Jesteś tutaj:   

Ogłoszenie

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu, ul. Rogozińska 52, 64-840 Budzyń dla którego Gmina Budzyń jest organem prowadzącym.

Wójt Gminy Budzyń ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu, ul. Rogozińska 52, 64-840 Budzyń dla którego Gmina Budzyń jest organem prowadzącym.

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017, poz. 1587 ze zm.).

2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły;

2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

- stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela, albo

- stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

- imię (imiona) i nazwisko,

- datę i miejsce urodzenia,

- obywatelstwo,

- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);

4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2 ppkt 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;

5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplom ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2019 r., poz. 1480 ze zm.) – w przypadku cudzoziemca;

7) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz 1440 ze zm.);

11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust.1 i ust. 3a ustawy z dnia
18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat

1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r., poz. 306 ze zm.) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;

12) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;

13) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

14) oświadczenie, że kandydat, że nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz.2215 ze zm., lub w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2020 r., poz. 85, ze zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

Kandydaci obowiązani są przedłożyć komisji konkursowej, na jej żądanie, oryginały dokumentów, o których mowa w pkt 2 ppkt 4, 5, 6, 7, 12 i 13.

Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym powinno być wydane przez lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych.

3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z podaniem imienia i nazwiska, adresu zwrotnego oraz numeru telefonu i dopiskiem:

„Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu" na adres:

Urząd Gminy Budzyń, 64-840 Budzyń, ul. Przemysłowa 16A .

w terminie do dnia 26.05.2020 r. do godz 14:00

Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej.

W przypadku nadesłania oferty pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Gminy. Dodatkowych informacji udziela Pani Agnieszka Kaczmarek Kierownik Centrum Usług Wspólnych w Budzyniu, Budzyń ul. Przemysłowa 16A, tel.67 2843 717.

4. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Budzyń. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej w Referacie Finansów Komunalnych w Urzędzie Gminy Budzyń

OGŁOSZENIE O NABORZE

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Budzyń ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Budzyń, ul. Przemysłowa 16A, 64-840 Budzyń

 

1. Nazwa i adres jednostki

Urząd Gminy Budzyń, ul. Przemysłowa 16A, 64-840 Budzyń.

 2. Stanowisko pracy

Stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej w Referacie Finansów Komunalnych w Urzędzie Gminy Budzyń.

 3.  Opis stanowiska

 • Wymiar czasu pracy: pełen etat,
 • Warunki wynagrodzenia: zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Budzyń wprowadzonym zarządzeniem Nr 4/2009 Kierownika Urzędu - Wójta Gminy Budzyń z dnia 10 kwietnia 2009 r. zmienione zarządzeniem Nr 17/2013 Kierownika Urzędu – Wójta Gminy Budzyń z dnia 12 marca 2013 r. zmienione zarządzeniem 40/2017 Kierownika Urzędu – Wójta Gminy Budzyń z dnia 14 grudnia 2017 r., zmienione zarządzeniem 8//2019 Kierownika Urzędu – Wójta Gminy Budzyń z dnia 12 lipca 2019 r. Proponowana kwota przy zatrudnieniu na okres próbny: 3400 zł brutto plus dodatki wynikające z ww. przepisów prawa.
 • Proponowany termin rozpoczęcia pracy: 1.05.2020 r.

4. Wymagania niezbędne

 • posiadanie nieposzlakowanej opinii,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • ukończone 18 lat życia, posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadanie stażu pracy minimum 3 lata,
 • posiadanie wykształcenia wyższego pierwszego lub drugiego stopnia, preferowane wykształcenie o specjalności ekonomia, rachunkowość i finanse lub administracja.

5. Wymagania dodatkowe

 • posiadane umiejętności stosowania w praktyce ustaw: o finansach publicznych,
  o rachunkowości, ordynacja podatkowa, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, KPA, o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz rozporządzeń do wymienionych wyżej ustaw,
 • posiadanie niezbędnej wiedzy z zakresu funkcjonowania samorządu gminnego oraz znajomości ustawy o pracownikach samorządowych,
 • łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi, asertywność, zdyscyplinowanie, osobista odpowiedzialność,
 • odporność na stres,
 • znajomość obsługi komputera,
 • preferowane doświadczenie w pracy w administracji publicznej.

6. Zadania wykonywane na zajmowanym stanowisku.

 • Prowadzenie urządzeń księgowych podatków przypisanych a dotyczących:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych,

- podatku rolnego od osób prawnych,

- podatku leśnego od osób prawnych,

- podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości wchodzących w skład łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych.

