Ewidencja ludności i Dowody osobiste

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy:

Zameldowanie cudzoziemców na pobyt stały i czasowy

Zameldowanie cudzoziemców na pobyt stały i czasowy:

Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej

Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej:

Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego ponad 3 miesiące

Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego ponad 3 miesiące:

Wymeldowanie lub uchylenie zameldowania (wymeldowania) w drodze decyzji administracyjnej

Wymeldowanie lub uchylenie zameldowania (wymeldowania) w drodze decyzji administracyjnej:

Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców lub rejestru zamieszkania cudzoziemców

Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców lub rejestru zamieszkania cudzoziemców:

Udostępnianie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych

Udostępnianie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych:

Nadanie numeru PESEL

Nadanie numeru PESEL:

Wydanie dowodu osobistego

Wydanie dowodu osobistego:

Rejestr wyborców

Rejestr wyborców:

Utrata lub uszkodzenie dowodu osobistego

Utrata lub uszkodzenie dowodu osobistego: