rok 2008

UCHWAŁA NR XX/173/2008 Rady Gminy Budzyń z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu gminy Budzyń na 2009 rok.

UCHWAŁA NR XX/173/2008

Rady Gminy Budzyń

z dnia 29 grudnia 2008 roku.  

 

w sprawie  budżetu gminy Budzyń na 2009 rok.

UCHWAŁA NR XX/172/2008 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

UCHWAŁA NR XX/172/2008

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 grudnia 2008 r.

 

 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

UCHWAŁA Nr XX/171/2008 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

U C H W A Ł A   Nr  XX / 171 / 2008

RADY   GMINY   BUDZYŃ

z dnia 29 grudnia  2008 r.

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

UCHWAŁA NR XX/170/2008 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zwolnienia z opłaty za zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

U C H W A Ł A  NR XX/ 170 /2008

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 grudnia 2008 r.

 

 

w sprawie zwolnienia z opłaty za zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

UCHWAŁA NR XX/169/2008 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie wystąpienia Gminy Budzyń ze Związku Gmin Ziemi Chodzieskiej.

U C H W A Ł A   NR  XX/ 169 / 2008

                                          RADY GMINY BUDZYŃ

                                          z dnia 29 grudnia  2008 r.

 

 

w sprawie  wystąpienia Gminy Budzyń ze Związku Gmin Ziemi Chodzieskiej.

UCHWAŁA Nr XX/168/2008 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Sokołowo Budzyńskie.

U C H W A Ł A  Nr XX/168/2008

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Sokołowo Budzyńskie.

UCHWAŁA Nr XX/167/2008 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Budzyń rejon Osiedla Cechowego.

U C H W A Ł A  Nr XX/167/2008

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 grudnia 2008 r.

 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Budzyń
rejon Osiedla Cechowego.

UCHWAŁA Nr XX/166/2008 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Budzyń, rejon ulicy Leśnej.

U C H W A Ł A  Nr XX/166/2008

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 grudnia 2008 r.

 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Budzyń, rejon ulicy Leśnej.

UCHWAŁA NR XX/165/2008 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie nadania nazwy nowej ulicy na terenie wsi Budzyń.

U C H W A Ł A   NR  XX / 165 / 2008

RADY  GMINY  BUDZYŃ

z dnia 29  grudnia 2008 r.

 

 

w sprawie nadania nazwy nowej ulicy  na terenie wsi Budzyń.

UCHWAŁA NR XX/164/2008 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie programu współpracy Gminy Budzyń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w roku 2009 r.

U C H W A Ł A   NR  XX/ 164 / 2008

                                          RADY GMINY BUDZYŃ

                                          z dnia 29 grudnia  2008 r.

 

 

w sprawie  programu współpracy Gminy Budzyń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w roku 2009 r.

UCHWAŁA NR XX/163/2008 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009.

U C H W A Ł A    NR  XX/ 163 /2008

RADY  GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 grudnia 2008 r.

 

 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009.

UCHWAŁA NR XX/162/2008 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

U C H W A Ł A   NR   XX/ 162 / 2008

RADY GMINY  BUDZYŃ

z dnia 29  grudnia 2008 r.

 

 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

UCHWAŁA NR XIX/161/2008 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 12 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

 UCHWAŁA NR XIX/161/2008

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 12 listopada 2008 r.w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

UCHWAŁA Nr XIX/160/2008 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 12 listopada 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2006 – 2011.

U C H W A Ł A Nr XIX / 160 / 2008

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 12 listopada 2008 r.zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2006 – 2011.

UCHWAŁA NR XIX/159/2008 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Pozn

U C H W A Ł A NR XIX/ 159 / 2008

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 12 listopada 2008 r.


w sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

UCHWAŁA Nr XIX/158/2008 RADY GMINY BUDYŃ z dnia 12 listopada 2008r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzyniu.

 UCHWAŁA Nr XIX/ 158 /2008

RADY GMINY BUDYŃ

z dnia 12 listopada 2008 r.


w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzyniu.

UCHWAŁA Nr XIX/157/2008 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr X/65/2003 Rady Gminy Budzyń z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie opłaty administracyjnej.

 U C H W A Ł A Nr XIX / 157 / 2008

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 12 listopada 2008 r.w sprawie uchylenia uchwały Nr X/65/2003 Rady Gminy Budzyń z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie opłaty administracyjnej.

UCHWAŁA Nr XIX/156/2008 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 12 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/138/2008 r. Rady Gminy Budzyń z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonani

 

U C H W A Ł A Nr XIX / 156 /2008

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 12 listopada 2008 r.
zmieniająca uchwałę Nr XVII/138/2008 r. Rady Gminy Budzyń z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie nieodpłatnego przekazania w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – w zarządzie Nadleśnictwa Podanin nieruchomości stanowiących drogi, położonych w obrębie Budzyń i obrębie Dziewoklucz, na realizację celów gospodarki leśnej.

