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej.

UCHWAŁA NR XXXV/309/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty należności pieniężnych

UCHWAŁA NR XXXV/309/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 19 sierpnia 2010 roku.

w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Budzyń lub jej jednostkom podległym oraz wskazanie organu do tego uprawnionego.

UCHWAŁA NR XXXIV/308/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do reje

UCHWAŁA NR XXXIV/308/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 25 czerwca 2010 roku.

w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

UCHWAŁA NR XXXIV/307/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR XXXIV/307/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 25 czerwca 2010 roku.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR XXXIV/306/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 25 czerwca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2006 – 2012.

UCHWAŁA NR XXXIV/306/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 25 czerwca 2010 roku.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2006 – 2012.

UCHWAŁA NR XXXIV/305/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

UCHWAŁA NR XXXIV/305/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 25 czerwca 2010 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

UCHWAŁA NR XXXIV/304/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Podstolice.

UCHWAŁA NR XXXIV/304/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 25 czerwca 2010 roku.

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Podstolice.

UCHWAŁA NR XXXIV/303/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Prosna.

UCHWAŁA NR XXXIV/303/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 25 czerwca 2010 roku.

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Prosna.

UCHWAŁA NR XXXIV/302/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nowe Brzeźno.

UCHWAŁA NR XXXIV/302/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 25 czerwca 2010 roku.

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nowe Brzeźno.

UCHWAŁA NR XXXIV/301/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bukowiec.

UCHWAŁA NR XXXIV/301/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 25 czerwca 2010 roku.

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bukowiec.

UCHWAŁA NR XXXIV/300/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Budzyń, informacji o kształtowaniu si

UCHWAŁA NR XXXIV/300/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 25 czerwca 2010 roku.

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Budzyń, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze danego roku budżetowego.

UCHWAŁA NR XXXIV/299/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie

UCHWAŁA NR XXXIV/299/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 25 czerwca 2010 roku.

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Budzyń.

UCHWAŁA NR XXXIV/298/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Pozna

UCHWAŁA NR XXXIV/298/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 25 czerwca 2010 roku.

w sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

UCHWAŁA NR XXXIV/297/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty należności pieniężnych

UCHWAŁA NR XXXIV/297/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 25 czerwca 2010 roku.

w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Budzyń lub jej jednostkom podległym oraz wskazanie organu do tego uprawnionego.

Uchwała Nr XXXIV/296/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznani

UCHWAŁA NR XXXIV/296/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 25 czerwca 2010 roku.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

UCHWAŁA NR XXXII/295/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Budzyń.

UCHWAŁA NR XXXII/295/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 25 maja 2010 roku.

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Budzyń.

UCHWAŁA NR XXXII/294/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań.

UCHWAŁA NR XXXII/294/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 25 maja 2010 roku.

w sprawie zaciągnięcia zobowiązań.

UCHWAŁA NR XXXII/293/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR XXXII/293/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 25 maja 2010 roku.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA Nr XXXI/292/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Budzyń.

UCHWAŁA NR XXXI/292/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 kwietnia 2010 roku.

w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Budzyń.

UCHWAŁA Nr XXXI/291/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic obrębów geodezyjnych w jednostce geodezyjnej Budzyń.

UCHWAŁA NR XXXI/291/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 kwietnia 2010 roku.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic obrębów geodezyjnych w jednostce geodezyjnej Budzyń.

UCHWAŁA Nr XXXI/290/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Piła.

UCHWAŁA NR XXXI/290/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 kwietnia 2010 roku.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Piła.

Uchwała Nr XXXI/289/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejski

UCHWAŁA NR XXXI/289/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 kwietnia 2010 roku.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

UCHWAŁA NR XXXI/288/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR XXXI/288/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 kwietnia 2010 roku.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA Nr XXXI/287/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 kwietnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2006 – 2012.

UCHWAŁA NR XXXI/287/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 kwietnia 2010 roku.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2006 – 2012.

UCHWAŁA Nr XXXI/286/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie samochodów pożarniczych.

UCHWAŁA NR XXXI/286/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 kwietnia 2010 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie samochodów pożarniczych.

