Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa

Rejestr petycji

W BIP na stronie internetowej urzędu niezwłocznie zamieszcza się informację zawierającą odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji, datę jej złożenia oraz - w przypadku wyrażenia zgody na ujawnienie danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję - imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana.
 
Numer petycji Data założenia Przedmiot petycji Petycja/skan Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję* Podmiot rozpatrujący petycje Przekazanie wg. właściwości Przewidywany termin załatwienia petycji Sposób załatwienia petycji Opinie zasięgane w sprawie petycji
                   

*Składający petycję może wyrazić zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję swojego imienia i nazwiska/nazwy lub imienia i nazwiska/nazwy reprezentowanego podmiotu/podmiotów.

 

Rejestr zbiorów danych osobowych Gminy Budzyń

Rejestr Instytucji Kultury