UCHWAŁA Nr XIX/155/2008 Rady Gminy Budzyń z dnia 12 listopada 2008 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, poda

 U C H W A Ł A Nr XIX/155/2008

Rady Gminy Budzyń

z dnia 12 listopada 2008 roku


w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji

obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości,

podatku rolnego oraz podatku leśnego.

UCHWAŁA Nr XIX/154/2008 Rady Gminy Budzyń z dnia 12 listopada 2008r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2009 w gmini

 U C H W A Ł A Nr XIX/154/2008
Rady Gminy Budzyń
z dnia 12 listopada 2008 r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2009 w gminie Budzyń.

UCHWAŁA Nr XIX/153/2008 Rady Gminy Budzyń z dnia 12 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień z tego tytułu.

 U C H W A Ł A Nr XIX/153 /2008

Rady Gminy Budzyń

z dnia 12 listopada 2008 roku


w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz

wprowadzenia zwolnień z tego tytułu.

UCHWAŁA Nr XIX/152/2008 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 12 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 U C H W A Ł A Nr XIX /152/2008

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 12 listopada 2008 roku


w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

UCHWAŁA NR XVIII/151/2008 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 30 września 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

UCHWAŁA Nr XVIII/150/2008 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 30 września 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w jednostkach budżetowych gminy Budzyń.

UCHWAŁA Nr XVIII/149/2008 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 30 września 2008r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkom ochotniczych straży pożarnych za uczestnictwo w działaniac

UCHWAŁA Nr XVIII/148/2008 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 30 września 2008r. w sprawie uznania za pomniki przyrody drzew znajdujących się na terenie Gminy Budzyń.

UCHWAŁA Nr XVIII/147/2008 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 30 września 2008r. w sprawie wyrażenia opinii odnośnie propozycji budowy - modernizacji dróg gminnych z udziałem funduszu celowego – F

 U C H W A Ł A Nr XVIII / 147 / 2008

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 30 września 2008 r.w sprawie wyrażenia opinii odnośnie propozycji budowy - modernizacji dróg gminnych z udziałem funduszu celowego – Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

UCHWAŁA Nr XVIII/146/2008 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 30 września 2008r. w sprawie zamiany nieruchomości.

UCHWAŁA Nr XVIII/145/2008 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 30 września 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

UCHWAŁA Nr XVIII/144/2008 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 30 września 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

UCHWAŁA Nr XVIII/143/2008 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 30 września 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

UCHWAŁA NR XVII/142/2008 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

UCHWAŁA Nr XVII/141/2008 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu przyznawania dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo

U C H W A Ł A   Nr XVII/141/2008
RADY GMINY BUDZYŃ
z dnia 30 czerwca 2008 r.
w sprawie uchwalenia „Regulaminu przyznawania dofinansowania ze środków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadań
z   zakresu   usuwania   i   unieszkodliwiania   wyrobów   zawierających
azbest pochodzących z obiektów budowlanych położonych na terenie
Gminy Budzyń”

UCHWAŁA Nr XVII/140/2008 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Budzyń ze

U C H W A Ł A    Nr XVII/140/2008
RADY GMINY BUDZYŃ
z dnia 30 czerwca 2008 roku
w sprawie przyjęcia   „Regulaminu   dofinansowania   budowy   przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Budzyń ze środków Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”.

UCHWAŁA Nr XVII/139/2008 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 30 czerwca 2008 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/164/2001 Rady Gminy Budzyń z dnia 28 września 2001 r. w sprawie uznania za użytek ekologiczny

UCHWAŁA Nr XVII/138/2008 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie nieodpłatnego przekazania w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa Państwowe Gosp

U C H W A Ł A   Nr  XVII / 138 /2008
RADY   GMINY   BUDZYŃ
z dnia  30  czerwca  2008 r.
w   sprawie   wyrażenia   zgody   na   dokonanie   nieodpłatnego   przekazania   w   formie
darowizny na rzecz Skarbu Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
– w zarządzie Nadleśnictwa Podanin nieruchomości stanowiących drogi, położonych w 
obrębie Budzyń i obrębie Dziewoklucz, na realizację celów gospodarki leśnej.

UCHWAŁA Nr XVII/137/2008 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie nabycia nieruchomości.

UCHWAŁA Nr XVII/136/2008 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

UCHWAŁA Nr XVII/135/2008 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie zamiany nieruchomości.

UCHWAŁA Nr XVII/134/2008 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z hali sportowej przy Gimnazjum im. Powstańców Wiel

UCHWAŁA Nr XVII/133/2008 Rady Gminy Budzyń z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Damasławek, Miasta i Gminy Gołańcz, Miasta Gminy Margonin, Gminy Mieścisko, Gminy Rogoźno, G

U C H W A Ł A  Nr XVII/ 133 /2008
Rady Gminy Budzyń
z dnia  30 czerwca  2008 r.
w sprawie   przystąpienia Gminy Damasławek, Miasta i Gminy Gołańcz, Miasta
Gminy Margonin, Gminy Mieścisko, Gminy Rogoźno, Gminy Ryczywół
i Gminy Wapno do Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością w Wągrowcu i podwyższenia kapitału zakładowego
Spółki.

UCHWAŁA Nr XVII/132/2008 Rady Gminy Budzyń z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Mieścisko, Gminy Wapno oraz Miasta i Gminy Margonin do umowy o współfinansowaniu budowy wspó

U C H W A Ł A  Nr XVII/ 132 /2008
Rady  Gminy Budzyń
z dnia 30 czerwca 2008 r.
w  sprawie  przystąpienia   Gminy Mieścisko,  Gminy Wapno oraz  Miasta
i  Gminy  Margonin  do   umowy   o  współfinansowaniu  budowy  wspólnego
międzygminnego   składowiska   odpadów   komunalnych   w   rejonie
miejscowości Nowe, Toniszewo, Kopaszyn - I etap.

UCHWAŁA Nr XVII/131/2008 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 30 czerwca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stawek opłaty targowej oraz sposobu jej pobierania.

UCHWAŁA Nr XVII/130/2008 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr IX/57/99 Rady Gminy Budzyń z dnia 15 września 1999 r. oraz uchwały Nr XVI/124/2000 Rady Gm

 

UCHWAŁA Nr XVII/129/2008 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Budzyń na lata 2008 – 2011”.

UCHWAŁA Nr XVII/128/2008 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 30 czerwca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Budzyń.

UCHWAŁA NR XVI/127/2008 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok

UCHWAŁA NR XVI/126/2008 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie wyboru banku wykonującego obsługę budżetu Gminy Budzyń.

UCHWAŁA Nr XVI/125/2008 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej.

UCHWAŁA Nr XVI/124/2008 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie nabycia nieruchomości.

UCHWAŁA Nr XVI/123/2008 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanych.

UCHWAŁA Nr XVI/122/2008 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

UCHWAŁA Nr XVI/121/2008 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Budzyń.

UCHWAŁA NR XVI/120/2008 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy.

UCHWAŁA Nr XV/119/2008 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Budzyń.

UCHWAŁA Nr XV/118/2008 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Piła.

Uchwała Nr XV/117/2008 Rady Gminy Budzyń z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie zabezpieczenia w formie „weksla in blanco”.

Uchwała Nr XV/116/2008 Rady Gminy Budzyń z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie zabezpieczenia w formie „weksla in blanco”.

UCHWAŁA NR XV/115/2008 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Uchwała Nr XV/114/2008 Rady Gminy Budzyń z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Uchwała Nr XV/113/2008 Rady Gminy Budzyń z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Uchwała Nr XV/112/2008 Rady Gminy Budzyń z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

UCHWAŁA NR XV/111/2008 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Budzyń do Stowarzyszenia „Dolina Noteci”.

UCHWAŁA NR XV/110/2008 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia poparcia dla wspólnej realizacji z Gminą Miejską Chodzież partnerskiego projektu pn. „Przez nauk

U C H W A Ł A   NR  XV/ 110 / 2008
RADY   GMINY   BUDZYŃ
z dnia  18 kwietnia  2008 r.
w sprawie udzielenia poparcia dla wspólnej realizacji z Gminą Miejską 
Chodzież partnerskiego projektu pn. „ Przez naukę i zabawę w lepszą 
przyszłość – zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu 
Chodzieskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

UCHWAŁA Nr XV/109/2008 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Dziennemu Domowi Pomocy Społecznej w Budzyniu.

UCHWAŁA NR XV/108/2008 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejest

UCHWAŁA NR XV/107/2008 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 18 kwietnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kotarbińskiego w Budzyniu i określenia obwodu

UCHWAŁA NR XV/106/2008 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Sokołowie Budzyńskim.

UCHWAŁA NR XIV/105/2008 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

U C H W A Ł A NR XIV/ 104 / 2008 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej.

U C H W A Ł A Nr XII/ 100 /2008 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi chodzieskiemu.

U C H W A Ł A NR XIV/ 103 / 2008 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpi

U C H W A Ł A Nr XII/ 99 /2008 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi chodzieskiemu.

U C H W A Ł A NR XII / 98 / 2008 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Budzyń jako członka wspierającego do Stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat Chodz

U C H W A Ł A NR XII / 97 / 2008 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania , w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego w Gminie Bu

UCHWAŁA NR XII/96/2008 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

U C H W A Ł A NR XII / 95 / 2008 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

UCHWAŁA Nr XII/94/2008 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Budzyń rejon Osiedla Zielonego

U C H W A Ł A NR XII / 93 / 2008 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie zamiaru likwidacji szkoły.

U C H W A Ł A Nr XII / 92 /2008 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków :

 

U C H W A Ł A Nr XII / 92 /2008

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 21 lutego 2008 r.w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków : za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz określenie warunków wypłaty innych składników wynagrodzenia.

U C H W A Ł A Nr XII / 91 / 2008 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 21 lutego 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Dziennemu Domowi Pomocy Społecznej w Budzyniu.

UCHWAŁA NR XII/ 90 / 2008 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych, w tym wysokości opłat.