Jesteś tutaj:   

2019

Nadanie miejscowości Budzyń statusu miasta

Program współpracy Gminy Budzyń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020

Projekt uchwały Rady Gminy Budzyń w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Budzyń w 2019 roku