Urząd Stanu Cywilnego

Wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym

Zgłoszenie urodzenia dziecka

Zgłoszenie urodzenia dziecka:

Zgłoszenie zgonu

Rejestracja zgonu:

Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego

Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego:

Zawarcie małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnoprawnymi

Zawarcie małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnoprawnymi:

Przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa dziecka narodzonego lub dziecka poczętego

Złożenie oświadczenia o uznaniu ojcostwa:

Nadanie dziecku nazwiska męża matki/ żony ojca

Nadanie dziecku nazwiska męża matki/ żony ojca:

Wydanie odpisu zupełnego, skróconego aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia

Wydanie odpisu zupełnego, skróconego aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia:

Zmiana imienia i nazwiska

Zmiana imienia i nazwiska:

Przyjęcie oświadczenia od małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

Przyjęcie oświadczenia od małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa:

Sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego:

Wpisanie zagranicznego aktu do polskich ksiąg stanu cywilnego

Wpisanie zagranicznego aktu do polskich ksiąg stanu cywilnego:

Wydanie zaświadczenia o możności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą przez obywatela polskiego lub cudzoziemca zamieszkałego w Polsce nie mającego obywatelstwa żadnego państwa

Wydanie zaświadczenia o możności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą przez obywatela polskiego lub cudzoziemca zamieszkałego w Polsce nie mającego obywatelstwa żadnego państwa:

Zgłoszenie jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego

Zgłoszenie jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego:

Uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego po 1 maja 2004 r. w państwach należących do Unii Europejskiej

Uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego po 1 maja 2004 r. w państwach należących do Unii Europejskiej:

Uznanie orzeczenia sądu zagranicznego wszczętego i prawomocnego po 1 lipca 2009 r. z kraju spoza Unii Europejskiej

Uznanie orzeczenia sądu zagranicznego wszczętego i prawomocnego po 1 lipca 2009 r. z kraju spoza Unii Europejskiej:

Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego

Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego:

Rejestracja zdarzenia z zakresu stanu cywilnego, które nastąpiło za granicą i nie zostało zarejestrowane

Rejestracja zdarzenia z zakresu stanu cywilnego, które nastąpiło za granicą i nie zostało zarejestrowane:

Przyjęcie oświadczenia o zmianie imienia dziecka

Przyjęcie oświadczenia o zmianie imienia dziecka: