Jesteś tutaj:   

Ogłoszenie

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Budzyniu, os. Wierzbowe 7A, 64-840 Budzyń dla którego Gmina Budzyń jest organem prowadzącym

Burmistrz Miasta i Gminy Budzyń ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Budzyniu, os. Wierzbowe 7A, 64-840 Budzyń, dla którego Gmina Budzyń jest organem prowadzącym

I.  Oznaczenie organu prowadzącego:

Gmina Budzyń, ul. Przemysłowa 16A, 64-840 Budzyń

II.  Nazwa i adres publicznego przedszkola, którego dotyczy konkurs:

Przedszkole Samorządowe im. "Misia Uszatka" w Budzyniu, os. Wierzbowe 7A, 64-840 Budzyń

III.  Wymagania wobec kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego im. „Misia Uszatka” w Budzyniu:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w ust. 1 lub w ust. 2:

1. Jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym oraz spełnia łącznie następujące wymagania:

1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu;

2) ukończyła studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania, albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4) uzyskała przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora:

- bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy, lub

- pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku, albo

- w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy na uczelni;

5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

6) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

7) nie była prawomocnie ukarana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.), oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne,

8) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

10) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 289),

11) w przypadku cudzoziemca - posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach
określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2021 r. poz. 672),
ukończyła studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku

filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego;

2. Osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państwa członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,

2) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny,

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,

4) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

5) spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt 2, 5, 6, 8, 10 i 11.

IV.     Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola;

2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

- stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela, albo

- stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

- imię (imiona) i nazwisko,

- datę i miejsce urodzenia,

- obywatelstwo,

- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);

4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;

5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6) w przypadku cudzoziemca - poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię:

- dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2021 r., poz. 672) lub

- dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub

- dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego;

7) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz 289 ze zm.);

11) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;

12) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

13) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - oświadczenia, że kandydat, że nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478, ze zm.);

14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

15) kandydaci obowiązani są przedłożyć komisji konkursowej, na jej żądanie oryginały dokumentów, o których mowa w pkt 4, 5, 6, 7, 11 i 12.

V.        Informacja o sposobie i terminie składania ofert:

1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z podaniem imienia i nazwiska, adresu zwrotnego oraz numeru telefonu i dopiskiem:

„Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego im. ”Misia Uszatka" w Budzyniu"

2. Oferty można składać osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Budzyń lub wysłać pocztą na adres:

Urząd Miasta i Gminy Budzyń

ul. Przemysłowa 16A

64-840 Budzyń

w terminie do dnia 25.05.2021 r. do godz 14:00

3. Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej.

4. W przypadku nadesłania oferty pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy.

5. Dodatkowych informacji udziela Pani Agnieszka Kaczmarek, Kierownik Centrum Usług Wspólnych w Budzyniu, Budzyń ul. Przemysłowa 16A, tel. 67 2843 717 wew. 205.

6. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Budzyń. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

VI.   Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w rekrutacji prowadzanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Budzyń.

W zawiązku z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO), informujemy że:

1. Administratorem danych osobowych kandydatów na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego im. „Misia Uszatka” w Budzyniu jest Burmistrz Miasta i Gminy Budzyń z siedzibą: Urząd Miasta i Gminy Budzyń, ul. Przemysłowa 16A, 64-840 Budzyń.

2. Dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane w celach przeprowadzenia konkursu na dyrektora Przedszkola, zgodnie z przepisami prawa, w tym publikacji niezbędnych informacji o wyłonionym kandydacie oraz archiwizacji.

3. Dane osobowe kandydatów na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego im. „Misia
Uszatka” w Budzyniu są przetwarzane w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącym na
administratorze, tj.:

¾ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.)

¾ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 ze zm)

¾rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1587 ze zm.)

4. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Budzyń, Panią Beatą Lewandowską za pomocą adresu iodo@iodopila.pl  .

5. Podanie danych jest niezbędne do przeprowadzenia postępowania konkursowego mającego na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego im. „Misia Uszatka” w Budzyniu.

6. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane przez okres trwania postępowania konkursowego z uwzględnieniem instrukcji kancelaryjnej w zakresie inwentaryzowania dokumentów.

7. Podanie danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest warunkiem ustawowym, a ich niepodanie skutkuje brakiem uczestnictwa w procesie naboru.

8. Podanie innych danych osobowych niż wskazane w przepisach prawa jest dobrowolne, a ich niepodanie nie ma wpływu na proces naboru.

9. Kandydatom przysługuje prawo do dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do usunięcia danych osobowych.

10. Kandydatom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Dane kandydatów mogą zostać przekazane komisji konkursowej, firmom świadczącym usługi archiwizacyjne, podmiotom zapewniającym obsługę prawną oraz podmiotom uprawnionym do tego na mocy odrębnych przepisów prawa.