 • Prowadzenie ewidencji dokonywanych wpłat do budżetu gminy przez sołtysów, za które sołtysi otrzymują prowizję, dotyczy to łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości.
 • Przekazywanie informacji dotyczącej zainkasowanych kwot podatków wymienionych powyżej, celem naliczenia należnego sołtysom wynagrodzenia prowizyjnego na stanowisko pracy d/s środków trwałych, płac i innych należności w Referacie Finansów Komunalnych.
 • Rozliczanie sołtysów z zainkasowanych podatków, prowadzenie kontroli sołtysów w zakresie terminowości dokonywania rozliczeń z zainkasowanych podatków, przechowywania, zabezpieczenia oraz rozliczania się z zainkasowanej gotówki.
 • Analizowanie terminowości wpłat przez podatników podatku od nieruchomości od osób prawnych, podatku rolnego od osób prawnych, podatku leśnego od osób prawnych, podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości wchodzących w skład łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych.
 • Przygotowywanie upomnień, a w następnej kolejności tytułów wykonawczych w celu wyegzekwowania należnych podatków od dłużników rozliczanych na stanowisku pracy.
 • Sporządzanie ponagleń do Urzędów Skarbowych i informacji do Izb Skarbowych w przypadku nie egzekwowania należności gminy przez Urzędy Skarbowe w terminie, w celu zapobieżenia przedawnienia podatków i innych należności objętych ustawą ordynacja podatkowa.
 • Przyjmowanie wniosków podatników oraz kompletowanie niezbędnych dokumentów wraz z przygotowaniem projektu decyzji Wójta Gminy w zakresie odraczania podatków wynikających z ustawy o podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości
 • Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości.
 • Przygotowywanie informacji, danych i innych materiałów niezbędnych do wykonania obowiązków w zakresie sprawozdawczości, a dotyczących dochodów podatkowych, których ewidencja księgowa prowadzona jest na stanowisku pracy.
 • Przygotowywanie innych sprawozdań finansowych i pozostałych z zakresu swojego stanowiska pracy.
 • Przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu gminy z zakresu swojego stanowiska pracy.
 • Gromadzi niezbędne materiały do przygotowania projektów oraz przygotowuje projekty uchwał, decyzji, postanowień i innych aktów z zakresu administracji publicznej oraz podejmowania innych czynności przez organy Gminy z zakresu swojego stanowiska pracy
 • Realizowanie zadań z zakresu obronności kraju i obrony cywilnej.
 • Wykorzystywanie w codziennej pracy urządzeń technicznych, w które wyposażone jest stanowisko pracy.
 • Wykonywanie innych niewymienionych w zakresie czynności prac, a poleconych do wykonania przez Wójta Gminy, Zastępcę Wójta, Sekretarza Gminy i Kierownika Referatu.
 • Przygotowanie i przekazanie dokumentacji ze swojego stanowiska pracy do archiwum zakładowego.
 • Zastępowanie w razie dłuższej nieobecności w pracy pracownika zatrudnionego na stanowisku pracy d/s księgowości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

7.  Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

Miejsce pracy - Praca wykonywana w budynku Urzędu. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych, w budynku znajduje się pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane do osób niepełnosprawnych, klatka schodowa o normatywnej ilości stopni, z poręczami, brak w budynku windy dostosowanej do wózków inwalidzkich.

Stanowisko pracy - Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze powyżej 4 godzin na dobę, przemieszczaniem się wewnątrz budynku i po terenie miejscowości Budzyń.

8. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6 %.

9. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny,
 • CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
 • kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy (poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata),
 • kopie lub odpisy świadectw, dyplomów potwierdzających wykształcenie lub zaświadczenia o stanie odbytych studiów (poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata),
 • kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, posiadanych uprawnieniach (w razie potrzeby oryginały do wglądu Komisji Rekrutacyjnej),
 • oświadczenie o niekaralności,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

10. Miejsce i termin złożenia dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta, Urzędu Gminy Budzyń lub przesłać na adres Urzędu Gminy Budzyń 64-840 Budzyń, ul. Przemysłowa 16A w zaklejonej kopercie z dopiskiem "Dotyczy naboru na stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej w terminie do dnia 31 marca 2020 r. do godz. 1500 (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu Gminy Budzyń).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Za datę doręczenia dokumentów przekazywanych drogą pocztową, przyjmuje się datę wpływu dokumentów na dziennik podawczy.

Zasady rekrutacji: o etapach naboru na wolne stanowisko urzędnicze kandydaci będą informowani drogą telefoniczną, wyboru kandydata dokona komisja rekrutacyjna powołana przez Wójta Gminy Budzyń.

Informacje o wyniku naboru będą umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.budzyn.ploraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Z wybranym kandydatem przewiduje się zawarcie umów terminowych z możliwością kontynuacji umowy na czas nieokreślony.

Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać pod numerem telefonu: (67) 2843-201

11. Dodatkowe uwagi

Przedłożone oświadczenia należy opatrzyć odręcznym podpisem wraz z datą.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w rekrutacjach prowadzanych przez Urząd Gminy Budzyń.

W zawiązku z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO), informujemy że:

 1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Wójt Gminy Budzyń z siedzibą w Urzędu Gminy Budzyń w Budzyniu, ul. Przemysłowa 16A, 64-840 Budzyń.
 2. Dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane w celach przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze, zgodnie z przepisami prawa, w tym publikacji niezbędnych informacji o wyłonionym kandydacie oraz archiwizacji.
 3. Dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącym na administratorze, tj.:
  - ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy;
  - ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
  - ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne;
  - ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Jeżeli w dokumentach kandydata zawarte są dane inne niż wskazane w obowiązujących przepisach prawa lub dane o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda kandydata na ich przetwarzanie. Podanie tych danych w dokumentach aplikacyjnych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie.

 1. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Budzyń Panią Beatą Lewandowską za pomocą adresu iodo@iodopila.pl
 2. Dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane przez 3 miesiące od daty publikacji informacji o rozstrzygnięciu naboru w Biuletynie Informacji Publicznej i tablicy ogłoszeń. Po tym czasie dokumenty kandydatów zostaną odesłane na adres podany przez kandydata na stanowisko pracy kasjer. Natomiast dane osobowe kandydatów w zakresie imię, nazwisko i miejsce zamieszkania będą przetwarzane przez okres 5 lat zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną.
 3. Dane osobowe kandydatów przetwarzane na podstawie zgody są przechowywane do czasu wycofania zgody lecz nie dłużej niż przez 3 miesiące od daty publikacji informacji o rozstrzygnięciu naboru.
 4. Podanie danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest warunkiem ustawowym, a ich niepodanie skutkuje brakiem uczestnictwa w procesie naboru.
 5. Podanie innych danych osobowych niż wskazane w przepisach prawa jest dobrowolne, a ich niepodanie nie ma wpływu na proces naboru.
 6. Kandydatom przysługuje prawo do dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do usunięcia danych osobowych.
 7. Kandydatom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Dane kandydatów będą ujawnione podmiotom, które świadczą usługi na podstawie zawartych umów dotyczących:
  1. serwisu i wsparcia systemów informatycznych;
  2. niszczenia dokumentacji;
  3. wysyłania przesyłek pocztowych.
  4. Dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakichkolwiek decyzji.

Budzyń, dnia 13 marca 2020 r.

Wójt Gminy Budzyń

/-/ Marcin Sokołowski

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu, ul. Rogozińska 52, 64-840 Budzyń dla którego Gmina Budzyń jest organem prowadzącym.

Uwaga! Unieważnienie konkursu:

 

Wójt Gminy Budzyń ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu, ul. Rogozińska 52, 64-840 Budzyń dla którego Gmina Budzyń jest organem prowadzącym.

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017., poz. 1587 ze zm.).

2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły;
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
- stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela, albo
- stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
- imię (imiona) i nazwisko,
- datę i miejsce urodzenia,
- obywatelstwo,
- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2 ppkt 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;
5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplom ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2019 r., poz. 1480 ze zm.) – w przypadku cudzoziemca;
7) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz 1440 ze zm.);
11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust.1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r., poz.430 ze zm.) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;
12) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;
13) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
14) oświadczenie, że kandydat, że nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz.2215 ze zm., lub w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2020 r., poz. 85, ze zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
Kandydaci obowiązani są przedłożyć komisji konkursowej, na jej żądanie, oryginały dokumentów, o których mowa w pkt 2 ppkt 4, 5, 6, 7, 12 i 13.
Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym powinno być wydane przez lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych.

3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z podaniem imienia i nazwiska, adresu zwrotnego oraz numeru telefonu i dopiskiem:
„Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu" na adres:
Urząd Gminy Budzyń, 64-840 Budzyń, ul. Przemysłowa 16A .
w terminie do dnia 20.03.2020 r. do godz 14:00
Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej.
W przypadku nadesłania oferty pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Gminy. Dodatkowych informacji udziela Pani Agnieszka Kaczmarek Kierownik Centrum Usług Wspólnych w Budzyniu, Budzyń ul. Przemysłowa 16A, tel.67 2843 717.

4. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Budzyń. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.