Jesteś tutaj:   

2017

Program współpracy Gminy Budzyń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Budzyń

Program opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Budzyń w 2017 roku.