UCHWAŁA Nr XXXI/285/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Budzyń dla obszaru

UCHWAŁA NR XXXI/285/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 kwietnia 2010 roku.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Budzyń dla obszaru położonego w rejonie rowu melioracyjnego i ulic Klonowej i Wielkopolskiej.

UCHWAŁA Nr XXXI/284/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Budzyń - rejon ulicy Leśnej.

UCHWAŁA NR XXXI/284/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 kwietnia 2010 roku.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Budzyń - rejon ulicy Leśnej.

UCHWAŁA NR XXX/283/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru

UCHWAŁA NR XXX/283/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 marca 2010 roku.

w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

UCHWAŁA NR XXX/282/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR XXX/282/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 marca 2010 roku.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA Nr XXX/281/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Budzyń.

UCHWAŁA NR XXX/281/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 marca 2010 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Budzyń.

UCHWAŁA NR XXX/280/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie uszczegółowienia opisu granic obwodów głosowania.

UCHWAŁA NR XXX/280/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 marca 2010 roku.

w sprawie uszczegółowienia opisu granic obwodów głosowania.

UCHWAŁA NR XXX/279/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie uszczegółowienia opisu granic okręgów wyborczych.

UCHWAŁA NR XXX/279/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 marca 2010 roku.

w sprawie uszczegółowienia opisu granic okręgów wyborczych.

UCHWAŁA NR XXX/278/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie przystąpienia Gminy Budzyń do projektu unijnego pn. „Zawód kierowcy nadzieją na lepsze jutro”.

UCHWAŁA NR XXX/278/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 marca 2010 roku.

w sprawie przystąpienia Gminy Budzyń do projektu unijnego pn. „Zawód kierowcy nadzieją na lepsze jutro”.

UCHWAŁA NR XXX/277/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

UCHWAŁA NR XXX/277/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 marca 2010 roku.

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

UCHWAŁA NR XXX/276/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Budzyń na rok 2011 środków stanowiących fundusz sołecki.

UCHWAŁA NR XXX/276/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 marca 2010 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Budzyń na rok 2011 środków stanowiących fundusz sołecki.

UCHWAŁA NR XXIX/275/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie oddania w użyczenie na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Budzyniu nieruchomości zabudowanej.

UCHWAŁA NR XXIX/275/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 stycznia 2010 roku.

w sprawie oddania w użyczenie na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Budzyniu nieruchomości zabudowanej.

UCHWAŁA NR XXIX/274/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do re

UCHWAŁA NR XXIX/274/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 stycznia 2010 roku.

w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

UCHWAŁA NR XXIX/273/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR XXIX/273/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 stycznia 2010 roku.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR XXIX/272/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 stycznia 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2006 – 2012.

UCHWAŁA NR XXIX/272/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 stycznia 2010 roku.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2006 – 2012.

UCHWAŁA NR XXIX/271/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy gminami: Gminą Miejską w Chodzieży, Gminą Chodzież, Gminą Budzy

UCHWAŁA NR XXIX/271/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 stycznia 2010 roku.

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy gminami: Gminą Miejską w Chodzieży, Gminą Chodzież, Gminą Budzyń oraz Gminą Margonin w sprawie utworzenia Straży Gminnej.

UCHWAŁA NR XXIX/270/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Budzyń dla obszaru

UCHWAŁA NR XXIX/270/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 stycznia 2010 roku.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Budzyń dla obszaru położonego w rejonie ulicy Gumowej.

UCHWAŁA NR XXIX/269/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Prosna.

UCHWAŁA NR XXIX/269/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 stycznia 2010 roku.

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Prosna.

UCHWAŁA NR XXIX/268/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Podstolice.

UCHWAŁA NR XXIX/268/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 stycznia 2010 roku.

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Podstolice.

UCHWAŁA NR XXIX/267/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nowe Brzeźno

UCHWAŁA NR XXIX/267/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 stycznia 2010 roku.

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nowe Brzeźno.

UCHWAŁA NR XXIX/266/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bukowiec.

UCHWAŁA NR XXIX/266/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 stycznia 2010 roku.

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bukowiec.

UCHWAŁA NR XXIX/265/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Brzekiniec.

UCHWAŁA NR XXIX/265/2010

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 stycznia 2010 roku.

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Brzekiniec.