Jesteś tutaj:   

2019 rok

Obwieszczenie z dnia 24 grudnia 2019 r.

Obwieszczenie z dnia 24 grudnia 2019 r.

 

Obwieszczenie z dnia 19 grudnia 2019 r.

Obwieszczenie z dnia 19 grudnia 2019 r.

Obwieszczenie z dnia 9 grudnia 2019 r.

Obwieszczenie z dnia 9 grudnia 2019 r.

 

Obwieszczenie z dnia 9 grudnia 2019 r.

Obwieszczenie z dnia 9 grudnia 2019 r.

Obwieszczenie z dnia 9 grudnia 2019 r.

Obwieszczenie z dnia 6 grudnia 2019 r.

Obwieszczenie z dnia 6 grudnia 2019 r.

Obwieszczenie z dnia 26 listopada 2019 r.

Obwieszczenie z dnia 26 listopada 2019 r.

 

Obwieszczenie z dnia 18 listopada 2019 r.

Obwieszczenie z dnia 18 listopada 2019 r.

 

Obwieszczenie z dnia 31 października 2019 r.

Obwieszczenie z dnia 31 października 2019 r.

Ogłoszenie w sprawie przyjęcia dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa

Ogłoszenie w sprawie przyjęcia dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa

Obwieszczenia z dnia 6 września 2019 r.

Obwieszczenie 1 z dnia 6 września 2019 r. Obwieszczenie 2 z dnia 6 września 2019 r. Obwieszczenie 3 z dnia 6 września 2019 r.

Obwieszczenia z dnia 26 lipca 2019 r.

Obwieszczenie 1 z dnia 26 lipca 2019 r. Obwieszczenie 2 z dnia 26 lipca 2019 r.

Obwieszczenie z dnia 17 lipca 2019 r.

Obwieszczenie z dnia 17 lipca 2019 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 28 czerwca 2019 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 28 czerwca 2019 r.

Obwieszczenia z dnia 24 czerwca 2019 roku

Obwieszczenie 1 z dnia 24 czerwca 2019 r.Obwieszczenie 1 z dnia 24 czerwca 2019 r.

 

Obwieszczenie 2 z dnia 24 czerwca 2019 r.Obwieszczenie 2 z dnia 24 czerwca 2019 r.

 

Obwieszczenie 3 z dnia 17 czerwca 2019 r.

Obwieszczenie 3 z dnia 17 czerwca 2019 r.

 

Obwieszczenie 2 z dnia 17 czerwca 2019 r.

Obwieszczenie 2 z dnia 17 czerwca 2019 r.

 

Obwieszczenie z dnia 17 czerwca 2019 r.

Obwieszczenie z dnia 17 czerwca 2019 r.

Zawiadomienie o naborze kandydatów na ławników

 Uprzejmie informujemy wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy Budzyń, że w dniu 31 grudnia 2019 r. kończy się kadencja ławników sądów powszechnych 2016-2019.

W związku z powyższym, prowadzony jest nabór kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020-2023 do:

 1. Sądu Rejonowego Poznań – Grunwald i Jeżyce w sprawach z zakresu prawa pracy (liczba wybieranych ławników – 1).
 2. Sądu Rejonowego w Wągrowcu (liczba wybieranych ławników – 1).

Ławników wybiera Rada Gminy Budzyń na podstawie art. 158 - 163 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 52 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011 r. Nr 121, poz. 693).

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • jest nieskazitelnego charakteru;
 • ukończył 30 lat;
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku;
 • nie przekroczył 70 lat;
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

UWAGA: Dodatkowo, do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy, ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 • duchowni;
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 • funkcjonariusze Służby Więziennej;
 • radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie więcej niż w jednym sądzie.

Kandydatów na ławników zgłaszają:

 1. prezesi właściwych sądów,
 2. stowarzyszenia,
 3. inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych
 4. co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW DOKONUJE SIĘ NA KARCIE ZGŁOSZENIA.

Do karty zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty, które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia złożonej przez obywateli dołącza się listę co najmniej 50 osób, zawierającą imię, nazwisko, nr ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis. Uprawniona do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata jest pierwsza osoba wymieniona na liście.

Koszt opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz za wydanie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Koszty opłat za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Kandydaci przed wyborami podlegają zaopiniowaniu przez zespół powołany przez Radę Gminy Budzyńw szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

TERMIN SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ UPŁYWA
30 czerwca 2019 r.

Zgłoszenia proszę składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Budzyń, ul. Przemysłowa 16A
w godzinach pracy Urzędu.
Druk karty zgłoszenia, a także wzory druków oświadczeń i listy osób zgłaszających kandydata można pobrać
ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Budzyń bip.budzyn.pl w zakładce „Obwieszczenia”
lub w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Budzyń
Przy przyjmowaniu zgłoszeń pracownicy nie dokonują ich weryfikacji.

 

Obwieszczenie z dnia 27 maja 2019 r.

Obwieszczenie z dnia 27 maja 2019 r.

 

Obwieszczenie z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Obwieszczenie z dnia 30 kwietnia 2019 r.

 

Obwieszczenie z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Obwieszczenie z dnia 25 kwietnia 2019 r.

 

Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 kwietnia 2019 roku

Obwieszczenia z dnia 10 kwietnia 2019 r.

Obwieszczenie 1 z dnia 10 kwietnia 2019 r. - strona 1 Obwieszczenie 1 z dnia 10 kwietnia 2019 r. - strona 2
Obwieszczenie 2 z dnia 10 kwietnia 2019 r.

Obwieszczenie 2 z dnia 26 marca 2019 r.

Obwieszczenie z dnia 26 marca 2019 r.

Obwieszczenie z dnia 26 marca 2019 r.

Obwieszczenie z dnia 26 marca 2019 r.

Obwieszczenia 2 z dnia 8 marca 2019 r.

Obwieszczenie 1 z dnia 8 marca 2019 r. - strona 1 Obwieszczenie 1 z dnia 8 marca 2019 r. - strona 2 Obwieszczenie 2 z dnia 8 marca 2019 r.

Obwieszczenia 1 z dnia 8 marca 2019 r.

Obwieszczenie 1 z dnia 8 marca 2019 r. - strona 1 Obwieszczenie 1 z dnia 8 marca 2019 r. - strona 2 Obwieszczenie 2 z dnia 8 marca 2019 r.

Obwieszczenie z dnia 7 marca 2019 r.

Obwieszczenie z dnia 7 marca 2019 r.

Obwieszczenie z dnia 22 lutego 2019 r.

Obwieszczenie z dnia 22 lutego 2019 r.

Obwieszczenie z dnia 5 lutego 2019 r.

Obwieszczenie z dnia 5 lutego 2019 r.

Obwieszczenie z dnia 1 lutego 2019 r.

Obwieszczenie z dnia 1 lutego 2019 r.

Obwieszczenie z dnia 23 stycznia 2019 r.

Obwieszczenie z dnia 23 stycznia 2019 r.