rok 2007

UCHWAŁA NR XI/89/2007 Rady Gminy Budzyń z dnia 27 grudnia 2007 roku. w sprawie budżetu gminy Budzyń na 2008 rok.

UCHWAŁA NR XI/88/2007 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

U C H W A Ł A NR XI / 87 / 2007 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na pracę Pani Magdaleny Gokiert-Kabat Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

U C H W A Ł A Nr XI / 86 / 2007 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 27 grudnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2006 – 2011.

U C H W A Ł A Nr XI / 85 /2007 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie przeniesienia własności nieruchomości w zamian za zaległości podatkowe.

UCHWAŁA Nr XI/84/07 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Budzyń rejon ulicy Leśnej

UCHWAŁA Nr XI/83/07 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Budzyń rejon ulicy Przemys

UCHWAŁA Nr XI/82/07 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Budzyń wieś Kąkolewice

UCHWAŁA NR XI / 81 /2007 Rady Gminy Budzyń z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie programu współpracy gminy Budzyń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w roku 2008.

U C H W A Ł A Nr XI / 80 / 2007 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008.

U C H W A Ł A Nr XI / 79 / 2007 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

UCHWAŁA Nr X/78/2007 Rady Gminy Budzyń z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań.

Uchwała Nr X/77/2007 Rady Gminy Budzyń z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

UCHWAŁA NR X/76/2007 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

U C H W A Ł A Nr X / 75 / 2007 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

U C H W A Ł A Nr X / 74 /2007 Rady Gminy Budzyń z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2

U C H W A Ł A Nr X / 73 /2007 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 12 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

U C H W A Ł A Nr X / 72 /2007 Rady Gminy Budzyń z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień z tego tytułu.

U C H W A Ł A NR X/ 71/2007 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy Budzyń o obowiązku przedłożenia Radzie Gminy Budzyń oświadczenia lustracyjn

U C H W A Ł A NR X/ 70 /2007 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy Budzyń o obowiązku przedłożenia Radzie Gminy Budzyń oświadczenia lustracyjn

UCHWAŁA NR IX/69/2007 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 19 września 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

U C H W A Ł A Nr IX / 68 / 2007 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 19 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty należności pieniężnyc

U C H W A Ł A   Nr IX  / 67 / 2007 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia  19 września 2007 r. zmieniająca uchwałę Nr III/12/2006 Rady Gminy Budzyń z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Pr

U C H W A Ł A Nr IX / 66 / 2007 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 19 września 2007 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Budzyń na lata 2007 – 2012.

U C H W A Ł A Nr IX / 65 / 2007 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 19 września 2007 r. w sprawie nabycia nieruchomości.

U C H W A Ł A Nr IX / 64 / 2007 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 19 września 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

U C H W A Ł A Nr IX / 63 / 2007 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 19 września 2007 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz przyznania

U C H W A Ł A NR IX / 62 / 2007 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 19 września 2007 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Wyszynki.

U C H W A Ł A NR IX / 61 / 2007 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 19 września 2007 r. w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Wągrowcu na kadencję 2008 – 2011.

U C H W A Ł A NR IX / 60 / 2007 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 19 września 2007 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na pracę Pani Magdaleny Gokiert-Kabat Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczne

U C H W A Ł A NR IX / 59 / 2007 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 19.09.2007 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na pracę Pani Magdaleny Gokiert-Kabat Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w

UCHWAŁA Nr VIII/58/2007 Rady Gminy Budzyń z dnia 02 sierpnia 2007 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań.

U C H W A Ł A Nr VII / 57 /2007 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej miastu Poznań.

UCHWAŁA NR VII/56/2007 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

U C H W A Ł A Nr VII / 55 / 2007 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie powołania zespołu do wydania opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników.

Uchwała Nr VII/54 /07 Rady Gminy Budzyń z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie określenia warunków udzielenia pomocy de minimis w zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości dla przedsiębi

U C H W A Ł A Nr VII / 53 /2007 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie do zasobów komunalnych nieruchomość zabudowaną Skarbu Państwa

U C H W A Ł A Nr VII / 52 /2007 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

U C H W A Ł A Nr VII / 51 /2007 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

U C H W A Ł A Nr VII / 50 /2007 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie nabycia nieruchomości.

U C H W A Ł A Nr VII / 49 / 2007 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych przyjmowanego do ustalenia miesięcznej stawki wyna

U C H W A Ł A Nr VI / 48 / 2007 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Budzyń.

U C H W A Ł A Nr VI / 4 7 / 2007 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 20 kwietnia 2007 r. zmieniająca uchwałę Nr XX/138/2005 Rady Gminy Budzyń z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie Regulaminu udzielania pom

Uchwała Nr VI/46/2007 Rady Gminy Budzyń z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie zabezpieczenia w formie „weksla in blanco”.

U C H W A Ł A Nr VI / 45 /2007 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Piła.

UCHWAŁA NR VI/44/2007 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

U C H W A Ł A Nr VI /43 / 2007 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

U C H W A Ł A Nr VI/ 42 / 2007 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Budzyniu.

U C H W A Ł A Nr VI / 41 / 2007 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/208/2002 Rady Gminy Budzyń z dnia 10 października 2002 r. w sprawie ustale

Uchwała Nr V/39/2007 Rady Gminy Budzyń z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie zabezpieczenia w formie „weksla in blanco”.

UCHWAŁA NR V/38/2007 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

Uchwała Nr V/35/2007 Rady Gminy Budzyń z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

UCHWAŁA NR IV/31/2007 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

UCHWAŁA NR IV / 30 /2007 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielanego w ramach wieloletniego programu „Pomoc pań

UCHWAŁA NR IV/29/07 Rady Gminy Budzyń z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w obręb

UCHWAŁA NR IV/28/07 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w obręb

U C H W A Ł A Nr IV/ 27 / 2007 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie zamiany nieruchomości.

U C H W A Ł A Nr IV / 26 /2007 Rady Gminy Budzyń z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie zasad wydzierżawiania nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Budzyń.

U C H W A Ł A Nr IV /25/ 2007 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

U C H W A Ł A Nr IV/ 24 /2007 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntów na czas dłuższy niż trzy lata i odstąpienia od przetargowego trybu

U C H W A Ł A Nr IV / 23 /2007 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości użytkownikom wieczystym.

U C H W A Ł A Nr IV / 22 /2007 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia ryczałtu na jazdy lokalne dla Wójta Gminy Budzyń.

U C H W A Ł A NR IV / 21 / 2007 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich.

UCHWAŁA NR IV/ 20 /2007 Rady Gminy Budzyń z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie programu współpracy gminy Budzyń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w roku 2007.

U C H W A Ł A Nr IV /19/2007 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków :